Free Essay

Vindmøller

In: Science

Submitted By bobbet
Words 540
Pages 3
Vindmøller emil reedtz fysik c

indledning
Vi bruge alle energi, i forskellige forme, fx kemisk-, magnetisk- og elektrisk energi. I dette afsnit skal vi snakke om elektrisk energi. For det moderne mennesker er elektrisk energi, eller el, en selvfølge, vi tænker ikke over de resurser der bliver brugt til at lave denne energi. Al den kul eller olie der bliver brugt, for at opretholde vores el forbrug. Problemet med det el vi bruger er at det en dag vil blive opbrugt, da der kun er en vis antal råstoffer på vores jord. Derfor er et af svarende til dette problem, vedvarende energi. Der er mange forskellige former for vedvarende energi, men alle er ikke ideelle for det givne sted, fx ville det ikke kunne betale sig at have solceller et sted hvor solen sjældent er fremme eller vandmøller hvis der ikke er noget vand der kan få møllen til at bevæge sig. I Danmark har vi ikke bjerge som smeltevandet kan løbe ned af til vandmøller eller de nødvendige soltimer til solceller, derimod er vindmøller ideel for det danske miljø, derfor vil dette afsnit omhandle vindmøller.

vindmøller
Vindmøllen virker ved at vindens bevæg-elsesenergi rammer møllens vinger og får dem til at bevæge, denne bevægelses-energi eller kinetiskenergi, får en gene-rator til at snurre og det er generatoren som omsætter bevægelsesenergien til elektrisk energi. Der er også nogle prob-lemer ved vindmøller eller vedvarende energi generelt, som er at vi ikke kan lagre energien, som vi kan ved de konventionelle, til et tidspunkt hvor der er mindre vind.

teori
Vi vil kigge på vindmølles effekt og vindhastighedens påvirkning
Den energi vi får ud af møllen afhænger bl.a. af hvor meget luft der passere møllen, vi kan finde ud af møllens effekt ved at se hvor meget luft der passere møllen per sekund.
Vi kan regne effekten ud ved denne formel:
P=12*A*ρ*v3
Vi vil starte med at finde den mængde luft der passere møllen per sekund, hvis vindhastigheden er 4 m/s vil vi ha formlen A*4ms, A er arealet, altså det som vinden passér og skaber bevægelsen og derved bevægelsesenergien. Hvis vi bytter de 4m/s ud med v, vil formlen se sådan ud A*v.
Går vi til næste led vil formlen være: A*v*ρ, hvor ρ er luftens densitet. Hvis vi så sætter vores formel ind i formelen for kinetisk energi vil vi have: P=12*A*v*ρ*v2, og så kan vi forkorte den får vi:
P=12*A*ρ*v3

forsøg 1
Vi ville prøve at se hvilken vinkel, der gav det bedste udbytte. Vi underøgte ved vinkel 10⁰, 20⁰, 30⁰, 40⁰, 50⁰ og 60⁰. Vi aflæste dernæst på et voltmeter, for at se hvilke vinkler der gav bedst udbytte.

Grader på vingen | Udbytte i volt | 0⁰ | 0 v | 10⁰ | 12 v | 20⁰ | 8 v | 30⁰ | 4 v | 40⁰ | 2 v | 50⁰ | 2 v | 60⁰ | 2 v |

Forsøg 2
Vi ville se hvilket antal vinger der gav det bedste udbytte, om det var de konventionelle 3 vinger eller om der findes noget smartere.

Antal vinger | Udbytte i volt | 1 | 0 v | 2 | 12 v | 3 | 12 v | 4 | 8 v | 5 | 8 v | 6 | 12 v |…...

Similar Documents

Free Essay

Rapport Om Magnetisme - 9. Klasse

...magnetfelt skifter i en spole, så vil der opstå en strøm i spolen. Magneten skal skiftevis skubbe og trække elektronerne frem og tilbage i spolens ledninger. Dette vil skabe en spændingsforskel, men kun så længe der induceres. Der produceres vekselstrøm ved induktion, fordi induktionsstrøm frembringes ved bevæge en stangmagnet op og ned i en spole. Derved kan strømmen i spolen løbe frem og tilbage i ledningerne. Kilde: fysikkemifaget.dk Størrelsen af den inducerede spændingsforskel afhænger af: • Antal vindinger på spolen. • Magnetens styrke. • Magnetens hastighed ! Magnetisme , side 7 Hillerød Vest Skolen Navn, Klasse April 2014 Vekselstrømgenerator Næsten alt det elektricitet vi bruger i dagligdagen bliver produceret af vindmøller eller på kraftværker. Det apparat, der laver strømmen, kaldes en generator. En generator består af en spole med jernkerne og magnet. I en generator skal man have en magnet til at dreje rundt i nærheden af en spole eller omvendt have spolen til at dreje i magnetfeltet. På et elværk fremstiller man på store generatorer. Rotoren (den roterende del af generatoren) består af kraftige jævnstrømselektromagneter. Statoren (den stationære del) består af serieforbundne spoler med mange vindinger. De generatorer, der findes på elværkerne er alle bygget til at levere trefaset vekselstrøm. Kilde: fysikkemifaget.dk ! Vekselspænding Ved at sætte en vekselstrømsgenerator i til et oscilloskop kan man se der produceres vekselstrøm. Kurven......

