Free Essay

Tyske SæTninger

In: English and Literature

Submitted By biksen
Words 470
Pages 2
Tyske sætninger
Eksempler:
Jeg går gennem døren/Ich gehe durch die Tür
Det drejer sig om pigen/Es geht um das Mädchen
Jeg går inde i skoven/Ich gehe in dem Wald
Jeg går ind i skoven/Ich gehe in den Wald
Han har ikke kunnet fortælle børnene det i dag./Er hatte es heute den Kindern nicht erzählen können.
Han kom løbende til/Er kommt angelaufen
Han kom styrtende ind/Er kommt hereingestürzt
Hun har altid hjulpet mig med arbejdet./Sie hat mir immer bei der Arbeit geholfen
Jeg vil i dag sende mine forældre et brev./Ich werde heute meinen Eltern einen Brief schicken.
Regnen var endnu ikke holdt op, da jeg gik hjem./Der Regen hatte noch nicht aufgehört, als ich nach Hause ging.
Lægen var vred, fordi den syge ikke havde taget medicinen./Der Arzt war böse, weil der Kranke die Arznei nicht genommen hatte
Eksempel: Han er født i Bonn den 6. maj 1932./Er ist am sechsten Mai 1932 in Bonn geboren.
Jeg rejser til Hamburg i morgen./Ich reise morgen nach Hamburg.
Den syge tilbragte hele dagen i sengen./Der Kranke verbrachte den ganzen Tag im Bett.
Vær så venlig at vente et øjeblik./Warten Sie bitte einen Augenblick.
Jeg har allerede været her en måned./Ich bin schon einen Monat hier.
Jeg var der i 8 dage./Ich war 8 Tage da.
Om 8 dage./In acht Tagen.
I løbet af 8 dage./In acht Tagen.
Man skal børste sine tænder hver morgen og hver aften.
Man soll sich jeden Morgen und jeden Abend die Zähne bürsten.
I vinter har vi foretaget en rejse til Spanien./Diesen Winter haben wir eine Reise nach Spanien gemacht.
I onsdags gik jeg hen i rejsebureauet./Vorigen Mittwoch bin ich zum Reisebüro gegangen.
På fredag får vi billetterne./Nächsten Freitag bekommen wir die Fahrkarten. om morgenen des Morgens, am Morgen, morgens om dagen des Tages, am Tag, tags om aftenen des Abends, am Abend, abends om natten des Nachts, in der Nacht, nachts om sommeren
(vinteren, efteråret, foråret) im Sommer (Winter, Herbst, Frühling).
Uret
f.eks.
Hvad er klokken?/Wieviel Uhr ist es? Wie spät ist es?
Klokken er 1/Es ist eins. Es ist in Uhr.
Kl. 4.15/Um vier Uhr fünfzehn
3 minutter i 6/Drei Minuten vor sechs et kvarter over 2/En Viertel nach zwei
Skolen begynder kl. 8 og varer til kl. 14./Die Schule beginnt un 8 Uhr und dauert bis um 14 Uhr. navnemåde: sein nutid | datid | førnutid | ich bin | war | bin gewesen | du bist | warst | bist gewesen | er, sie, es ist | war | ist gewesen | wir sind | waren | sind gewesen | ihr seid | wart | seid gewesen | sie, Sie sind | waren | sind gewesen | | bøjes således: Ich möchte einen neuen Hut.
Ich würde ins Ausland fahren,wenn ich Urlaub hätte.…...

Similar Documents

Free Essay

What Is This?

