Free Essay

Management

In: Business and Management

Submitted By 123caroline
Words 2661
Pages 11
Hoofdstuk 4 plannen

4.1 Een algemene definitie… wat is/ impliceert plannen

Plannen= het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties of strategieën om deze doelstellingen te realiseren.

(
|Klassiek rationeel management perspectief |Gedragsmatig managementperspectief |
|Lineair sequentieel |Dynamisch |
|Acties volgen op intenties |Denken en handelen vloeit door elkaar |
|Plannen komt op de eerste plaats |Plannen komt niet altijd op de eerste plaats |

(
Citaat Schermerhorn ( gedragsmatig managementperspectief
Planningsactiviteit gebeurt BEWUST + GELIJKTIJDIG ( plannen maakt deel uit van de dagelijkse routine van elke manager = continue activiteit

Karakter van de planningsfunctie
Intentioneel :plannen drukken uit wat de organisatie wenst of zal doen (voornemens, doelen, intenties…) ≠ daadwerkelijk gerealiseerde activiteiten
Toekomstgericht : tijdsinterval tussen het plan en de eventuele realisatie ervan

Planningsfunctie zet richtinggevende bakens uit, hoe worden deze bakens geïdentificeerd en vastgelegd?
Identificatie van activiteiten die worden samengebundeld in het zogenaamde plannings- of besluitvormingsproces.
Keuze is afhankelijk van: - het gehanteerde managementperspectief (rationeel(organisch) - omstandigheden (soorten van besluitvorming)
Het resultaat van besluitvormingsprocessen zijn gegenereerde plannen.

4.2 De planningsactiviteiten, hun kenmerken en de hierbij gehanteerde technieken/instrumenten

3 grote groepen van activiteiten
( analyseren van de huidige en toekomstige situatie / context van het plan
( bepalen/vastleggen van doelen die de organisatie wil bereiken (wat-vraagstuk)
( bepalen/vastleggen van de wijzen waarop de organisatie deze doelen zal trachten te realiseren (hoe-vraagstuk)

4.2.1 De situatieanalyse

Situatieanalyse
= een analyse van de toestand van de organisatie en haar omgeving
Doel = informatie verzamelen en vervolgens interpreteren (=betekenis toewijzen ( archiveren)

(
|Klassiek rationeel management perspectief |Gedragsmatig managementperspectief |
|Eenduidige interpretatie |Verschillende interpretatiemogelijkheden |
|Alle leden gelijklopende opvattingen |Verscheidenheid tussen de leden |
|Eenzelfde interpretatie |Complexe heterogene betekenistoewijzing |

4.2.1.1 Informatie verzamelen

Soorten informatie identificeren:
( op basis van tijdsdimensie : info die betrekking heeft op heden/verleden/toekomst
( op basis van voorwerp: info die betrekking heeft op de org. Zelf/ op externe omgeving

Methoden en technieken om die info te verzamelen

( schriftelijke vragenlijsten (enquêtes)

Def.

= schriftelijke vragenlijsten voorgelegd aan respondenten die schriftelijk antwoorden

Type vragen

Gesloten vraag: respondent moet kiezen uit een reeks vooraf geformuleerde antwoorden
+ : vraagsteller heeft controle over de gegenereerde antwoorden
+ : makkelijke verwerking en vergelijking achteraf - : indien de vraagsteller onvoldoende vertrouwd is met wat de respondenten zouden kunnen antwoorden, dan risico voor foutieve/ irrelevante antwoordcategorieën - Vraagt veel voorbereiding
Open vraag: respondenten kunnen hun antwoord vrij formuleren zoals ze dit zelf willen
+ : respondent wordt niet gedwongen om te kiezen
+ : bevordert de spontaniteit van het antwoord
+ : diversiteit aan mogelijke antwoorden
- : geen controle
- : moeilijker vergelijken en verwerken achteraf

Feitelijke of objectieve vragen: vragen over objectief waarneembare en vaststaande feiten
Perceptieve of subjectieve vragen: vragen over meningen/attitudes/normatieve waarden

Kwaliteit van de verkregen informatie

Afhankelijk van: - aard van de vraagstelling - profiel van de respondenten - verwerking van de resultaten

Vuistregels: - op voorhand bepalen welk type info + welk type vraag is passend - bepaal profiel + identiteit van de respondenten - pre-test = vragen laten beoordelen door kleine groep - op voorhand bepalen hoe verwerken + valkuilen - goed nadenken over de aard van de vraagstelling

Aard van de vraagstelling:
Validiteit: meten we, wat we pretenderen te meten?
Betrouwbaarheid: stabiliteit van de verkregen informatie

( Mondelinge interviews

Def.

