Free Essay

Woop

In: Business and Management

Submitted By greticija
Words 4565
Pages 19
2012 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos pramonės ir kasybos atliekų apdorojimo ir panaudojimo ekonominiais ir aplinkosauginiais tikslais (nuomonė savo iniciatyva) (2012/C 24/03) Pranešėjas Dumitru FORNEA Bendrapranešėjis Zbigniew KOTOWSKI Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalimi, 2011 m. sausio 20 d. nusprendė parengti nuomonę savo iniciatyva: Europos Sąjungos pramonės ir kasybos atliekų apdorojimas ir panaudojimas ekonominiais ir aplinkosauginiais tikslais. Pramonės permainų konsultacinė komisija, kuri buvo atsakinga už Komiteto parengiamąjį darbą šiuo klausimu, 2011 m. rugsėjo 27 d. priėmė savo nuomonę. 475-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2011 m. spalio 26–27 d. (spalio 26 d. posėdis), Europos ekono­ mikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 61 nariui balsavus už, nė vienam – prieš ir 5 susilaikius.

1. Išvados ir rekomendacijos 1.1 Pagrindinė priežastis, kodėl reikia apdoroti pramonės ir kasybos atliekas, yra noras išvengti atliekų šalinimo. Būtina atsa­ kingai ir skubiai spręsti tokias opias problemas kaip aplinkos tarša, pavojai sveikatai ir estetinis kraštovaizdžio aspektas. Šian­ dien nė viena šalis negali sau leisti negalvoti apie atliekų, gautų panaudojus primines žaliavas, perdirbimo potencialą. Dabar jau negalime šių atliekų tiesiog išvežti papildomai neapdorotų (nes taip pigiau) – puikiai žinome tokių veiksmų kainą aplinkai, žmonių sveikatai ir visuomenei.

sektoriaus partnerystės projektų tinklą, kad būtų galima pasida­ linti atsakomybę už būsimas investicijas, infrastruktūrą ir aplinkos apsaugą.

1.2 Tokių atliekų apdorojimas ekonominiais tikslais gali turėti teigiamos įtakos aplinkai, kraštovaizdžiui, užimtumui ir pagerinti atitinkamų bendruomenių socialines sąlygas. Pašalinus žmonėms ir aplinkai gresiantį taršos pavojų, pagerėtų šių regionų gyventojų gyvenimo sąlygos, o tai reiškia, kad iš to naudos turėtų visi. Štai kodėl naudingas šių atliekų panaudo­ jimas turėtų būti įtraukiamas į tvaraus vystymosi strategijas ir kartu numatomas kaip kompensacinė priemonė atitinkamoms vietos bendruomenėms.

1.5 Europos Sąjunga ir valstybės narės pramonės ir kasybos atliekų problemą turėtų spręsti novatoriškomis priemonėmis ir parengusios novatorišką politiką, jeigu jos šią problemą nori išspręsti kuo efektyviau ir tvariau, pasiremdamos moksliniais tyrimais, statistiniais duomenimis ir moksliniais faktais. Be to, svarbu kuo geriau suvokti, kokios teisinės, politinės, administ­ racinės ir socialinės kliūtys trukdo apdoroti šias atliekas, o tai suprasti galima tinkamai konsultuojantis su atitinkamais suinte­ resuotaisiais subjektais.

1.6 Todėl EESRK pabrėžia būtinybę pagal strategiją „Europa 2020“ sukurti veiksmingą pramonės ir kasybos atliekų tvar­ kymo politiką, kuri visaapimančiu būdu tvarią pramonės poli­ tiką aiškiai susieja su inovaciniais procesais, efektyviu išteklių naudojimu ir geresne prieiga prie žaliavų.

1.3 Norint geriau informuoti visuomenę ir suteikti jai daugiau žinių apie aplinkosaugą, ekonomiką ir socialinę naudą, kurią galima gauti apdorojant didelį kasybos, metalurgijos pramonės ir anglimi kūrenamų elektrinių pagamintų atliekų kiekį, labai svarbų vaidmenį gali atlikti pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai, kasybos, metalurgijos ir energetikos specia­ listai, akademinio pasaulio atstovai, įrangos gamintojai, trans­ porto ir prekybos asociacijos.

1.7 Pradėjus bet kokį naują kasybos atliekų tvarkymo procesą, kartu turi būti teikiama informacija apie fizines ir chemines atliekų savybes, kad institucijos ir bendrovės, kurios galbūt imsis atliekų apdorojimo veiklos ar vykdys aplinkosaugos programas, turėtų pakankamai duomenų.

1.4 Vietos valdžios institucijos šioje srityje gali atlikti svarbų vaidmenį, skatindamos atvirą pilietinį dialogą regionų lygmeniu, siekdamos rasti sprendimus, kaip apsaugoti aplinką, apdoroti atliekas ir atkurti tvaraus pramonės vystymosi pagrindą. Šiam tikslui reikia sukurti viešojo, privačiojo arba viešojo ir privačiojo

1.8 Dabartinės politinės iniciatyvos, kuriomis siekiama užtik­ rinti žaliavų tiekimo saugumą, turėtų paskatinti ES ir valstybes nares padidinti finansinę paramą moksliniams tyrimams, orien­ tuotiems į kasybos ir pramonės atliekų apdorojimą ir jų naudo­ jimą vertingoms naudingosioms iškasenoms ir metalams gauti, ir atitinkamų technologijų kūrimui. Kaip vieną iš prioritetų reikėtų laikyti technologijų, skirtų naudojant atliekas gauti svar­ bias žaliavas ir išgauti žmogaus sveikatai bei aplinkai galinčias pakenkti medžiagas.

C 24/12

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2012 1 28

1.9 Organizuotos pilietinės visuomenės nuomone, įgyvendi­ nant strategiją „Europa 2020“ reikėtų įvertinti taikant direktyvą 2006/21/EB pasiektus rezultatus. Ji pasirengusi pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl jos taikymo tobulinimo ir skatinti naudingo kasybos atliekų panaudojimo iniciatyvas. 1.10 Pasiūlymas, kaip tobulinti atliekų perdirbimą ir mažinti kietosios uolienos kasyklų, karjerų eksploatavimo ir metalurgijos pramonės atliekas, gali būti apibendrintas taip: — iš dalies pakeisti šalutinio produkto teisinį statusą į gretutinį produktą, turintį tas pačias savybes, kaip ir pirminis produktas, — aiškiai nurodyti, kad leidžiama apdoroti šalutinius produktus, specialiai apdorojant pirminių žaliavų apdoro­ jimo įrenginyje arba specialioje sistemoje, skirtoje gretuti­ niam produktui suteikti jo naudojimui reikalingas savybes, — skatinti prekybą gretutiniais produktais, supaprastinant jų pervežimą ir panaudojimą, — suteikti mokestines paskatas gretutinius produktus naudo­ jantiems vartotojams. 1.11 ES įstaigos turėtų teikti daugiau informacijos apie šilu­ minių elektrinių atliekų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai ir apie naudingą anglies degimo šalutinių produktų panaudojimą. Būtina skatinti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, siekiant gerinti anglies degimo šalutinių produktų ir kuriamų technologijų pritaikymą ir bendrą pelenų tvarkymą ir šalinimą. 1.12 ES turėtų parengti ir finansuoti naudingo anglies degimo šalutinių produktų pakartotinio panaudojimo projektus ir prisidėti prie tvaraus vystymosi, kad šios atliekos būtų perdir­ bamos, o ne kaupiamos sąvartynuose, taip sumažinant naujų žaliavų išgavimo poveikį ir apsaugant energijos ir vandens ištek­ lius. 1.13 Europos lygiu reikėtų atlikti apklausą siekiant surinkti daugiau informacijos apie lakiuosius pelenus, dugne esančius pelenus, katilų šlakus, kūryklų dūmų desulfurizacijos (FGD) gipsą, šlapius ir sausus FGD plautuvo absorbavimo produktus ir degimo verdančiame sluoksnyje pelenus. Reikėtų paraginti ES anglimi kūrenamų elektrinių atstovus savanoriškai suteikti duomenis šiai apklausai. Be to, reikia parengti esamų produktų sąrašą ir anglies degimo produktų panaudojimo galimybių aprašą ir nuolat juos atnaujinti. 2. Apžvalga 2.1 Įgyvendinant Šeštąją aplinkos veiksmų programą 2005 m. priimtoje Teminėje atliekų prevencijos ir perdirbimo strate­ gijoje, kurią dabar papildo Komisijos komunikatas (COM 2011 (13), įvertinantis, kokiu mastu buvo įgyvendinti strategijos tikslai, siūlomos naujos priemonės stiprinti strategijos įgyvendi­ nimą.