...Rapport om differentialregning Rapporten skal behandle følgende punkter: 1. En oversigt over de vigtigste begreber, sætninger og metoder i differentialregning: • Hvad udtrykker en differenskvotient? Opskriv det generelle udtryk for differenskvotienten og illustrér den grafiske betydning. • Hvad udtrykker en differentialkvotient? Opskriv det generelle udtryk for differentialkvotienten og illustrér den grafiske betydning. 2. Vælg tre af de sætninger inden for differentialregning, som er bevist herhenne, og hvor I synes, at beviserne er meget forskellige (I skal have jeres valg godkendt af læreren). For hver af de tre sætninger skal I gennemgå beviset, dvs.: • Forklar hvad sætningen siger • Forklar ideen/metoden i beviset • Gør rede for de definitioner, som sætningen bygger på. Gør desuden rede for de vigtigste forskelle og ligheder mellem de tre beviser. Beviste sætninger: Sætn. 1 (s. 15), sætn. 2 (s. 16), sætn. 3 og 4 (s. 17), sætn. 5 (s. 18), sætn. 17 (s. 194), sætn. 18 (195) og sætn. 19 (s.196) 3. Redegør – ved hjælp af opgaven på næste side – for hvordan differentialregning kan benyttes til optimering. Rapportens omfang forventes at være på ca. 4-5 sider. Design af chokoladeæsker Du er ansat i et rådgivningsfirma, som netop har fået en opgave fra en chokoladefabrikant – se vedlagte brev. Du bliver af din chef sat til at løse opgaven og målet er at......

Words: 547 - Pages: 3

Free Essay

1864

...blandede Slesvig”, og i dette blev de støttet af det tyske forbund. Derfor blev Danmarks forsøg på at indlemme Slesvig ind i den danske grundlov kun gjort mere vanskelig. Selve krigens opbrud skete på grund af Novemberforfatningen. Danmarks nationalliberale regering tog en beslutning om en ny politik vedrørende Slesvig-Holsten problemet. Denne nye beslutning vendte sig mod, at man nu gik efter en delvis opdeling af Holsten, dette gjorde at man nu kunne fokuserer mere på Slesvig, som var det stykke land Danmark gerne ville have med i sin helstat. ” Den danske udskillesespolitik stødte på hård modstand i de tyske stater, som stillede krav om, at Marts-kundgørelsen skulle trækkes tilbage. Den danske regering afviste imidlertid kravene med henvisning til, at Det Tyske Forbund og de tyske stater ingen ret havde til at blande sig i Slesvigs forhold”. Marts-kundgørelsen, der senere blev til Novemberforfatningen vakte modstand fra den tyske side, men som vist i citatet mente Danmark at det tyske forbund ingen ret havde til at skulle ind og blande sig i Danmarks affære. Dette problem blev kun mere vanskeliggjort da den daværende konge Frederik 9. døde. selv under pres fra stormagten England var der ingen af de to modstående parter der gav sig. ”Den danske regering holdt dog fast i, at de tyske stater ikke kunne blande sig i Slesvigs forhold, […] den danske stat var blevet garanteret af stormagterne ved Londontraktaten fra 1852. De tyske stater holdt derimod på, at Danmark......

Words: 2379 - Pages: 10

Free Essay

Strange Juice

...første karakteristiske ved teksten, er de forholdsvis korte realistiske sætninger. Disse minimale sætninger giver et indtryk af talesprog, hvilket også er tilfældet i denne historie. De korte sætninger er dog meget lige på og vi har derfor nemt ved at fælge fortællerens tanker. Samtidig er sproget dog meget barskt, f.eks.: ”She grabbed me. Bitch! I hit that hoe upside her jaw.” Som vi kan se bliver der både brugt bandeord og meget korte sætninger. Dette giver for det første et godt indtryk af fortælleren. Hun optræder som en barsk pige, opvokset i et ghetto miljø og mangel på opdragelse. Flere eksempler på bandeord er: ”chink ass hoe”, ”gives a fuck” osv. Det morderne sprog er dog meget præget af bandeord som disse og det viser os, at fortællingen er fra nyere tid. Selvom teksten er minimal og meget hverdagspræget, finder man stadig længere beskrivelser, hovedsagligt i starten og slutningen af teksten, f.eks.: ”And the sky was red-brown gauze. You could see patches of blue if you look up but i don´t hardly ever look up”. Som vi kan læse bliver himlen beskrevet med flere adjektiver og det samme sker i slutningen af historien f.eks., ”I see the collard greens again only now they´re growing likebig trees, then i see a red dirt road in the middle of the salad bar(……)”. Som vi kan se bliver de ting hun ser velbeskrevet og der bliver brugt lidt billedsprog. Når der bliver brugt flere adjektiver, går sætninger langsommer, så man føler samtidig, at tiden bliver langsommere. I......