Words: 2071 - Pages: 9

Free Essay

History

...til 1616 og vokste opp i en velstående familie i Stratford on Avon. Han ble Englands størte dikter og verdens største dramatiker. Resten av litteraturen i renesanssen ble mindre styrt av religionen og mer interessert i å skildre mennesker. I romanen Don Quijote av Miguel De Cervantes finner man fokuset på enkeltmennesket. Verket hans regnes som den første romanen. Statuene er fra Madrid og representerer hovedpersonen i romanen, Don og hans venn Sancho Panza. Romanen handler om en adelsmann som leser mange fortellinger om ridderne at han blir tullete. Det resulterer at han lever i en fantasiverden hvor han innbiller seg at han er en ridder som kjemper mot andre riddere, mens i virkeligehtenen er han en vanlig person som kjemper mot vindmøller og sauflokker. Globe Theathre i London, her oppførte William Shakespear flere av sine dramaer. Han var også opptatt av enkeltmennesket. Han fornyet antikkens teatertradisjon med levende skildringer hvor enkeltmennesket kunne forandre seg mye mer enn det som var vanlig i litteratur på denne tiden. I tragedien om Romeo og Juliet blir to unge forelsket og hindret fra å være sammen fordi familiene deres er uvenner. Her veksles det mellom komiske og tragiske hendelser, og det øker spenningen fordi vi hele tiden håper på at det skal ende godt for Romeo og Juliet. Hamlet er også veldig kjent og populært, det inneholder typiske antikke temaene - drap på nært familiemedlem og på en konge. Hamlets onkel Claudius har drept kongen,......

Words: 1878 - Pages: 8

Free Essay

Finances

...certification shall be agreed in the contract between the manufacturer and DNV GL. Type and component certification is carried out according to one of several certification schemes. The following IEC 61400-22 related type certification schemes are available and recognized by DNV GL: — IEC 61400-22 Certification Scheme — IEC WT 01 Certification Scheme — Special Level Type Certification Scheme — Type Certification of Offshore Wind Turbines. Details of the type certification schemes are given in Sec.3 and Sec.4. In addition there are national certification schemes using IEC 61400-22 as basis like in Denmark. The Danish scheme is defined in Executive Order BEK no. 73 of 25/01/2013 Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller. For small wind turbines according the definition in IEC 61400-2 a reduced scope relative to this service specification may be applied. The exact scope depends on the design of the small wind turbine and should be agreed with DNV GL before the start of the certification activities. 2.1.3 Certifications issued by DNV and GL Type and component certification according to IEC 61400-22/IEC WT 01 issued based on DNV-DSS-904 or based on GL Renewables Certification (GL RC) procedures are all subject to maintenance according to IEC 61400-22, see also section [2.2.3] and section [3.9]. Type and component certificates as well as conformity statements will remain valid according to limitations stated on the certificate/statement......

Words: 13025 - Pages: 53

Free Essay

Law Acase

...edb-hardware. Der vil eksempelvis i anskaffelsessummen for en erhvervsmæssigt anvendt helikopter eller borerig indgå en andel for edb-software og edb-hardware i denne, som skal udskilles og afskrives i medfør af AL § 5. Denne adskillelse af anskaffelsessummen for eksempelvis en helikopter eller en borerig kan formentlig være vanskelig at foretage i praksis. 3.1.3. Infrastrukturanlæg omfattet af AL § 5 C, stk. 2 Infrastrukturanlæg skal fra og med indkomståret 2008 afskrives på en særskilt saldo, jf. AL § 5 C, stk. 2. Bestemmelsen omfatter: • Anlæg til transport, lagring og distribution m.v. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand, dvs. eksempelvis eltransmissionsnet herunder jordkabler, 38. Jf. varmeforsyningslovens § 3, stk. 3. 39. Vindmøller er ikke omfattet, jf. AL § 5 C, stk. 5. 308 © Magnus Informatik Skattemæssige afskrivninger XIII, 3.2. luftledninger og elmaster. Bestemmelsen omfatter også rørledninger til transport af varmt vand eller damp. • Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation.40 • Fast jernbanemateriel, herunder sten (skærver), sveller, skinner, signalanlæg, fjernstyringsanlæg, master og luftledninger. Bemærk at rullende jernbanemateriel er omfattet af storaktivsaldoen i medfør af AL § 5 C, stk. 1. Den under 3.1.2. omtalte regel om udskillelse af værdien af edb-hardware og edb-software i AL § 5 C, stk. 3, gælder tilsvarende for infrastrukturanlæg. Den del af infrastrukturanlæg, der udgøres af edb-hardware og......

Words: 49704 - Pages: 199