= organisaties stellen vragen aan respondenten die de vragen vervolgens mondeling beantwoorden

Types van interviews

Gestructureerd: de interviewer baseert zich op een schriftelijke vragenlijst
+ : analoog en vergelijkbaar
Halfgestructureerd: interview is gebaseerd op een overzichtslijst (= checklist/interviewscenario) met aandachtspunten waarrond het gesprek wordt opgebouwd
+ : maatwerk is mogelijk, goed indien de interviewer op voorhand niet precies weet wat die wenst te verzamelen aan info
- : in grote lijnen vergelijkbaar
Open interview: zonder leidraden en het gesprek wordt volledig gedomineerd door de informatieverstrekker
+ : maximale ruimte voor maatwerk
- : onderling niet vergelijkbaar

Individuele interviews: 1 geïnterviewde
+ : confidentieel
Groepsinterviews: meerder geïnterviewden
+ : confrontaties, interacties, discussies mogelijk

Kwaliteit van de informatie

Bepaald door: - verloop van het interview - aard van de vraagstelling - profiel van de geïnterviewde - verwerking/interpretatie van de resultaten

Vuistregels = vuistregels enquête

( Observaties

Def.

= informatie wordt verkregen via de observator die een bepaald fenomeen gadeslaat en dit vervolgens beschrijft, analyseert en interpreteert.

Types van observatie
Non-participatieve observatie: observeren op afstand, observator neemt niet deel
+ : objectief, geen risico van beïnvloeding
Participatieve observatie: observator neemt deel, actieve rol in de te observeren scène
+ : groter inlevingsvermogen, realistischere beeldvorming
- : risico van beïnvloeding en vertekening

Naturalistische observatie: observeert de observator de werkelijkheid zoals deze is
Experimentele observatie: observator creëert een soort van experimentele laboratoriumtoestand waarin bepaalde voorvallen van het fenomeen worden nagebootst
+ : laat gerichte manipulatie toe

Kwaliteit van de informatie

Afhankelijk van: - wijze waarop de observator observeert/ interpreteert - kenmerken van het te observeren fenomeen - aard van de eventuele manipulatie

Vuistregels: - bepaal op voorhand welk fenomeen en welke info je wilt - bepaal in functie hiervan meest geschikte type observatie - observator scholen zodat kwaliteitsvolle observatie mogelijk is - bepaal de noodzakelijke grenzen bij participatieve en manipulatieve observatie

( Documentanalyse en literatuuronderzoek

Def.

= informatie verkregen via de lectuur en de analyse door anderen geschreven documenten
(= secundaire informatie)

Identiteit van deze anderen

Anderen binnen de organisatie: medewerkers, collega’s, afdelingen en diensten
Anderen van buiten de eigen organisatie: professionele informatieverzamelende organisaties, publieke/particuliere documentatiecentra, bib

Informatie in verschillende vormen: paper, boeken, CD-rom, website…

Kwaliteit van de informatie

Afhankelijk van: - profiel van de informatieverstrekker - aard en inhoud van het document - analyse/interpretatie door de eigen organisatie

( Prognose

= voorspellingen/aannames over in de toekomst te verwachten fenomenen en de gevolgen hiervan voor de organisatie

Prognoses kunnen gebaseerd zijn op:
Kwantitatieve technieken: voorspelling ahv mathematische/statistische extrapolaties
Soorten:
- Tijdreeksanalyse: detecteert en identificeert patronen in de tijdgebonden evolutie - Regressieanalyse: detecteert en identificeert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel, maar in samenhang met andere verschijnselen - Econometrische model: detecteert en identificeert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel, maar houdt hierbij rekening met een ander complexe set van samenhangende verschijnselen

(vakgebied: wiskunde en statistiek

( klassiek, rationeel managementperspectief maakt vaak gebruik van kwantitatieve technieken omwille van hun objectiviteit en voorspellingskracht.

Kwalitatieve methodes: (opinie genererende technieken)
= organisaties maken gebruik van de inzichten en verwachtingen van zogenaamde bevoorrechte getuigen.
Technieken om de inzichten van bevoorrechte getuigen te inventariseren; - sneeuwbalinterview: iemand interviewen, volgende geïnterviewde confronteren met uitspraken van de vorige (indirecte confrontatie) - panelgesprek: groepsinterview, bevoorrechte getuigen worden rechtstreeks met elkaar geconfronteerd (directe confrontatie) - Delphi methode: consensus zoekende en informatiereducerende techniek

( vakgebied: onderzoeksmethodologie

(gedragsmatig managementperspectief : mensgebonden voorspellingen

Kwaliteit van de prognose

Afhankelijk van: - de wijze waarop ze gegenereerd wordt
Kwantitatieve extrapolatie: correctheid van de verzamelde gegevens
Kwalitatieve prognose: identiteit van de bevoorrechte getuige + wijze van opinievorming

( Scenarioplanning

Def.

