Free Essay

Leeg

In: Other Topics

Submitted By benvanderlaan
Words 353
Pages 2
Leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg le Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg eg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg le Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg eg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg
Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg Leeg leeg leeg leeg leeg…...

Similar Documents

Free Essay

Html Code Maken

...kruisje te zien op de plaats waar hij hoort te staan). Dubbelklik je nu op het bestand met de naam index.html, dan wordt automatisch je standaard-webbrowser geopend en krijg je het volgende te zien: Daarmee ben je waarschijnlijk niet tevreden. De volgende stap is dan ook dat je het uiterlijk gaat vastleggen van de verschillende onderdelen uit dit html-bestand. Dat doe je met behulp van css. (Klik hier als je meer wilt weten over css.) Vrij bovenaan in de html-code die je hebt gekopieerd, zie je deze code staan: Daarin staat dat de opmaakkenmerken die bij het bestand 'index.html' horen, te vinden zijn in een bestand dat 'basis.css' heet. Zo'n bestand heb je nog niet, dus dat maak je aan door (in je tekst- of html-editor) een leeg bestand te openen en dat op te slaan onder de naam 'basis.css'. Dit bestand zet je natuurlijk op je pc weer op dezelfde plaats neer als waar ook je index-bestand staat. Het gemakkelijkste is natuurlijk als je een aparte map aanmaakt voor je website-bestanden. Als je de html-code uit het vak bovenaan goed bekijkt, dan zie je dat er dat er bovenaan een gedeelte is dat tussen twee 'tags' staat: en . (De eerste is een begin-tag; de tweede een eind-tag.) Vlak daaronder begint de 'body', dit gedeelte staat tussen de tags en . Alles wat tussen de head-tags staat, is het onzichtbare gedeelte van je site. De informatie hierin is o.a. bedoeld voor de browsers die de code moeten interpreteren, en voor de zoekmachines. Het zichtbare......

Words: 1052 - Pages: 5

Free Essay

Manobo

...suklay at mga dekorasyon gaya ng perlas, kabibe at mga bagay na iba't-ibang hugis. Ang sa mga lalaki naman ay ang tinatawag na tengkulu, isang piraso ng tela na kanilang binubuklod palibot sa kanilang ulo. Ang mga alahas din ay may mahalagang papel sa kanilang buhay. Ang ilan pa nga rito ay pinaniniwalaang epektibo laban sa mga lason at sumpa. Ang mga babae ay may mga hikaw na kahoy na halos tatlong sentimetro ang lapad. Ito ay nababalutan ng ginto,pilak o di kaya'y tanso. Mga kuwintas na kung tawagin ay balungkag na hinuhubog nila sa iba't-ibang disenyo gamit ang mga kabibe, maliliit na beads, ngipin ng buwaya o di kaya'y mga kristal na may iba't-ibang kulay. Meron ding tinatawag na sinakit, isang kuwintas na sinukat sa laki at lapad ng leeg. Ang para sa mga lalaki ay isang sinakit na hinugis na tila likod ng isang sawa. Marami pa silang mga dekorasyon sa katawan gaya ng tattoo, panggilid sa ngipin at pulseras ng iba't-ibang uri at laki. Gumagawa rin sila ng mga bagay-bagay na magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. May mga sombrero na gawa sa kawayan at erik-ik o anahaw. Marami silang basket para sa iba't-ibang gamit. May basket para sa isda, bigas at mga pang-imbak. Ang mga Manobo ay mayaman rin pagdating sa kanilang pagsulat.Mayroong atukon, bugtong, salawikain, panonggelengan, katutubong kuwento, pabula, epiko at nakakatuwang kuwento. Ang Manobo ng Modernong Panahon Kung tatanungin man ninyo kung mayroon pa bang mga Manobo sa panahon......

