Free Essay

Summer Spring Fall Winter Spring Film Review

In: Film and Music

Submitted By Ilkoo
Words 850
Pages 4
İLERİ ARITIM TEKNİKLERİ (Esra CAN DOĞAN) 1. Kirlilik kontrolü ve kirlilik önlenmesini karşılaştırınız. 2. Akı nedir, nasıl hesaplanır, matematiksel formülünü yazınız. 3. Membranlar kaça ayrılır, şekil çizerek açıklayınız. 4. Fenton tabanlı ileri oksidasyon proseslerini açıklayarak UV etkisi nasıl olur belirtiniz.
İLERİ ARITIM TEKNİKLERİ Vize 1. Akı nedir formülü tanımı 2. Kirlilik önleme yaklaşımı, metotları 4 taneydi 3. membranları ayırma mekanizmalarına göre sınıflandır açıkla 4. fenton prosesini açıkla 5. Mikrobiyal aktivasyon ve mikrobiyal yeniden aktivasyonu açıkla

İLERİ ARITIM TEKNİKLERİ Final 1. membranları karşılaştırarak açıklayın demişti ama değişik sormuştu sürücü kuvveti basınç olan membranlar gibi sormuştu 2. adsorpsiyon teorisini şekille açıkla 3. elektrokimyasal arıtım yöntemlerini kısaca açıklayın anot katotun görevleri gibi bi soru vardı, not 6 da 4. İleri oksidasyon proseslerinden de uv'li bişey

TERMODİNAMİK (Beyhan KURT PEKEY) 1. Kuruluk derecesi, sıcaklık, entalpi 2. Sıcaklık, kütleleri, özgül hacim 3. Barometre, bir yapının yüksekliğini ölçmek için kullanılabilir. Uçaklı soru (mmHg) 4. basınç DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ (Ayla ARSLAN) 1. Rüzgar akıntılarını açıklayınız. 2. Piknoklin, termoklin ve haloklin tabakalarını grafik çizerek açıklayınız. 3. Atık su seyrelmeleri kaç şekilde olur, açıklayınız. 4. Y/D<0.89 olması halinde x formül Y/D>0.89 olması halinde x formül 5. Difüzörlü bir soru. HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 2 (Beyhan KURT PEKEY) 1. Aşağıda kompozisyonu verilen gazda CO2 konsantrasyonunu ppm olarak hesaplayınız. N2 %75 O2 %7 CO2 %9.85 SO2 %0.15 H2O %8 2. Sınır değeri aşıp aşmama sorusu 3. Gerçek baca gazı debisi sorusu 4. Mg/m3 verip ppm’e çevirme sorusu HİDROLİK (Şenay ÇETİN) 1. F1: 0.04 F2: 0.04 D1: 15cm D2: 22cm L1: 6m L2: 15m ise B haznesinden A haznesine suyun akabilmesi için gereken pompa gücünü ve yersel-sürekli yük kayıplarını hesaplayınız (Şenay hocanın fotokopiye bıraktığı defter notlarındaki 3.soru). 2. Şekildeki boru sisteminde P pompası ile B haznesine 0.2m3/sn’lik debi ile yağ basılmaktadır. Yağın özgül ağırlığı 0.75ton/m3’tür. A ile P arasındaki enerji kaybının 3m, P ile B arasındaki enerji kaybının 7m olduğunu kabul ederek pompanın gücünü bulunuz(Şenay hocanın fotokopiye bıraktığı defter notlarındaki 2.soru). 3. Λ=f= AC= CB= D= Yersel yük kayıplarını ihmal ederek debiyi bulunuz. KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI 1. a) Sanayi debilerinin bulunması yöntemleri nelerdir? En önemli tasarım parametreleri nelerdir? b) Kum tutucuları akım şartları ve inşa durumlarına göre sınıflandırınız. 2. Hesap debisi, ortalama debi, minimum debi sorusu(formülleri verdi). 3. Qmax: Qmin: kaba ızgara ve ince ızgara tasarımı yapınız. Izgara sonrası herhangi bir hız kontrolü olmadığını kabul ediniz. 4. Q: olan bir kent için Aktif Çamur Sisteminden önce bir ön çöktürme havuzu tasarlayın, gerekli kabulleri ve uygunluğu yapınız. HAVA KİRLİLİĞİNDE PARTİKÜL KONTROLÜ (Şenay ÇETİN) 1. Duman 2. İleri kademe arıtmalardandır 3. Korozyon problemi hangisinde olur 4. Ozon oluşumu hangisinde görülür 5. Siklonlara etki eden kuvvet 6. Çökeltme odalarına etki eden kuvvet 7. (şekil) hangi tip ıslak arıtıcıdır 8. (şekil) temiz gaz girişi, kirli gaz çıkışı ve toz partikülleri belirtiniz 9. Basınç düşüşü ile çalışabilen sistemlerdir ÇED
-çedin tanımını yapın ,çedin yasal dayanağını yazın
-çed çalışmasının aşamalarını yazın,kapsam ve etkilerinin belirlenmesi maddesini açıklayın -16.12,2003 tarihli ve 25318 sayılı resmi gazetede yayınlanmış çed yönetmeliğini açıklayınız proje asamaları nelerdir ve kapsamlastrma acıkla, liste konusu tercihli pozitif vs.

ÇED - FİNAL

proje aşamaları neler, nic(t)eliksel etki acıkla, su kirlılıgı kontrol standartları nedir ve 2 maddesi vardı, kıtaici yuzeysel su sınıflandr ve kullanım alanına örnek ver.
EK1-2

ÇEVRE MODELLEMESİ * Temel reaktor cesitlerini yazin bir tanesini aciklayin * Duragan olmayan kararsiz kirleticelerde dy/dt + P(t)y = Q(t) formulunu elde ediniz * Toplam su girdisi 75 m3’/sn toplam su cikisi 90 m3 /sn ve bu su ciktisi gunde 1,5 m3/sn artiyor Giris hacmi 10 uzeri 8 m3 dur Bu hacmin 10 uzeri 6 m3 e dusurulmesi icin gereken sure nedir * Birde borulu bi soru war iki taraftan su girisi war diger bir taraftan cikis defterdeki soru ÇYS 1. Amac ve strateji vizyon misyon tanimlarini acikla 2. TKY nin yararlari 3. Urun ic musteri dismusteri hedef kitle tam zamaninda uretim acikla 4. TKY nin temel ilkeleri ve ozellikleri neelrdir 5. çys sistem kurma aşamaları 6. üçlü sorumluluk 7. emas nedir. emas ile çys yi karşılarştır 8. çys'nin firmalara göre avantaj ve dezavantajları nelerdir. ENERJİ YÖNETİMİ VE ÇEVRE -1973 dünya enerji krizi
-türkiyede enerji politikasının ana ilkeleri
-yenilenemiyen enerji kaynaklarını sıralayın ve kısaca açıklayıN
-doğalgaz nedir? lpg ile doğalgaz arasındaki fark
-kojenerasyon tanımı ve yararları İŞLETME EKONOMİSİ
-ihtiyaç nedir,kaça ayrılır,temel özellikleri
-kapitalist ekonomik sistemle sosyalist ekonomik sistem arasındaki fark
-talep ve arz kanuları
-fayda,kullanım kıymeti teşebbüs tanımları ENSTRÜMENTAL ANALİZ

1-) Dersin amacı ve kapsamı
2-) Maddenin fiziksel özelliği
3-) Madde ışın etkileşmesinin incelenmesi
4-) Işının adsorplanması ve Lambert1 adsorpsiyon kanunları ve sapmalar(şekille)
5-) Analitik yöntem seçiminde esaslar
6-) Görünür ve UV alanda adsorpsiyon ölçme cihazlarının incelenmesi KULLANILMIŞ SU ARITIMI

1-) biyolojik arıtmanın amacı ve AÇS şekilini çiz
2-) defterdeki ilk soru (debi hesapları)
3-) ızgara hesaplama sorusu

TOPRAK VE YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ

1-) tehlikeli maddelerin toprakta dönüşümü nasıl olur
2-) toprak profili ve horizonu açıkla
3-) tuzlu ve sodik alkali toprakları açıkla
4-) toprak yapısında bulunan oksitler nelerdir
5-) bitkiler tarafından topraktan alınan eser elementler nelerdir…...

Similar Documents

Premium Essay

If Winter Comes Can Spring Be Far Behind?

...If Winter Comes Can Spring be far behind? – Essay Day is followed by night and night by day. Similarly, in life every period of sorrow and despair has at last to come to end. It is followed by a period of peace, comfort and joy. We must have a firm belief in the goodness of things and have a strong self-confidence. There is no occasion for feeling dismayed. “If hopes are dupes, fears may be liars.” Life is full of tears and smiles, tears predominate. Sufferings and misfortunes may loom large on the horizon. They may make life worthless. Despair and disappointment may look endless. It does not mean one should cease to live. Deep and dark clouds of failures may eclipse the sun of success, but for how long! Failures and frustrations must give way to hope and happiness. The words of the poet convey a note of optimism when darkness surrounds us. They goad us to keep up high spirits and never be pessimistic in life. They assume that smiles and joys will come to our life In spite of the failures, sorrows and sufferings that dampen our spirit. Many situations come when man wants to quit the stage of life. If desires are not fulfilled life, becomes worthless. If man gets no response in love he wants to commit suicide. If his friend leaves him in the lurch he frets and fumes and does not want to survive. He gets many heart-breaks when his dreams vanish like particles of smoke Into the air. Lying on the bed when he takes stock of his life and broods over his misfortunes, he feels......

Words: 1085 - Pages: 5

Free Essay

Spring Making

...Order By Phone 1-800-741-0015 Shopping Cart Help Submit A Question | FAQs | Cheat Sheets | Sight Height Calculator | How-To's | Gun Parts Source | Matches & Shows BenchTalk Articles | Brownells Product Instructions Search Gift Certificates Go keyword or stock# parts + materials Gun Parts Scopes & Electronic Sights Scope Rings & Bases Reamers & Chamber Gauges Recoil Pads & Buttstock Parts Stockmaking & Finishing Stock Bedding & Adhesives Metal, Springs & Screws Factory Parts Return to List Print Friendly Version Springmaking Without Tears By: Steve Ostrem Everyone who has worked on guns for a long time knows the awful truth. Sooner or later, a customer is going to bring in an unusual firearm for which spare parts, especially springs, are nonexistent. Or, maybe itâ ™s an interesting antique that you got a deal on at the last gun show or at a farm auction and would like to shoot if only the mainspring(s) werenâ™t broken. Dozens of phone calls get you nowhere. Your usual reliable sources for parts have never heard of the thing and have no idea where to direct you. At this point desperation sets in. Doubling or tripling the price will deter all but the most determined customers. But we all know there is always at least one person out there that wants his one of a kind blunderbuss made to work again no matter what the cost. Their reasons are usually tied to a strong sentimental attachment to the thing. ✠My (grandfather, great uncle, wifeâ™s sisterâ™s......

Words: 3626 - Pages: 15

Free Essay

Arab Spring

...Executive Summary The aim of the research was to answer the main research question: ‘What caused the Arab Spring’ In order to tackle this question; desk research, case studies and an interview with Mr Farrid Benkaddour have been conducted. Farrid Benkaddour is a Moroccan sociologist, he started his career in Morocco after obtaining his baccalaureate in 1984. Since then he has been a teacher in Morocco, afterwards he went to the Netherlands to teach Dutch people about Moroccan culture. He currently works for Arabika, a company that specializes in legal assistance, translations, language trainings and intercultural communications. The desk research revealed the opinions of the Arab spring’s countries inhabitants. Inflation, unemployment and poor housing conditions prevailed as a direct consequence of insufficient dictatorial regimes. Freshly graduated youth was left jobless with no sign of improvement in the near future. People became more and more aware of the lack of political influence they had and started idealizing the western political democratic models. The interview and case studies showed there have been negative thoughts about the dictatorial regimes ever since their instalment. Protests have been seen throughout the history of the Arab world. The difference, however, between those protests and the Arab Spring is the modern age. Where earlier protests failed due to lack of support, the modern age tools such as (social-)media carried the Arab spring’s unfolding...

Words: 4787 - Pages: 20

Free Essay

The Last Spring

...The last spring I remember once I had someone very dear to me, someone that left deep traces in my life, someone that would live in my heart forever, someone that I will never forget. In order to preserve the memory of this angel, a divine human creature, I devote this story to my friend because her innocence and her fragility has been inspiring me for years. I hope that many people will understand the hidden message once they've read the story. It was a wonderful spring dawning. The air was poisoned with nothing else but the strong smell of the spring flowers and the joy of the birds' songs. We were holding our hands and happily as happy can two little girls be, we were bouncing and jumping in the park. Spring could be seen in our eyes, sunshine could be recognized in our smile. It seemed to us like we were flying in the air as two colourful butterflies from a flower to a flower, each of them more and more beautiful, each of them more and more attracting, as if they were the last days of our lives and each of them was more and more challenging. Smiling faces everywhere, people could envy our happy childhood reflected in the deepness of our sight. We were so excited in those spring rainbows above our heads without knowing that this would be our last spring together, remembered afterwards as the coldest one and the darkest one in my life. It's funny how Marta and I met at a beach resort. We could never imagine that we were going to be inseparable friends.......

Words: 1290 - Pages: 6

Premium Essay

Arab Spring

...QUESTION 1 The research theme of the article is the Arab Spring and democracy. The Arab Spring as a revolutionary act got people from western countries excited as the Arabians were fighting for their liberation. As the Arab people were fighting to get democracy, it was thought that if the people who were fighting were to get that democracy, there would peace among states (Coetzee 2013: 310). The Arab Spring served as a confirmation that the world would eventually get to a point where it was liberal democratic and that if the Arab world was to be liberated, there would be tranquillity. Even though the aims of the Arab Spring were intended for good, it did not achieve positive results. It actually created more problems and threatened the security and stability of the Arab countries. The theoretical perspective that the author used is a structural realist one. He drew on the theory of Kenneth Waltz and argued that the future of international politics is going to be filled with complications and difficulties. The theory of structural realism argues that the highest goal of states is to attain power (Jackson & Sorensen 2013: 81). Even though this is so, the states are guided by the principle of anarchy and are restricted by the structure of the system since it is the one that determines how states behave. The power of states such as Russia and China is increasing which threatens to move the balance of power from unipolar to multipolar which will be dangerous because the rise...

Words: 2468 - Pages: 10

Free Essay

Silent Spring

...Biology I Silent Spring Book Review The four chapters of Silent Spring that I am reviewing are the first four of the book. I decided to do the first four because after reading this book, I thought that those chapters had the biggest impact of my views in the world’s pesticide problem. The first chapter of Silent Spring is a very powerful, fictional, yet possible fable of what can happen to the Earth, because of pesticide use. This chapter starts with describing a beautiful town in America. It describes the farms, the trees, and the wildlife that all live in harmony. Then the chapter begins to describe the plague that this town experiences. All of the wildlife and plants begin to die, and all the people in the town begin to get very ill. Eventually the town becomes silent and everything has withered and died. The most powerful part of this chapter is the fact that it could be true. The second chapter of this book describes the history of life. It talks about how living things affect its surroundings. I have always been taught that with every action there is a reaction. In this chapter, people use pesticides to get rid of the insects that are harming their crops. As they put it, the pesticides should really be called biocides, because they affect more than just the insects. The pesticides get into everything, including humans. Without knowing it we all become affected by the pesticides. The sad part is, is that even though pesticides are harmful to us and our...

Words: 1001 - Pages: 5

Free Essay

Spring

...Hopkins’s poem focuses on the beauty of the spring season, using examples of how life blossoms during the spring. Everything comes to life, the new array of colors paint a colorful world. All of God’s little creatures come to life. Birds fill the air soaring through the bluest sky, they build nest for little newcomers. The spring showers clean the air and everything smells clean and fresh to the poet. This world emerged from a dreary place called winter. Hopkins expresses how spring brings God’s paradise alive once again; and he is elated. Hopkins shows God his appreciation through his expression of how the spring must be similar, to the Garden of Eden. The world feels clean and bright to the Hopkins. Almost seems like a prayer request asking God to make it last forever, unlike the Garden of Eden which brought sorrow and despair. Analysis: Hopkins focuses on bright colors, like the "descending blue, that blue is all in a rush" and also uses similar "like lightning" to reinforce the power of spring. The image he gives the reader catches the reader off guard, a small distraction small distraction. Hopkins states “weeds and wheels” and “long lovely and lush,” this little distraction changes the readers’ visual. However, almost immediately he regains the reader’s attention. With his illustration it only gives the reader the meaning as his imaginary wheel makes you focus on his expression of the spring season here, Hopkins hits a note, he questions nature “”all......

Words: 384 - Pages: 2

Free Essay

Spring Shortening

...Spring shortening.... Many of us, “Springer” airgun enthusiasts have at some time, needed to replace a main spring in our guns. Some would leave the job to a gunsmith, which is always the best plan if you don’t feel confident or competent to do the job yourself, but there is a certain feeling of deep gratification when YOU work on YOUR rifle, to set it apart from the others. Fitting an aftermarket spring isn’t a difficult job for anyone with some general handyman skills, the right tools and a little knowledge about how the spring gun is put together. The replacement spring will undoubtedly change the shooting characteristics of the gun, not least the muzzle energy. You will see the disclaimers on the spring packaging, saying that in fitting this spring the muzzle energy may exceed the 12ft.lb legal limit....! So, if this happens with your new spring, you will need to shorten it. Before we look at how to do that, perhaps we should try to understand a little more about the spring material and how it responds to the inevitable application of heat at the shortened end. Spring Steels. There are many different types of material that can be used in spring production. Each material has different compositions and properties. Steel spring material is typically 0.45 – 0.90% Carbon, with additions of Manganese, Silicon, Chromium and Vanadium. In general, the more the alloy content, the larger the diameter of wire or rod can be hardened through the entire......

Words: 1489 - Pages: 6

Free Essay

Spring Motion

...Title: How different springs behave under the influence of same mass depending on the spring constant (k) and connection types (parallel or series)? Summary: This experiment will be carried out to investigate spring constants of different springs by measuring the length of springs under the influence of same mass and different masses, and observe how overall spring constant changes depending on connection types of springs by measuring amount of extension when springs are connected in series and parallel. Different springs with different constant, different masses, weighing machine and a measuring ruler will be used. Research: The course textbook and different textbooks (S.Beichner, Fizik1, Ankara: Palme Yayınevi, 2002.), some laboratory experiments, which retrieved from the Internet, some lectures and videos comprise sources for the theoretical analysis of the experiment. -Prof. Walter Lewin (1999), Hooke's Law, Simple Harmonic Oscillator (online) (http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-10), -Combination of springs (online) (http://engineeronadisk.com/V2/book_modelling/engineeronadisk-10.html) -Sal Khan (2008), Intro to springs and Hooke's Law (online) (http://www.youtube.com/watch?v=ZzwuHS9ldbY) -Forces and elasticity (online) (http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_aqa/forces/forceselasticityrev2.shtml) -Deformation of materials (online) (http://qatemplates.everythingscience.co.z...