= variant van prognoses waarbij diverse alternatieve mogelijkheden inzake toekomstige ontwikkelingen of scenario’s naast elkaar worden geplaatst.

Voor- en nadelen

+ : benadrukt relatieve en onzekere karakter van de prognose
- : risico dat de organisatieleden de prognose als waar en zeker nemen

Kwaliteit van scenario’s

Afhankelijk van: - wijze waarop ze worden geïdentificeerd en uitgewerkt

4.2.1.2 Informatie interpreteren

= is dit goed/slecht, een probleem/kans, ondersteunt/ bedreigt…

Interpretatietechnieken

( Interpreteren in functie van het verleden

= problemen en kansen identificeren op basis van een afwijking die zich op een gegeven ogenblik doet tegenover het verleden

≠ gewoon(reactie
Verleden= referentiepunt ≠ in vraag gesteld

( Interpreteren in functie van een vooropgestelde norm/plan

= problemen of kansen identificeren op basis van afwijkingen tegenover vooropgestelde, gewenste norm

≠ gepland/gewenst(reactie
Wat ooit werd vooropgesteld = referentiepunt≠ in vraag gesteld

( klassiek, rationeel managementperspectief gebruikt bij interpretaties de vooropgestelde normen en plannen

( Interpreteren in functie van concurrenten/een andere organisatie

=organisaties vergelijken zichzelf expliciet met concurrenten/ andere organisaties die ze ervaren als uitmunten/goed/degelijk/toonaangevend

De ander = referentiepunt ( afwijking daarvan = kans/probleem

Benchmarking= het zich systematisch vergelijken en meten met concurrentiële of toonaangevende organisaties
Best practice= de organisatie waarmee men zichzelf vergelijkt (op bepaald kenmerk/activiteit)

( Het interpreteren in functie van signalen vanwege derden

= interpretaties gebaseerd op betekenistoewijzing door derden buiten de organisatie

Anderen van buiten de organisatie = referentiepunt

( management perspectief van de stakeholdersbenadering maakt bij interpretaties veel gebruik van de betekenistoewijzing door derden

( Interpreteren in functie van tijdsdruk

= problemen identificeren op basis van een ervaren (tijds)druk

De nabijheid van een tijdsmoment = referentiepunt ( gecombineerd met ander referentiepunt)

4.2.1.3 “Perceptievorming” bij situatieanalyses

Percepties zijn subjectief/subjectgebonden

(
Mullins en Hicks - we ontvangen niet passief informatie maar we analyseren en beoordelen deze - een zelfde situatie zal door 2 verschillende individuen anders ervaren worden

(gedragsmatig managementperspectief + besluitvormingstheorie
Mens is complex wezen ( invloed op informatie verzameling en interpretatie
Erkent corrigerende ingrepen maar relativeert het uiteindelijke effect ervan (
Klassiek, rationeel managementperspectief
Interpretatie speelt niet of kan gecorrigeerd worde door: - kwantitatieve databanken ( onpersoonlijk cijfermateriaal - werken in (zelfcorrigerende) teams ( met elkaar geconfronteerde percepties - controle mechanismen ( neutrale controles door derden

perceptievorming verloopt in verschillende fases

1. stimulus (informatie) kenmerken van het individu ( 2. waarnemingsfase (gewaarwording) ( ( 3. aandachtsfase (tijd, energie) informatiefilters ( 4. organisatiefase (reflecties) ( ( 5. oordeelfase (betekenistoewijzing) externe invloeden

informatiefilters

=(onbewust geactiveerd) zorgen voor de verschillen in de uiteindelijke perceptie
( resultaat van specifieke kenmerken van mensen en externe invloeden die op hen inwerken ( (
|Interne filters |Externe filters |
|Fysieke gesteldheid |Aard van de stimulus |
|Persoonlijkheid/karakter |Context rondom de stimulus |
|Persoonlijke doelen/ambities/noden | |
|Intelligentie, vorming, beroep | |
|Ervaringen, status, vaardigheden, emoties | |

( is de boodschap toegekomen? En geïnterpreteerd zoals bedoeld?
Verkeerde perceptievorming ( problemen/vertekeningen

4 perceptieproblemen

( Stereotypering

= perceptie gebaseerd op generaliserende categorisering of snelle toewijzing van het object aan een groep en verwachte/veronderstelde eigenschappen van deze groep
( vooroordelen

( Halo-effect

=perceptie is gebaseerd op 1 enkel kenmerk van het object in plaats van op het geheel van kenmerken
( vooroordeel gebaseerd op isolement en uitvergroting van 1 kenmerk

( perceptieve verdediging

= perceptie geeft ondersteuning aan een oordeel dat men reeds gevormd heeft en waarvoor men nog de nodige argumenten/ munitie zoekt
( vooroordeel dat men kost wat kost wil bevestigd zien

( Projectie

= perceptie gebaseerd op de herkenning van zichzelf in anderen
( oordeelt eigenlijk over zichzelf in plaats van over de ander

4.2.2 De vooropgezette doelen (het “WAT”-vraagstuk)

WAT-vraag= formulering van concrete voornemens, intenties, objectieven/doelen binnen plannen ( tijdsinterval tussen het voornemen en het doel

Soorten van doelen

- op basis van tijdsdimensie: nabije/verre toekomst - op basis van voorwerp: kenmerken van organisatie/externe omgeving, middelen - op basis van formulering en aandachtspunten: concreet/vaag - op basis van schaal: integrale organisatie/subdelen

4.2.2.1 Doelen identificeren en formuleren

( klassiek, rationeel managementperspectief hecht veel belang aan het formuleren van richtlijnen voor goede doelen

Meest gebruikte instrumenten

( Identificatie van doelen op basis van de situatieanalyse en de hierbij gevonden problemen/kansen

Doel= indijken/verhelpen/remediëren van het probleem dat geïdentificeerd werd in de situatieanalyse

Moeilijkheid= probleem op een heldere en eenduidige wijze omschrijven ( verweven met andere problemen

( Identificatie van doelen aan de hand van creatieve brainstormsessies

Doel brainstormsessie= op een veeleer creatieve wijze te komen tot de formulering van originele, unieke en niet-alledaagse doelen.
( Delphi-methode ook mogelijk

Nadruk: - zoveel mogelijk doelen ongeacht hun directe haalbaarheid/herkenbaarheid/vertrouwdheid - alle suggesties inventariseren - verder bouwen op mekaars idee - nieuwe, onverwachte denkpistes - ongedwongen en spontaan karakter - kleine groepjes

( Identificatie van doelen aan de hand van participatief management

= bij het formuleren van doelen worden verschillende organisatieleden

( de leden voelen zich daadwerkelijk betrokken en zo ook verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen + stimuleert de creativiteit van het doelformuleringsproces

Verschillende graden van intensiteit

Suggesties: MW vragen/voorstellen formuleren, geen antwoorden formuleren
Beslissingen nemen: MW formuleert zelf antwoorden

( doelmotivatietheorie:
Inspraak + betrokkenheid ( engagement en verantwoordelijkheid
Nodig: uitdagende, concrete en specifieke doelen

( Identificatie van doelen aan de hand van de SMART-criteria

Specifiek: formuleren ahv. Concrete en nauwgezet omschreven begrippen
Meetbaar: vooropstellen van normen/streefwaardes
Aanvaardbaar: doel mag niet tegenstrijdig zijn met andere interne/externe principes
Realiseerbaar: doel moet realistisch en haalbaar zijn
Tijdsgebonden: concrete melding wanneer het doel moet worden gerealiseerd

( Identificatie van doelen en het Management by Objectives principe (MBO)

= een stijl van management waarbij het formuleren van toekomstige intenties en doelen een centrale plaats inneemt binnen het managementproces. Geïntroduceerd in de jaren 50 door Drücker.

1. formulering van overkoepelende organisatiedoelen + op een heldere en expliciete wijze communiceren aan alle organisatieleden 2. doelen doorvertaald in persoons- of functiegebonden doelen ( waterval onderling aan mekaar gekoppelde doelen: zowel organisatie als individuele doelen 3. uitwerking van de prestatieverbeteringsplannen ( hoe doelencascade realiseren? 4. controlesystemen ( zelfevaluatie systemen 5. belonings-, opleidings- en loopbaanbeleid gekoppeld aan integrale MBO-systeem

|voordelen |nadelen |
|Goed beheersbare controle |Complex, onoverzichtelijk en bureaucratisch meet- en regelsysteem |
| |Vrij simplistische invulling van het begrip management |
| |Weinig oog voor complexe en ingewikkelde doelrealisaties en |
| |conflictdoelen |

(klassiek, rationeel managementperspectief sterk gekoppeld aan MBO Cascade van doelen en controlesystemen = uitgeschreven programmatuur

4.2.2.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van doelen

Formuleren van doelen is onderhevig aan subjectieve perceptievorming

Formulering van doelen is complex en weinig eenduidig = subjectief karakter + Onbewust karakter ( Doelen identificeren door te zoeken naar de historische rode draad

(klassiek, rationeel managementperspectief: houden geen rekening met het bestaan van onbewuste doelen (negatief waardeoordeel), enkel de bewuste (formeel en expliciet geformuleerd)

4.2.3 De acties waarmee de doelen zullen worden gerealiseerd

Plannen: formuleren van doelstellingen + ontwikkelen van acties

Toekomstgerichte hoe-vraag

- wijzen waarop middelen kunnen worden verworven, samengebracht, ontwikkeld, ingezet en aangewend worden om de doelen te bereiken - kenmerken van de organisatie + omgeving kunnen worden veranderd, gemanipuleerd en bijgestuurd

soorten van acties

afhankelijk van de managementdomeinen: - HRM-acties: middel mens - R&D-acties: middel product/dienst - Financiële acties: middel geld - Organisatiekundige acties: middel organisatiestructuur
( vaak combinaties

4.2.3.1 Acties identificeren en formuleren

Methoden en technieken helpen bij: - genereren/identificeren van alternatieve acties - evaluatie en keuze hieruit

( Rationeel managementperspectief hecht veel belang aan het formuleren van richtlijnen en recepturen voor het genereren en selecteren van goede acties/strategieën.