Words: 1360 - Pages: 6

Free Essay

Church

...HOM SIV TUAMTSEV Date: ____________________ Nqe Hom (deposit) $50.00________ Npe: _________________________________________________ Xuvtooj: ________________ Paab tuabneeg: (Npe) __________________________________ Tug kheej _________________ Kuv thov hom lub tuamtsev siv rua lub ________ tim __________ 20___ thaus _______ A.M. txug _______ P.M. lossis thaus: _______ P.M. txug _______ P.M. Kuv kev thov siv lub tuamtsev yog lug npaaj kev ua Vaajtswv tsaug rua: □ Kev txis tshoob □ Noj tshoob □ Kawm Ntawv Tav □ Ua Birthday □ Lwmyaam (qha yog dlaabtsi?) __________________________________________________ Cov nqai huv qaab nuav yog kevcai (policy) thov siv Kansas City Hmong Alliance Church lub tuamtsev. 1. Tsi pub ib leeg tug twg ua laag ua luam rua nwg tug kheej nyob rua huv pawgntseeg thaaj chaws (property) 2. Tsi pub siv tuamtsev ua chaws has plaub ntug kws tsi yog pawgntseeg dlhag tug, saablaaj nrhav suab, ua kevcai dlaab quas, khi teg, haus cawv hab npias, hab lwmyaam kws txhum numtswv kevcai hab kev ntseeg txuj cai. 3. Txhua tug kws thov siv tuamtsev kws muaj noj haus yuavtsum tau paab nyaj nqe dlej tawg $50 hab nwg yuav tau npaa tej naab rau lamsim (trashbag), tu, nqaa tej lamsim moog kuas taag huv tuab si. 4. Txhua tug kws siv lub tuamtsev nyag yuavtsum npaaj nyag ib-ob tug tuabneeg saib kev ruajntseg (security). 5. Txhua tug kws thov siv yuavtsum tau sau dlaim ntawv hom siv nrug nyaj $50 yaam tsawg yog ob lub limtam. Kuv......

Words: 293 - Pages: 2

Premium Essay

Bakla Ba Si Rizal

...umasa pa na makakukuha pa tayo ng mga dokumento na laging kinakailangan ng mga historyador.  Malabo na sigurong makakuha tayo ng ebidensyang kikilanlin ng mga iskolar.  Ang gawin na lamang natin ay gamitin ang ating imahinasyon.  Suriin natin ang buhay ni Rizal sa pamamagitan ng literatura, sa halip ng historya. Naririto ang isang lalaking Filipino.  May pera, makisig, matalino, marunong magsalita, kung saan saan na nakalakbay, kilala sa kanyang sariling bayan at may reputasyon na rin (kahit gaanong liit) sa ibang bansa.  Sa madaling salita’y madali talagang ma-in-love ang isang babae sa ating bida.  Naririto naman ang isang babaeng Ingles (o kahit na Hapones, dahil huwag dapat nating kalimutan si O Sei San).  Hindi Katoliko na hawak sa leeg ng mga makalumang tuntunin ng Simbahang Katoliko.  Sa ibang salita’y isang babaeng walang tutol sa pakikipagtalik sa lalaki kahit na hindi niya ito asawa. Nasa Europa tayo, sa isang bansang kilala sa pagiging malaya sa larangan ng sex.  (Alalahanin na ang Estados Unidos ay nagkaroon ng tinatawag na “sexual revolution” noong simula ng ating dantaon dahil ang mga Amerikanong sundalo ay napunta sa Europa noong Unang Digmaang Pandaigdig at nakita kung gaano kalaya ang mga babaeng Europeo sa sex.)  Tandaan na ang relihyon ng Ingglatera ay ipinanganak dahil sa kalibugan ng isang lalaki -- si Henry V.  Hindi pinag-uusapan sa Ingglatera noong panahon ni Rizal ang sex bago kasal.  Pangkaraniwan lamang iyon. Narito tayo sa isang kuwarto.......