2.2 Pramoninių ir kalnakasybos atliekų problema kelia didelį susirūpinimą Europos piliečiams ir organizuotai pilietinei visuo­ menei. Europos pramonės ateitis tam tikru mastu priklausys nuo to, kaip spręsime šią problemą. Šiuo metu yra nemažai pramonės projektų, kurie gali įstrigti todėl, kad jiems priešinasi vietos bendruomenė ir pilietinės visuomenės organizacijos, sunerimusios dėl pramoninės ir kalnakasybos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

2.3 Deja, daugeliu atveju pilietinės visuomenės nuogąs­ tavimai susiję su informacijos ir skaidrumo trūkumu, todėl būtina užtikrinti, kad būtų teisingai atliekama visa poveikio aplinkai įvertinimo procedūra, siekiant, kad pilietinė visuomenė būtų teisingai informuojama ir užtikrintas jos dalyvavimas.

2.4 Pramoninės ir kasybos atliekos vis dar kelia problemų nemažam skaičiui valstybių narių, kur buvo arba vis dar yra pramonės gamyklų ir kasybos įmonių. Šios atliekų sankaupos gali kelti pavojų vietos bendruomenėms arba suteikti joms naujų galimybių. Atliekos gali tapti grėsme, kai jos tiesiog paliekamos ir nesiimama priemonių sumažinti pavojaus aplinkai, tačiau tam tikrais atvejais atliekos gali suteikti ir galimybių, pavyzdžiui, sąvartynuose suverstos atliekos gali skatinti veiklą, be kita ko, atliekų naudojimą metalui ir kitoms naudingoms antrinėms žaliavoms gauti.

2.5 Kai kuriais atvejais metalo koncentracija kasybos atlie­ kose gali prilygti ar netgi viršyti metalo koncentraciją rūdoje. Tas pats pasakytina ir apie metalurgijos pramonės atliekas: naudojimo technologijos išsivystė ir dabar jau yra proga iš naujo įvertinti senos pramoninės veiklos atliekų potencialą ir užtikrinti, kad ši sritis būtų ekologiška.

2.6 Daugeliu atvejų vietos valdžios institucijos turi spręsti pramonės ir kasybos atliekų klausimą, nes kasybos atliekų baseinai ar atliekų sąvartynai yra teritorijose, kurios priklauso jų jurisdikcijai. Todėl šiame lygmenyje reikia surasti sprendimą, kaip, skatinant privačiojo, viešojo ir privačiojo bei administra­ cinio sektoriaus partnerystes steigti visapusiškam atliekų panau­ dojimui skirtus pramonės parkus, apdorojimo pramonėje, statybų sektoriuje ir infrastruktūroje derinant horizontalųjį ir vertikalųjį požiūrius, ir taip atliekų problemą paversti naujų galimybių šaltiniu.

2.7 Šioje nuomonėje apžvelgsime tris rūšis atliekų, kurių nemažais kiekiais (milijardais kubinių metrų) galima rasti Euro­ poje ir kuriomis ypač domisi Europos Sąjungos ir valstybių narių teisės aktų kūrėjai.

— Kasybos atliekos (kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/21/EB), atsiradusios anglies arba neenergetinių naudingųjų iškasenų žvalgybos, gavybos arba apdorojimo procese – šimtai mili­ jonų tonų nesutvarkytų atliekų iš dabar veikiančių ar buvusių kasybos vietovių buvo arba iki šiol yra saugoma

2012 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/13

arčiau ar toliau nuo vietos bendruomenių (1). Uždaryti ir apleisti kasybos atliekų įrenginiai gali kelti rimtą pavojų aplinkai ir vietos bendruomenei. — Metalurgijos atliekos, kurias dažnai sudaro šlakas, dumblas ir dulkės. Pavyzdžiui, spalvotųjų metalų metalurgijos atlie­ kose gali būti didelis sunkiųjų metalų kiekis, kuris gali turėti neigiamą poveikį aplinkai, jei atliekos nėra tinkamai tvar­ komos. — Šiluminių elektrinių atliekos. Elektrinių šlakai ir pelenai sudaro didelę dalį atliekų, ypač šalyse, kuriose šiluminėse elektrinėse naudojami dideli kiekiai menkavertės anglies. 2.8 Visais šiais atvejais netinkamai tvarkomos atliekų saugyklos gali turėti neigiamą poveikį aplinkinėms vietos bendruomenėms ir paversti nenaudojamomis dideles žemės teri­ torijas, kurios kitu atveju šioms bendruomenėms galėtų atnešti ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos. 3. Pramoninių ir kasybos atliekų apdorojimo skatinimo politinė ir teisinė sistema 3.1 Įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, ES pramonės politiką (2), ES strategiją dėl efektyvaus išteklių naudojimo (3), ES žaliavų strategiją (4), Teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija (5) ir ES inovacijų strategiją (6), siekiama skatinti: — tvarų Europos augimą, pasitelkiant tausiai išteklius naudo­ jančią, ekologiškesnę ir konkurencingesnę ekonomiką, — gamtinių išteklių naudojimą mažinančias technologijas ir gamybos metodus ir didinti investicijas į ES turimus gamti­ nius turtus, — persvarstyti reglamentus, kad būtų teikiama parama paslaugų ir apdirbamosios pramonės sektoriams tausiau naudoti išteklius, įskaitant efektyvesnį atliekų perdirbimą ir skatinant svarbiausių pažangiųjų technologijų teikimą prekybai ir įsisavinimą, — laikytis visos atliekų hierarchijos, paremtos prevencija, po to – paruošimu pakartotiniam panaudojimui ir perdirbimui, tuomet energijos gavyba iš atliekų ir tik galiausiai atliekų pašalinimu, — investicijas į gavybos pramonės šakas, kuriant žemėnaudos planavimo politiką naudingųjų iškasenų srityje, kuri apimtų
(1) Pavyzdžiui, Ekonomikos, prekybos ir verslo aplinkos ministerijos duomenimis, Rumunijoje yra 77 kasybos atliekų baseinų, kurių apimtis 340 milijonų kubinių metrų, o užimamas plotas – 1 700 hektarų, ir 675 kasyklų atliekų sąvartynų, kurių apimtis 3,1 milijardų kubinių metrų, o užimamas plotas – 9 300 hektarų. (2) COM(2010) 614. (3) COM(2011) 21. (4) COM(2011) 25. (5) Naujausia ataskaita COM(2011) 13. (6) COM(2010) 546 galutinis.

skaitmeninių geologinių duomenų bazę ir skaidrią naudin­ gųjų iškasenų išteklių nustatymo metodiką ir skatintų perdir­ bimą ir atliekų mažinimą, — Europos inovacijų partnerystę, siekiant spartinti inovacijų mokslinius tyrimus, plėtrą ir diegimą rinkoje. 3.2 Pirmoji Europos direktyva dėl atliekų tvarkymo įsigaliojo praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. 1991 m. priėmus direktyvą 91/156/EB buvo parengtas Europos atliekų katalogas (EAK). Vėliau buvo priimta direktyva 91/689/EB dėl pavojingų atliekų. 2008 m. buvo paskelbta direk­ tyva 2008/98/EB, kuri ypatingai svarbi mūsų nuomonei, nes jos 4 straipsnio 1 dalyje buvo pateikta tikslesnė atliekų tvarkymo hierarchijos apibrėžtis: „a) prevencija; b) parengimas pakartotinai naudoti; c) perdirbimas; d) kitas naudojimas, pvz., naudojimas ener­ gijai gauti ir; e) šalinimas“ (7). 3.3 Direktyvoje 2006/12/EB 1600/2002/EB nustatyta, kad: ir Sprendime Nr.