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van creatieve brainstormsessies

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van participatief management

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van welbepaalde criteria

- SMART-criteria - Alternatieve criteria: afgewogen tov elkaar ahv snelheid, prijs en moeilijkheidsgraad waarmee ze het probleem oplossen. Scores toekennen per alternatief

( geprefereerd door het klassiek, rationeel managementperspectief

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van theorieën en/of modellen

Verschillende managementdisciplines ( verschillende theorieën/modellen ( Bundelen de bestaande vakkennis in een overzichtelijk geheel ← ( Gebaseerd op logisch deductieve inzichten proefondervindelijke vaststellingen

( rationeel en kwantitatief managementperspectief prefereren econometrische en kwantitatieve modellen

4.2.3.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van acties

Evenzeer onderhevig aan perceptievorming ( formulering, evaluatie en selectie van acties vooral complex en weinig eenduidig

Onbewuste karakter = organisaties zijn zich niet steeds bewust van de door hen nagestreefde/geprefereerde acties

4.3 Bundeling van de planningsactiviteiten in soorten besluitvormingsprocessen

Besluitvormingsproces = proces waarin de organisatie diverse keuzes en beslissingen maakt

Verschillende soorten besluitvormingsprocessen

( afhankelijk van het gehanteerde managementperspectief
(
|Rationeel |Gedragsmatig/organisch |
|Activiteiten verlopen lineair , sequentieel |Activiteiten lopen door elkaar |
|Veel aandacht voor gehanteerde methode |weinig aandacht voor gehanteerde methode |
|Ideaaltypische methoden, technieken |Geen normen/ ideaaltypische sets |
|Subjectieve perceptie = slecht |Subjectieve perceptie = onvermijdbaar |
|1 beste invulling/ resultaat |Resultaat verschilt van WN |
|Formeel en bewust karaker van besluitvorming |Informeel en onbewust karakter van besluitvorming |
|Consistent rechtlijnig verloop |Grillig verloop |
|veelhouvast |Weinig houvast, houvast creëren via inzichten in mensbeeld |
|Planmatige aanpak = succesvolle realisatie |Succesvolle realisatie is losgekoppeld van besluitvormingsproces |
|Professionele planners |Keuzes ook bepaald door niet-rationele overwegingen |

Andere benamingen:
|Rationeel besluitvormingsproces |Gedragsmatig besluitvormingsproces |
|Mechanistische besluit vormingsproces |Carnegie besluitvormingsproces |
|Wetenschappelijke besluitvormingsproces |Incrementele besluitvormingsproces |
| |Garbage can |

( Daft: 3 varianten van het gedragsmatig besluitvormingsproces
|Carnegy |incrementele |vuilbak |
|Veel verschillende MW bij betrokken ( |Concrete, opeenvolgende acties en sequenties |Interactie van allerhande |
|coalitievorming | |besluitvormingsprocessen tov elkaar |

( Opdeling op basis van de vertrouwdheid met het probleem/kans en de aanwezigheid van informatie

|Zekere, voorgeprogrammeerde besluitvorming |Onzekere, niet-voorgeprogrammeerde besluitvorming |
|Probleem/kans is eenvoudig en goed afgelijnd |Probleem/kans is complex en moeilijk af te lijnen |
|Probleem/kans is bekend en komt vaak voor |Probleem/kans is nieuw en komt weinig voor |
|Alternatieve oplossingen en hun effecten is bekend en volledig |Alternatieve oplossingen en hun effecten zijn onvolledig en niet |
| |geheel bekend |
|Procedure/standaarden die voorschrijven wat de oplossing is |Nog geen procedures/standaarden omtrent oplossingen |

4.4 Soorten van plannen

( Op basis van vakgebied en managementdomein

Aankoopplannen/productieplannen/serviceplannen/R&D-plannen/marketingplannen…

( Ahv het kenmerk deel van organisatiestructuur

Plannen op het niveau van integrale organisatie/bedijrfseenheden/diensten/producten…

( Op basis van een gecombineerd pakket van verschillende kenmerken

|kenmerken |Strategische plannen |Tactische plannen |Operationele plannen |
|tijdshorizon |Lange termijn |Middellange termijn |Korte termijn |
|Deel van de organisatie waarop het |Totale organisatie |Bedrijfseenheid/afdeling |Dienst, product, klant of regio|
|betrekking heeft | | | |
|Aard van het besluitvormingsproces |Zeer complex |complex |eenvoudig |
|Betrokken managers |topmanagers |Top en middenmanagers |Midden en lagere managers |
|Bereik van de implicaties |Omvangrijk, ingrijpend |Beperkter in omvang, ingrijpend |Gericht, beperkt en niet zo |
| | | |ingrijpend |…...

Similar Documents

Premium Essay

Management

...Top of Form CC/SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - Management - JOURNAL LIST Total journals: 131 1. ACADEMY OF MANAGEMENT ANNALS Annual ISSN: 1941-6520 ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 2. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL Bimonthly ISSN: 0001-4273 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 3. ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION Quarterly ISSN: 1537-260X ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 4. ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES Quarterly ISSN: 1558-9080 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 5. ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW Quarterly ISSN: 0363-7425 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 6. ACTION RESEARCH Quarterly ISSN: 1476-7503 SAGE......

Words: 4439 - Pages: 18

Premium Essay

Management

...Management and Leadership Paper 1 Management and Leadership Paper University of Phoenix Harry Core /MT330 September 3, 2012 Management Leadership Paper 2 Management and Leadership at the Microsoft this organization requires both parties to accomplished their goal whether it’s the manager or the Leader. The organization requires the Leader and Manage to success in the ability to get the job done in a timely manner. This organization solely depends on the manager skills and the leader motivation. People might sometime get the two position mix up, but both positions are not the same the two positions have two difference job descriptions that needed to perform job duties. Management skills are a vital element within the business setting, and leader are just important also. Leader and manage work hand-in-hand although the two are not the same, but they are necessarily link. Separating the two will cause more issue then it will solve the manage job is to coordinate, plan, and organize the leader motivate and inspire the leader introduce new method to the team manager manage the team. The leader is capable of creating manager is an imitation. The leader makes the picture visible the manager supports by providing the leader with what is needed to perform. In......

Words: 1046 - Pages: 5

Premium Essay

Management

...Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure of management helps accommodate the need for experience and expertise on important factors. Some of these factors are legal issues, ethics, and corporate social responsibility instead of just focusing on the profits. This paper covers the planning function of management, the influences of legal issues, ethics, and corporate social responsibility on management planning, and factors that influence the company’s strategic, tactical, operational, and contingency planning. Boeing Management Planning Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us," 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure......

Words: 1477 - Pages: 6

Premium Essay

Management

...------------------------------------------------- Principles of Management Unit 1 Ch 1: Management: An Introduction * Management is that function of an enterprise which concern itself with the direction and control of the various activities to attain the business objective.[Def by William Spriegel] * A distinct on going process of allocating inputs of an organisation by typical managerial functions for the purpose of acheving stated objectives namely – output of goods and services desired by its customer. In the process, work is done with and through the persons of the organisation in an ever changing business environment Characteristics of Management 1. Management aims at reaping rich results in economic terms: a. Primary task is to secure production performance b. Management is expected to bring in the desired results. c. Maximisation of profits while utilising the the available resources. 2. Management also implies skill and experience in getting things done through people: d. Enlisting co-operation and securing positive responsefrom people is the economic function of eaning a profitable return. e. Getting the suitable type of people for executing the operation is the signficant aspect of management. 3. Management is process: f. It is a process, function or activity g. It continues till the set objectives of the organisation is achieved. 4. Management is a Universal Activity: h.......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...Discussion Questions Week 1 Select a small business that you may want to start. What is strategic management and planning? Why would a strategic plan be important to the success of this business? How are the four functions of management relative to creating and implementing a strategic plan? • Select a small business that you may want to start. The small business that was select is Day Spa Spa is an oasis of tranquility, and relaxation, and offers a complete day spa experiences. • What is strategic management and planning? Strategic management is the groundwork for a company’s vision and allows a company to be ready to capitalize on opportunities. Strategic management is a process of evaluating a company’s mission, establishing the company’s design, developing the company’s organization and relationships, and guiding the company’s plan to execution to ensure that the management is consistent with the company’s strategy (Pearce & Robinson, 2009). Strategic planning is the process of determining a company’s long-term goals and determines the best approach to achieve the goals. Strategic planning is matching the strengths of the business to available opportunities. Understanding the business strengths and weaknesses and develop a clear mission, goals, and objectives. • Why would a strategic plan be important to the success of this business? Strategic planning plays an important role in Day Spa because it can make the difference between the success and failure of the......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...informational role. The purpose is to identify and discuss the importance of informational role that are required to perform. Experts find that informational role have some relationship with interpersonal role, decisional role. Besides, experts believe that informational role play part in external environment and important for every level of managers. In addition, some experts argue that Mintzberg’s theory have some limitation in some area. Therefore, this essay will discuss several parts of informational roles: what informational roles are, the importance of informational roles, how informational roles affect in different levels management, and the limitation of Mintzberg’s theory among CEOs. Management role is the different behaviours that managers are expected to play in different situations. Mintzberg(1973) conclude that managers perform 10 different management roles. The 10 roles can be grouped into 3 categories: Interpersonal role(figurehead, lead, liaison),Informational role(monitor, disseminator, spokesperson) and decisional role(entrepreneaur, disturbance handler, resource allocator, negotiator). Before discuss the importance of informational role, it is necessary to define monitor, disseminator and spokesperson. According to Mintzberg(1973), the managers act as monitor is responsible for seeking and collecting internal or external information to understand organization’s and public’s situation. For example, a marketing manager read magazines and communicate with......

Words: 1668 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...scope of management Management has different definitions, from different theorists. There are various ways of describing management, so in this assignment the different definitions of management would be discussed and we would also see how most of the definitions are similar, along with their functions. We should consider management look at why management is very relevant. We should see how the various views of these management theorists are similar and also if they contrast. Management, as defined, “is the activity of getting things done with the aid of people and other resources efficiently and effectively, it is a feature of most human circumstances; domestic, social and political, as well as in formally established organisations”(David Boddy, 2008, ps.10). We human beings perform different activities everyday such as; eating, drinking, playing and they are related to management etc. According to Mary Parket Follet, “Management is the act of getting things done through people. So management is an activity because a manager accomplishes his task or objective with the help of others and also directs these people in order to obtain his objective, so management achieves its objectives through people, so management is quite useful to people. In management there are various activities that are carried out. These include informational activities, decisional activities and inter-personal activities and all these activities are to be done by a manager. Management......

Words: 1606 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...Schools of Management Thought SCHOOLS OF MANAGEMENT THOUGHT Structure 4.0 Objectives 4.1 Introduction 4.2 Historical Perspective 4.3 Theory in Management 4.4 Classification of Management Theories 4.5 Classical Management Theory 4.5.1 Scientific Management 4.5.2 Administrative Management 4.5.3 Bureaucratic Organization 4.5.4 Criticisms on Classical Management Theory 4.6 Neo-Classical Theory 4.6.1 Human-Relations School 4.6.2 Behavioural Schools 4.7 Modem Management Theory 4.7.1 Systems Theory 4.1.2 Contingency Theory 4.7.3 Organizational Humanism 4.7.4 Management Science 4.8 Other Schools of Thoughts, Styles and Approaches 4.9 Problems and Conflicts in Management Theories 4.10 Summary 4.11 Key Words 4.12 References and Further Reading 4.0 OBJECTIVES After reading this Unit, you will be able to • know the historical development of schools of management thought; • explain what a theory in management is; • outline the classification of management theories; • describe important schools of management, their contributions and limitations; • elaborate problems and conflicting issues in management theory; and 4.1 INTRODUCTION In the preceding three units of this block you have learnt various scientific principles of management, management functions and what constitutes managerial quality and leadership as propounded by management experts. In this Unit you will have a historical perspective of management approaches or thoughts. The block in toto will......

Words: 9513 - Pages: 39

Premium Essay

Management

...Material management department is typically responsible for directing the supply chain. Material management is an umbrella department that has many other functions (e.g., central store, laundry and linen operations, and sterile processing). The core purpose of material management is to direct and control the movements of goods in an efficient manner through a hospital system (Langabeer, 2008). This material management proposal document will elaborate on the role materials management plays within a hospital and the role of operations managers in this process. This document will further identify possible constraints a hospital may experience in its supply chain, the potential effects and justification on implementing a new collaborative planning process, and provide suggestions on how to manage a hospital supplied during a disaster. Role of Materials and Operations Management The role of materials and operations management plays within a hospital system is vital to the success of any health care organization. According to Langabeer (2008) material management controls significant resources and have total expenditures, or spending at 50% of a hospital budget. Materials management not only directs and controls the supply chain of a health care organization it is responsible for managing the flow of goods throughout the hospital and carry out supply and resource logistics. Materials management has numerous meanings and some hospitals view material management as an umbrella......

Words: 2549 - Pages: 11

Free Essay

Management

...Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management......

Words: 296 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...informational meeting SumMer Study Abroad Program February 6th at 2 pm STellar Building, Room 215 We’ll have snacks, so bring your appetite! Management is a necessary evil of any business. It provides the leadership and administration that will ensure that the organization runs the way that it should. According to the online business dictionary (2011), management is defined as the organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain policies and in achievement of defined objectives. It is the process of using organizational resources to achieve organizational objectives through planning, organizing and staffing, leading, and controlling. Management is an essential factor of production along with machines, materials, and money. As a discipline, management consists of the interlocking functions of formulating corporate policy and organizing, planning, controlling, and directing an organization's resources to achieve the policy's objectives. Management can also imply the directors and managers who have the power and responsibility to make decisions to manage an enterprise.Management is a necessary evil of any business. It provides the leadership and administration that will ensure that the organization runs the way that it should. According to the online business dictionary (2011), management is defined as the organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain policies and in achievement of......

Words: 331 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...Ref: Management , Seventh Edition By Stephen P. Robbins &Mary Coulter INTRODUCTION TO MANAGEMENT CONTENT Who Are Managers?  What Is Management?  Management Functions and Process  Management Role and Skills  How is the manager’s job changing?  Rewards and Challenges of Being a Manager  Summary  WHO ARE MANAGERS?     Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals Coordinating the work of a departmental group / supervising a single person Coordinating the work activities of a team composed of people from several different departments People outside the organization such as temporary employees or employees who work for the organization's suppliers. Levels of Management WHAT IS MANAGEMENT ?  The process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people.  The process represents the ongoing functions or primary activities engaged in by managers.  These functions are typically labeled planning, organizing, leading, and controlling. (POLCA) EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Efficiency refers to getting the most output from the least amount of inputs.  Effectiveness is described as "doing the right things"  Efficiency (Means) Resource Usage Low Waste Effectiveness (Ends) Goal Attainment High Attainment Management Strives for ; Low Resource Waste (high efficiency) High Goal Attainment (high......

Words: 686 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Kristian Kenn D Limsipson BSBA-BM 1A PRINCIPLES OF MANAGEMENT Management in businesses and organizations is the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Management is the act or skill of controlling and making decisions about a business. Management is the way of something is handled, careful treatment, supervising skills, or those in charge of a business or a group. Manager a person who controls the activities, business dealings and other aspects of the career of an entertaines. Manager is a person responsible for supervising and motivating people. *What are the task, roles, skills of the manager* Management Task #1: Coaching One of the most important management task is coaching. Managers must be the persons who will show to their subordinate or team members the right direction where the organization will need to go. They are simply instructors and trainers. Management Task #3: Change Agent The whole change process must be planned and managed if you want to bring desired results. Managers in the same time must ensure that the company will continue with the current level of success and prepare to implement change that will bring future success. Management Task #4: Forecasting the Future Forecasting is another managerial task that will provide a picture of how the future will look like from......

Words: 781 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...Lahore School of Economics Course: Management: Policy and Practice (MGT 503) Semester: Winter Semester 2012 Part- I Class: MBA for Professionals I Sec B Course Instructor: Usamah Iyyaz Billah (email: usamahbillah@yahoo.com ) Class Day & Timings: Sunday: 12:45 PM - 02:45 PM + 3.00PM - 5.00PM SYLLABUS 1. Introduction to Case Study Method: The case study method is radically different from traditional teaching methods. Students will learn the basic rules of an Oral Case Analysis Presentations as well as how to prepare and present Written Analysis for comprehensive management cases. 2. Defining the Managers Terrain: What is a management function, roles and kills? Universality of Management. A brief History of Management. Organizational Culture and Environment. Classifying managers and nominal employees. How the work done by managers is important for the organizations and how difficult it is to be a good manager who carries Social Responsibility and Good Ethics. 3. Planning: Managers as Decision makes, Decision making Process. Classifying decisions and decision making conditions. Techniques for effective decision making. Foundation of Planning. Setting goals/objectives and developing plans. Strategic management and planning. 4. Organizing: Organizational structure and design. Functional, geographic, product, process, customer departmentalization. Chain of command and span of control. Decisions......

Words: 1793 - Pages: 8

Premium Essay

Management

...Scientific management is a theory of systematic study with great influence that attempts to apply science to the process of management with the main objective to improve economic efficiency. The theory was first introduced by Frederick Winslow Taylor in 1912 and has been altered and developed for several times. (Freeman, 1996, P35) Is scientific management still relevant to a predominantly service economy is debatable. The aim of this essay is to discuss the supporting viewpoints. Several reasons are provided to support the relevance of scientific management and the current service economy which are listed as followings: firstly, applying science for each element of work to create best way to perform the task; secondly, division of labor, specialization and total quality management system are used to increase efficiency of the production; finally, piece-rate as one of the reward systems of scientific management is widely used till nowadays. At first, Taylor stated the measurement of scientific management is to develop a science for each element of a work which includes discovering one best way to perform the task, planning each task in advance with instructions describing in details and determining the correct time to complete each task. (Aguiar, 2001, P257) For instance, Aguiar identifies how scientific management is applying to the measurement of cleaning work in the new building workplace, which is one example of service economy. Science is used to calculate the size......

Words: 967 - Pages: 4