Free Essay

Tag Morwows

In: Novels

Submitted By paulkanx
Words 710
Pages 3
Andres Bonifacio
Ang kahirapan sa buhay ay di dapat maging hadlang sa ating pagmamahal sa bayan.
Ipananganak si Andres sa tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang ama nya ay si Santiago Bonifacio na isang sastre. Ang ina naman nya ay si Catalina de Castro na isang masipag na maybahay. Katorse anyos pa lamang nang maulila si andres. Kaya nagdesisyon sya magpaalam kay Don Guillermo Osmena na guro niya sa paaralang primarya. Panganay sa magkakapatid si andres siya ang unang nagtrabaho upang buhayin ang pamilya nila. Kasama nya ang mga kapatid nya na sina Ciriaco, Procopio, Troadio, Espiridiona at Maxima, gumawa at naglako sila ng mga tungkod na kawayan at papel na pamaypay sa lansangan upang may makain lamang. Ngunit hindi sapat ang kinikita ng magkakapatid kaya namasukan si andres bilang klerkmensahero ng Fleming and Company. Ngunit ng mamasukan sya doon hindi naging sapat ang kinikita ni andres doon, kaya lumipat sya sa malaki-laking Freshell ang Company.
Kahit na sa prilimarya lang ang natapos ni andres nagsikap syang hubugin ang kanyang isip. Sinikap nyang unawain ang kalagayang pulitikal ng kanyang paligid sa pamamagitan ng pagbabasa. Kahit na batng bata pa sya ay nabasa at naunawaan na niya ang aklat na kasaysayan ng Rebolusyong Pranses. Sinasabing ang kayang tirahan ay kakikitaan mo ng mga aklat na Noli Me Tangere, El Filibusterismo, The Wandering Jew at Les Miserables.
Ang malawak na kaalamang sinasabing pandigmaang ang maaaring naging dahilan upang pasukin ni andres ang makabayang gawaing pag aalsa laban sa mga espanyol. Kasama ni andres na itinatag ang “katipunan” sa 72 Calle Azcaraga noong hulyo 7, 1892 na sina Deodato Arellano, Ladislaw Diwa, Teodoro Plata, Valentin Diaz at Jose Dizon.
Upang mabigyan ng katarungan ang inaping Pilipino, naging layunin ni andres at ng mga kasma niyang katipunero na pagbuklurin sa iisang bansa ang mga Pilipino at tamuhin ang kalayaan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa pakikibaka sa buhay kasama ni andres ang kanyang naging maybahay na si Gregorio de Jesus. Dahil sa alitan tungkol sa oraginsasyong pulitikal matapos mabunyag ang katipunan, nahalal si Emilio Aguinaldo sa Cavite at nawalng halaga ang mga pagsisikap ni Andres na magbalik sa Montalban. Pinadakip sya ng bagong halal na Pangulong Aguinaldo at iniharap sa isang korte military. At doon hinatulan si andres na mamatay. Nang muling mapag aralan ang kaso ni andres ay planong ipatapon na lang sa malayong lugar na nagtatag ng katipunan.
Noong mayo 10, 1897, si andres na inilabas sa kulungan ay pinatay sa Mt. Buntis sa Maragondon, Cavite. Binaril sya ng mga sundalo sa ilalim ng pamamahala ni Koronel Lazaro Macapagal.
Ang pangalang Andres at katipunan ay iisa. Walang KKK kung walang andres. Ang kaisioang pagpapalaya ay isinagawa ng isang tunay na rebolusyonaryo sa matapang na katauhan ng nag iisang sa Andres Bonifacio.
Sa mga mata ng mga dayuhan, Pilipino sa aking mga mata ipinakita ni andres ang kaniyang tapang sa maraming pamumuno sa mga katipunero at mismong pakikipagdigmaan sa mga mapang-aping kalaban. Ang dapat katangian ng isang bayani gaya ni andres ay isang maging matulungin at masipag upang makaahon sa hirap at isa pa maging masikap kahit saang pagsubok. At hindi mawawala ang katapangan para lang mailigtas ang kabutihan ng bawat Pilipino. At para masabing isa siyang bayani ipinapakita niya ang katangiang mapagmahal sa sambayanang Pilipino at maging mautak sa lahat ng bagay. Naging bayani sya dahil nagawa nya ang Katipunan o kung tawaging KKK at isa din sa napakahalaga na ginawa ni andres ang sinasabi nyang ANG KAHIRAPAN SA BUHAY AY MAAARING GAWING TUNTUNGAN UPANG MAABOT NATIN ANG TAGUMPAY at dito nagtagumpay, nagsikap namang matapat na magmahal sa bayan na naging pasaporte niya sa kabayanihan . Ditto nakilala ang pangalang Andres Bonifacio. Naging bayani din siya dahil walang takot na nakipag digmaan si andres sa mga sundalong nang aapi sa mga Pilipino at hinarap ang mga taong nakakalaban nya. Kung ako ay nabubuhay sa panahong iyon gusto maging kaugnay gaya na maging isa sa mga kapatid nya para masaksihan ko ang lahat lahat nangyari kay Andres noong nabubuhay pa siya. At malaman ng buong isip ko na ano ba talaga ang pagkatao ni Andres at pano sya inapi at pinarusahan ng husto. At kinaya nya yun para sa mga Pilipino.