Words: 546 - Pages: 3

Free Essay

Arab Spring

...MBA 7592 Current Event Paper: Arab Spring 07 December 2014 Wilmington University Abstract What is most interesting about what began in the smallest country in Northern Africa is that it had escalated to the most sweeping movement that changed the face of the Middle East for years to come. The Arab spring began to wield its head around December of 2010 in Tunisia but was truly set off once Mohamed Bouazizi a local vendor was humiliated in public by a police officer and was not permitted to sell his fruits (Staff, 2011). This has proven to be a normal practice in Tunisia, in a country where most of its population is college educated. They are unlike other Arab nations in neighboring areas; the majorities of all Tunisians are educated and have been education abroad. This was a wide spread practice across the region with regard to the inhabitants of these countries, the cruel and unjust treatment from these authoritarian leaders, corrupted law enforcement, and suppression of their religious leaders by their very own law enforcement agents. Being able to witness this first hand, observing the way of life within the region and oppressive living conditions they are subjected too, while their monarchs, military and state leaders live a very lavish life. While reviewing why the Arab spring happened, the impact it has had in the Middle East and on its economic system, we will analyze the outcome and the overall consequence it will have on the region. We will also touch on......

Words: 1985 - Pages: 8

Premium Essay

Buddhist Elements in the Film - "Spring, Summer, Fall, Winter and Spring"

...THE FILM “Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” Film “Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” unfolds a pastoral and spiritual journey in the serene and timeless Buddhist temple which is afloat on the lake surrounded by the deep mountains. Within the setting of such calm unworldliness, director Kim Ki-duk portrays the life of a Buddhist monk from childhood to old age in the flow of four seasons. Kim depicts two important Buddhist themes in his film; the development of karma and samsara in the cycle of seasons, and the path to nirvana through journey of penance, meditation, and self-discovery. Theme #1 – Development of Karma and Samsara throughout a Cycle of Seasons Firstly, the film portrays the development of karma and samsara throughout a cycle of seasons. In Buddhist teaching, karma refers to actions/deeds, and vipaka signifies maturation/result from that karma. Simply put, karma and vipaka represent the cause-and-effect relationship, and it is implied that one‟s consequences will depend upon whether the karma has been good or bad. In the film, karma takes place when the protagonist (the young disciple) torments and takes sentient life forms in spring. This is explicitly highlighted as the young protagonist cries out in sorrow when he sees two dead creatures from his irreversible mischief, foreshadowing his unfavorable consequences later in his life. The protagonist indulges in sexual/emotional relationship with a young lady visitor in summer,......

Words: 1992 - Pages: 8

Premium Essay

Silent Spring

...English 101.11 4 October 2013 Rhetorical Analysis: Exigence: When Rachel Carson’s Silent Spring was published in September 27, 1962, it triggered a storm of disputes over the use of chemical pesticides. Her book helped raise awareness for the environment, warn humans of the dangers of using pesticides such as DDT, preserve several plant and animal species, and make the atmosphere cleaner. Her intent in writing Silent Spring was to warn the public of the dangers related with pesticide use. Throughout her book are countless case studies documenting the harmful effects that chemical pesticides have had on the environment. Along with these facts, she explains how in many occasions the pesticides have done more harm than good in eliminating the pests they were supposed to destroy. Carson points out that many of the long-term effects that these chemicals may have on the environment, as well as us humans, are still unknown in addition to her report. The argument in Carson’s Silent Spring led to the passing of environmental legislation and the establishment of government agencies to better regulate the use of these chemicals (Griswold 2012). Kairos: While working for the U.S. Bureau of Fisheries, Miss Carson first became aware of the effects of chemical pesticides on the natural environment. Her main concern was the government’s use of chemical pesticides such as DDT, a colorless substance used as an insecticide that is toxic to humans and animals when swallowed or......

Words: 1655 - Pages: 7

Premium Essay

Rite of Spring

...Diamante Colon 06 December 2015 DNCE 111 01 Wells Final Paper Pina Bausch’s “Rite of Spring” Pina Bausch was German choreographer who was one of the greater influences in postwar European dance. Many of these pieces didn't look like dance works, in that there was little "dancing". Instead, the performers often dressed as for some formal event, to sentimental tunes, or enacted dream-like scenarios, which often involved sexual violence. Bausch's 1975, Rite of Spring, dancing to Stravinksy's music to its most primitive logic by covering the stage in thick dark earth soil and by choreographing on a huge scale. The piece is set in a school hall where the boys had spiky-haired and unison in suits and ties, their faces stuck on the girls in pastel satin evening gowns. Some 32 dancers confront each other in thudding convulsive groups, ranked across a sexual divide. Hopeful of connection, they stalk one another to a soundtrack of sappy 1930s songs. Their movements are purposeful, measured and spectral. A young woman has hysterics as the rest of the cast stare resentfully at the audience. As they unite in great wheeling circles then scatter into a collective frenzy of coupling Bausch makes it appear as though they are stimulated by some savage, biological imperative. As they run and fall, dirt smears their sweaty bodies. By the time the chosen maiden is led towards her sacrificial solo and she seems to be only thing standing against her tribe and their absolute terror of...

Words: 546 - Pages: 3

Free Essay

Spring

...SPRING Link: http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.4/reference/index.html Packages to remember: BeanFactory: org.springframework.beans.factory.BeanFactory Interface. XmlBeanFactory: org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory Class. It implements BeanFactory Interface. Application Context: org.springframework.context.ApplicationContext Interface. It is a sub interface of BeanFactory. ClassPathXmlApplicationContext: org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext class. BeanFactory ClassPathXmlApplicationContext XmlBeanFactory ApplicationContext implements extends implements Spring Core Container: Spring core container is an IOC implementation in java. IOC is an architectural pattern describing to have an external entity to wire the objects. Here the wiring is done using dependency injection. IOC pattern describes to have an external entity to perform DI. IOC – Inversion of Control DI – Dependency Injection. Dependency Injection is a mechanism of making the dependencies available to the object. The other 2 approaches to do the same are, 1. Creating the dependencies 2. Pulling the dependencies. In Dependency Injection mechanism the dependencies are pushed into the object. This approach helps us in creating the object more cleanly, as the code for creating or pulling the dependencies is excluded from the object. However identifying the objects in which the DI is to be implemented is......

Words: 1559 - Pages: 7

Premium Essay

Spring Valley

...SPRING VALLEY FOREST PRODUCTS CORPORATION Upon returning from his annual two-week vacation in early July of 2002, the treasurer of the Spring Valley Forest Products Corporation, a Mr. Fred Firr, found the firm's audited balance sheet as of June 30 on his desk. Close scrutiny of the company's financial condition as reported in this document suggested to Mr. Firr that the cash flow picture for the enterprise was deteriorating. In times gone by, the firm had been able to maintain sizeable cash balances in its bank of account, Tippecanoe Trust Company, during the major portion of the fiscal year, and had found only modest seasonal borrowings necessary. Recently, however, a lengthening of credit terms to customers necessitated by intense competition in the company's dominant product lines had increased working capital needs quite substantially. Simultaneously, lower selling prices occasioned by the same competition had diminished profit margins. For these reasons, Mr. Firr-who had starred as a quarterback in high school, felt that a careful forecast of funds needs for the remainder of 2002 was in order. Spring Valley Forest Products (SPRIVORPCO) produced plywood paneling and moldings both for lumber wholesalers and major contractors in the north central Indiana area. The verdant Wabash River Valley had proven capable of supporting the lush growths of timber necessary to the company's production activities. Most lumber, however, was purchased from independent farmers and...

Words: 1159 - Pages: 5