— reikėtų mažinti vis dar susidarančių atliekų pavojingumą, ir jos turėtų kelti kuo mažesnį pavojų, — pirmenybę reikėtų teikti atliekų prevencijai ir atliekų perdir­ bimui, — reikėtų iki minimumo sumažinti šalinamų atliekų kiekį ir atliekas saugiai pašalinti, — šalintinos atliekos turėtų būti apdorojamos kuo arčiau prie jų susidarymo vietos taip, kad dėl to nesumažėtų atliekų apdorojimo operacijų efektyvumas. 3.4 Direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (priimta 2006 m, įsigaliojusi 2008 m. gegužės mėn., o 2012 m. lapkričio mėn. numatyta paskelbti jos įgyven­ dinimo įvertinimą): — siekiama sustabdyti bet kokį neigiamą poveikį žmonių svei­ katai ar aplinkai, kurį sukelia veikiančių ir naujų kasyklų kasybos atliekos, — apima įpareigojimą veiklos vykdytojui parengti atliekų tvar­ kymo planą, kuris atitiktų atliekų hierarchiją: pirmiausia – žinios, po to – prevencija, po kurios vykdomas pakartotinis panaudojimas, tada perdirbimas ir galiausiai – šalinimas, — apima įpareigojimą valstybėms narėms iki 2012 m. parengti uždarytų arba apleistų kasybos atliekų įrenginių, kurie yra arba gali būti kenksmingi aplinkai ir visuomenės sveikatai, sąrašą (8).
(7) Tačiau nėra jokios nuostatos dėl poreikio mažinti atliekų pavojin­ gumą šioms susidarius arba jau išvežus į sąvartyną. (8) Neseniai paskelbtas orientacinis dokumentas, kuriuo siekiama padėti valstybėms narėms rengti šiuos sąrašus.

C 24/14

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2012 1 28

4. Kasybos atliekų tvarkymas 4.1 Ligšioliniais teisėkūros pasiūlymais valstybės narės buvo raginamos iki 2012 m. gegužės mėn. parengti uždarytų arba apleistų kasybos atliekų įrenginių, kurie gali turėti poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, sąrašus ir juos viešai paskelbti. 4.2 2004 m., į ES įstojus pirmosioms Rytų Europos šalims, ES Pecomines tyrime (9) ir jo praktinio pavyzdžio tyrimo atas­ kaitoje dėl nuotolinės patikros taikymo (10) buvo atliktas preli­ minarus daugelio atliekų tvarkymo vietų vertinimas. Tačiau šiuose tyrimuose nebuvo atlikta atliekų tvarkymo vietų fizinio arba cheminio stabilumo analizė. 4.3 Iki šiol nėra Europos masto duomenų bazės apie kasybos ir kitų pramoninių atliekų sankaupų vietą ir jų fizinę bei cheminę būklę. Valstybės narės, pavyzdžiui, Ispanija jau parengė nacionalinius gavybos pramonės šakų atliekų tvarkymo planus, remdamosi atitinkamais statistiniais duomenimis apie regist­ ruotų apleistų ir veikiančių atliekų sąvartynų, dambų ir baseinų skaičių ir apimtį (11). 4.4 Kai kurios valstybės narės parengė ir pritaikė senų kasybos atliekų baseinų ir atliekų sąvartynų saugos įvertinimo metodus ir paruošė prioritetinės veiklos programą, reikalingą norint išvengti didelės taršos (tokią programą parengė, pavyz­ džiui, Slovakijos aplinkos ministerija). Tačiau nebuvo atlikta išsamios analizės įvertinant dabartinį ekonominio kasybos atliekų apdorojimo pagrįstumą. Tai, ar apdorojimas yra ekono­ miškai pagrįstas ar ne, daugiausiai priklauso nuo konkrečių naudingųjų iškasenų rinkos kainos. Valstybės narės turėtų atlikti tokius vertinimus, kad galėtų nustatyti visiems naudingas gali­ mybes. 4.5 Prieiga prie šių atliekų sankaupų ir kasybos atliekų baseinų būtų reguliuojama pagal nacionalinę naudingųjų iška­ senų planavimo ir teritorijų planavimo politiką, kuriai taikomas subsidiarumo principas ir kurią kiekviena valstybė narė nustato individualiai, tačiau laikydamasi ES teisės aktų dėl poveikio verti­ nimo, kasybos atliekų ir vandens pagrindų direktyvos. 4.6 ES žaliavų strategijoje siūloma atlikti ilgalaikę naudingųjų iškasenų poreikio analizę, kuria remiantis galima būtų nustatyti ekonominius prioritetus senų kasybos atliekų baseinų ir atliekų tvarkymo įrenginių pertvarkymo srityje. 4.7 Pertvarkius atliekų tvarkymo įrenginius ir kasybos atliekų baseinus – tiek panaudojus ekonomines paskatas, tiek išsivertus
(9) G. Jodan ir M. D'Alessandro: „Mining, Mining Waste and Related Environmental Issues: Problems and Solutions in Central and Eastern European Candidate Countries“, PECOMINES, JRC 2004 (EUR 20 868 EN). (10) A.M. Vijdea, S. Sommer, W. Mehl: „Use of Remote Sensing for Mapping and Evaluation of Mining Waste Anomalies at National to Multi-Country Scale“, PECOMINES, JRC 2004 (EUR 21 885 EN). (11) „Plan Nacional de Residuos de Industrias Extractivas 2007–2015“ nurodoma, kad Ispanijoje užregistruoti 988 atliekų baseinai ir dambomis užtvenktos teritorijos, kurių bendras tūris yra 325 878 800 kubinių metrų, o per 1983–1989 m. laikotarpį kasybos atliekų saugyklose sukauptas bendra atliekų apimtis buvo apie 1 375 673 315 kubinių metrų. 47,2 proc. visų kasybos atliekų saugyklų sudaro apleistos atliekų saugyklos.

be jų – gali būti sukurtos naujos darbo vietos, pagerinta aplinkos būklė ir patobulintos šiose teritorijose esančių bendruomenių socialinės ir gyvenimo sąlygos, ypač dėlto, kad pagražės kraštovaizdis ir bus panaikintas taršos pavojus.

4.8 Uždarytuose ir apleistuose įrenginiuose esančių kasybos atliekų tvarkymas turėtų vykti vadovaujantis šiomis gairėmis:

— uždarytuose ir apleistuose įrenginiuose esančių kasybos atliekų, keliančių pavojų sveikatai ar saugai arba galinčių užteršti aplinką ar turinčių ekonominę vertę dabartinės ekonomikos krizės laikotarpiu, tvarkymui reikėtų teikti pirmenybę, sparčiai ir apgalvotai išduodant leidimus. Norint skatinti investicijas, reikėtų išspręsti su ankstesniais veiklos vykdytojais susijusius atsakomybės klausimus (12),

— uždarytuose ir apleistuose įrenginiuose esančių kasybos atliekų, keliančių pavojų sveikatai ar saugai arba galinčių užteršti aplinką, bet neturinčių ekonominės vertės, tvar­ kymui gali prireikti viešojo finansavimo (13),

— reikėtų sudaryti galimybę apdoroti uždarytuose ir apleistuose įrenginiuose esančias kasybos atliekas, nekeliančias pavojaus sveikatai ir saugai bei neteršiančias aplinkos, tačiau turinčias ekonominę vertę. Norint skatinti investicijas, reikėtų išspręsti su ankstesniais veiklos vykdytojais susijusius atsakomybės klausimus.

4.9 Senų perkrautų atliekų šalinimo vietų atnaujinimui ir atkūrimui reikalinga technologija iš dalies jau egzistuoja, tačiau reikėtų atlikti naujus mokslinius tyrimus. Europos inovacijų partnerystė žaliavų srityje galėtų būti paskata vykdyti mokslinius tyrimus šioje srityje ir finansuoti bandomąjį projektą. Šios inicia­ tyvos metu būtų galima sukaupti pasaulinio lygio patirtį, kuri būtų taikoma Europoje ir visame pasaulyje (plg., pavyzdžiui, po susijungimo Rytų Vokietijoje pradėtas taikyti technologijas). Moksliniai tyrimai kuriant naujas technologijas ir techninius metodus galbūt galėtų sudaryti sąlygas Europos pramonei tapti šios srities pasauline lydere.

4.10 Dokumente dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo taikant geriausias galimas priemones (GGP) tik labai trumpai užsimenama apie GGP taikymą atliekų rūšiavimui, kad ateityje būtų galima geriau apdoroti kasybos atliekas ir kitas atliekas.

4.11 Svarbus vaidmuo tenka Europos struktūriniams fondams, iš kurių jau skiriama daug lėšų investicijoms į moks­ linius tyrimus ir inovacijas. Dabartiniam finansavimo laikotar­ piui (2007–2013 m.) numatyta 86 milijardai eurų. Daug šių lėšų dar nėra panaudota; jos turėtų būti kuo veiksmingiau naudojamos inovacijoms ir strategijos „Europa 2020“ tikslams siekti.
(12) JAV aplinkosaugos agentūros parengta „Good Samaritan“ iniciatyva yra įdomus modelis sprendžiant atsakomybės klausimus. (13) Turėtų būti taikoma tik toms apleistoms atliekų šalinimo vietoms, kurių atsakingo veiklos vykdytojo nustatyti neįmanoma.

2012 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/15

4.12 ES struktūrinių fondų lėšos praeityje jau buvo naudo­ jamos pavieniais atvejais, kai naujos regioninės infrastruktūros kūrimas galėjo būti suderintas su senų pramoninių ir kasybos regionų valymu ir atnaujinimu. Sėkmingiausiai įgyvendinamos iniciatyvos yra tos, kurių metu senų kasybos atliekų baseinų ir atliekų sąvartynų pertvarkymas vykdomas kuriant naujas kasyklas, o tai dažniausiai dėl masto ekonomijos padidina ekonominį perspektyvumą. 4.13 Iki šiol kasybos atliekų sankaupų Europos Sąjungoje pertvarkymui ir panaudojimui ekonominiais ir aplinkosauginiais tikslais išleista tik nedidelė ES lėšų dalis. Tačiau Europos Komi­ sija skyrė finansavimą kai kurioms Europos iniciatyvoms ir projektams, pavyzdžiui, Europos tausių naudingųjų iškasenų išteklių technologijų platformai, ES „ProMine“ projektui ir „Euro­ GeoSource“. Tikimasi, kad šie projektai prisidės prie naujų tech­ nologijų plėtojimo, žinių apie naudingąsias iškasenas kaupimo ir duomenų bazės apie kasybos atliekas kūrimo. 5. Metalurgijos atliekos. Pramoninių atliekų sąvoka. Aplinkai kylančios problemos. Ekonominės ir socialinės galimybės. 5.1 Laikui bėgant pramoninių atliekų sąvoka iš esmės nepa­ sikeitė, t. y. kaip ir anksčiau galioja teiginys: „jei tai ne produktas, tai – atliekos“. Tačiau dėl dabartinės aplinkos („be teršalų“) politikos ir su žaliavų trūkumu susijusių ekonomikos veiksnių gali tekti iš esmės persvarstyti pramoninės veiklos „produkto“ apibrėžtį. 5.2 Dabar sudėtinga pramoninė veikla yra daugiau orientuota pagaminti didelį kiekį „gretutinių produktų“, o ne sukurti vieną produktą (14). Pavyzdžiui, gaminant cementą aukštakrosnių šlakas šiuo metu naudojamas kaip svarbi daugelio cemento mišinių sudedamoji dalis (15). 5.3 Šiuo metu galiojantys Europos teisės aktai numato, kad gamybos proceso metu gali būti pagaminami tik šalutiniai produktai, o ne gretutiniai produktai. Tai reiškia, kad šalutinis produktas, jei jis neapdorojamas pagrindinio gamybos proceso metu, laikomas atlieka, kuri gali būti dar kartą panaudota, todėl jam taikomi atliekoms taikomi teisės aktai. 5.4 Praktiškai problema susijusi ne su apibrėžtimi (tiek šalu­ tiniai, tiek gretutiniai produktai gali būti lygiaverčiai). Problema susijusi su apribojimais, kurie pagal įstatymą šiuo metu turi būti taikomi šalutiniam produktui. Direktyvos 2008/98/EB 5 straips­ nyje nurodoma, kad šalutinis produktas turi atitikti keturis reikalavimus: „a) tolesnis medžiagos ar objekto naudojimas yra aiškus; b) medžiaga ar objektas gali būti panaudoti tiesiogiai be jokio tolesnio apdirbimo, išskyrus įprastą pramoninę praktiką; c) medžiagos ar objekto gamyba yra sudėtinė gamybos proceso dalis; ir d) tolesnis naudojimas yra teisėtas, t. y. medžiaga ar objektas atitinka visus atitinkamus produkto, aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimus konkretaus naudojimo atveju ir nebus padarytas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai.“
(14) Iš esmės ši koncepcija nėra nauja. Ji į pramonės sektorių perkelia žemės ūkyje įprastą koncepciją, pagal kurią organinės kilmės atliekos yra paskirstomos dirvožemyje kaip trąšos arba naudojamos kaip kuras. (15) Europos cemento standarte EN 197-1 sudėtinių dalių sąraše nuro­ dytos devynios cemento rūšys. „Aukštakrosnių šlakai“ gali sudaryti 6–95 proc. svorio.

5.5 Sąvartynuose laikomose metalurgijos atliekose gali būti įvairių kenksmingų medžiagų, pavyzdžių, sunkiųjų metalų, įskai­ tant junginius, kurie negalėtų būti panaudojami „produkto“ gamybai. Be to, kaip numato direktyva 2006/12/EB, prieš išve­ žant į sąvartyną šias medžiagas (16) daugeliu atvejų reikia papil­ domai iš anksto apdoroti.

5.6 Nusprendus antrinį produktą laikyti gretutiniu, būtų galima pradėti apdorojimą ir (arba) perdirbimą pagrindinėje gamykloje (kaip iki šiol) arba tam skirtuose įrenginiuose, skir­ tuose gretutinį produktą paversti nauju produktu, kuris galėtų be apribojimų – išskyrus tai, kad reikėtų informuoti apie gretu­ tinį produktą – būti pateiktas į rinką. Kol kas tai leidžiama tik bendrovėms ir įrengimams, kurie turi leidimą apdoroti atliekas pagal direktyvą 2006/12/EB.

5.7 Pagrindinė nauda aplinkai būtų žalos dirvožemiui ir kraš­ tovaizdžiui sumažinimas. Pavyzdžiui, apytikriais apskaičiavimais, milijonas tonų plieno šlakų (anglinio plieno gamybos šlakai gali būti inertizuoti) užima apie 900 000 kubinių metrų tūrio sąvar­ tyną. Taip pat būtų galima sutaupyti plotą, reikalingą tokios pat apimties iškastiems inertiniams užpildams (17). Atlikus inertiza­ ciją prieš pakartotinį panaudojimą būtų gauta dar ir kitos naudos – būtų sumažintas į aplinką išmetamų teršalų (dulkių ir metalų) kiekis.

5.8 Vertinant socialiniu ir ekonominiu požiūriu, su metalur­ gijos pramonės atliekų apdorojimu ir perdirbimu susijusi veikla yra novatoriška veikla, kuriai reikia ne tik darbo jėgos, bet ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros indėlio, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai ir sąnaudos. 2010 m. JK buvo atliktas įdomus tyrimas šioje srityje. Šio tyrimo metu buvo nustatyti įgūdžiai, kurių darbuotojams reikia renkant, tvarkant ir apdorojant savivaldybių ir pramonines atliekas (18).

6. Šiluminių elektrinių atliekos. Naudingas anglies degimo produktų panaudojimas 6.1 Anglis yra svarbus išteklius, kurio gamtoje yra labai daug. 2008 m. juodosios akmens anglių gamyba sudarė 579 milijonus tonų, o rudosios akmens anglies gamyba – 965 milijonus tonų (19). Anglis patenkina 27 proc. pasaulinių pirminės ener­ gijos poreikių ir gamina 41 proc. pasaulio elektros energijos. Anglis ir toliau išliks svarbi pasaulinei elektros gamybai. 2030 m. iš anglies bus pagaminama 44 proc. pasaulinės elektros
(16) Pavyzdžiui, elektros lanko krosnių dulkėse (ES 27 apskaičiavimai remiantis 1,2 milijonų tonų anglinio plieno gamyba) yra geležies (10–40 proc.), taip pat cinko (21–40 proc.), švino (iki 10 proc.) bei kadmio ir vario (iki 0,7 proc.). Šlakuose (ES 27 apskaičiavimai remiantis 27 milijonų tonų anglinio plieno gamyba – pagrindinėse deguoninėse krosnyse ir elektros lanko krosnyse) gali būti skysto plieno lašelių (iki 10 proc.) ir geležies (10–30 proc.), mangano (3–9 proc.) ir chromo (1–5 proc.) oksidų. (17) Apskaičiuota, kad 27 milijonai tonų atliekų, kasmet pagaminamų ES 27, sudarytų dvigubo Milano miesto dydžio ploto ir apie 20 m aukščio krūvą. (18) http://www.viridor.co.uk/news/recycling-waste-industry-labourmarket-investigation-published/ (19) 2008 m. Tarptautinės energijos agentūros ataskaita.

C 24/16

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2012 1 28

energijos. Apskaičiuota, kad esant dabartinėms gamybos apim­ tims, žinomų anglies atsargų užteks 119 metų (20).

6.7 Naudingo anglimi kūrenamų elektrinių atliekų panaudojimo aplinkosauginė nauda: — geresnė anglimi kūrenamų elektrinių aplinkos kokybė,

6.2 Energijos ir šilumos gamybai panaudojus anglį lieka didžiuliai kiekiai atliekų, kurios bendruomenėms ES ir visame pasaulyje, kur šios rūšies atliekos susidaro ir yra šalinamos, kelia didelių problemų, tačiau tuo pačiu metu suteikia naujų gali­ mybių. Nuo 1945 m. JAV, Vokietijos ir JK bendrovės ir moks­ linių tyrimų įstaigos bando rasti šių atliekų, klasifikuojamų kaip anglies degimo produktai, naudingų panaudojimo būdų. Pagrin­ diniai anglies degimo produktai yra lakieji pelenai, dugne esantys pelenai, katilų šlakai, degimo verdančiame sluoksnyje pelenai, purškalų išdžiovinti sugėrimo produktai, kūryklų dūmų desulfurizacijos (FGD) gipsas.

— gamtos išteklių tausojimas, — mažesnis energijos poreikis ir sumažėjęs išmetamas ŠESD kiekis, — mažesnis atliekų užimamas plotas. 6.8 Egzistuojančios anglies degimo produktų panaudojimo galimybės: — cemento ir betono gamyba. Lakieji pelenai kaip rišamoji medžiaga betono gamyboje (24), — pavojingų atliekų kietinimas ir stabilizavimas, — dugne esančių pelenų naudojimas asfalto mišiniams kelių statyboje, — kūryklų dūmų desulfurizacijos (FGD) gipso naudojimas žemės ūkyje, — cenosferų arba metalų gavyba. Cenosferos gali būti naudo­ jamos lengvojo betono ir struktūrinių medžiagų gamybai bei ultralengvųjų kompozitų sintezei. Jos gali būti taikomos automobilių pramonėje, aviacijoje, gaminant padangas, dažus ir lakus, grindų dangas, kabelius, vamzdžius, statybos ir namų apyvokos prietaisus, — dirvožemio apsauga ir nebenaudojamų kasyklų atnaujinimas, — dugne esantys pelenai gali būti naudojami plytų (iš įvairaus molio) gamybai. Gaminant plytas iš lakiųjų pelenų jų nereikia degti; jų gamybai galima panaudoti daug perdirbtų medžiagų, — lakiųjų akmens anglių pelenų naudojimas germaniui gauti,

6.3 Amerikos anglies pelenų asociacija ACAA (American Coal Ash Association) buvo įkurta 1968 m. JAV kaip prekybos orga­ nizacija, kurios tikslas – dar kartą panaudoti anglimi kūrenamų elektrinių atliekas. Šios asociacijos tikslas buvo skatinti aplinko­ sauginiu požiūriu atsakingą, techniškai patikimą ir komerciškai konkurencingą anglies degimo produktų tvarkymą ir naudo­ jimą, (21) kuris būtų naudingas pasaulio bendruomenei.

6.4 ACAA apskaičiavimais, JAV anglies degimo produktų gamybos apimtis nuo maždaug 25 milijonų tonų 1966 m. padidėjo iki maždaug 135 milijonų tonų 2008 m. Tuo pačiu laikotarpiu naudingas anglies degimo produktų panaudojimas nuo 5 milijonų tonų padidėjo iki maždaug 55 milijonų tonų.

6.5 2007 m. Europos anglies degimo produktų asociacija (ECOBA) (22) apskaičiavo, kad bendra ES anglies degimo produktų gamybos apimtis per metus sudaro daugiau kaip 100 milijonų tonų ES 27 ir 61 milijoną tonų ES 15, iš kurių 68,3 proc. sudarė lakieji pelenai, 17,7 proc. – kūryklų dūmų desulfurizacijos (FGD) gipsas, 9,4 proc. – dugne esantys pelenai, 2,4 proc. – katilų šlakai, 1,5 proc. – degimo verdančiame sluoksnyje pelenai ir 0,7 proc. – purškalų išdžiovinti sugėrimo produktai.

6.6 Ir visame pasaulyje, ir Europoje potencialūs anglies degimo produktų naudotojai nėra tinkamai informuojami apie šių naujų medžiagų ir produktų naudojimo savybes ir priva­ lumus. Iki šiol JAV pramonė yra didžiausia anglies degimo produktų gamintoja ir naudotoja. Jos pavyzdžiu seka tik keletas Europos šalių, pavyzdžiui, Vokietija ir JK. Tačiau padėtis keičiasi. Lyderio vaidmenį anglies degimo produktų gamybos ir naudo­ jimo srityje perims Indija ir Kinija (23).
(20) Pasaulinė anglies asociacija (World Coal Association). (21) ACAA interneto svetainės duomenimis, asociacija taip pat vykdo mokslinius tyrimus, rengia ataskaitas, apklausas, pramonei skirtus dokumentuos ir analizes anglies pelenų, katilų šlakų arba kūryklų dūmų desulfurizacijos medžiagų perdirbimo srityse. Atitinkamą organizaciją įsteigė ir Japonija – Anglies pelenų naudojimo centrą. (22) ECOBA įkurta 1999 m.ir šiuo metu atstovauja daugiau kaip 86 proc. anglies degimo produktų gamybos ES 27. (23) Pavyzdžiui, numatoma, kad energijos poreikis Indijoje 2020 m. bus apie 260 000 MW. Apie 70 proc. šios energijos bus pagaminama iš anglies. Anglimi kūrenamose elektrinėse bus pagaminama 273 mili­ jonai tonų anglies degimo produktų.

— naujų dažų ir kitų aplinkosaugos tikslams naudojamų prie­ monių kūrimas. Naudojant anglies degimo produktus paga­ minti dažai yra atsparūs vandeniui, rūgštims ir organiniams tirpikliams, — medienos pakaitalų produktai, — lakiųjų pelenų panaudojimas nuotekų valymui, šalinant sunkiuosius metalus, tokius kaip kadmis ar nikelis, — moksliniai tyrimai ieškant būdų toksinius lakiuosius pelenus paversti automobilių pramonėje naudojamomis metalinėmis putomis.
(24) ACAA duomenimis, daugiau nei pusė JAV gaminamo betono maišoma su lakiaisiais pelenais.