Words: 1343 - Pages: 6

Free Essay

Verbeterplan

...toewijsbaar aan de zorg. Gebruik van de interventie in de praktijk - Meer tijd kwijt aan patiënt als deze wakker wordt gemaakt; brengt variabele kosten met zich mee, is direct toewijsbaar aan de zorg, het zijn medische kosten en liggen hoger dan bij de huidige zorg. - Minder gebruik sedativa; brengt variabele kosten met zich mee, is direct toewijsbaar aan de zorg, het zijn medische kosten en liggen lager dan de huidige zorg. - Meer personeel nodig; zijn variabele kosten(teamsamenstelling elke dag anders), niet direct toewijsbaar aan de zorg, het zijn medische kosten en liggen hoger dan bij de huidige zorg. - Tijdelijk aantal bedden leeg voor de audit; brengt variabele kosten met zich mee(is maar korte tijd), zijn niet direct toewijsbaar aan de zorg, het zijn niet-medische kosten, en de kosten zijn hoger dan bij huidige zorg(bedden leeg kost een organisatie geld. Consequenties - Kortere beademingsduur; Deze uitkomstmaat is lager dan de huidige zorg, wat betekent dat het de organisatie meer oplevert - Kortere ligduur; deze uitkomstmaat is lager dan de huidige zorg, wat betekent dat het de organisatie meer oplevert - Minder complicaties; deze uitkomstmaat is lager dan de huidige zorg, wat betekent dat het de organisatie meer oplevert - Meerdere opnames; deze procesmaat is hoger dan de huidige zorg, wat betekent dat het de organisatie meer oplevert - Te vroeg van beademing af wat leidt tot opnieuw intuberen; deze uitkomstmaat is hoger dan de huidige zorg - Hogere......

Words: 3235 - Pages: 13

Free Essay

Chapter 3

...Biuag At Malana Nangalawatan, isang baryo malapit sa Il-luru, Rizal ang nagging tagpuan ng labanan sa pagitan ni Biuag at Malana. Hanggang sa ngayon, ang dalawang bundok na nakatayo sa magkabilang bahagi ng ilog – ang luagar kung saan ang ipinaglaban ng bida ang kanyang pag-ibig sa isang kaakit-akit at marikit na babae. Si Biuag ang taga- Enrile, ang bayan sa pinakakanluran ng Cagayan. Noong siya ang ipinanganak, binisita ang kanyang ina ng isang babaeng hindi pangkaraniwan ang kagandahan. Hilim na hinangaan ng babae ang sanggol. At noong napagtanto ng ina na isang diyosa ang bumisita sa kanya, agad siyang lumuhod at hiniling na bigyan ang kanyang anak ng mahabang buhay. Hindi sumagot ang diyosa. Sa halip ay nilagyan ng tatlong bato ang leeg na sanggol. Ang isang bato ang nagtanggol sa bata laban sa pisikal na sakit. Mayroong isang beses na nahulog ang bata sa kamang kawayan at tumama ang ulo sa pangkayod ng mais. Hindi siya umiyak, at hindi rin siya nasaktan. Noong nasa tamang edad na siya at nakakaya na niyang lumangoy sa ilog ay gumawa ng daan ang mga buwaya para sa kanya. Ang dalawang bato ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at kakayahan. Walang hirap niyang naibabato ang kalabaw sa kabila ng bundok siya ay labing-dalawang taong gulang. Kaya niyang bunutin ang puno ng betel na parang damo. Dahil ditto, ang mga tao mula sa mga malalayong lugar ay pumunta upang siya ay makita. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Biuag ay nababagabag at hindi Masaya. Sa bayan......

Words: 1192 - Pages: 5

Free Essay

Pandora

...kagalingan sa pagtugtog ng Lira. Aphrodite: Tataglayin niya ang ganda na walang kamatayan, na kama-manghaan ng lahat. Hera: Kung ganon, pagkakalooban ko siya ng kakayahan na mang-akit. (Mabubuhay na si pandora) ∞DIM LIGHTS sa diyos at diyosa Zeus: Ikaw ay pangangalanan PANDORA na nangangahulugan ng “Regalo ng diyos at diyosa” Mag-diwang na kayong lahat. Maliban sayo Hermes! Hermes: Hala? Ngunit..... Zeus: Ihahatid mo si Pandora kay Epimetheus. Maliwanag ba? Pandora? