Free Essay

Sfd Sdfafsd Afsfas

In: Business and Management

Submitted By schwolco
Words 2266
Pages 10
Populačný a potravinový problém soc. – ekon. rozvoja. Populačný problém: za posledných 250 r. sa počet obyvateľov sveta zvýšil 10 násobne, dnešný stav sa zdvojnásobí, než sa stabilizuje. Demografické trendy súčasného sveta – dva protichodné vývojové trendy v dvoch častiach sveta: a/Európa a Severná Amerika: 2/3 obyvateľov živí 1/3, trend: počet obyvateľov začne pomaly ubúdať → aktívna časť obyvateľov bude musieť uživiť viac dôchodcov ako dnes. b/rozvojové krajiny (RK): v Afrike – ½ obyvateľov musí uživiť druhú polovicu, demografická explózia tretieho sveta. Transformáciu meniaceho sa sveta umocňujú dva trendy: stále rýchlejší nárast svetovej populácie, migrácia obyvateľov RK z vidieka do miest. Populačný problém – rozvojové krajiny: realizujú politiku zameranú na reguláciu plodnosti – antipopulačná p. India – Indov sa rodí viac ako Číňanov → tlak na infraštruktúru a nízke zásoby vody a potravín, maximálne 3 deti v rodine → nepomer medzi narodenými pohlaviami → nelegálny výber pohlavia, potraty. V minulosti epidémie – prirodzený regulátor počtu obyvateľov. Čína - za 15 r. sa znížil počet detí na ženu o 2/3, starý čínsky zvyk – rodina musí mať mužského potomka → každé tretie tehotenstvo sa prerušuje. Afrika – problém: rodí sa jedno dieťa za druhým, otrasné životné podmienky → jedno z ôsmych detí sa dožije piateho roku života. Významné faktory ovplyvňujúce rast populácie: vzdelanie: 15-ročná školská dochádzka → vyšší vek vstupu do manželstva, nepriama úmera medzi vzdelaním ženy a počtom jej detí → čím vyššie vzdelanie, tým menej majú detí, ktoré sú zdravšie, vzdelanejšie ženy majú vyššie príjmy , menšia pravdepodobnosť otehotnenia pred dosiahnutím dospelosti. Chudoba: kolotoč chudoby, epidémií, nestability, totalitných zriadení, vojnových konfliktov, občianskych vojen, terorizmu. Riešenie populačného problému: posilnenie postavenia žien – plná účasť produktívneho a reprodukčného života, ekonomická sebestačnosť, vlastný príjem, vzdelanie → kvalifikácia, sebavedomie. plná rovnoprávnosť – cez: informačná činnosť, vzdelanie, zákonodarné opatrenia. program plánovaného rodičovstva: zásada voľby – informovanosť, účel programov, doporučené riešenia populačného problému: rodina, posilnenie postavenia žien, vzdelanie, reprodukčné práva, predchádzanie potratom, sexuálna výchova mládeže. Populácia po r. 2050: rozvojové krajiny, vyspelé krajiny, úbytok pracovných síl: reforma penzijného systému, liberálnejšia imigračná politika, začala klesať miera pôrodnosti zaistených a vzdelaných stredných vrstiev, zmena → schopnosť vybrať si partnera a prispôsobiť sa životu v preľudnených mestách. Potravinový problém: dva základné protichodné javy: a/obecný nedostatok potravín b/nadmerný príjem potravín a nevhodné zloženie potravy. riešenie potravinového problému: potravinová bezpečnosť – dosažiteľnosť a stabilita potravinových zásob na národnej úrovni domácností a jednotlivcov. výživa obyvateľstva: počet rastu obyvateľov sveta( tempá rastu počtu obyvateľov sa zmenšujú – absolútne prírastky na globálne zvyšujú), ekonomická úroveň- základ pre rast životnej úrovne obyvateľstva (HDP/obyv.) t. j. zabezpečenie dostatočnej kvality a kvantity výživy, úroveň výroby potravín- tempo rastu výroby potravín je vyššie ako obyvateľstva (okr. Afriky), nerovnomernosť zabezpečenia potravinami. Hlad a nedostatočná výživa: hladomor – akútny nedostatok potravín sprevádzaný epidémiami. Podoby hladu: hladovanie – nedostatočná potrava z hľadiska kvality a kvantity, chronický hlad – dlhodobý nedostatok energie z potravín, podvýživa – nedostatok príjmu energie + ochorenia.hĺbka hladu – priemerné množstvo energie chýbajúce podvyživeným, aby pri miernej fyzickej záťaži mohli zachovať svoju telesnú hmotnosť. hlad je brzdou ekonomického rozvoja – slabý a nemocný človek nevyužíva svoj potenciál a krajina sa nemôže rozvíjať.rozsah hladu (rozdelenie krajín do skupín): skupina A – nízky podiel podvyživených, malá hĺbka hladu, skupina B – stredný výskyt podvyživených, malá hĺbka hladu, skupina C – stredný výskyt podvyživených, stredná hĺbka hladu, skupina D – vysoký podiel podvyživených, stredná hĺbka hladu, skupina E – vysoký podiel podvyživených, veľká hĺbka hladu. Príčiny potravinového problému: vplyv klímy, degradácia pôdy ,globálne otepľovanie,príčiny populačné, chudoba,politické nepokoje, náboženské a kultúrne príčiny, vplyv rastu cien ropy a umelých hnojív. Možnosti riešenia potravinového problému: stabilizácia politických pomerov a nastolenie demokracie, riešenia realizované na makroúrovni, riešenie problému chudoby, krátkodobé opatrenia – potravinová pomoc, strednodobé opatrenia, dlhodobé opatrenia. Sociálno-ekonomická zaostalosť rozvojových krajín, problém zadlženosti: Rozvojové krajiny: klasické pojatie( tradicny a moderny sektor), nové pojatie( podiel HDP na obyv.), definovanie javu soc. – ek. zaostalosti: spoločenské parametre, ekonomické parametre, skupina najmenej rozvinutých krajín – kritériá: vzťah (závislosť) ekon. rozvoj a rozvoj spoločnosti:ekonomický rast, rozsah uspokojenia potrieb závisí od: ekonomický rast – rast životnej úrovne: transformácia <=> efektivita. Index životnej úrovne – Human development index (HDI): očakávaná doba dožitia, Dosiahnuté vzdelanie, priemerný reálny HDP /občan/ rok v parite kúpnej sily, optimum hodnoty 0-1. Charakteristické črty rozvojových krajín: predošlá koloniálna závislosť, nízka ek. úroveň s nízkym HDP/obyv., mnohosektorovosť ekonomiky, odvetvová monokultúrna štruktúra ekonomiky, jednostranný charakter zapojenia do MDP: vývoz, dovoz, technická zaostalosť, akútny nedostatok vnútorných zdrojov ek. Rastu, Zaostalosť dopravnej, informačnej a sociálnej infraštruktúry, Prudký rast obyvateľstva – populačná explózia, Zdroje ekonomického rastu: ľudské zdroje- programy zamerané na: zvýšenie úrovne vzdelania, , prírodné zdroje: orná pôda – najdôležitejší prírodný zdroj, poľnohospodárstvo , tvorba kapitálu- príjem z exportu – zaplatenie úrokov.., technológie . Diferenciácia rozvojových krajín: diferenciácia – zosilňovanie nerovnomerností ekonomického, sociálneho a politického vývoja medzi krajinami. prejavy diferenciácie – vývoj HDP, priemyselný rozvoj, technologická úroveň, štruktúra exportu a importu. dôsledok – rôzne postavenie krajín a regiónov vo svetovom hospodárstve: 1.skupina RK – vyspelé RK: rozvoj priemyslu, exportná štruktúra, dovoz, prekonanie zaostalosti => rozšírenie a diverzifikácia vonkajších ek. Vzťahov. 2.skupina RK – proexportne zameraný priemysel na spotrebný tovar 3.skupina RK – exportéri strategických surovín, 4.skupina RK – najmenej rozvinuté krajiny: nerozvinutá priemyselná štruktúra, monokultúrna ekonomika, 12% svetovej populácie, 49 krajín. Spoločensko-ekonomické znaky dynamizujúce vývoj RK: 1.Proces industrializácie- industrializácia – prechodné štádium ek. rozvoja => rast podielu priemyslu na celkovej produkcii HDP, Rast priemyslu v RK je nedostatočný, nakoľko nestačí modernizovať poľnohospodárstvo, vytvárať infraštruktúru, zvyšovať životnú úroveň. brzdiace faktory – mobilizácia vnútorných zdrojov, ľudský činiteľ, kvalifikačná štruktúra prac. sily, nedostatok. Proces industrializácie sa vyvíja dvoma spôsobmi: stratégia podpory vývozu, stratégia obmedzovania dovozov, proces endogénnej industrializácie(zásady a sebestačnosť RK v technológiách – presun výrob z PVŠ do RK) 2. agrárne reformy- riešenie potravinového problému, nutnosť intenzívnych zásahov štátu , 3. úloha štátneho sektora- málo rozvinuté trhové vzťahy – nevyužité zdroje akumulácie, prevaha malovýroby, naturálne hosp., polofeudálne vzťahy, nutnosť intenzifikácie hosp. zásahov štátu, Obchodno-politická spolupráca RK s PVŠ (priemyselne vyspelé štáty)Politika pridruženia – dohody o pridružení (voľný obchod), oblasti záujmu v regionálnej spolupráci: EÚ vs. bývalé kolónie (Rímska konvencia,Dohody z Lomé). Projekt Euroafrika – krajiny AKP: pridruženie v rámci asociačných vzťahov krajín EÚ a bývalých kolónií Afriky, Karibiku a Pacifiku. Dohoda o partnerstve z Cotonu – 23. jún 2000: integrovaný prístup – ekonomické, politické, sociálne, kultúrne aspekty rozvoja ako hlavné ciele, ostatné ciele spolupráce: mier, bezpečnosť, demokracia, odstránenie chudoby, udržateľný rozvoj, integrácia do systému svetovej ekonomiky, základné princípy: rovnosť partnerov, participatívny prístup št. a súkr. sektora, dialód, partnerstvo, kooperácia, diferenciácia a regionalizácia. Dohoda o partnerstve z Cotonu vs. Lomé (odlišnosti)1. Posilnenie politickej dimenzie – politický dialóg( dodržiavanie ľudských práv a demokratických princípov), 2.Participatívny princíp: štátny subjekty neštátne subjekty – komplementarita, 3.Stratégia rozvoja na redukciu chudoby: globálna stratégia rozvoja – ekonomický rozvoj, soc. a ľudský rozvoj, regionálne spolupráca a integrácia. 4.Úprava obchodných vzťahov s požiadavkami WTO dohody o ekonomickom partnerstve, 5.Forma finančnej spolupráce – obmedziť sektorové programy, fixné pridelenie prostriedkov, revízia z hľadiska potrieb a výsledkov Úloha medzinárod. organizácií v podpore RK: UNCTAD – Konferencia OSN pre obchod a rozvoj: hlavné úlohy: programy UNCTAD na podporu medzinárod. obchodu: rozvoj obchodu – Positive Trade Agenda, obchodná politika a rokovanie – liberalizácia obchodných vzťahov, všeobecný systém colných preferencií – zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti, surovinová politika – systém MICAS, efektívnosť obchodu – Program obchodných centier. UNIDO – organizácia OSN pre priemyselný rozvoj: dva okruhy činností: operatívna.., udržať rovnováhu medzi troma oblasťami (3E): ekonomická, environmentálna, zamestnanosť. Spoločenská zodpovednosť firiem CSR a jej úloha v soc. – ekon. rozvoji: Aktuálne definície spoločenskej zodpovednosti sa opierajú o všeobecné etické princípy: nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektami a transparentnosť, sa vyznačujú charakteristikami: univerzálnosť, dobrovoľnosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi – stakeholdermi, prispievanie k rozvoju kvality života, zdôrazňujú rozvoj, nie iba rast. Posun pohľadu z úrovne „profit only“ (orientácia výhradne na zisk) na pohľad systéme spoločenských a ekologických vzťahov ako tri Pé – people, planet, profit (ľudia, planéta, zisk). Vývoj pojmu CSR sa sformovala až v sedemdesiatych rokoch 20. stor. v USA, v r. 1953 Howard R. Bowen – prvý teoretik spoločensky zodpovedného podnikania => „Spoločenská zodpovednosť“ – je záväzok podnikateľov snažiť sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti. definícia zdôrazňujúca stakeholderov – „spoločenská zodpovednosť je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť, a nielen voči akcionárom. dva aspekty: záväzky si treba osvojiť dobrovoľne, platnosť záväzkov vzťahuje sa aj na ostatné soc. skupiny (spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia, susediace komunity).na prelome tisícročí – mimovládne organizácie a EÚ:„CSR v podnikaní je záväzok podnikania prispievať k udržateľnému ekonomickému rozvoju, k práci so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou a spoločnosťou všeobecne za účelom zlepšenia kvality a ich života.“ Tri roviny CSR (rozdelenie podľa triple-bottom-line): 1. Ekonom. rovina CSR: Vylepšovanie procesov, ktorými firma prispieva k rozvoju ekon. prostredia a snahu minimalizovať negatívne dôsledky .Princípy dobrého riadenia firmy (corporate governance), etický kódex, transparentnosť, odmietnutie korupcie. Vzťahy s akcionármi (shareholdert dialoque), vzťahy so spotrebiteľmi, s dodávateľmi, s investormi. Ochrana duševného vlastníctva, reklama, kvalita a bezpečnosť. 2. Socialna rovina CSR: Minimalizovanie negatívnych dôsledkov aktivít firiem na sociálny systém a realizovanie aktivít, ktoré ho pozitívne ovplyvnia. Firemná filantropia a firemné dobrovoľníctvo, dialóg s tzv. Shareholdermi, zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Rozvoj ľudského kapitálu, zamestnanecká politika, vzdelávanie,. Vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov (Work - Life - Balance). Dodržiavanie pracovných postupov, zákaz detskej práce, rovnosť príležitostí, rozmanitosť na pracovisku, ľudské práva. Pravidlá lobbingu, boj proti korupcii, rast kvality života, 3.Environmentálna rovina CSR- monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov organizácie na životné prostredie a prispievanie k pozitívnemu rozvoju životného prostredia.- aktivity, ktorými firmy zavádzajú ekologickú výrobu, investujú do technológií, venujú sa ochrane prírodných zdrojov alebo sa snažia o povzbudenie ekologickej firemnej kultúry, Dodržiavanie štandardov ISO 14000 a EMAS, Ochrana prírodných zdrojov, , Investície do ekologických technológií. Interná a externá dimenzia CSR:-ako sa táto politika prejavuje zvonka a vo vnútri podniku.- možnosti uplatnenia sa odlišujú podľa sfér komerčného pôsobenia firiem, geografickej polohy, kultúry...Španielsko – charita a regionálny rozvoj, Dánsko – zamestnanosť a čo najviac otvorený pracovný trh, USA – silná tradícia vo firemnom darcovstve a podpore záujmových združení. Stakeholders – zainteresované subjekty- organizácie, skupiny ľudí alebo jednotlivci, ktoré sú nejakým spôsobov zainteresované na fungovaní firmy. Každý zainteresovaný subjekt svojím spôsobom ovplyvňuje podnikanie firmy.Medzi stakeholders patria tieto skupiny:- vlastníci, akcionári, investori, spotrebitelia , dodávatelia a obchodní partneri, konkurencia, vláda,MVO a nátlakové skupiny, komunity. médiá. Hybné sily uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo firmách: Nevládne organizácie, spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia, investori, vláda ----> CSR (zamestnanci, ľudské práva, dodávatelia, zákazníci / klienti, prostredie, komunita) .Stakeholders dialóg (dialoque)- identifikáciou a zisťovaním očakávaní zainteresovaných skupín sa začína dilóg so zainteresovanými subjektmi. Výsledkom spolupráce môže byť:posilnenie vzájomnej dôvery,identifikovanie a riešenie problémov, ktorú sú významné pre všetky zainteresované skupiny,dlhodobé partnerstvo medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom, vzájomná motivácia, šírenia dobrých príkladov. Firemná stratégia - obsahuje nástroje na identifikáciu a primerané uspokojenie potrieb všetkých zainteresovaných skupín,- možno ňou zabezpečiť bezproblémové fungovanie a dlhodobé výnosy,. Výsledkom je definícia stratégie zodpovedného podnikania firmy. Zodpovednosť ako súčasť stratégie- postupné presadzovanie CSR sa vyznačuje rastúcim spojením oblasti CSR so strategickým manažmentom a s manažmentom rizík.- CSR viaže sa k samotnému jadru fungovania firmy. Racionálno–obchodný základ CSR:Slúži ako stimul a spúšťací mechanizmus pre prácu pri implementácii CSR na stratégie, sledovanie a vyhodnocovanie prínosov v dlhodobých horizontoch, dôveryhodnosť, zodpovedné podnikanie prispieva k dlhodobému podnikateľskému úspechu. Rozvoj CSR má aj svoje brzdy: CSR ako súčasť kvalitného manažmentu - kľúčová je podpora implementácie princípov CSR zo strany najvyššieho manažmentu.Firmy, ktoré sa rozhodli pre prijatie spoločensky zodpovednej stratégie, vykazujú:Ocenenia -sú vyhľadávané investormi a často sa objavujú v anketách ako „preferovaný zamestnávateľ“. Etické princípy v podnikaní - etika a spoločenské normy – (profit-with-principles), firmy by mali akceptovať nielen zákonom stanovené podmienky, ale aj ostatné normy a očakávania spoločností, v ktorých pôsobia. Legislatíva –Co môže spoločensky zodpovednému podnikaniu pomôcť: (transparentné rastúce prostredie, etika, morálka, ochota, lojalita, transparentné podnikateľské prostredie a transparentná podnikateľská činnosť.) nadstavba rešpektovania platnej legislatívy, ktoré by malo byť samozrejmosťou: - CSR je dobrovoľným záväzkom firmy, ktorý by mal stáť na jasných etických princípoch: nestrannosť, transparentnosť a angažovanosť. Plnenie legislatívnych povinností by malo by pre firmu absolútnou samozrejmosťou. Ekonomické zdôvodnenie CSR:1. Dôvody orientované na profit (úzkezdôvodnenie):kalkulácia,manažment rizík,snaha neškodiť,zníženie nákladov,hľadanie ziskov,krátkodobých plánovací horizont,držanie sa mimo publicity. altruistické dôvody (rozšírené zdôvodnenie): presvedčenie a kultúra, vizionárske, strategické plánovanie,podpora komunity,investovanie,hľadania kvalitných príjmov, kvality života, dlhodobý plánovací horizont, angažovanosť spoločenských činiteľov do dialógu. Desať princípov global compact: Ľudské práva: 1. firmy by mali podporovať a rešpektovať medzinárodne proklamované ľudské práva, a 2. zabezpečiť, aby sa nezúčastňovali na porušovaní ľudských práv. Práca: 3.firmy ba mali podporovať slobodu združovania sa a zaručiť právo na kolektívne vyjednávanie , 4. musia sa odstrániť všetky formy nútenej a nedobrovoľnej práce, 5.treba účinne zrušiť prácu detí, a 6.odstrániť diskrimináciu týkajúcu sa zamestnania a povolania.Životné prostredie 7. podniky by mali podporovať preventívny prístup k environmentálnym problémom, 8.podporovať vývoj a rozširovania technológií priaznivých pre životné prostredie a 9. iniciovať aktivity na propagáciu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu boj proti korupcii 10. podniky by mali pôsobiť proti korupcii vo všetkých jej formách vrátane vydierania a podplácania. Výhody CSR: umožňuje firme manažovať riziká,môže zvýšiť zisk, bezpečnostné smernice, môže znížiť náklady, získanie podpory miestnej komunity, umožňuje lepší manažment ĽZ, Pomáha pri budovaní dôvery a značky, Podporuje inovácie na trhu a vo vývoji produktov, Zvyšuje príťažlivosť pre investorov, Výber investičných príležitostí podľa kombinácie finančných , sociálnych environmentálnych a etických faktov – garanciou bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti firmy, Štátne objednávky. Nevýhody CSR: Nákladnou vstupnou investíciou, Ťažké zorientovať sa v problematike, Obava, či firmy nájdu dôveryhodných či primeraných partnerov, Konfliktu priorít. Čo nie je spoločenská zodpovednosť firiem: 1.Filantropia: (darcovstvo) je jedna z hlavných súčastí CSR, Koncept CSR je nad rámec legislatívnych predpisov – predstavuje pridanú hodnotu a realizáciu manažérskych vízií, smerujúcich ďalej ako je v danom právnom rámci nutné. 2. PR a marketing- nebezpečenstvo kedy je viac peňazí použitých na lesklé publikácie ako na vec samotnú. CSR je súčasťou firemnej stratégie, jej implementácia ide zhora nadol a prelína sa celou firmou ako takou.…...

Similar Documents

Premium Essay

Sfds

...Daily check list for AM Opening: Cashier duty =C Server=S * Clock in * Turn on all TV’s * Turn on music * Turn on fan * Turn on the water fountain outside * Check reservations and set up patio accordingly. * Unlock outside patio chairs and table * Wipe down and set up patio tables and chair * Open umbrellas * Water flowers on the right side outside since we have no sprinkler system * Make coffee both regular & decaf * Check tea * Fill ice pitchers * Make sure soda machine has ice and sodas are working * Fill the soda machine with ice * Check soda station for knives, forks, spoons, napkins, cups, lids. Make sure everything is stocked. * Clean the displays inside above where the drinks are * Stock all glasses by the register * Set up tables inside align chairs and make sure flowers are not dead. * Wipe all counters inside and outside along the bar as well * Clean the food trays * Unwrap food & stock beverages (make sure you can see the labels) * Check restrooms, turn on lights, and make sure floor and mirrors are clean. Toilet paper and toilet seat covers are stocked. * Turn bathroom lights on * Clean the entrance doors, make sure mats align correctly * Check menus and wipe them down * Check salt and pepper shakers stock all sugars * Stock all to go containers * Make sure to go knifes and napkins are stocked *......

Words: 275 - Pages: 2

Premium Essay

Bdc6E Chapter 1

...In August 1980, I was named general manager of the newly created Westinghouse Synthetic Fuels Division (SFD). The division’s nucleus was a department engaged in coal gasification research and development and supported, in part, by the U.S. Department of Energy The technology was highly regarded, and the outlook for synthetic fuels was promising. Oil prices were continuing to rise; worldwide oil shortages were forecast, as were crude oil prices of $100 per barrel; and the Carter administration had just created the Synthetic Fuels Corporation to stimulate the production of synfuels from domestic resources and reduce U.S. dependence on imported oil. Before my assignment at SFD, I had been general manager of a division that marketed turbine generators and related services worldwide. My 16 years with Westinghouse had been spent selling complex, high-technology systems to sophisticated customers. My charge from the president of Westinghouse’s Power Systems Company (then my boss’s boss)was straightforward: “ We think we have a very promising coal gasification technology—maybe one of the best in the world. See what you can do to make it into a good business. You may conclude that we can’t, and that’s an okay answer. See what you can do. I’m always available to consult and help. Keep me informed.” When I first arrived at SFD, I had mixed feelings. The Waltz Mill site, located 35 miles south east of Pittsburgh and set in rolling hills dotted with small farms and houses, was (and......

Words: 5004 - Pages: 21

Premium Essay

Caminho Das Pedras

...O caminho das pedras é mais duro quando não se tem as respostas. Normal distribution of asdf: sdf sdfsdf As fsfd sdf Safd asfd sad sfd Sadf sadf sfd sdf sad sadf Adfs sfd sad fsdaf sad fsad fsda f Asdf sdaf sadf sadf sadf sadf sadf sad f Safd sdf sfd sadf sadf sadf sadf safd asd fsasdf Asd safd asdf sadf sdf sad fsa df sadf sdf as dfsa df sda Sadf sadf sad sdf sadf sadf sad fasd safd sadf sad fsdf sadf sadsad Asdf sadf sadf sdf sdf sadf sadf sadf asdf sad fsadf sadf sadf sad f as s ds Sadf asd sdf sdf sadf sdf sdf sadf sdf sadf sdf sdf sadf sadf sdf asd fsadf sdf sad Sadf sad sdf sadf sd sdf sadf sadf sdf sdf sdf sdf sdf asdf sadf sdf sadf s sad Asdf sadf sadf sad fsdf sadf sdf sdf sadf sdf sdf asdf sdf asdf sad sad f Sadf sdf sad sad sdf sdf sdf sdf sdf sad sdf sdf sd fsfd sfd as sad Asdf safd sd sfd sfd sad sdf sadf sfd asdf asdf sadf sad sfd ds Sdf asd asdf sdf sadf sadf sadf sdf sadf safd s sfd sadf s Sdf asd sdf sadf sfd sfd sfd sdf sad fsa f sfdsf sfd Sdf saf sdaf sadf sadf sad fsd fsadf safdsfd Sdf sdf adsf sadf sadf sadf sasadfsdf Asdf safd sdf sdf sadf sdsdf sdf Safd safd sadf sdf sdf sdf Safd safd ssdf sdf sd Sdfa asd asdf...

Words: 256 - Pages: 2

Free Essay

What Is Managment

...with middle managers and employees who distrusted each other and — more seriously - the motives of their new top management. In this McKinsey Awardwinning article, he chronicles the events that led him to realize that, without open communication to foster employee trust and display management commitment, even the most sophisticated strategy can come unstuck. In August 1980,1 was named general manager of the newly created Westinghouse Synthetic Fuels Division (SFD). The division's nucleus was a department engaged in coal gasification research and development and supported, in part, by the US Department of Energy. The technology was highly regarded, and the outlook for syntbetic fueis was promising. Oil prices v/ere continuing to rise; worldwide oil shortages were forecast, as were crude oil prices of $100 per barrel; and the Carter administration had just created the Synthetic Fuels Corporation to stimulate the production of synfuels from domestic resources and reduce US dependence on imported oil. Before my assignment at SFD, I had been general manager of a division that marketed turbine generators and related services H. Peaci is v'icc president and general manager of KKW Kncrgy Systems Inc., fbrmi^rjy the Westin^^houst.' Synthetic Kuels Division.. This article, which vv'on a McKinsey Foiind.;ition Award as one ofla.st year's outstanding contributions to thv Harvard Biisin,css Rvriea\ is reprinted by special permission from the M.arch-April I'^tSH issue. Copyright i'(")......

Words: 5283 - Pages: 22

Free Essay

Sfskdjfsdkfksd

...ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsd......

Words: 528 - Pages: 3

Free Essay

Adsg

...sdf sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhdddddddsdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhdddddddsdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd sdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhdddddddsdfgsdfsdfhshfsdfhdshf sdf sfd ds d d d sh fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hfds shdf hsd hdf h hd dshf df dhf dfhs dhsf sdfhddddddd......

Words: 1359 - Pages: 6

Free Essay

Activity Based Costing

...Fjkgah;skjfsgdkljfgg Agfasf;lgd ;jh;hkjl hgsflkjsh;sl adfgl;n;lghaf sfd;lgh sh g g g hs h ag aer hgfdsh ae h sg ae gfdg srh ff adge rh fdsh ser h gdhs erh ds gt rh fsh gsfh rh fg fh gsfd hgts h rs h fsh tr h fsh r sdkh lk dfsdf fssd f f g a dsf eawg ea rgf dag e sadg easg e fgre ag e a gegas fer gea sg esa fe age a ge rghr ad ge a g e age Fjkgah;skjfsgdkljfgg Agfasf;lgd ;jh;hkjl hgsflkjsh;sl adfgl;n;lghaf sfd;lgh sh g g g hs h ag aer hgfdsh ae h sg ae gfdg srh ff adge rh fdsh ser h gdhs erh ds gt rh fsh gsfh rh fg fh gsfd hgts h rs h fsh tr h fsh r sdkh lk dfsdf fssd f f g a dsf eawg ea rgf dag e sadg easg e fgre ag e a gegas fer gea sg esa fe age a ge rghr ad ge a g e age Fjkgah;skjfsgdkljfgg Agfasf;lgd ;jh;hkjl hgsflkjsh;sl adfgl;n;lghaf sfd;lgh sh g g g hs h ag aer hgfdsh ae h sg ae gfdg srh ff adge rh fdsh ser h gdhs erh ds gt rh fsh gsfh rh fg fh gsfd hgts h rs h fsh tr h fsh r sdkh lk dfsdf fssd f f g a dsf eawg ea rgf dag e sadg easg e fgre ag e a gegas fer gea sg esa fe age a ge rghr ad ge a g e age Fjkgah;skjfsgdkljfgg Agfasf;lgd ;jh;hkjl hgsflkjsh;sl adfgl;n;lghaf sfd;lgh sh g g g hs h ag aer hgfdsh ae h sg ae gfdg srh ff adge rh fdsh ser h gdhs erh ds gt rh fsh gsfh rh fg fh gsfd hgts h rs h fsh tr h fsh r sdkh lk dfsdf fssd f f g a dsf eawg ea rgf dag e sadg easg e fgre ag e a gegas fer gea sg esa fe age a ge rghr ad ge......

Words: 1183 - Pages: 5

Free Essay

Sfd Public Communications Plan

...organization to be successful, we need to take a position on service and defend it. People need to know what we have to offer and how it is valuable to them. We need to build brand recognition for SFD and define what it is we want to be known as. Communicating with the Public In order for our effeorts to be successful we need to create an environment where people care about us before they need us. Looking back at the most recent NAU survey, people that have used our services had nothing but good things to say about us. In order for our marketing to be successful, we need to make sure even the people who have not used our service recognize there is value in supporting our organization. Here are some of the methods we can use to accomplish this: Press releases – we need to be providing frequent updates to media outlets regarding our emergency responses and the events we do annually. Swiftwater training, fuels reduction, annual wildland refresher, and burn building training are just some of the examples of the events we need to provide press releases for. There are free wire services that can be used to get our message out. Some examples are PR Wire, PR Web, and free press release. Are we using these? Facebook (FB) – Social media is becoming more and more mainstream. Does SFD have a Facebook page? If so, how often is it updated and is the content interesting? Twitter – Another social media outlet that is free. The benefit of twitter and the sending of......

Words: 1840 - Pages: 8

Premium Essay

Sfds

...MEMORANDUM To: Dilara Dyer From: Katie Rosser Date: 12/9/15 RE: FINAL EXAM Case Study #1: I choose to work on case study #1 over case study #2 because first I felt it would be more challenging than the other. As I read case study #2 I had this feeling like this was my life and I was living in Armando’s situation. My parents, recently divorced, co-own multiple franchises. I have been managing their franchises for over 7 years now but I am also ready to move on and try new things in my life. After I graduate college I plan on moving somewhere far out of Arizona. Just like Armando did. If that does happen and everything still stays the same and a couple years roll by I can foresee that my mother will want to retiree eventually. She is a business woman at heart however and will want to keep an eye on her empire so she will eventually offer the franchise to me but probably keep 10% or 15% of the company so she can just keep on eye on everything. My point is case study #2 is too easy. Instead of Mexicans I work specifically with Navajos and have been taught years ago a fraction of the Navajo language. So I have decided to push the boundaries of my management knowledge. In case study #1 I will try to open my mind in Penny’s situation to diversity, teamwork and the communication challenges I believe I will have to face in my near future. Question #1 (Discuss the case study in terms of diversity issues): This is a very great question because in today's economy the world is...

Words: 2159 - Pages: 9

Premium Essay

Sfds

...ASSIGNMENT - 3 Answers 1 Answer 2 Answer 3 4. For what types of workloads does SJF deliver the same turnaround times as FIFO? ANSWER: - In the above case if the jobs are same in size or the jobs periodically applied (i.e. first shortest job then later second shortest job and continues) then the turnaround time of SJF is same as FIFO. 5. For what types of workloads and quantum lengths does SJF deliver the same response times as RR? ANSWER: - The response time delivered by SJF is equal to the response time of RR but this happens only when all the jobs arrived are at the point when the planning quantum of RR is bigger than the bigger occupation to be administrations in order of increasing size. 6. What happens to response time with SJF as job lengths increase? Can you use the simulator to demonstrate the trend? ANSWER: - If you suppose the length of the job increases then average response time varies (increases).If every job is sorted in increasing job order than the last job response time will be equal to the sum of current job and previous (n-1) jobs. In this way if the size of the job increases the response time will also increases for all larger jobs. 7. What happens to response time with RR as quantum lengths increase? Can you write an equation that gives the worst-case response time, given N jobs? ANSWER: - In the case of RR, the response time increases as the quantum lengths increases. This happens because the waiting time of a process for its turn......

Words: 286 - Pages: 2

Free Essay

Front Page

...Assignment on Human resource management. Asdfj alfjdlaj a sdjflajdkfa dfajfdlajdlja fa l ala ljfal jdfallkj alj fla lj lj ljal alj laj djflajoiejqifaifdjalidfja df laj jfalj a la jlaj s l lj lkjs lj dlk lkaj lkaj jsa lk jsajsalf jalksjf laks fdl j laj lak faljs k lj lka jlas jl sajs laj laj lajf laks a al l af jal jfaj lka jlaj l aj al s alj lf laj fla fal fa jf;la jf;la jfaj ;la ljf;laj lkj saa lka a jfla la jlakj ; j;a j;laj ;aj alk ja ak lajfoiwejasi fdja ai a a salj lsa i a j;a a a jflaj as ja ja ai jqfasjfakfa a fa a a a a aaksfkahsfdk a a fds asfd a fd a f afd sfd a sf s f asg asg s g sg w fs af f a f f as f sf sa fd sf sfd s fd s d sfd s f s fdf as fd sf a s sfd sfd ssad fsd f s f s s f sa f af w ewq r wr as fsfd w f afwrfsqewr sf q a sf adf as fd sdf sa sdf s sa f sd s df asf sdf s fs af s g as grteg wrt gfew gr erg eg g ew ewr fdg weg eg ew g ewe rg weg ew ewg ewg ew ge wg ewg ewg weg weg ew ge wg ewg erg ewg ewg ew g wg ew gw eg weg we ...

Words: 259 - Pages: 2

Premium Essay

Sfds

...The first thing that I would start teaching an ELL student English would be (this would be if the child what Hispanic) flash cards. This would start out simple like pencil, paper, food, bathroom. You know things where would could start our relationship. The next thing I would do is pictures of things and have words scrambled up. I would have the child match the words up to the right picture. I would also have fun games after they understand what’s going on. I would reward them with prizes as they win. I guess that could go along with the word scramble also. Have a computer set up so they could use to help understand what they might have missed. You could also pair them up with a friend, sometimes people learn better from peers than from a teacher. Audio over the radio. Sometimes after hearing it repeated several times, it does catch on. You could also do say and repeat practices. With my own experience I do know saying stuff aloud several times you do understand and comprehend better. You could make a little catchy tune to what you are learning at that time. Like the School House Rock. Those tunes are educational and when they get in your head they never come out. Some kids are visual and after writing the word several times and seeing it they understand where it comes from. Last but not least, when the children understand what they are learning, have a little quiz and see if they can write and sentence on what you have learnt. Flash cards Word scramble Games Computer ...

Words: 279 - Pages: 2

Free Essay

Sfds

...This is a BLACKBOARD Course—Spring 2014 San Diego State University African American History 170B MW 10:00 am—10:50am Office: 365 Arts & Letters Office Hours: MW: 11:00am—12:15am or by appointment Telephone Number: 4-5174 Email: aalkebulan@mail.sdsu.edu Instructor: Dr. Adisa A. Alkebulan The California Faculty Association is in the midst of a difficult contract dispute with management. It is possible that the faculty union will call a strike or other work stoppage this term. I will inform the class as soon as possible of any disruption to our class meeting schedule. COURSE DESCRIPTION This course is an historical survey of the African Experience in the United States from 1865 to the present. The aim is to establish an Afrocentric (culturally centered) understanding of the African Experience and also provide an historical foundation. Reading materials, videos, and an Afrocentric theoretical direction will assist students in formulating original and critical assessments of the issues surrounding the African experience. Text Books: Hine, Hine, & Harrold. African Americans: A Concise History Combined Volume. Course Packet: Blackboard • Students are required to download the Respondus software for online quizzes. GOALS & OBJECTIVES At the end of this course, you should be able to demonstrate a comprehensive knowledge and understanding of the African world experience as a dynamic and unfolding process and be able to explain the following: The impact......

Words: 1266 - Pages: 6

Free Essay

Cows

...fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs d fs g dg dsfsdfs dfs dfs df sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs sd fsd fs dfs df sdf sdf sdf sd ff gd gh sfh fh sd fas dw g sgh sfd gs df dg f sd fa sf sfg fg hd fg sdf f hf g sf asf dgh fd sfs......

Words: 800 - Pages: 4

Free Essay

Business Essay

...asdf as df asdf as dfas df asdf as dfa sdf as dfa sdf as df asd fas df asd fas df as df asdf as f fsa f sdfa ssdf sfd sv sadf sdfasa dsadf sdfa sadf sadf sdafsadfsadf sadf dfasdfa sdf as df as df asdf asd fas f asdf a Essay asdfn asd fasdf as dfas df asdf asdf asd fas dfa sdf asdf f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f adf asdf asd fasdf sad fas dfas dfas df asdf asdf asdf asdf as df asdf as dfas df asdf as dfa sdf as dfa sdf as df asd fas df asd fas df as df asdf as f fsa f sdfa ssdf sfd sv sadf sdfasa dsadf sdfa sadf sadf sdafsadfsadf sadf dfasdfa sdf as df as df asdf asd fas f asdf a Essay asdfn asd fasdf as dfas df asdf asdf asd fas dfa sdf asdf f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f adf asdf asd fasdf sad fas dfas dfas df asdf asdf asdf asdf as df asdf as dfas df asdf as dfa sdf as dfa sdf as df asd fas df asd fas df as df asdf as f fsa f sdfa ssdf sfd sv sadf sdfasa dsadf sdfa sadf sadf sdafsadfsadf sadf dfasdfa sdf as df as df asdf asd fas f asdf a Essay asdfn asd fasdf as dfas df asdf asdf asd fas dfa sdf asdf f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f adf asdf asd fasdf sad fas dfas dfas df asdf asdf asdf asdf as df asdf as dfas df asdf as dfa sdf as dfa sdf as df asd fas df asd fas df as df asdf as f fsa f sdfa ssdf sfd sv sadf sdfasa dsadf sdfa sadf sadf sdafsadfsadf sadf dfasdfa sdf as df as df asdf asd fas f asdf a...

Words: 480 - Pages: 2