2012 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/17

6.9 Europoje dideli lakiųjų pelenų kiekiai išvežami į sąvar­ tynus arba naudojami menką vertę turinčių produktų gamybai, išskyrus keletą išimčių (pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Vokieti­ joje). Tai susiję su ES pelenų kokybe, kuri ne visada tinka gami­ nant didelę vertę turinčius produktus, tačiau trūksta ir informa­ cijos apie naudingą anglies degimo produktų naudojimą gami­ nant įvairius produktus ir skatinimo tai daryti. Tikimasi, kad ateityje pelenų kokybė pagerės dėl anglimi kūrenamoms elekt­ rinėms taikomų privalomų aplinkosaugos reikalavimų ir pramonės pastangų veiksmingai ir labiau aplinką tausojančiu būdu deginti anglį. 6.10 Norint suprasti anglies degimo produktų naudojimui poveikį darančius veiksnius, reikia atlikti daugiau tyrinėjimų ir mokslinių tyrimų. Turėtų būti siekiama pažangaus šių produktų

naudojimo. Tam reikalingi novatoriški ekonomikos, valdymo ir logistikos klausimų sprendimai; kartu reikia pasitelkti į rezul­ tatus orientuotą lakiųjų pelenų klasifikavimo sistemą ir moks­ linių tyrimų ir technologijų plėtros programas, kuriomis būtų siekiama pagerinti anglies degimo produktų pavertimo naujomis pažangiomis medžiagomis procesą ir gilinti žinias apie lakiųjų pelenų cenosferų sudėtį, morfologiją ir struktūrą. 6.11 Dėl teisinės anglies degimo produktų apibrėžties kyla daug kliūčių, kurios stabdo naudingą anglimi kūrenamų elekt­ rinių atliekų naudojimą. Šiuo metu naudojamas suderintas atliekų sąrašas, kuris gali būti atnaujintas, remiantis naujomis žiniomis ir mokslinių tyrimų rezultatais. Anglies degimo produktams, kuriems netaikomi atliekas reguliuojantys teisės aktai, gali būti taikomas REACH reglamentas.

2011 m. spalio 26 d., Briuselis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas
Staffan NILSSON…...

Similar Documents

Premium Essay

Engineering

...the storm front could also spawn a few tornados Seven years ago, Exxon reversed the flow of the pipeline and turned it into a higher-volume line carrying diluted bitumen, flowing under greater pressure. When Exxon reversed the Pegasus Pipeline in 2006, it was the first time it had ever been done, a feat of engineering Exxon ironically called "historic". According to federal rules, no permit application or safety review was required to reverse the flow of the Pegasus Pipeline. The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) sees things differently now. After the spill, PHMSA issued a corrective action order that admits, "a change in the direction of flow can affect the hydraulic and stress demands on the pipeline."  (Woops. Should have thought of that before I guess.) The Mayflower-Pegasus spill now brings into focus, perhaps for the first time, the increasingly popular industry practice of reversing and repurposing existing pipelines in order to transport booming supplies of heavy crude out of the tar sands region north of the border. Stakeholders and policy makers have all begun to consider how increased oil sands development affects their region or function. Oil sands slowly are beginning to appear with greater prominence on the agenda for decision makers, not just for a particular state or project, but as an issue that spans political and geographic boundaries. If oil sands development and transportation continues to receive more and more attention,......

Words: 3532 - Pages: 15

Free Essay

Australian English

...grazing land, ranch. (3)Novel compounds: bushman someone skilled in traversing the bush, bushranger an armed bandit; convict overseer a convict appointed to supervise other convicts, convict police convicts appointed as police; cattle/sheep station station for raising cattle or sheep, station black an Aboriginal employed on a station; stock agent someone buying and selling livestock, stockman someone employed to tend livestock. (4) Novel fixed phrases: black bream, black swan; colonial ale, colonial tobacco; native plum, native potato; red ash, red cedar; white box, white cockatoo; wild banana, wild spinach (5) Coinage: emancipist a freed convict, go slow a form of industrial protest in which employees work to rule (now international), woop-woops remote country. (6) Words with greater currency in Australia than elsewhere include new applications of words from British regional dialects: dinkum reliable, genuine, dunny a privy, larrikin a hooligan, wowser a killjoy. Australianisms were very much a part of Broad Australian and General Australian. They were certainly not a part of Cultivated Australian, the prestige form of Australian English in the public domain where, in the first half of the twentieth century, the Australian accent and the colloquial elements of the Australian vocabulary were condemned, with reference to putative and actual British standards. Here was a paradox: the Australian accent and the core words that carried and embodied Australian values......

Words: 9331 - Pages: 38

Free Essay

Awwaw

...mo na syang maglaro ng gusto nya." sabi nung kasama nyang babae. Girlfriend nya ata. "Hindi ok lang yan honey, sadyang ganto 'tong arcade, nagma-match battle talaga 'to. So ano bata, game ka?" "Sure sige po." at yun nagset na kami ng match battle. Mahigpit yung laban namin, as in parehas na konti na lang yung lives ng characters namin. Parehas na kaming may tig-isang wins which means naka2 rounds na kami at sa larong 'to 3rounds lang ang pede so kung sino mananalo samin sa round na 'to w/c is the last ang mananalo. Super concentrate ako sa paglalaro. I wanna win. ;D "There you are!" "Anak ka ng kalabaw!" YOU LOSE! PLAYER 2 WINS! "Ah tae natalo ako, wag mo kasi akong biglain ng ganun! Ayan tuloy!" "Woops! Sorry!" natatawa nya pang sabi. Ha-ha. May nakakatawa. >:( "Haha. Sayang bata, sa uulitin na lang. Nice ng laban natin ah." biglang lumapit yung lalaking nag-alok sakin ng match at pati na rin yung girlfriend nya. "Oo nga eh, sa susunod na lang po ulit. May ASUNGOT kasi eh." at talagang pinatatama ko sa kanya yung word na "asungot". "Hey! Kaganda kong asungot." "Tss. Kapal." "Haha. Ang sweet nyo naman. Naalala ko tuloy nung mga kapanahunan natin nung highschool, honey. Nung nagka-cutting tayo at naglalaro dito sa time zone." natatawang sabi nung babaeng kasama nung lalaki na nagalok sakin ng match. "Oo nga eh. Ikaw kasi lagi mo akong hinihilang magcutting, bad influ ka!" ;D "Sus. Gusto mo din naman...

Words: 27209 - Pages: 109

Free Essay

Huck Finn Essay

...| player.removeitem <ItemID> <#> | Remove an item from the inventory. | player.drop <ItemID> <#> | This will drop the item. | player.showinventory | Lists all items in your inventory and their codes. PgUp and PgDwn to scroll through. | player.setcrimegold <#> <FactionID> | Adds <#> to your current bounty with <FactionID> | player.paycrimegold <X> <Y> <FactionID> | Sometimes, does not pay off your bounty fully. X = 1 Remove stolen items. 0 Don't remove stolen items. Y = 1 Go to jail. 0 Don't go to jail. | player.setlevel <#> | Sets current level to <#>. | player.teachword <WOOP> | Teaches a word of power, words can be found with the "help <word> 4" command and are recognizable by the WOOP tag. See Dragon Shouts | player.setav <AV> <#> | Sets the Actor Value to <#>. | player.modav <AV> <+/-#> | Modifies the Actor Value by <#>. | player.forceav <AV> <#> | Should be avoided for use, as it overrides/ignores game's automatic calculations such as item bonuses, spell bonuses, etc. | player.placeatme <Item/NPCID> <#> | Places an item or actor next to the player. | playerEnchantObject <ItemID> <mgef> <mgef> | Adds object to inventory with any two magic effects (not limited to enchants). Codes | IncPCS <AVskill> | Increase the players skill points by one point......

Words: 2661 - Pages: 11

Free Essay

My Vegas

...was taken by politicians less committed to the idea of equal right for the blacks.Northerners increasingly felt that the south should be able to solve its own problems without constant interference from washington.The federal had freed the slaves,made them citizens,and given them the right to vote.Now,blacks should rely on their own resources,not demand further assisttance.Issue two Lynching as a form of white racial terrorism is proven in so many factors for example: in the movie( Rosewood massacre)which whites attacked blacks and burned the town down. Just because a unstable creature (white woman), claims to have been beaten by a black man.When in reality she was sleeping arround with the whole town.The white man she was having sex with woops the white out of her knocking her across the bed and onto a floor.Some black workers outside heard what was going on but did nothing. When they were asked about it there reponce was not beliaved. The white people readily believe the white trash of a woman, showing the power of racial stereotyping and fears. The black residents of Rosewood quickly become targeted by the white males, including members of the Ku Klux Klan. Coming from a school in which i graduated with good grades in all classes ecept math,I am bombarded in the fact that i had no idea of the real truth. And fractly i dont remember what i actually learn in history class.I think the most relevant event was the terrorism of the twin towers in new york city.Graduating in......

Words: 831 - Pages: 4

Premium Essay

Pmksjxs

...yum-yum 唔唔(用以表示满足,愉快之感叹词) e.g. The little bear's face gets covered with honey. ” Yum, yum, yummy!” His mother, father, and sister lick his face. 小熊满脸糊满了蜂蜜。“吧唧!吧唧!吧唧!“熊妈妈、熊爸爸和熊姐姐都开始舔小熊脸上的蜂蜜   英语有很多感叹词,大家都比较熟悉的可能是Oh my God 一般用于表达惊奇,喜悦,或愤怒。还有一个和它用法几乎一样的短语:Oh my gosh!有时简略为Gosh!如:Gosh!This room is a mess!   表达惊讶等语气,还可以用Holy cow!意思和Wow!差不多。如:Holy cow!Your new Jag is so cool!(哇!你这辆新美洲虎可真酷!)   当用英文说“该死”,“倒霉”时,大部分人会想到Damn 但它们都是脏话,用时容易引起麻烦。可用Shoot!它只有很轻微的诅咒意义,可以放心大胆使用。如几个哥们商量周六去钓鱼,这时候突然有人 说:“Shoot!I promised my wife I will take her to her folks‘on Saturday.”   All right,作为感叹词,表示赞许,“好啊!”“太棒了!”如:“When the guitarist began his solo,the entire audience explodessintosa roaring‘All right!’”(当吉他手开始独奏时,全场轰鸣,观众高喊“太棒了!”)   Woops 通常是讲话的人不小心做错了什么事或忘了什么事时用的。比如一个孩子洗碗时不慎打破了盘子,他可能就会说:“Woops!”但是如果你被什么东西刮碰蹭, 或被什么东西弄伤了,用什么感叹词合适呢?Ouch!是最好的选择之一。如:“Ouch!I was bitten by a bug!” ====================================================================================================== 给大家讲讲英语中常见的一些语气词 (interjection, interj. for short) 就先讲几个用来表示坏心情的吧。 S***这个词的含义和用法大家都很了解。有些朋友习惯成自然。动辄就 "S***, S***"。以示自己的西化程度。不管发音准不准。结果听上去好像在"谢他" 。 这个字毕竟还是"four-letter" word. 一天到晚总sh呀sh的挂在嘴边难免有伤大雅。另外语言也略显贫乏的说。 就给大家介绍几个同样可以用来表示后悔,懊恼,失望,厌恶等心情的语气词吧: Shoot! (Zut! en francais) 坏了 ! 糟了 ! 在成年人中很常用。 e.g. Shoot ! I forgot to buy her a birthday present! Shucks! 糟糕! 语气同样轻松。e.g. Aw shucks ! I bought the wrong size. 也可以在表示假谦虚时用啦。相当于偶们说的 "哪里哪里" 。 e.g. Aw shucks ! It wasn’t anything. “哪里哪里。那没什么。” Oops! 糟糕!......

Words: 1965 - Pages: 8

Premium Essay

Myself

...guess I could try coming back early. C: So, how about we meet from 3-6pm. B: But I have booked the badminton court at 5pm. I guess I could check with my friends and see if we could change from 6-7pm… wait a minute… OK, it’s no problem. But if you all don’t mind I’ll have to leave around 5:45 in order to get to the court on-time.A, C, D: Great!... | | J | Requesting + responses | Could you…please?Would you mind … please?Can you…please?Sure. My pleasure.No problem. | A: Ms. Chan. Could I go to the washroom please?B: Sure! Go ahead.A: Would someone mind turning the air-con down a little bit please – it’s quite cold in here?B: Sure. My pleasure. | | K | Apologizing | I’m (so) sorry.Sorry about that. I really must apologize for… | A: Woops. I’ve spilt a little sauce on your book. I’m so sorry about that.B: No problem. It should wipe off pretty easily.A: I’m sorry I’m late for class Ms. Wong. To be honest I got up a little late. B: Thanks for being honest too. But I hope it doesn’t become a habit Helena!A: It won’t. I promise! | | L | Getting attention | Excuse me!Sorry to trouble/bother you...Are you Mr. Gerrard?Does anyone know… | A: Excuse me. Are you Mr. Gerrard?B: Yes I am…A: Does anyone know Mr. Chan’s phone number?B: Sure. But I think he may be in class. Why don’t you send him an email if it’s not urgent?A: That’s a good idea. | | M | Offering help + responses | Can I help?Do you need any help?I could also…I just wanted to…That would be wonderful.......

Words: 1727 - Pages: 7

Free Essay

Jeffrey Woop

...Library Management System Overview : Library is regarded as the brain of any institute; many institutes understand the importance of the library to the growth of the institute and their esteem users (students).  LMS support the general requirement of the library like acquisition, cataloguing, circulation. Library project system that offers many flexible and convenient features, allowing librarians and library users to maximize time and efficiency. Library System gives the all detailed information about students, staff and books. It will track on the how many books available in library and books issued to the students. It shows popular book among the students. It will provide book lost in library. It keeps the record of the suppliers and book binders. It generates MIS reports for management. Our software is customizable for any library requirement. Features of library management system: * Only basic knowledge of computers is required for operation of Library Management System. As it has user-friendly application interface. * Library Management System is Customizable and User Configurable. * An inbuilt Settings module makes Library Management System flexibility to cater to diverse organizational needs. * It is build on .NET technology – one of the most latest and upcoming Technologies in the field of Information Technology, which makes you  a forerunner in the world of Information technology. * Library Management System brings information to the user’s desktop......

Words: 406 - Pages: 2

Free Essay

Wwesa

..."PORNO FUCK YEAH!" as well as a picture of a drunk sleeping man accompanied by the text "buddy passed out after 11 Coors lights and 2 bud lights" and the suggestion that a game will decide what the person who posted the picture will do to the drunk. There is a screenshot of a female teenager's profile on Facebook, suggesting "54, 72, 37 or 00 decides what I write," meaning that the fifty-fourth, seventy- second, thirty-seventh or hundredth posting determines what the person will write to the girl on Facebook. The subsequent interaction is posted online (e.g., "Hi, i liked you since high school i wanted to date you, but i was very young and very angry, perhaps that's no excuse. You're really hot and whenever i see you my wee wee goes woop, please go out with me or I'll skyrim myself"), the girl answers and each answer to her is determined in a new game. The girl temporarily closes her Facebook profile and the action ceases. Hacktivism and Contemporary Politics 89 Welcome to 4chan.org.1 Christopher Poole founded 4chan in 2003. It is the space where the movement that has become known as 'Anonymous' originated (Stryker 2011). It works as a series of forums, each oriented on a specific topic (or allowing all topics, such as the forum 'b'). Users can post text, images, links, content and answers to other threads. The postings are anonymous and therefore the word 'Anonymous' is displayed as the username in all threads and posts. As the examples show, 4chan......

Words: 9207 - Pages: 37

Free Essay

Identity

...“Peggy” is four years old when she is separated from her mother in the Cherbourg mission and sent to school. She spends much of her childhood sitting at the wire grill fence yearning for a glimpse of her mother with whom she is not even allowed to share her birthday cake. “I didn’t get to know her. To me she was just the woman who comes and goes.” Denied intimate attachments, Peggy becomes angry. She is the victim of endless punishments as the school and the dormitory transform into a goal. She is forced to stifle her emotions; those who cry are punished. Singing prayers loudly, she is punished. Not doing chores on time, she is punished, which often involves a humiliated shaved head. The “pee-the-beds”, who were often terrified of the “woop woops” at night, were isolated; they had to sleep on the verandah and were constantly insulted through the ignominious label of “pee the bed”. Stripped of their identities, they were typecaste according to their “crime” and stigmatised in offensive ways. Peggy says, “No identity at all. Absolutely nothing”....

Words: 629 - Pages: 3

Free Essay

Woop

...Methanol: * Known as methyl alcohol, methyl hydrate or wood naphtha * Simply form of alcohol used in the production and manufacturing of products * Occurs naturally * Annual global demand in 2011 almost 50 million tonnes Demand: * basic characteristic in pure form highly toxic and flammable limited number of direct application * mostly used as a base ingredient in the production and manufacturing of products * 2/3 of the global methanol supply was used in traditional applications such as formaldehyde and acetic acid * 1/3 used for gasoline blending, dimethyl ether (DME), methyl tertiary butyl ether (MTBE) and the conversion of methanol to olefins (MTO) * 34% of supply used in production of formaldehyde, demand strong but in 2009 the National Cancer Institute (NCI) published a report that links formaldehyde to leukemia, multiple myeloma and Hodgkin’s disease * 13% demand accounts for acetic acid, primarily used in the production of vinyl acetate. Additionally, used as a base component for photographic film, solvents, textiles and vinegar * 11% MTBE demand remained constant due to its use as a clean energy component in Europe and many developing economies * 10% Fuel Blending, 7 % DME increasing demand annually, Fuel blending will increase since China will introduced new national standards for the use of methanol blends. Other countries such us Australia, Iran, Pakistan, Malaysia and Trinidad are researching methanol fuel blends as an......

Words: 577 - Pages: 3

Premium Essay

The Beatles - Happiness Is a Warm Gun Analysis

...times. This line was inspired by Lennon’s infatuation with Yoko Ono (The Beatles Bible, n.d.) Mother Superior was a nickname he used for her, and therefore “jump the gun” could mean that the gun has adopted a phallic nature, and therefore be a sexual metaphor for their relationship. Fourth Part: “Happiness is a Warm Gun…” 1.34-2.44 Part Four introduces the name of the song “Happiness is a Warm Gun” and is defined by the use of a 1950’s Doo Woop progression. There are a number of changes between 2/4, ¾ and 4/4 time signatures. The use of Doo Woop in this context could be construed as the Beatles parodying this music type (Connolly, 2013). Doo-woop is a genre of R&B that was well known for slower tempo, gentle and sometimes highly romantic music. It follows a conventional I – vi – IV – V chord progression. By thrusting this musical style into a song featuring those highly uncharacteristic of the genre (blues and rock) alongside lyrics containing allusions to drugs and arms trafficking, the Beatles effectively turn the Doo-woop art style on its head. The harmony is also quite interesting here. Lennon as the lead sings loudly in the high register while McCartney and Harrison add background harmonies. The back-up spoof/parody of the style is exemplified by the styled “bang bang, shoot shot” added at the end of each line. The song as a whole There is cohesion within each structural section through use of repetition by lyrics or chords. Overall the song has......

Words: 866 - Pages: 4

Premium Essay

Woop Woop Basedgod

...Mohannad Zawi Mr. Mackay ENG-4U0 October 31st, 2011. The Fight for Survival Can Truly Lead People to Do Things They Wouldn’t Do When it comes to The Road by Cormac McCarthy & Treasure Island by Robert Louis Stevenson, it takes a lot to compare the two. Can these classic literary novels truly be compared? Luckily, you will find just how much they can be compared as you read this essay. In order to consider just how similar these 2 books are, consider the following: The main characters of their respective books ultimately aim to survive their landscapes, both of the main characters are on a journey for the betterment of their lives, and both of these novels portray similar themes. While one book has a seemingly miniscule cast and the other a large ensemble of roving buccaneers, they still manage to be comparable, and through their similarities a better experience is enjoyed for fans of the books. Both main characters of their respective books ultimately aim to survive by dealing with harsh environments. We understand that The Man from The Road has to deal with a barren, apocalyptic wasteland, and with this situation he uses his knowledge & wits to survive this harsh environment, for example, he carves makeshift bullets out of wood in order to scare off attackers: “While the boy slept he sat on the bunk and by the light of the lantern he whittled fake bullets from a tree branch with his knife, fitting them carefully into the empty bores of the cylinder and then......

Words: 1877 - Pages: 8

Premium Essay

Van Horne Financial Management 12e

...relationships are expected ones. risk-free rate, the betas are likely to change. Van Horne and Wachowicz: Fundamentals of Financial Management, 12e 64 Chapter 5: Risk and Return © Pearson Education Limited 2005 7. a) ────────────────────────────────────────────────────────────────── WEIGHTED TICKER AMOUNT EXPECTED RETURN, SYMBOL INVESTED PROPORTION, Pi RETURN, Ri (Pi)(Ri) ────────────────────────────────────────────────────────────────── WOOPS $ 6,000 .100 .14 .0140 KBOOM JUDY UPDWN SPROUT RINGG EIEIO 11,000 9,000 7,000 5,000 13,000 .183 .150 .117 .083 .217 .16 .17 .13 .20 .15 .0293 .0255 .0152 .0167 .0325 9,000 .150 .18 .0270 ─────── ───── ───── $60,000 1.000 .1602 ────────────────────────────────────────────────────────────────── Selena's expected return is .1602 or 16.02 percent. b) ────────────────────────────────────────────────────────────────── WEIGHTED TICKER AMOUNT EXPECTED RETURN, SYMBOL INVESTED PROPORTION, Pi RETURN, Ri (Pi)(Ri) ────────────────────────────────────────────────────────────────── WOOPS $ 6,000 .080 .14 .0112 KBOOM JUDY UPDWN SPROUT RINGG EIEIO 11,000 9,000 7,000 20,000 13,000 .147 .120 .093 .267 .173 .16 .17 .13 .20 .15 .0235 .0204 .0121 .0534 .0260 9,000 .120 .18 .0216 ─────── ───── ───── $75,000 1.000 .1682 ────────────────────────────────────────────────────────────────── The expected return on Selena's portfolio increases to 16.82 percent, because the additional funds are invested in the highest expected return......

Words: 80242 - Pages: 321

Free Essay

Did Your Mom Ever Tell You Not to Pet Stray Dogs?

...hard headed kid at that age, and I never listened to what I was told. We lived in a small town 200 miles west of Middlin, Texas; it was a quiet town with a population around 1,000 people. If you’ve ever been to Texas then you know that it’s about 90% desert, it’s a dry and dusty place. Stray dogs are everywhere be aware and whatever you do don’t pet stray dogs. It was the summer of 1991 in Middlen, Texas the temperature was around 100 degrees. I was soaked from head to toe with sweat from ridding my dirt bike all day. I had gotten a 50cc Suzuki dirt bike from my dad just a year prior and I was loving it. I rode my dirt bike all summer long that year. There was a pit not too far from my house that I could ride in that had some whoop-de-woops, and some jumps. This pit was huge, I mean it was a giant pit, it looked like a comet had struck the earth it was so big. I spent what seemed to be all day at the pit riding my dirt bike. When I finally got home I decided to cool off in the sprinklers, I ran into the house as fast as I possibly could to change clothes. As I got into the house I yelled Mom! Can I go outside and play in the sprinkler, she said yes but I had to eat supper first Dang it, I said under my breath as I continued down the long hallway. When I got to my room I looked everywhere for my Teenage Mutant Ninja Turtles swimming trucks, they were my favorite. I looked in all of my draws, under my bed, and in the hamper but I just couldn’t find them any......

Words: 1025 - Pages: 5