Philippine History

Angeles, Monique V. ii- BSHRM

Mr. Villodres
(professor)…...

Similar Documents

Free Essay

Html Tags

...An HTML element is everything from the start tag to the end tag: Start tag * | Element content | End tag * | <p> | This is a paragraph | </p> | <a href="default.htm"> | This is a link | </a> | <br> | | | * The start tag is often called the opening tag. The end tag is often called the closing tag. You will learn more about HTML tags and attributes in the next chapters of this tutorial. Tag | Description | <html> | Defines an HTML document | <body> | Defines the document's body | <h1> to <h6> | Defines HTML headings | <hr> | Defines a horizontal line | <!--> | Defines a comment | Tag | Description | <p> | Defines a paragraph | <br> | Inserts a single line break | Tag | Description | <b> | Defines bold text | <big> | Defines big text | <em> | Defines emphasized text | <i> | Defines italic text | <small> | Defines small text | <strong> | Defines strong text | <sub> | Defines subscripted text | <sup> | Defines superscripted text | <ins> | Defines inserted text | <del> | Defines deleted text | HTML "Computer Output" Tags Tag | Description | <code> | Defines computer code text | <kbd> | Defines keyboard text | <samp> | Defines sample computer code | <tt> | Defines teletype text | <var> | Defines a variable | <pre> | Defines preformatted...

Words: 592 - Pages: 3

Premium Essay

Html Tags Chart

...HTML Tags Chart To use any of the following HTML tags, simply select the HTML code you'd like and copy and paste it into your web page. Tag | Name | Code Example | Browser View | <!-- | comment | <!--This can be viewed in the HTML part of a document--> | Nothing will show (Tip) | <a - | anchor | <a href="http://www.domain.com/"> Visit Our Site</a> | Visit Our Site (Tip) | <b> | bold | <b>Example</b> | Example | <big> | big (text) | <big>Example</big> | Example (Tip) | <body> | body of HTML document | <body>The content of your HTML page</body> | Contents of your web page (Tip) | <br> | line break | The contents of your page<br>The contents of your page | The contents of your web page The contents of your web page | <center> | center | <center>This will center your contents</center> | This will center your contents | <dd> | definition description | <dl> <dt>Definition Term</dt> <dd>Definition of the term</dd> <dt>Definition Term</dt> <dd>Definition of the term</dd> </dl> | Definition TermDefinition of the termDefinition TermDefinition of the term | <dl> | definition list | <dl> <dt>Definition Term</dt> <dd>Definition of the term</dd> <dt>Definition Term</dt> <dd>Definition of the term</dd> </dl> | Definition......

Words: 3130 - Pages: 13

Premium Essay

Rfid Tags

...read process. These cards use technology similar to the one used for music CDs or CD ROMs. Optical cards currently store between 4 and 6.6 MB of data which gives the ability to store graphical images such as photographs, logos, fingerprints, x-rays, etc. When using optical cards a key view point is that it is a write once technology. This means that whatever data in burned into the material cannot be erased and will have a history related to it. This is can be an advantage or disadvantage depending on the application. Figure 5 to the left illustrates an optical card with the corresponding reader. The last type of AIDC is Radio Frequency Identification known as RFID. This is a device that reads information contained in a wireless device or “tag” from a distance without making any physical contact or requiring a line of sight. This technology uses radio waves to identify people or objects, and transfer data. The major advantage to RFIDs is it’s a means of obtaining information on an item without making direct contact. RFID technologies were established back in the 1970’s but advancement in this area of study is currently rapidly growing. Figure 6 to the right illustrates an FRID with the standard components....

Words: 742 - Pages: 3

Free Essay

Tags

...          !"#$%&!'' ()*'#")!%#+',-. %' /! 0 /!1+2')3'''$(4 5')$'##'!')) 02')$'##'$!'))1+2')3'''$(4 6#') /+!!!"5( ' *') #!" "!) 75')3'' 1 ()78-98 2          !"#$%&!'' ()*'#")!%#+',-. 5  + &&')('9:,-.()*'$#!);'%&'!"%') /$&'' "/#!) '$#+' )'%&!''#!' ;/!#7'# ! $ %'()'%'# !" A#)(/#()'B = #+' ##/+%'# !" #+' $ * $( /'=!)3') #! +  !) +') &)!"' ! /!';(' = #+  #+' ;'/ A(#() '""'/#B  );(22'##')2'"!)=+#+'!2')*'$72!#++ #+'!)$+ $#&!3'#!+!=#+' *('7 2' '"7 $ !)% !" ;)!(&E  5(. )'')/+ +(% ')* /' ;'/ 'E /!$ # !'$#+'2'+* !)!"#+' )%'%2') "/!()'7!#'$2!*'7#+' "('/' !" /(#()' ! $ * $(. /# ! $ !) '## ! % !&')#' #+)!(;+ $ * $('*' %'/+ % (/+  #+' !/ ># ! $ ''/# ! $ /)'# ! !) # #(# ! ># ! &)!/''!#'$2!*'$''$7%!#/!#'%&!)))'')/+$#+'!) > ;!!); ># ! /(#()'2!/ &/+!!;......

Words: 365 - Pages: 2

Premium Essay

Meta Tags

...Meta tags are information inserted in the head areas of Web pages [ (Schachinger, 2012) ]. tags can be read by search engines, but cannot be seen by the viewers of the pages they are in. They are put in between the tags in the HTML of a Web page. tags have a few functions such as using “description” to give a synopsis of the site or “keyword” to feed crawlers from search engines. tags are used to help gain more traffic on your web page. The more keywords you use the better chance of more viewers you have.In years past, when the algorithms used by search engines were less advanced, tags were one of the main resources they used. It was quicker and used fewer resources to look for the tags. Programmers could also add in a “ROBOTS” line with a CONTENT value of “NOINDEX” to prevent search engines from indexing the page. Tags used to be very important in a Web page, but now they are not as useful. tags are no longer supported by most crawlers and the rumor is that they are dead (Sullivan, 2002). Most sources will say that it is okay to use tags, but they also caution that they will not necessarily increase your Web page traffic. The top search engine, Google, ignores the tags and uses its algorithm to create its own description. It is important to maintain professional standards in web development. Without these guidelines, there can be multiple problems in your pages. By following standards you ensure yourself quality web pages and you will not risk any copyright issues. It is......

Words: 379 - Pages: 2

Premium Essay

Radio Frequency Identifications Tags

...Radio Frequency Identifications Tags II. RFID tags have many advantages. A. RFID tags enhance product visibility which facilitates operations. They are made rugged and robust; therefore; they can be used in harsh environments and temperatures. There no positioning problems with RFID tags, they can be place anywhere and do not require a line-of sight to be scanned. B RFID tags reduce cost. The RFID system reduces the labor cost of the company by providing a good tracking system. This technology can be effective in stock management. It helps to reduce the misplacement of goods because it’s easier to trace. C. RFID tags reduce losses and theft. The use of RFID tags in retail stores are used to keep track of high priced items, to prevent theft. RFID tags easily track moving objects and send the required information back to the reader. III. RFID tags are used in a variety of ways. A. RFID tags have a longer read range and can be scanned on the factory floor from forklifts and scanners at a distance. This technology is used in the manufactory industry. There are no positioning problems with an RFID tag, they can be placed anywhere. B Injectable RFID tags can be used for tracking animals easily. These tags have information about the animal’s, medical history and vaccinations. Information written on the tags cannot be duplicated easily. C. RFID tags are being used to reduce truancy and improve safety in schools. Each child......

Words: 452 - Pages: 2

Premium Essay

Tag-Tag

...Executive Summary The Lean implementation methodology (Lean) has its roots in manufacturing and particularly the automotive sector through the Toyota Production System. Over the last decade, Lean has expanded beyond manufacturing to become an improvement methodology firstly in the service sector and more recently in public sector organisations looking to improve efficiency and customer value. It is within this context that AtoZ Business Consultancy undertook an analysis of Lean implementations across Business Schools and Universities in the UK. This analysis was undertaken using a case study approach of five diverse Higher Education organisations. The case studies included a combination of Russell Group and non Russell Group organisations, research intensive as well as teaching informed organisations and organisations with large non EU student numbers. The organisations were spread geographically across England, Scotland and Wales and included large metropolitan areas as well as smaller more rural locations. There has been a driver for Lean in all public sector organisations as a result of draconian government budget cuts. Within Higher Education this has been further driven by the announcement of increased student fees following the Browne Review. Lean with its focus on value, customer, efficiency and effectiveness is sensitive to this context as well as other initiatives such as the sustainability and green agenda, supporting increasing the performance in the National...

Words: 1429 - Pages: 6

Premium Essay

Hash Tag: Yes to Fraternity, No to Hazing

...“Hash tag: Yes to Fraternity, No to Hazing” Have you ever imagined yourself blindfolded, violently dragged to somewhere you even don’t know, struck hard by a paddle or a hard object and felt the excruciating pain? Do you have any idea of how will you ever survive the bruises, wounds and lashes you will get? It will not only scar your skin and flesh but your mind and soul, beating you physically, mentally and emotionally and worst may lead to your death. Fraternity - the most conventional thing that people who have nothing to do in life resort to; the brotherhood that protects its foundation towards less sensible goals; and the growing parasites of the society inflicting students and youth. Well, these are the common perceptions we initially think of about the fraternity. This must be the NEGATIVE view of this so-called brotherhood but let’s try to peek in beyond its surface. Brotherhood, it’s the considered primary reason why a group of people entitled themselves to establish a fraternity. Fraternities actually ruled the world. From a continent reaching the other end of another continent, you can never deny the existence maybe not called as fraternity but a brotherhood that stands for something they would fight unto force just like any other. In Filipino term, brotherhood is the “kapatiran”. Never been an alien to our ears, this kapatiran is composed of men with common goals in which they protect and cultivate, and this purposely unites them. Fellows, let’s be......

Words: 1033 - Pages: 5

Free Essay

Add Tags Separated by Commas

...Add tags separated by commas,Add tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags separated by commasAdd tags......

Words: 990 - Pages: 4

Free Essay

Guide to Tags and Tagging

...A Guide to Tags and Tagging Modern websites and blogs often provide a feature called a 'Tag Cloud'. It contains a series of words that are common across the site and sized according to how many times they are used. Larger words are more common, smaller ones less so. When people initially start tagging they tend to use the wrong words and overuse the tags system to relate items together. This leads to a tag cloud that isn't as useful as it could be. What are Tags used for? Tags are used to highlight items and references across all types of content on a site. If I have a page that talks about bananas and an event about bananas, I would tag them as 'Fruit'. You may think that 'Banana' would be the right tag but that will be very unlikely to appear in the cloud unless you're a banana wholesaler. When a user comes across an item about bananas they may wish to see what other fruit items you have on your site. The tags will let them instantly find fruit related material without having to search for Apple, Orange, Strawberry etc. A tag should loosely relate to the subject matter so you can relate items that have a similar theme. Tags should allow a user to hit a page and follow that pages theme to your other content (Keeping them on your site). Sometimes you may wish to use more specific tags and this is fine if you have many items with that tag. If you're site covers growing fruit and vegetables you probably have enough to content on 'greenhouses' or 'compost' to......

Words: 585 - Pages: 3

Premium Essay

Supplies, Cost, Price Tag, and Assurance

...Suppliers, Cost, Price Tag, and Assurance Price and Cost “When you stop to think about what price is, are you talking about the price tag or are you talking about the cost, the total cost” (Dr. W. Edwards Deming as cited in Encyclopedia Britannica Education Corporation, 1984). “. . . [I]t is total cost that is important not the price tag on what you buy” (Dr. W. Edwards Deming as cited in Massachusetts Institute of Technology, 1982). These words, or others along these same lines, are probably some of Dr. Deming’s mostly quoted sayings. And why not, he was right. It is still not at all that uncommon of a practice for purchasing departments to select a supplier based on price alone. That is, the supplier with the lost price gets the job. In addition, in order to insure the lowest price, is obtained the performance appraisals of purchasers are often tied to the amount money they save the company. On the surface this may seem reasonable and rational. The problem arises when the part is used and downtime, rework, and scrap results. The cost of the initial part is what Dr. Deming refers as the “price tag,” this plus the cost of using the part, rework, scrap, etc. is the “total cost.” So what you want is ‘good’ quality parts from your suppliers. All we need to do then is tell them to implement TQM and everything will fine, right? Well it would be nice if were that simple. But if you think out about it a bit, if the supplier had the desire, or the capability to implement TQM,......

Words: 962 - Pages: 4

Free Essay

Question Tags

...Question Tags English Grammar Rules Question tags are short questions at the end of statements. They are mainly used in speech when we want to: * confirm that something is true or not, or * to encourage a reply from the person we are speaking to. Question tags are formed with the auxiliary or modal verb from the statement and the appropriate subject. A positive statement is followed by a negative question tag. * Jack is from Spain, isn't he? * Mary can speak English, can't she? A negative statement is followed by a positive question tag. * They aren't funny, are they? * He shouldn't say things like that, should he? When the verb in the main sentence is in the present simple we form the question tag with do / does. * You play the guitar, don't you? * Alison likes tennis, doesn't she? If the verb is in the past simple we use did. * They went to the cinema, didn't they? * She studied in New Zealand, didn't she? When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive * He hardly ever speaks, does he? * They rarely eat in restaurants, do they? * Intonation * We can change the meaning of a tag question with the musical tone of our voice. With rising intonation, it sounds like a real question. But if our intonation falls, it sounds more like a statement that doesn't require a real answer: * * For example: * You don't know where my wallet is,...

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Patricia Hill Collin’s Thoughts on Shadow Tag

...Bailey Gerard-Custodio Ms. Dane ENGL 2593 November 26,2013 Essay 2: Patricia Hill Collin’s Thoughts on Shadow Tag Patricia Hill Collin’s main argument in, The Sexual Politics of Black Womanhood, is that race controls the type of objectification a woman will face. Meaning, race controls the way society perceives a woman. In the novel, Shadow Tag, Louise Erdrich tells a chilly story of a marriage controlled by possession. A woman is shown objectification through her cultural origin and background. Throughout the novel, Gil wished to possess Irene. His possession over Irene’s body was obtained through his depictions of her in his artwork. The idea that an object is something you can obtain and possess would relate the novel by Louise Erdrich to the argument of Patricia Hill Collins. Gil’s obsession over his wife’s body also created a form of domination that utilized a form of oppression. Patricia Hill Collins writes, “Sexuality becomes a domain of restriction and repression when this energy is tied to the larger system of race, class, and gender oppression.” Gil controlled Irene’s image and sexuality through a form oppression that accompanied her race, class, and gender because he found that it exemplified his talent as an artist. “He painted Indians when he painted his wife because he couldn’t help it—the ferocity between them, the need. Her blood ancestors came out in Gil’s painting as he worked.” Gil painted Irene in the way he wanted people to perceive her. He used......

Words: 1592 - Pages: 7

Premium Essay

Meta Tags

...The Usage of Meta Tags The Usage of Meta Tags Meta tags are used by search engine spiders to gather information about the current page the spider is crawling. This data is then used to help the search engines create what are called Search Engine Results Pages. There are three main types of Meta tags, title, description and keywords. The title tag should be something that users will be able to search for in the search box. For example if you’re a breeder of pit bulls, then make the title tag informing users that you are. Descriptions are typically used on the SERPs as an overview of information contained in the page. Keywords are typically used by search engines to aid in ranking the paper besides other similar pages on the SERPs. The keywords tag should be used to sum up what the site it about in detail using “to the point words” for what information is on the current page. This allows a user to type in the general idea of their search and for the spider to crawl for those words. The description tag should be a brief description on what your site offers, does, or is about! For example, if your page is about breeding pit bulls pups in your area, describe the type of puppies, prices, and......

Words: 439 - Pages: 2

Premium Essay

Rfid Tags in Stores and Their Privacy Issues

...RFID Tags in Stores and Their Privacy Issues RFID tags in stores and the privacy issues that arise from their use are that they can be read from a distance. These tags are able to store personal information about the consumer. The RFID tags can be placed on an item without the consumer even knowing that it is there. RFID stands for Radio Frequency Identification. RFID tags are a technology that uses very small computer chips about the size of a grain of sand. They are used to keep track of items from a distance. Each chip has a unique identification number that is paired to an antenna that transmits information between it and a reader device. Some of these chips can transmit information to a reader that is up to 30 feet away. RFID tags can be programmed to store personal information about how a person shops, what they buy most often, how often they go to a certain store. Some chips could even store what credit card was used to make a purchase. RFID tags can be hidden from the consumer. These chips can be put between layers of cardboard. RFID tags can be placed in plastic or they can be in the design of the package. Privacy issues for RFID tags are that they can be read from a large distance by anyone with a reader. RFID chips can lead to theft of personal information by criminals. The consumer may not know that the chip has stored their personal information or that it can be read by anyone with a reader. The RFID tags can be hidden many different ways......

Words: 297 - Pages: 2