Free Essay

Seminarski Standardizacija

In: Business and Management

Submitted By andout1
Words 2454
Pages 10
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

СЕМИНАРСКИ РАД

Назив теме:

ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТОМ АКРЕДАЦИОНОМ

ТЕЛУ

Ментор: Студент

Веоград, 2012.

1. Увод

Акредитација је начин успостављања поверења на тржишту услуга и производа пошто представља независну оцену стручности тела која обављају испитивање, еталонирање, сертификацију као и контролисање. Утврђивање и доказивање усаглашености услуга, производа, и процеса са захтевима међународних стандарда је претпоставка за остваривање тржишне конкурентности. Овај процес је од изузетне важности да се користе услуге стручних и за то технички оспособљених лабораторија, контролних организација, као и сертификационих тела чиме се обезбеђује поверење у обављена испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације као и њихову поновиљивост. Појавом стандарда ISO 17011 којим се дефинишу општи захтеви за тела која оцењују и акредитују тела за оцењивање усаглашености ствара се основа за унапређење функционисања акредационих тела. Оно што се жели постићи са овом поставком је следеће - један стандард – једно испитивање – важи свуда у свету.

2. Акредитација – Опште одредбе

1. Предмет и подручије примене

Предмет овог стандарда су услови које акредациона тела која оцењују и акредитују тела за оцењивање усаглашености (CAB-ови). Она не морају нудити акредитацију свим врстама CAB-ова. CAB-ови су организације које пружају следеће услуге оцењивања усаглашености : испитивање, контролисање, сертификација система менаџмента, сертификација особља, сертификација производа, еталонирање.

2. Акредитационо тело

• Законска одговорност - Акредитационо тело мора бити регистровано правно лице • Структура- Мора бити таква да поспешује обављање делатности и својим постојањем улива поверење у његове акредитације.Акредитационо тело мора имати надлежност и бити одговорно и стручно за одлуке које се односе на акредитацију, као и опис свог правног статуса, и сродне документе који утичу на квалитет акредитације. • Непристрасност – Мора бити објективно и непристрастно. Ово се обезбеђује документованом и примењеном структуром која омогућава ефикасно учешће свих заинтересованих страна без надмоћи било које стране. • Поверљивост – Акредитационо тело мора чувати поверљивим податке сем у случајевима када се тиме крши закон или има писмену сагласност CAB-а да те податке обелодани. • Законска одговорност и финансије – Акредитационо тело је законски одговорно за своје активности. Такође мора и имати средства за обављање делатности као и опис свог извора прихода. • Послови акредитације – Акредационо тело мора јасно описати своје послове акредитације позивајући се на релевантне нормативне документе.

3. Менаџмент

• Општи – Мора имати успостављен систем менаџмента према међународним стандардима. • Систем менаџмента – Руководство мора дефинисати политике и циљеве укључујући и политику квалитета. Систем мора бити одговарајући за врсту, опсег и обим своје делатности. • Управљање документима – Акредитационо тело мора успоставити процедуре за управљање свим документима који се односе на његове послове акредитације. • Записи – Акредитационо тело мора чувати и одржавати сву релевантну документацију у временском периоду прописаном уговором и законом. • Неусаглашености и корективне мере – Акредитационо тело мора да успостави процедуре које обухватају : индентификовање неусаглашености, утврђивање узрока неусаглашености и кориговање, доношење мера да се неусаглашености не понове и њихова примена као и записивање резултата ових поступака. • Превентивне мере – Акредитационо тело мора успоставити процедуре за индентификацију могућности за унапређивање и предузимање превентивних мера којима се елиминишу узроци неусаглашености. • Интерне провере – Акредитационо тело мора вршити интерне провере којима се утврђује да се оно придржава захтевима међународног стандарда ISO 17011. • Преиспитивање од стране руководства – Систем менаџмента се мора преиспитивати у планираним временским интервалима. • Приговори – Акредитационо тело мора успоставити процедуре за разматрање приговора.

4. Људски ресурси

• Особље – Акредитационо тело мора имати довољан број стручног особља за обављање делатности. • Праћење – Акредитационо тело прати перформансе и стручност свог особља ради утврђивања потребе за даљим обучавањем. • Записи о особљу – Акредитационо тело мора имати документоване квалификације, обуку и искуство својих радника и ти податци морају се ажурирати. • Ти податци морају да садрже следеће – име и адресу, положај који заузимају, образовне квалификације и статус, радно искуство, обуку коју поседују, компетентност за специфичне задатке, искуство у оцењивању и резултате праћења њиховог рада.

3. Процес акредитације

1. Критеријуми акредитације

Општи критеријуми морају бити они који су утрврђени међународним нормативним документима – стандардима и упутствима.

