Free Essay

Sai Số Thống Kê Bop

In: Other Topics

Submitted By blackjacknt1506
Words 389
Pages 2
thống kế BOPSai số thống kê
Sở dĩ có các khoản mục nhầm lẫn và sai sót trong CCTTQT là do: * Các giao dịch phát sinh giữa người cư trú và người không cư trú rất nhiều. do vậytrong quá trình thống kê rất dễ dẫn đến sai sót. * Sự không trùng khớp giữa thời điểm diễn ra giao dịch và thời điểm thanh toán.
OB + OFB = 0
→OB = - OFB
→CA+K+OM= - OFB
→OM =-(CA+K+OFB)
Đẳng thức cuối cùng cho thấy số dư của hạng mục nhầm lẫn và sai sót chính là độ lệch giữacán cân bù đắp chính thức và tổng của cán cân vãng lai và cán cân vốn. Bởi vì cán cân bù đắpchính thức, cán cân vãng lai và cán cân vốn luôn được xác định (luôn thể hiện là một số cụ thểtrên CCTTQT ), do đó đẳng thức trên được áp dụng số dư nhầm lẫn và sai sót khi lập CCTTQT trong thực tế.
Kết toán chính thức (Tài trợ chính thức)

Khoản mục này luôn bằng về trị số và ngược dấu với cân thanh toán. Tài trợ chính thức biểu thị những giao dịch quốc tế mà chính phủ tiến hành để điều chỉnh tất cả những giao dịch khác được ghi trong các hạng mục của cán cân thanh toán.
Như vậy, khi tính cả tài trợ chính thức, tổng các hạng mục trong cán cân thanh toán phải bằng 0. Điều này giống như thị trường ngoại hối phải cân bằng khi tính cả sự can thiệp của NHTW qua việc sử dụng khoản dự trữ ngoại hối. Một khoản thặng dư trong tài khoản vãng lai được bù vào khoản thâm hụt trong tài khoản vốn hoặc dùng để tăng dự trữ ngoại hối. Ngược lại một khoản thâm hụt trong tài khoản vãng lai phải được bù lại bởi một tài khoản thặng dư trong tài khoản vốn hoặc nó sẽ làm hao hụt dự trữ ngoại hối. Hay một khoản thặng dư trong tài khoản vãng lai cần phải được cân đối bằng một khoản gia tăng, tài sản của quốc gia ở nước ngoài. Ngược lại một khoản thâm hụt trong tài khoản vãng lai được cân đối bằng việc giảm bớt tài sản của quốc gia tại nước ngoài.…...

Similar Documents

Premium Essay

Bop a Closer Look to Bop

...Pyramid concept. The Project Pyramid Case Competition, for example, is a unique offering of Vanderbilt University’s Owen Graduate School of Management. 8 ■ ■ This widely-cited poverty measure, in Purchasing Power Parity, is from the 2002 article “The Fortune at the Bottom of the Pyramid,” in Strategy + Business. For a brief discussion of possible faults with these numbers, see “Is There a Market at the Bottom of the Pyramid?” at . 2 C.K. Prahalad and Stuart Hart’s 2002 article “The Fortune at the Bottom of the Pyramid,” in Strategy + Business. 3 See . 4 Data are easily accessible on the Grameen Bank website, see footnote 3. 5 See . 6 See, for example, Business Report: . 7 A popular paper arguing against C.K. Prahalad and Stuart Hart’s BOP conclusions is Aneel Karnani’s “Fortune at the Bottom of the Pyramid: A Mirage,” see . 8 Vanderbilt’s Project Pyramid group can be found at: . 1 A Closer Look A FACULTY POINT OF VIEW: at Business Education ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______......

Words: 3296 - Pages: 14

Free Essay

Thong Tu Ho Tro Lai Suat

...lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 02/2009/TT-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hỗ trợ lãi suất) như sau: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất 1. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương (dưới đây gọi chung là ngân hàng thương mại). 2. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh ở trong nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03......

Words: 5363 - Pages: 22

Free Essay

Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Tm-Dv

...BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TM-DV CHƯƠNG: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Bài số 1: Công ty ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 01/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt tạm ứng tiền vật liệu cho Nhân viên A số tiền 42.000.000. Ngày 05/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt 80.000.000, nộp vào tài khoản của công ty tại ngân hàng. Đến cuối ngày, Công ty ABC vẫn chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng. Ngày 06/03: Công ty ABC nhận được giấy báo Có của số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng ngày 05/03. Ngày 10/03: Công ty ABC mua một lô công cụ có giá thanh toán 27.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho Công ty B. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công cụ nhập kho đủ. Ngày 15/03: Nhân viên A thanh toán tiền tạm ứng: - Vật liệu nhập kho có giá thanh toán 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). - Chi phí vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). - Nhân viên đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng không chi hết. Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại các đại lý đã tiêu thụ, Công ty ABC thanh toán hoa hồng bán hàng cho các đại lý bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng 1.250.000.000. Công......

Words: 10372 - Pages: 42

Free Essay

Tại Sao Một Số Người Luôn Thành Công Trong Cuộc Sống

...Tại sao một số người luôn thành công trong cuộc sống? Giống như những người khác tôi cũng đã rành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tại sao một số người lại rất thành công trong cuộc sống và số khác lại không. Và những nhân tố nào trong thành công nằm trong sự kiểm soát cá nhân và những nhân tố nào nằm ngoài. Những người thành công có thể là họ rất thông minh, hoặc sống trong một môi trường được giáo dục tốt, hoặc họ có suy nghĩ tích cực, tuy duy mở, đầy nghị lực mạnh mẽ một cách tự nhiên ??? Các nhân tố quan trọng để thành công trong cuộc sống: 1. Những Người Thành Công Luôn RA QUYẾT ĐỊNH Và HÀNH ĐỘNG Nhiều khi chưa biết hành động của mình là đúng hay sai nhưng họ vẫn quyết định thực hiện nó. Dù đúng hay sai thì nó vẫn luôn luôn tốt hơn là đứng nhìn và không hành động gì cả. Như tổng thống Roosevelt đã nói: “Bình thường người ta đưa ra một phương pháp và áp dụng nó. Nếu thất bại hãy thẳng thắn chấp nhận và thử lại một lần nữa. Điều quan trọng hơn cả là bạn phải thử một cái gì đó.” 2. Những Người Thành Công Làm Những Công Việc Mà Thậm Chí Họ Không Cảm Thấy Thích. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong các nhân tố quan trọng hàng đầu, rất nhiều người trong chúng ta rút lui hoặc từ bỏ những việc mà ta không cảm thấy thích làm, mặc dù nó có thể đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm, bài học quý báu hoặc một sự thay đổi lớn về chất lượng cuộc sống (sức khỏe, tài chính…).(VD: bạn biết chắc chắn nếu bạn giỏi Tiếng Anh thì bạn có thể dễ dàng xin được việc tại các......

Words: 1630 - Pages: 7

Free Essay

Kế Hoạch Truyền Thông

...2008 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông [Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.] Đỗ Hoa Time Universal Communications 11/6/2008 Trang | 2 MỤC LỤC CHUẨN BỊ KỸ NĂNG ........................................................................................................................................ 3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ................................................................. 8 BỐI CẢNH.......................................................................................................................................................... 13 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG ......................................................................................................................... 15 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN......................................................................................................... 16 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU .................................................................................................................................... 19 CHIẾN LƯỢC .................................................................................................................................................... 21 CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU ....................

Words: 13518 - Pages: 55

Free Essay

Thiet Ke

...thiết kế 2.1 Các thông số và phương án cho trước 2.2 Lựa chọn sơ đồ nguyên lý của tổng thành 2.3 Phân tích lựa chọn kết cấu một số phần tử cơ bản 2.4 Tính toán, thiết kế các thông số cơ bản của hộp số a. Xác định khoảng cách giữa các trục: Khoảng các trục (A) được tính sơ bộ : (mm) Trong đó: C: hệ số kinh nghiệm ( đối với ô tô khách C = 17-19 ) => chọn C=17 Memax : momen xoắn lớn nhất của động cơ (N.m) Ta được A = 101 (mm) b. Mô đun của bánh răng Chọn mô đun của bánh răng theo công thức kinh nghiệm: m = (0,032 – 0,04)A = (3,46 –4,32) (mm) * chọn mô đun pháp tuyến bánh răng nghiêng là * chọn mô đun bánh răng thẳng là m = 4 mm c.Chọn sơ bộ góc nghiêng của các bánh răng : đối với ô tô khách => chọn = 300 d. Xác định số răng các bánh răng: Cặp bánh răng luôn ăn khớp: Chọn số răng của bánh chủ động theo điều kiện không cắt chân răng: => chọn Tỉ số truyền của cặp bánh răng luôn ăn khớp: Số răng của bánh răng bị động: => chọn =36 (răng) Tỉ số truyền của các cặp bánh răng được gài số: Ta có Với : tỉ số truyền cặp bánh răng được gài * Ta không tính cho tay số 4 vì nó là số truyền thẳng Ta lập được bảng: | | | | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | 2,75 | 1,33 | 0,73 | Với số lùi ta có * Chọn il = 8 => igl = 3,43 Xác định số......

Words: 2155 - Pages: 9

Free Essay

Sổ Địa Chính

...Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |Mẫu số: 01/ĐK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SỔ ĐỊA CHÍNH |TỈNH:.....................................................................................Mã: | | | ...

Words: 10454 - Pages: 42

Free Essay

Bài Tập Cá Nhân Số 1

...tạp như miễn Visa cho các nước: Nhật, Nga, Singapore, Malaysia, ThaiLand….nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hấp dẫn du khách, thương nhân các nước đến Việt Nam. - Việt Nam có nền chính trị ổn định, kinh tế đang trên đà phát triển. Ngoài ra còn được các tổ chức quốc tế tài trợ, hỗ trợ các dự án, cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, khiến số lượng khách doanh nhân đến Việt Nam ngày càng tăng. - Việt Nam có nhiều địa điểm, thắng cảnh nổi tiếng cùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho du lịch. - Việt Nam có nét văn hoá riêng mang đặc trưng của văn hoá Phương Đông. Nhờ vẻ bình dị, hiếu khách của con người Việt Nam đã góp phần cho du khách chọn nơi đây là điểm đến du lịch. - Continental có đối tác phân phối là SaigonTourist do là thành viên của tổng công ty, ngoài ra khách sạn còn tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài với Vinatour, Vietnamtourism, Fiditour… Bên cạnh đó, khách sạn còn được sự quan tâm của tổng công ty du lịch Sài Gòn trong việc nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình mới đưa vào phục vụ; có kế hoạch nâng cấp lên thành khách sạn boutique đầu tiên hệ thống. - Công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển tạo điều kiện cho khách sạn phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng, đồng thời quảng bá hình ảnh đến các nước dễ dàng hơn và là cơ hội để khách sạn tìm được những đối tác, khách hàng mới....

Words: 380 - Pages: 2

Free Essay

Ke Hoach

...lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2012 – 2013 Lớp 12C - Căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT Bản Ngà năm học 2012-2013 và đặc điểm tình hình lớp trong thời gian qua. Nay GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 19 Trong đó + Con TB : 0 + Tuyển mới : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 a. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học chuyên cần, đầy đủ ít vắng học không lí do, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt, đi học có soạn bài và học bài đầy đủ trước khi đến lớp, tinh thần học tập có nhiều chuyển biến tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. 1. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt - Một số HS có động cơ học tập tốt,......

Words: 1600 - Pages: 7

Free Essay

Thong Ke

... Chương 3-4 TỔNG HỢP SỐ LIỆU – MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ Bài 1. Có số liệu về mức thu nhập và số CNV của 16 xí nghiệp may trên địa bàn TPHCM trong năm 2010 như sau: STT Thu nhập bình quân Số CN Thu nhập bình quân Số CN STT tháng 1CN (1000 đồng) (người) 600 9 1.360 1.520 1.210 603 10 1.440 1.180 3 1.310 1.000 11 1.290 1.150 4 1.240 1.400 12 1.280 1.580 5 1.260 1.350 13 1.260 1.600 6 1.260 1.340 14 1.300 2.203 7 1.380 1.200 15 1.320 1.820 8 1.350 1.550 16 1.500 1.800 tháng 1CN(1000 đồng) (người) 1 1.200 2 Yêu cầu: 1. Căn cứ vào thu nhập bình quân tháng 1 CN, hãy phân tổ các xí nghiệp trên thành 3 tổ có khoảng cách đều. Trong mỗi tổ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. 2 2. Phân tổ các XN trên thành 4 tổ có khoảng cách tổ đều để nghiên cứu qui mô các xí nghiệp. Trong mỗi tồ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. Bài 2. Có tài liệu về bậc thợ của 20 công nhân thuộc phân xưởng A như sau: Tên CN: A B C D E F G H I J Bậc thợ: 3 1 4 5 6 4 2 4 6 4 Tên CN: K L M N O P Q R S T Bậc thợ: 5 6 3 4 5 4 7 2 7 2 Yêu cầu: 1. 2. 3. 4. Sắp xếp 20 CN theo bậc thợ bằng phương pháp phân tổ Tính bậc thợ trung bình của 20 công nhân trên Xác định mode, số trung vị......