Words: 380 - Pages: 2

Free Essay

Srp Håndbog

...(SAMF/MAT) Kriminalitet: Den enkeltes ansvar eller samfundets skyld? (SAMF/PSY) Behandling af emne med inddragelse af tekster om emnet Eksempler: Trafficking og dets behandling i medierne (SAMF/DA) Identitet og forbrug i det senmoderne samfund belyst ved novellesamlingen Sex and the City (SAMF/EN) Samfundsfagligt begreb set i historisk lys Eksempler: Global ulighed og afkolonisering (SAMF/HIS) Den danske velfærdsmodels udvikling og fremtid (SAMF/HIS) Økonomiske fag Økonomisk og strategisk analyse af virksomhed Eksempler: Vestas A/S (AFS/VØ) Analyse af afsætningen på et udenlandsk marked Eksempler: 8 Alleroed Gymnasium NIKE på det amerikanske marked (AFS/ENG) Mangos positionering på det spanske marked (AFS/SPA) Thisted Bryghus og det tyske marked (AFS/TYS) Behandling af tværfagligt emne Eksempler: Investering og beregning af kalkulationsrenten (VØ/MAT) Lagerstyring (VØ/MAT) Optimering af lineære problemer med mere end to variable (VØ/MAT). Ingen idéer Hvis du stadig ikke kan finde på et godt emne, må du spørge dine faglærere ved den første vejledning, om de kan hjælpe med at pege dig i en bestemt retning. Måske har de nogle gode idéer, som fanger din interesse. Første vejledning Efter, du har valgt fag og måske har fundet en idé til et emne, går du til dine faglærere til den første officielle vejledning. Du vil få besked om, hvornår denne vejledning vil finde sted. Dine faglærere vil oftest være de lærere, du selv bliver undervist af, men du kan, som nævnt,......

Words: 29844 - Pages: 120

Free Essay

Gramma

... you have They do they are they have 2) Skriv huskereglerne ned fra side 19 + 20 i fejlstøvsugeren (dem i boksene hvor der står HUSK…) Husk: UTÆLLELIGHED (SIDE 59 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Skriv de utællelige substantiver ned Advice, furniture, information, interest, luck, money, news. 2) Hvad skal man huske, at verbet altid skal stå i efter de 7 ord? Det skal altid stå i ental. PRÆPOSITION FORAN THAT-SÆTNINGER ALDRIG I LIVET! (SIDE 83 I FEJLSTØVSUGEREN) 1) Skriv de tre muligheder for at UNDGÅ præposition + that-sætninger ned ORDSTILLING (SIDE 11-12 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Hvilken ordstilling bruger man på dansk? Omvendt og ligefrem ordstilling 2) Hvilken ordstilling bruger man på engelsk? Kun ligefrem 3) Hvornår bruger man omvendt ordstilling på engelsk? Hvis man indleder sætningen med et spørgsmål 4) Giv eksempler på spørgsmål 2 + 3 = skriv sætninger No sonner had they started on the expedition than a snowstorm stopped them. ADJEKTIVER VS. ADVERBIER (SIDE 50-52 I FEJLSTØVSUGEREN) 1) I hvilke tre tilfælde bruger man adverbier? Beskriv dem Når tillægsord beskriver et biord, tillægsord eller udsagnsord 2) I hvilket tilfælde bruger man adjektiver? Beskriv Når et ord,, fortæller noget om et substantiv 3) Nævn 5 sætningsadverbier 4) Usually, simply, rarely, honestly, really. GENITIV (SIDE 61-62 I......