2. Информације

Акредитационо тело мора пружати одређене информације на увид и те информације су следеће :

• Информације о процесима оцењивања и акредитације • Документ или документе који садрже захтеве за акредитацију, као и техничке захтеве • Опште информације везане за трошкове акредитације • Опис права и обавеза CAB-ова • Информације о акредитованим CAB-овима • Информације везане за подношење приговора и жалби • Информације о надлежности према којој функционише програм акредитације • Опис својих права и дужности • Опште информације о начину прибављања финансијске подршке • Информације о својим активностима и утврђеним ограничењима деловања • Информације о повезаним телима уколико постоје

3. Подношење захтева

Захтев за акредитацију подноси прописно овлашћени представник CAB-а уз званичан захтев. Захтев треба да садржи следеће – опште карактеристике CAB-а (име, адресу, правни статус, људске и техничке ресурсе), опште информације које се односе на CAB, јасно дефинисан обим акредитације, сагласност да ће испуњавати захтеве за акредитацију и друге обавезе. Такође акредитационо тело мора захтевати од CAB-а да пре почетка оцењивања обезбеди следеће информације – опис услуга оцењивања усаглашености које CAB обавља и копију пословника о квалитету CAB-а и одговарајућа пратећа документа.
Акредитационо тело мора испитати достављене податке.

4. Преиспитивање ресурса

Акредитационо тело мора утврдити да ли је компетентно да обави оцењивање CAB-а који је поднео захтев у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача и експерата. У ову проверу мора такође и ући способност акредитационог тела да обави почетно испитивање.

5. Подуговарање оцењивања

Акредитационо тело може подуговарати оцењивање али не сме подуговарати процес доношења одлуке. Ако се подуговара оцењивање акредитационо тело мора имати политику под којим условима до тог подуговарања може доћи. Мора се водити рачуна о поверљивости и спречавању сукоба интереса. Акредитационо тело мора преузети одговорност за сва подуговорена оцењивања и оно мора имати компетентност за одлучивање. Такође мора обезбедити да тело коме подуговара оцењивање има компетентност за то и да се придржава стандарда и других норми. За подуговарање је потребна и сагласност CAB-а. Акредитационо тело формира списак подуговарача које ангажује и прати њихову компетентност и води записе о њиховим резултатима.

6. Припреме за оцењивање

Пре иницијалног оцењивања CAB се може прелиминарно посетити у циљу индентификације евентуалних недостатака у његовом систему. Акредитационо тело мора водити рачуна да током такве посете избегне консултације о недостатцима. Оно мора имати и оцењивачки тим који се састоји од главног оцењивача и уколико је то потребно одређеног броја оцењивача или експерата за одређени облик акредитације. Тај тим мора поседовати знање о обиму за који се акредитација тражи и имати разумевање које је довољно да се поуздано оцени компетентност CAB-а за рад у оквиру обима акредитације. Чланови тог тима морају да се понашају непристрасно и да избегну дискриминацију по било ком основу. Морају и обавестити CAB о евентуалној повезаности или конкурентском положају између њих и CAB-а. CAB се такође обавештава о именима и положају оцењивача. Акредитационо тело јасно дефинише задатак оцењивача. У случају потребе морају се обезбедити процедуре за узимање узорака на лицу места ако је то потребно зарад оцењивања. Потребно је обићи све локације које су кључне и које су обухваћене акредитацијом. Надзор такође обухвата обилазак локација и посебне процедуре за узимање узорака у одређеном временском интервалу. Акредитационо тело се договара са CAB-ом око датума и времена плана оцењивања. Акредитационо тело мора обезбедити све релевантне документе оцењивачком тиму.

7. Преиспитивање докумената и записа

Оцењивачки тим мора испитати сву релевантну документацију и записе које је CAB доставио ради вредновања његовог система, начина на који је документован, и усаглашености са са релевантним стандардом или стандардима и другим захтевима акредитације. Акредитационо тело може у случају неусаглашености одлучити да не пређе на оцењивање на лицу места и у том случају мора писмено о тим неусаглашеностима обавестити CAB.

8. Оцењивање на лицу места

Оцењивање CAB-а започиње уводним састанком на коме тим оцењивача саопштава сврху оцењивања, јасноћу критеријума акредитације, и потврђује план и обим оцењивања. Оцењивање се врши на кључним локацијама CAB-а где се врше његове активности. Када је то релевантно мора присуствовати и другим локацијама где CAB ради како би прикупио доказе о компетентности и придржавању стандардима. Тим оцењује перформансе релевантног броја особља CAB-а и тако потврђује компетентност акредитације.

9. Анализа и извештај оцењивања

Тим за оцењивање мора анализирати све прикупљене информације и доказе – прикупљене из документације и оцењивања на лицу места. Ова анализа мора бити довољно детаљна да утврди степен компетентности CAB-а са захтевима за акредитацију. Ако тим не може да дође до закључка треба да се обрати акредитационом телу ради разјашњења. Процедуром за извештавање морају да буду испуњени следећи захтеви –

• Организован састанак пре напуштања локације са усменим или писменим извештајем оцењивања CAB-у који може да постави додатна питања о налазима • Писмени извештај о исходу оцењивања се мора доставити CAB-у са коментарима о компетентности и евентуалним неусаглашеностима • Од CAB-а се мора затражити да одговори на извештај и опише мере које ће предузети у неком року ради отклањања евентуалних неусаглашености

Акредитационо тело је одговорно за извештај о оцењивању, укључујући и неусаглашености чак и када водећи оцењивач није стално запослен у том телу. Оно мора и преиспитати мере које CAB доноси ради уклањања неусаглашености. Ако се мере оцене као недовољне акредитационо тело може тражити додатне информације или спровести накнадно оцењивање.

Информације дате доносиоцу одлуке треба да садрже: јединствену индентификацију CAB-а, датум оцењивања на лицу места, имена оцењивача, јединствену индентификацију локација које се оцењују, предложени обим акредитације који је оцењен, извештај о оцењивању, изјаву о адекватности унутрашње организације и процедура CAB-а, информације о отклањању свих неусаглашености, сваку додатну информацију која може помоћи у утврђивању испуњености захтева и компетентности CAB-а, ако је могуће резиме резултата испитивања оспособљености или других поређења које је CAB спровео и евентуално мера предузетих као последица ових резултата, евентуално – препоруку у погледу додељивања, смањења, или проширења акредитације за предложени обим.

10. Доношење одлуке о акредитацији и њено додељивање

Акредитационо тело мора бити сигурано да су информације довољне да одлучи да ли су захтеви за акредитацију испуњени. На основу вредновања свих примљених информација, акредитационо тело мора донети одлуку о томе да ли да додели или прошири акредитацију. Када акредитационо тело користи резултате оцењивања које је обавило друго акредитационо тело, мора бити сигурно да је то друго тело радило у складу са са захтевима овог међународног стандарда. Акредитационо тело мора акредитованом САБ-у доставити сертификат о акредитацији који идентификује следеће : • Идентитет и логотип акредитационог тела; • Јединствени идентитет акредитованог САВ-а; • Све локације из којих се обавља једна или више кључних активности, а које акредитација обухвата; • Јединствени акредитациони број акредитованог САВ-а; • Датум додељивања акредитације и датум њеног престанка важења; • Кратко назначавање обима акредитације или упућивање на њега; • Изјаву о усаглашености и позивање на стандард(е) или друге нормативне документе, као и издање или ревизију коришћене за оцењивање САВ-а. Такође мора идентификовати : a) За сертификациона тела : • Врсту сертификације, • Стандарде или њихове врсте,према којима су производи,особље,услуге или системи менаџмента сертификовани, • Индустријске секторе,када је то релевантно, • Категорије производа и категорије особља; b) За контролна тела : • Врсту контролног тела • Област и опсег контролисања за које је акредитација додељена и • Прописе,стандарде или спецификације,који садрже захтеве према којима се контролисање морта обавити c) За лабораторије за еталонирање : • Еталонирања,укључујући и врсте извршених мерења, мерне опсеге и најбољу мерну способност d) За лабораторије за испитивање : • Испитивање или врсте испитивања која се обављају, и материјале или производе који су испитани и, где је погодно, методе које се користе.

11. Жалбе Акредитационо тело мора разматрати жалбе које САВ-ови подносе, донети одлуку о основаности жалбе, обавестити САВ о коначној одлуци, предузети мере када је то потребно и водити записе о овој процедури.

12. Поновно оцењивање и надзор
Поновно оцењивање је слично почетном оцењивању, с тим што се узима у обзир предходно искуство у оцењивању. Мора се успоставити план и процедуре за та периодична оцењивања ради провере да ли САВ и даље испуњава захтеве за акредитацију. Посебне процедуре морају бити постављене за посебне САВ-ове, интервал не би требало да траје дуже од две године. Ако се уоче неусаглашености мора се постављати рок за њихово отклањање. Могу се и спровести и вандредна оцењивања.

13. Проширење акредитације
Ако САВ поднесе захтев акредитационо тело мора предузети активности да утврди да ли је могуће проширење акредитације или не.

14. Суспендовање, одузимање или смањење акредитације
Акредитационо тело мора поставити процедуре за суспензију, одузимање или смањење акредитације. Ово се дешава када САВ не испуњава ѕахтеве акредитације.

15. Записи о CAB-овима
Акредитационо тело мора водити записе о САВ-овима као би доказало да су сви захтеви ефективно испуњени. Ови записи мсе морају чувати на сигурном и морају обухватати : коресподенцију, записе и извештаје оцењивања, записе о разматрањима комитета и одлукама о акредитацији, и копије сертификата о акредитацији.

16. Испитивање оспособљености и друга поређења за лабораторије
Акредитационо тело мора успоставити процедуре за оцењивање коментентности лабораторија и њихових информација за процесе оцењивања и одлучивања. Ово може урадити само или може ангажовати друго тело за то. У случају недостатка исти се морају уклонити.

4. Одговорност 1. обавезе САВ-а

САВ мора стално испуњавати захтеве за акредитацију, сарађивати са акредитационим телом у циљу доказивања да се захтеви поштују, мора обезбедити доступност информацијама, обезбедити документима, организовати присутвовање ради оцењивања при вршењу својих услуга, полагати право на акредитацију само у обиму у којем је додељења, користити своју акредитацију савесно и платити трошкове које акредитационо тело утврди. Такође мора и обавестити акредитационо тело о свакој релевантној промени везаној за његову акредитацију.

2. Обавезе акредитационог тела

Акредитационо тело мора пружити на увид информације о актуелном статусу акредитација које је доделила САВ-овима. Акредитационо тело мора пружити САВ-у информације о начинима који су погодни за остваривање следљивости разултата мерења у односу на обим за који је акредитација дата. Тело мора дати информације о међународним аранжманима у које је укључено. Такође тело мора благовремено обавестити заинтересоване о свим променама у погледу његових захтева за акредитацију.

3. Позивање на акредитацију и коришћење синбола

Акредитационо тело као власник акредитационог синбола мора регулисати заштиу и употребу тог синбола. Акредитованом САВ-у је дозвољено да користи овај симбол на својим извештајима или сертификатима, али само у обиму акредитације. Акредитационо тело мора предузети одговарајуће мере за поступање са не тачним позивањем на акредитациони статус, или обмањујућом употребом акредитационих симбола.

5. Прилог П-1 Речник појмова

|Појам |Објашњење |
|SRPS ISO/IEC 17011 |Српски стандард – општи захтеви за акредитациона тела која акредитују |
| |тела за оцењивање усаглашености |
|CAB |Тело за оцењивање усаглашености |
|Систем менаџмента |Систем у менаџменту који се усресређује на остваривање резултата, у |
| |вези са циљевима квалитета, да се на одговарајући начин задовоље |
| |потребе, очекивања и захтеви заинтересованих страна. |
|Еталонирање |Еталонирање је скуп поступака којима се, у одређеним условима, |
| |успоставља однос између вредности величина које показује мерило или |
| |мерни систем, или вредности које представља материјализована мера и |
| |одговарајућих вредности остварених еталонима. |

6. Литература

1. Јелић др М. ; Стандардизација и оцењивање усаглашености, Висока школа струковних студија - Београдска Политехника, Београд, 2012. 2. Институт за стандардизацију Србије ; Српски стандард SPRS ISO/IEC 17011, Београд, 2007. 3. Савезни завод за стандардизацију ; Југословенски стандард JUS ISO 9000 : 2001, Београд, 2001. 4. Сајт Акредитационог тела Србије ; http://www.ats.rs/ 5. Паунковић, З. ; Стандардизација и оцењивање усаглашености, Висока школа струковних студија - Београдска Политехника, Београд, 2003.…...

Similar Documents

Free Essay

11 Septembar

...Medijska pokrivenost događaja 11. septembar -Seminarski rad- Predmet: Mediji masovne komunikacije Mentor: Vladimir Cerić Student: Nikola Žakula AVT 16/12 Sadržaj: Uvod - 3 - Mit ili istina - 4 - Napad Al-Kaide: - 4 - Požar i eksplozija: - 4 - Dokazi i argumenti - 5 - Dan 11. Septembar 2001. Godine: - 5 - Nekoliko godina kasnije: - 6 - Zaključak - 7 - Literatura: - 8 - Uvod Glavna tema ovog rada je medijska analiza događaja vezanog za 11. Septembar 2001. godine. Tog dana desio se napad na Njujork, tj. tačnije na Kule bliznakinje poznte i kao sedište Svetskog trgovinskog centra. Sam događaj je jako zanimljiv za analizu jer postoje dva oblika, odnosno dve strane opisa ovog događaja. Nas, kao i većinu ljudi širom ove planete zanima šta je istina i zašto se ona krila određeni vremenski period. Posledice ovog događaja, rušenja zgrada Bliznakinja, bile su katastrofalne. Živote je izgubilo nekoliko hiljada ljudi a mi i dan danas ne znam šta se tamo zapravo desilo. Narod je ostao neobavešten, porodice poginulih i dalje u žalosti ne znajući razlog smrti svojih bližnjih, a na žalost u današnje vreme ovo je sve češći scenario. Naime, jedna strana priče konkretnog događaja je da su Osama bin Ladenovi teroristi oteli četiri putnička aviona i njima proletevši kroz Sistem vazdušne odbrane(NORAD) udarili u zgrade 1 i 2 Svetskog trgovinskog centra. Dok priča kontra ove kaže da se tog dana, isceniravši na mnogim video i grafičkim zapisima let...

Words: 1698 - Pages: 7

Free Essay

The Age of the Consumer Innovators

...ZNANSTVENIM ČLANKOM 9 4.3. PRAKTIČNI PRIMERI 10 5. SKLEP 11 6. VIRI: 12 1. UVOD Seminarska naloga temelji na raziskavi članka The Age of Consumer-Innovators katerega avtorji so Eric von Hippel, Susumu Ogawa in Jeroen P.J. De Jong. Članek predstavlja potrošnike inovatorje, kdo to so in kaj je njihova vloga. Avtorji razkrivajo njihove kjučne lastnosti in dajejo podjetjem na znanje, da so le-ti izjemnega pomena pri ustvarjanju inovativnih potrošniških izdelkov. V članku s pomočjo znanstvenih raziskav analizirajo, koliko potrošnikov, starejših od 18 let je tudi inovatorjev. Gre torej za preučevanje ljudi, ki so primarno potrošniki, ker pa trg ne ponuja produkta, ki bi ustrezal njihovim potrebam, ga posledično ustvarijo sami. V seminarski nalogi želim ugotoviti, kako pomembni so potrošniki inovatorji za družbo in podjetja. Ali so njihove inovacije vir za uspešna podjetja in kako se sama podjetja oziroma večje korporacijo obnašajo do njih. Ugotavljala bom tudi, kakšni so razlogi, ki spodbudijo potrošnike k ustvarjanju novih izdelkov in če to počnejo zgolj za sebe ali so njivovi nameni usmerjeni višje. S primerjanjem in analizo dodatne literature bom poiskusila prikazati praktične primere podjetji, ki podpirajo potrošnike-inovatorje in jim dajejo možnost za razvoj njihovega produkta ali storitve. V kratkem povzetku bom opisala ključne ugotovitve podane v članku, nato pa nadaljevala z analizo članka. Tu nameravam sprva na kratko predstavititi avtorje in......

Words: 4051 - Pages: 17

Free Essay

Okolis

...| VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST s pravom javnosti Zagreb, Ul. I. Lučića 5 | | Predmet: OSNOVE ZAŠTITE OKOLIŠA Obnovljivi izvori energije u HR i EU - SEMINARSKI RAD - |Student: |0135160983 | |Ime i prezime |Marko Kalcina | Akademska godina: 2011/2012 Zagreb, 27.1.2012. SADRŽAJ: 1. UVOD 1 2. PODJELA IZVORA ENERGIJE OBZIROM NA MOGUĆNOSTI VREMENSKOG ISCRPLJIVANJA 2 2.1. NEOBNOVLJIVI OBLICI ENERGIJE 2 2.2. OBNOVLJIVI OBLICI ENERGIJE 2 3. PREDNOSTI I NEDOSTACI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PRED KONVENCIONALNIM IZVORIMA 4 4. POVIJEST OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U SVIJETU I HRVATSKOJ 5 5. TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U HR I EU 7 6.ZAKLJUČAK 11 7.LITERATURA 12 1. UVOD “Treba znati iskoristiti prirodne sile i na taj načindobiti svu potrebnu energiju. Sunčeve zrake su oblik energije, vjetar i morskestruje su također energija.Koristimo li ih? O, ne! Palimo šume i ugljen, kao dapodstanari pale ulazna vrata naše kuće za grijanje. Živimo kao divlji doseljenici koji ne shvaćaju da ovabogatstva pripadaju svima nama.” Thomas A. Edison 2. PODJELA IZVORA ENERGIJE OBZIROM NA MOGUĆNOSTI VREMENSKOG ISCRPLJIVANJA 2.1. NEOBNOVLJIVI OBLICI......

Words: 1372 - Pages: 6

Free Essay

Marketing

...SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU OPATIJA DEFINICIJA ANIMACIJE U TURIZMU SEMINARSKI RAD Predmet: Animacija u turizmu Mentor: Prof. dr.sc. Zdenko Cerović Studenti: Saša Slišurić U Opatiji, listopad 2010. SADRŽAJ UVOD 3 1. ANIMACIJA 4 1.1. Podrijetlo riječi animacija 4 1.2. Animacija u turizmu 5 2. EUROPSKI PRISTUP ANIMACIJE U TURIZMU 6 2.1. Njemački pristup u shvaćanju pojma animacije u turizmu 6 2.2. Francuski pristup određenja pojma animacije u turizmu 7 ZAKLJUČAK 8 POPIS LITERATURE 9 UVOD Ovim seminarskim radom obrađena je tema definicija animacije u turizmu. Seminarski rad sastoji se od nekoliko cjelina koje govore općenito o animaciji i animaciji u turizmu. Predmet istraživanja je istražiti i utvrditi teorijsko značenje animacije u turizmu i kako ona kao takva utječe na turizam i turističku ponudu Hrvatske. Svrha i cilj ovog rada su ukazati na važnost i neophodnost postojanja animacije u turizmu jer je ona jedan od temeljnih značaja u turističkoj ponudi. U ovom seminarskom radu istražiti će se i utvrditi teorijsko značenje animacije u turizmu u prošlosti i sadašnjosti. Znanstveno istraživačke metode koje se koriste u ovom seminarskom radu su posebne znanstvene metode spoznaje. Najvažnije su: induktivna i deduktivna metoda,......

Words: 1527 - Pages: 7

Free Essay

Poslovna Analiza

...UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA ANALIZA RENTABILNOSTI SEMINARSKI RAD POSLOVNA ANALIZA Novi Sad, maj,2013 SADRŽAJ UVOD 3 1. Analiza rentabilnosti 3 2. Merenje rentabilnosti 9 3. Sprovđenje i unapređenje rentabilnosti 9 ZAKLJUČAK 11 LITERATURA 12 Popis grafikona …………………………………………………………………………………..13 UVOD Rentabilnost je najširi izraz efikasnosti, jer pokazuje kako je tržište vrednovalo efekte ulaganja sredstava i kako ocenjuje sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima proizvodi i stvara vrednost, pa predstavlja sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima ostvari maksimalan profit.Reč rentabilan je latinskog porekla (rentabilis) i znači unosan,tj. posao koji se isplati,koji donosi prihod. Rentabilnost je poslednji i najvažniji od tri ekonomska principa koje je postavio S. Kukoleča. Rentabilnost se svodi na zahtev da se ostvari maksimalan dohodak (ili dobit,odnosno profit) sa što manje angažovanih sredstava u procesu reprodukcije.Kvantitativni izraz rentabilnosti je odnos između ostavrenog dohotka i angažovanih sredstava R= D__ AS gde su : R – rentabilnost D – ostvareni dohodak (dobit ili profit) AS – angažovana (osnovna i obrtna) sredstva ANALIZA RENTABILNOSTI Analiza rentabilnosti bazira se na konceptu ekonomskog profita i omogućava da se odredi: ▪ kako maksimizirati profit ▪ kako minimizirati...

Words: 481 - Pages: 2

Free Essay

Poboljšan Model Podataka Za Napredne Aplikacije Seminarski Rad

...Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku Jednopredmetna informatika, 2.godina Kolegij: Baze podataka POBOLJŠAN MODEL PODATAKA ZA NAPREDNE APLIKACIJE Seminarski rad Autori: Elena Frančin, Sabina Šišović i Katerina Černjeka Mentor: dr. sc. Patrizia Poščić Rijeka, svibanj 2011. SADRŽAJ 1. 2. UVOD ........................................................................................................................................................... 1 KONCEPTI AKTIVNIH BAZA PODATAKA I OKIDAČI ................................................................... 2 2.1. GENERALIZIRANI MODEL ZA AKTIVNE BAZE PODATAKA I ORACLE-OV AUTOMATSKI POSTUPAK POVEZIVANJA PROCEDURA .................................................................................................. 2 2.2. DIZAJN I PITANJE IMPLEMENTACIJA ZA AKTIVNE BAZE PODATAKA ............................... 6 2.3. PRIMJERI STATEMENT-LEVEL POZIVAJUĆIH PROCEDURAU STARBUST-U ...................... 7 2.4. POTENCIJALNE APLIKACIJE ZA AKTIVNE BAZE PODATAKA ............................................. 10 3. VREMENSKA BAZA PODATAKA ....................................................................................................... 11 3.1. SADRŽANO VRIJEME U RELACIJSKIM BAZAMA PODATAKA KORISTEĆI N-TORKE ..... 13 3.1.1. Relacije valjanog vremena ............................................................................................................ 13 3.1.2. Relacije transakcijskog vremena .................................

Words: 2670 - Pages: 11

Free Essay

Pakiranje Proizvoda

...kutije. Veliki kartoni grupiraju se u veće jedinice, kontejnere ili blokove paleta. Teret u većim blokovima ili kontejnerima je osnovna jedinica za logističke operacije. Težina, obujam i mogućnost štete određuje zahtjeve prijevoza i rukovanje materijalom. Ukoliko dizajn paketa nije konstruiran za učinkovitu logistiku, cjeloviti sustav pati. Veličina glavnog(većeg) kartona ne bi se trebala određivati prema zahtjevima trgovine na malo ili prezentacije proizvoda. Veći kartoni trebali bi biti dovoljno veliki kako bi zadovolji veće ekonomske razmjere, ali dovoljno mali, kako bi se olakšalo korištenje pojedincu bez mehaničke pomoći. Primaran cilj logistike je poslovanje u cilju stvaranja ograničenog asortimana standardiziranih većih kutija. Standardizacija, ujednačavanje većih kutija olakšava prijevoz i rukovanje proizvodima. Literatura • Andreas Klose, Simon Görtz (auth.), Prof. Dr. Bernhard Fleischmann, Priv.-Doz. Dr. Andreas Klose (eds.) Distribution Logistics: Advanced Solutions to Practical Problems 2005 (148-150) • Langevin, Andre; Logistics Systems: Design and Optimization (Gerad 25th Anniversary Series) 2005 (324-335) • Saghir, M. and Jönson, G., 2001. Packaging Handling Evaluation Methods in the Grocery Retail Industry, Packaging Technology and Science. 14(1): 21-29. • Segetlija, Z.: “Distribucija, logistika, informatika”, Ekonomski Fakultet Osijek, 2000.g. • Šamanović, J.: «Prodaja, distribucija, logistika: Teorija i praksa», Ekonomski fakultet......

Words: 2444 - Pages: 10

Free Essay

Classical Conditioning

...Farmaceutski fakultet Univerzitet u Beogradu Farmaceutski marketing [pic] SEMINARSKI RAD Ispitivanje stavova državnih stomatologa prema vodicama za usta i postojećim brendovima na tržištu Studenti: Anja Tumpa Stevan Marković Lazar Marković Nikola Milenković Ana Šulović Milica Vukelić Gordana Mitić Uvod Odgovarajuća oralna higijena izuzetno je važna za zdravlje zuba i čitavog organizma. Samo redovnim i pravilnim održavanjem oralne higijene može se postići zadovoljavajuća kontrola plaka i sprečiti plakom uzrokovane bolesti: zubni karijes, gingivitis i parodontitis. Cilj svih mera oralne higijene je ukloniti što više plaka i odložiti njegovo ponovno stvaranje. Sredstva kojima se to postiže su četkica i pasta za zube, interdentalne četkice, konac za zube i vodice za usta. U nastavku je dat pregled preparata vodica za usta koji su dostupni na našem tržištu, a u tabeli 1. sažetak njihovih glavnih karakteristika. 1.Curasept Proizvođač: Curaprox [pic] Prijatnog ukusa i ne dovodi do obojenja zuba. S ovom tečnošću za ispiranje usta možemo kontrolisati plak i smanjiti njegov razvoj bez poznatih neželjenih efekata. Za dugoročnu upotrebu i istovremenu prevenciju karijesa. Sadrži 0,05 % hlorheksidin diglukonata i 0,05 % fluorida (smanjuje nastanak plaka i remineralizuje). Potpomaže otežanu oralnu higijenu kod ortodontskih i protetskih tretmana. 2.Oral B – tečnost za ispiranje usta Proizvođač: Oral B Laboratories [pic] Oral B ima......

Words: 1630 - Pages: 7

Free Essay

Social Diversity

...fakultet Odsjek za Pedagogiju SEMINARSKI RAD DRUŠTVENA KORIST OBRAZOVANJA Student: Ana Maria Ugrin Predmet: Sociologija odgoja i obrazovanja Predmetni nastavnik: dr. sc. Ivan Maršić Split, 31. listopada 2013. SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. DRUŠTVO 3 1. Društvo znanja 3 3. OBRAZOVANJE 3 1. Utjecaj na gospodarstvo 4 2. Utjecaj na kulturu 4 4. CJELOŽIVOTNO UČENJE 5 5. NEDOSTATCI OBRAZOVNOG SUSTAVA 7 6. ZAKLJUČAK 10 7. LITERATURA 11 1. UVOD Mnogi su sociolozi primjetili da postoji jaka veza između obrazovanja i društva. Ovo je proizašlo iz činjenice da nije moguće odvojiti ili izvući liniju razgraničenja između tih dvaju pojmova. To je zbog činjenice da ono što se događa s obrazovnim sustavom nesumnjivo utječe na društvo i sve što se događa u društvu oblikuje ili utječe na edukacijski sistem u cijelosti. Iz toga možemo zaključiti da društvo nije jedinstven već višedimenzionalan entitet, a obrazovanje je po svojoj prirodi intencionalno, te je sam koncept obrazovanja bez osmišljavanja njegovih ciljeva nejasan. Ovaj seminarski rad baviti će se temom utjecaja i koristi......

Words: 2193 - Pages: 9

Free Essay

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

...Odredbe o trajanju ugovora (uvjeti za raskid ugovora, slučaj smrti primatelja, vrijeme za koje je ugovor sklopljen). 6. Ograničenje odgovornosti davatelja franšize. 7. Obveze nakon prestanka ugovora. U fazi osnivanja poslovne jedinice primatelja franšize davatelj će mu prenijet svoja znanja i iskustva u svezi biranja lokacije, načina gradnje ili rekonstrukcije ili dr. pojedinosti bitnih za izgled i imidž objekta. U faza poslovanja davatelj će primatelju franšizinga prenijeti cjelokupan sustav poslovanja. Davatelj prenosi prava na znanje, iskustvo, postupke te pruža primatelju i dr. usluge (školovanje osoblja, usluge marketinga, vođenje administracijskih i tehničkih poslova, nadzor). Time se postiže standardizacija ponude (prodaje robe i usluga). Franšiza se primjenjuje u poslovanju s inozemstvom gdje su slabije veze zbog različitih pravnih propisa različitih zemalja – lakše se odvojiti i osamostaliti. Davatelj nastoji stalno uvoditi nove inovacije da bi držao korisnika franšize ovisnim o inovacijama. Prednost za davatelja je širenje tržišta i novčana naknada, a za primatelja manji rizik investiranja u proizvode koji se tek trebaju potvrditi na tržištu. 13. MALOGRANIČNI PROMET (POGRANIČNA I SUSJEDNA PREKOMORSKA TRGOVINA) MALOGRANIČNI PROMET, odnosno pogranična i susjedna prekomorska trgovina, uključuje razmjenu robe i gospodarskih usluga između VT poduzeća sa sjedištem u pograničnom području Hrvatske i......

Words: 23909 - Pages: 96

Free Essay

Špedicija

...vrši carinjenje...........................................................................................................................12 4.3.Priprema i prosleđivanje dokumentacije potrebne za carinjenje................................13 5. Razlike između obrađenih robnih tokova................................................................14 6. Problemi do kojih može doći u obradi jednog robnog toka....................................15 7. Zaključak.....................................................................................................................16 8. Literatura....................................................................................................................17 Slike koje prate seminarski rad: Slika 1: Skladište firme „MONTE LINE“ D.O.O. – unutrašnji izgled...........................................................4 Slika 2: Skladište firme „MONTE LINE“ D.O.O. – spoljašnji izgled............................................................4 Slika 3: Putnički automobili marke Lada Niva...............................................................................................5 Slika 4: Putanja transporta robe......................................................................................................................5 Slika 5: Aparat za skidanje masnih naslaga – roba koja se uvozi.................................................................11 Slika 6: Putanja transporta robe.................

Words: 3741 - Pages: 15

Free Essay

Tqm - Total Quality Managment

...EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA SEMINARSKI RAD: TQM Predmetni nastavnik: Ivana Zlatanović Student: Branko Puzić 03/05 Datum predaje: 02.05.2006. TQM Branko Puzić SADRŽAJ: 1. TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM................................................................................4 1.1 OSNOVNI PRNCIPI TQM-a.....................................................................................................8 2. OSNOVNI ELEMENTI TQM-a ....................................................................................................10 3. VEZA IZMEðU TQM-a I SERIJE STANDARDA ISO 9000......................................................13 3.1 ISO9000 NASUPROT TQM-u ................................................................................................13 3.2 UPOREðIVANJE KARAKTERISTIKA STANRDA ISO9000 I TQM SISTEMA ..............13 4. TQM ORGANIZACIJA.................................................................................................................15 5. NAJPOZNATIJI MENADŽERI KVALITETA ............................................................................19 ZAKLJUČAK ....................................................................................................................................21 LITERATURA...................................................................................................................................22 2/22 TQM Branko Puzić UVOD Svet u oblasti proizvodnje,...

Words: 5505 - Pages: 23

Free Essay

Antropocentrizam

...temperatura ili svjetlost Populaciona ekologija: fokusira se na obilje i distribuciju neke vrste, i faktore koji utiču na tu distribuciju Ekologija zajednice : bavi se brojem vrsta nađenih na određenom lokaciji i njihove interakcije Ekologija ekosistema: bavi se strukturom i funkcijom paletom mikroba, biljaka i životinja i njihovom abiotičkom okolinom, te kako se vrši interakcije sa djelovima ekosistema da bi se generirao cjelokupni ekosistem. Ekologija bi trebala a bude više od i principa koji se mogu naučiti, več više da bude pogled na svijet, odnosno da se stavi naglasak na to kako se djeliči uklapaju, kako utiču jedni na druge. Zaključak Radeči ovaj seminarski rad, postavljala sam sama sebi neka pitanja. Da li su ljudi stvarni vlasnici planete? Da li ljudi stvarno imaju pravo da upravljaju planetom kako žele? Šta nam daj za pravo da upravljamo planetom? Razum? Razvijena svijest? Ne bi li neka druga vrsta da je dostigla nivo svjesti ljudi radila isto? Sa religijskog stajališta Bog je vlasnik planete, ali opet Bog je taj koji nam je dao svjest i razum. A mi tu svjest i razum koristimo na tako užasne načine. Uništavajuči nešto što jednostavno nije naše. Ego ljudske vrste je toliko veliki da svim drugim vrstama uskračuje osnovno pravo, pravo na život. Mislimo da možemo da kontrolišemo prirodu, a priroda nam je toliko puta pokazala da je ona ta koja konce drži u svojim rukama, ali mi i......

Words: 1463 - Pages: 6

Free Essay

Moliski Hrvati

...KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA MOLIŠKIH HRVATA Ovaj seminarski rad kratki je prikaz najstarije hrvatske zajednice iz južnotalijanske pokrajine Molise koja obitava u posljednja tri matična očuvana sela: Kruč (Acquaviva Collecroce), Stifilić (S. Felice), i Mundimitar (Montemitro). Skupljanjem i proučavanjem literature dolazi se do zaključka kako je malo toga poznato o njihovom kulturnom naslijeđu odnosno kako nam pisani izvori daju nepotpunu sliku o identitetu i životu hrvatskog iseljeništva, u prošlosti i danas. KLJUČNE RIJEČI: moliški Hrvati / Italija / Molise / identitet Najmanja i najstarija hrvatska dijaspora u Europi nalazi se u južnotalijanskoj pokrajini Molise. Ljudi koji tamo žive nazivaju se moliški Hrvati i kroz gotovo petsto godina uspjeli su očuvati svoj identitet. U početku se radilo o petnaestak sela, a danas su ostala samo tri matična sela Kruč (Acquaviva Collecroce), Stifilić (S. Felice), i Mundimitar (Montemitro). Često se o njima pisalo s nedovoljno znanstveno utvrđenim podacima, pa su i rezultati istraživanja varijabilni, a ponekad i kontradiktorni. Ta istraživanja imala su za cilj dokazati da je zajednica u Molisama zaista hrvatske nacionalnosti, a ne neke tuđe. Pomalo iznenađujuće zvuči podatak da zapravo jako malo literature postoji o samim moliškim Hrvatima, o njihovom životu i kulturi. Uglavnom se radi o člancima u znanstvenim časopisima kao što su Ana Perinić (2005) Moliški Hrvati – Rekonstrukcija kreiranja i......

Words: 2578 - Pages: 11

Free Essay

Computer Aided Design

...Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Seminarski rad Računalom podržano konstruiranje Krunoslav Slišurić 12063270 Slavonski Brod, listopad 2010 SADRŽAJ CAE SUSTAVI 3 CAD MODELI 4 POČETNI PROZOR 6 LITERATURA 7 CAE SUSTAVI Skraćenica od Računalom podržano inženjerstvo (Computer - aided engineering). To su računalni sistemi koji analiziraju inženjerske dizajne. Većina CAD (računalom podržano dizajniranje) sistema ima CAE komponentu, ali tu su isto i nezavisni CAE sistemi koji mogu analizirati dizajne napravljene različitim CAD sistemima. CAE sistemi su u mogućnosti simulirati dizajn pod mnogobrojnim uvjetima da vide hoće li to zapravo funkcionirati. Računalom podržano inženjerstvo je zapravo svako korištenje nekakvog računalnog programa da bi se riješio nekakav inženjerski problem. Sa poboljšanjem računalne grafike, inženjerskih radnih stanica i grafičkih standarda računalom podržano inženjerstvo je počelo značiti računalno rješavanje inženjerskih problema sa podrškom interaktivne računalne grafike. CAE software se koristi na različitim tipovima računala, kao što su serveri i superračunala, inženjerske radne stanice pa čak i na osobnim računalima. Izbor računalnog sistema često uvjetuje snaga potrebna za izračun ili pokretanje CAE programa ili nivo i brzina grafike koja je potrebna. Trend je da se više koriste inženjerske radne stanice, posebno novi tipovi poznati kao supergrafičke radne stanice.......

Words: 1292 - Pages: 6