Words: 1519 - Pages: 7

Free Essay

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...CHÚ Ý 1. Tôi không hề sở hữu bài viết này. Tất cả những gì tôi làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với mọi người, và nhận ra rằng có quá nhiều bạn dựa vào những thông tin sai lệch được dịch lại từ báo nước ngoài rồi tranh luận với nhau. Nên trang blog này chỉ viết những đề tài mà ít khi được viết hay dịch lại cho người Việt tại VN đọc để có thêm 1 số thông tin hữu ích.” – Trích reply của tác giả trong http://aikoku2027.wordpress.com/2013/05/23/thong-bao-tam-ngung/ Minamoto Shizuka MỤC LỤC Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ...

Words: 18426 - Pages: 74

Free Essay

Kế HoạCh Kinh Doanh đIệN Tử

...| Trường Đại học Bách khoa Hà NộiViện Đào Tạo Quốc Tế | | KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tên kế hoạch: Kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc Nhóm 3.1 : Trần Thị Ngọc Anh – 20138729 Phạm Hoàng Lâm Oanh – 20138758 Trần Thị Phượng - 2013835 Lớp : VUW12A Giáo viên hướng dẫn : Phan Văn Thanh Hà Nội – 2015 1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh 1.1. Nói về công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc APO (1/10/2015) là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu từ các nhãn hiệu uy tín của Hàn Quốc như Thefaceshop, Innisfree, Tonymoly… Sản phẩm rất đa dạng từ các sản phẩm dưỡng da, dưỡng trắng da, sản phẩm chống lão hóa, son môi, sữa rửa mặt,… Chúng tôi là một doanh nghiệp tận dụng tối đa công nghệ mạng web nên có khả năng làm việc hoàn toàn qua website. Đại diện là trang web http://localhost/otc những người gia nhập đều được trải qua nhiều sự chọn lọc kỹ lưỡng và có kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc kinh doanh và hiểu biết nhiều về mỹ phẩm. Mọi thắc mắc của khách hàng xin liên hệ theo đường dây nóng 1900 6666. 1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 1.2.1. Tầm nhìn Là công ty chuyên các sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam, được khách hàng tín nhiệm ưu tiên lựa chọn. 1.2.2. Sứ mệnh Thấu hiểu khách hàng, mang đến cho khách hàng niềm tin, mua sắm thuận lợi qua những sản phẩm chất......

Words: 4971 - Pages: 20

Free Essay

Pp Thu Thap Du Lieu so Cap

...PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI Người viết: Võ Hải Thủy Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. Trong nội dung bài viết này, chủ yếu đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Đó là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. Dữ liệu sơ cấp đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu sơ cấp lại thường phức tạp, tốn kém. Để khắc phục nhược điểm này, người ta không tiến hành điều tra hết toàn bộ các đơn vị của tổng thể, mà chỉ điều tra trên 1 số đơn vị gọi là điều tra chọn mẫu. Bài viết cũng đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức điều tra chọn mẫu trong thu thập dữ liệu sơ cấp như: phương pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo và phương pháp thiết kế bảng câu hỏi khi thu thập dữ liệu. I-PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP: Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Nhìn chung khi tiến hành thu thập dữ liệu cho một cuộc nghiên......

Words: 12714 - Pages: 51

Free Essay

Lí Thuyết Thiết Kế Tổ Chức

...thoại: 0510 3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính như...

Words: 19374 - Pages: 78

Free Essay

Li Thuyet Thiet Ke to Chuc

...thoại: 0510 3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính như...

Words: 19374 - Pages: 78