Words: 346 - Pages: 2

Free Essay

The Dress

...Den tyske ambassadør von Renthe-Fink var blevet udnævnt til ”rigsbefuldmægtigt”. Det betød, at han var den øverste tyske embedsmand i Danmark og den, der skulle fremføre den tyske regering ønsker og krav over for den danske regering. 3. Hvilke farer udgjorde det danske nazistparti? Hvilke ambitioner havde det? Og hvordan så den tyske besættelsesmagt på de danske nazister? • Nazisterne afholdte provokerende demonstrationer, hvor det endte med at de kom i slagsmål med politiet. I november 1940 var der en stor propagandakampagne, hvor de gerne ville havde at statsministeren Stauning til at træde tilbage. Deres mål var at overtage Danmark, men det kunne de ikke. 4. Hvad var besættelsesmagtens politik ? • Regeringen indførte en samarbejdspolitisk linje overfor besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken var, som navnet antyder, et samarbejde mellem regeringen og den tyske besættelsesmagt, der betød at det danske politiske system med dansk lovgivning, domstole og politi fungerede videre og den danske regering blev siddende. 5. Hvilke indenrigspolitiske konsekvenser i Danmark havde det tyske angreb på Sovjetunionen? • Angrebet på Sovjetunionen formerede en trussel for de danske kommunister, da Tyskland krævede at Danmark skulle fængsle de danske kommunister. Grunden til at den tyske regering krævede denne lov, var fordi at de var bange for at de danske kommunister ville holde med Sovjetunionen, og gå imod den tyske......

Words: 411 - Pages: 2

Free Essay

Some Day

...TEST I FORLØB OM 1. VERDENSKRIG 1) Hvornår begyndte og sluttede 1. verdenskrig? Den startede d. 1/8-1914 og sluttede d. 11/11-1918 2) Hvilke lande var involveret i 1. verdenskrig? Centralmagterne bestående af det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn på den ene side og Entente magterne, Frankrig, Storbritannien, Rusland og Serbien på den anden side. USA gik i 1917 ind i krigen. 3) Hvem udgjorde Ententen? Entente magterne (de allierede), Frankrig, Storbritannien, Rusland, Serbien og USA gik og ind i 1917. 4) Hvem udgjorde Centralmagterne? Centralmagterne bestod af det tyske kejserrige og Østrig-Ungarn. 5) Hvilken begivenhed skildrer ”Jørgen Stein” nyheden om ved aftengildet? 6) Hvilken slags tekst, genre, er Stefan Zweigs ”Verden af i går”? 7) Hvordan forklarer Zweig begejstringen over krigsudbruddet? 8) Hvilket standpunkt indtager Georg Brandes til verdenskrigen? 9) Hvilken stil og holdning lægger Brandes frem i sin debatartikel? 10) Hvor gammel var Ernst Jünger, da 1. verdenskrig starter? Han er 19 år. 11) Hvilken måde at se på krigen er karakteristisk for Jünger? 12) Hvilket syn på krigen har Remarque i ”Intet nyt fra vestfronten”? 13) På hvilken måde skildrer Remarque krigen? 14) Jaruslav Haseks roman ”den gode soldat Svejk” er hvilken slags roman? 15) Svejk-romanen skildrer hvilken situation? 16) Hvilke holdninger giver Hasek udtryk for? 17) Hvad er de centrale temaer i Carions film......

Words: 362 - Pages: 2

Free Essay

Jeje

...TEST I FORLØB OM 1. VERDENSKRIG 1) Hvornår begyndte og sluttede 1. verdenskrig? Den startede d. 1/8-1914 og sluttede d. 11/11-1918 2) Hvilke lande var involveret i 1. verdenskrig? Centralmagterne bestående af det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn på den ene side og Entente magterne, Frankrig, Storbritannien, Rusland og Serbien på den anden side. USA gik i 1917 ind i krigen. 3) Hvem udgjorde Ententen? Entente magterne (de allierede), Frankrig, Storbritannien, Rusland, Serbien og USA gik og ind i 1917. 4) Hvem udgjorde Centralmagterne? Centralmagterne bestod af det tyske kejserrige og Østrig-Ungarn. 5) Hvilken begivenhed skildrer ”Jørgen Stein” nyheden om ved aftengildet? 6) Hvilken slags tekst, genre, er Stefan Zweigs ”Verden af i går”? 7) Hvordan forklarer Zweig begejstringen over krigsudbruddet? 8) Hvilket standpunkt indtager Georg Brandes til verdenskrigen? 9) Hvilken stil og holdning lægger Brandes frem i sin debatartikel? 10) Hvor gammel var Ernst Jünger, da 1. verdenskrig starter? Han er 19 år. 11) Hvilken måde at se på krigen er karakteristisk for Jünger? 12) Hvilket syn på krigen har Remarque i ”Intet nyt fra vestfronten”? 13) På hvilken måde skildrer Remarque krigen? 14) Jaruslav Haseks roman ”den gode soldat Svejk” er hvilken slags roman? 15) Svejk-romanen skildrer hvilken situation? 16) Hvilke holdninger giver Hasek udtryk for? 17) Hvad er de centrale temaer i Carions film......

Words: 362 - Pages: 2

Premium Essay

Dansk - Tiggersken Fra Locarno

...Legenderne eller fortællingerne om spøgelser går langt tilbage, og kan dateres tilbage til Jesus’ genopstandelse, måske endda længerer tilbage. Siden da har der gået mange historier om spøgelser, som fx den hvide dame eller Yûrei. Gennem tiden er flere mennesker flygtet fra deres hjem, da de er sikre på at de har hørt et spøgelse eller set et og fænomenet har ført til stor diskussion om, hvorvidt at de findes. Eksistensen af spøgelser er dog aldrig blevet bevist, men heller ikke modbevist, så spørgsmålet findes stadig. Spøgelser har også gennem tiden ført til mange historier og Heinrich von Kleist’s novelle ”Tiggersken fra Locarno” danner også ramme om en spøgelses begivenhed. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” blev første gang trykt i den tyske avis ”Berliner Abendblättern”, i 1810, den er efterfølgende blevet oversat til dansk i 1982, af Niels Brunse. Igennem en treleddet Harmoni-kaos-ny harmoni komposition følger vi en Marchese og de hændelser, som sker på hans slot. Vi følger hans kamp for at få solgt sit slot, hvorpå det spøger. Igennem hændelser følger vi, hvordan noget, som måske ikke er virkeligt, kan nedbryde en mands sindstilstand og fører ham ud i sindssyge. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” er bygget op efter berettermodellen, som er meget normalt for noveller. Det ses dog i novellen at anslaget bliver undladt og novellen springer direkte til præsentationen, men man kan dog sige at overskriften ”Tiggersken fra Locarno”, giver os en ide om konflikten, da vi nu......

Words: 1177 - Pages: 5

Free Essay

Grammatik

...”thing” (som her) eller ”one” (den eneste, der elsker mig…”→”the only one who loves me…”). Pronomener Relative pronomener fx: ”John always seemed to be the unlucky chap whom was forced to do the dishes.” (who I stedet whom) Fejl i valg af relativt pronomen. Who kan kun henføre tilbage til personer: ”The girl who played” Which fører tilbage til alt, som ikke er personer: ”The car which...”, ”The flowers which...”. That kan bruges i stedet for både who og which, men kun i definerende sætninger: ”The boy that stole my bag is a jerk” Whose er ejefald/genitiv og bruges både i definerende og i parentetiske relativsætninger. Whom bruges, når det relative pronomen står som objekt i sætningen (også præpositionalobjekt, ”for whom,” ”to whom” osv.) Det er et alternativ til who, men whom bruges ofte i mere formelt skriftsprog og sjældent i talesprog. Whom kan altså aldrig stå som subjekt i sætningen! Fejl ved hjælpeverbum og hovedverbum Fejl ved hjælpeverbum ved negative sætninger fx; ” Wally does not sees their problem-” (does not see) Der skal ikke være –s på see, da hjælpeverbet do allerede viser kongruens med subjektet. Normalt skal der et –s på verbet i 3. person ental (”he runs”, ”she writes” osv.). Men her indeholder sætningen en form af to do, da sætningen negeres (indeholder en nægtelse, not). Efter en form af to do følger altid en infinitiv (navnemåde). Det er nemlig kun èt af verberne, som skal vise kongruens. Her viser does, at Wally er 3. person ental,......

Words: 1709 - Pages: 7

Free Essay

Hello

...Grammatikopgaver 1. Ret fejlene i følgende sætninger. Forklar dine rettelser på dansk med brug af relevant grammatisk / faglig terminologi. A/ Where is my glasses? B/ I dislike to go by bus, but I cannot afford buying a car. C/ She is visiting her old mother every day. D/ I live in the house which roof is red. E/ The dogs´barked. 2. Hvilke præfixer (forstavelser) skal følgende adjektiver (tillægsord) have for at komme til at betyde det modsatte. Eksempel: sane – insane predictable loyal patient responsible polite 3. Nedenstående er et afslag på en jobansøgning. Sætningerne er nummererede. Besvar følgende spørgsmål: A/ Beskriv tonen i afslaget (brug eksempler til at illustrere dine iagtagelser) B/ Hvilke sætninger er overflødige? Angiv numrene. C/ Angiv hvilke sætninger i afslaget, der kunne være brugt som hhv. indledning og afslutning. Dear Mr. McShandon, 1. Your application for a job with us was received and was looked at carefully, examining all aspects of your letter and your resume. 2. As of now, we are not hiring anyone except those who are extremely qualified. 3. Although you have rather good grades in your accounting courses, you do not have the experience we are looking for in candidates for this position. 4. You should have noted that in our ad in the State, we specifically stated that we wanted someone with at least five years’ experience. 5. Since you have no experience at all, we......

Words: 500 - Pages: 2

Free Essay

Dadsfa

...af mange gader, vi ikke kendte. Bagefter os, løb mange tyske soldater, der alle skød vildt. Vi havde ingen våben, og vi kunne begge se, at dette ikke kunne fortsætte. Vi ville hurtigt blive indhentet. De tyske soldater, var ikke mere end 20 - 30 meter bag os. Vi drejede hurtigt om et hjørne. Så råbte jeg: ”Henryk hurtigt, til venstre!” Så løb vi begge ind i et stort, men meget smadret hus. Der var ingen vinduer, og ingen døre, men til gengæld en stor trappe. Tyskerne var ikke langt efter, men de så os ikke, da vi løb op ad trappen. Vi stod forpustet og stønnede på første sal af huset. Henryk var meget udmattet, og var helt svimmel. Han stod og svajede frem og tilbage. Nu var gaderne i Ghetto C pludselig helt stille. Jeg var også helt udmattet. Så jeg lænede mig mod den kolde hårde væg. Tyskerne stod stadig og kiggede forvirret rundt nede på gaden, men de var naturligvis også trætte efter den vilde jagt, der lige havde fundet sted. Henryk havde været syg i flere dage allerede, men insisterede på at komme med i modstand grupperne, uden for byen. Vi havde prøvet at liste os ud meget tidligt om morgenen, men eftersom Henryk var syg, havde han nyst over vækket den tyske vagt. Og nu stod vi her. Vis vi bevægede os, bare en lille smule ville vi hurtigt blive opdaget af de tyske soldater. BUM! Henryk lå bevidstløs på jorden. Jeg fik et chok, men det værste var ikke sket endnu, en a tyskerne råbte: ”SE DEROPPE!” Halvdelen de tyske soldater afsikrede deres geværer, mens den anden......

Words: 640 - Pages: 3

Free Essay

The Rising of the 3rd Empire

...Hitlers Vej Til Magten Historie opgaven 2.G "Hjælp Hitler med at bygge - køb tyske varer" (Propaganda plakat fra år 1933 http://elkym.files.wordpress.com/2011/01/hitler-is-building1.jpg Indholdsfortegnelse Indledning...............................................................................side 1 Opgaveformulering.................................................................side 1 Redegørelse............................................................................side 1 1. Verdenskrig.....................................................................side 1-2 Indledning Hvad der startede som et lille, ubetydeligt arbejdsparti, skulle senere få kæmpe betydning for verdenshistorien. Partiet leder, Adolf Hitler, som blev under "demokratiske" omstændigheder, valgt ind i den Tyske regering. Hitler formod at manipulere et helt folkefærd, og brugte deres støtte og kærlighed, til sin egen fordel. Vejen til magten var dog ikke 100% demokratisk. F. eks, gjorde Hitler brug af propaganda, væbnet demonstrationer og raceforfølgelse. Opgaveformulering. I 1933 blev Hitler udnævnt til rigskansler i Tyskland, selvom nazisterne få år forinden havde været et marginalt parti med en vælgertilslutning på kun få procent. Formålet med denne opgave er, at belyse og analysere hvordan denne udvikling fandt sted. I analysen vil jeg blandt andet inddrage Tysklands økonomi, politik og kultur, 1. Verdenskrig, børskrakket i 1929, samt Hitlers retoriske evner.......

Words: 2832 - Pages: 12

Free Essay

UybihøOuhnø

...til at skabe universet omkring sangen. Først laves der et hårdt anslag i lickene som derefter fader gradvist ud. Det er et gennemgående koncept igennem pt 1, og er også den lyd der gjorde David Gilmour, guitarist i Pink Floyd, berømt. Hvis kigger lidt på teksten sammen med filmen, så er teksten utroligt simpel. Hvis skal helt ned i tolvte takt før der kommer noget som helst lyrik, og når vi så kommer til tolvte takt, får vi en lille sammen sat sætning der kun varer 4 takter. ”Daddy’s flown across the ocean”8 fortæller historien om Pinks, og dermed også Waters, fars indkaldelse til krigen, og om hvordan han døde før han blev født. Se bilag omkring Another brick in the wall pt1 hvor i hele teksten står. Modellen med kortfattede sætninger er gennemgående hele sangen igennem. Citater der er værd at nævne er ”Leaving just a memory”, ”A snapshot in the familiy album” og ”Daddy what d’ya leave behind for me?”9 Her behandles afsavnet til den døde far, hvorefter der rundes af med den ikoniske sætning ”All in all it was just a brick in the wall” som senere 8 9 (Waters, Pink Floyd The Wall, 1980) (Waters, Pink Floyd The Wall, 1980) gentages. Så rent tekstmæssigt er der ikke så meget, men den lægger utroligt meget op til hvad der kommer efter, som jo netop er Happiest days of our lives, og Another brick in the wall pt2. hvis vi ser på sammenspile mellem musik og tekst så har den førnævnte klang med chorus guitaren en fjern og kold fornemmelse. Det passer......

Words: 7101 - Pages: 29

Free Essay

Det Det Bjff

...prøver, at forklarer os danskerne frivilligt meldte sig til den tyske hær. Han kommer frem med nogle synspunkter hvor han fremhæver, hvordan det er at stå ved kridtstregen, hvilke konsekvenser og handlinger der kan fremstå. ----- Problemformulering: Hvilke konsekvenser opstod der under/efter besættelsestiden, for de danske mænd, der havde været østfrontfrivillige? Hvorfor kan der opstå uoverskuelige og katastrofale konsekvenser ved ”at stå ved kridtstregen”, som der fremstilles i Erik Aalbæk Jensens roman Kridtstregen (1976)? Redegørelse: Adolf Hitler, som sad på magten i Tyskland, angreb Sovjetunionen den 22. Juni 1941. Det blev den mest blodtørstige krig i historien. Målet var, at afskaffe kommunismen, jøder og diverse racer som Hitler ikke følte passede ind i det tyske system, så der kunne skabes mere plads til den tyske befolkning. Østfrontfrivillige var danske statsborgere, der under andens verdenskrig meldte sig til den tyske hær, waffen SS. Den danske befolkning havde skabt sig et had imod de frivillige dansker der valgte at droge i krig. Men regeringen havde været samarbejdsfrivillig med besættelsesmagten. Der var cirka 7.000 danskere der kæmpede ved Østfronten, mens andre var i koncentrationslejre. Under besættelsestiden havde tyskerne en stor indflydelse, angående økonomi og politik i Danmark. Modstandsbevægelserne blev dog sat i dårligt lys fordi de netop havde sat en trussel imod tyske værnemagterne i Danmark. Det resulterede til at vi ikke kan......

Words: 1949 - Pages: 8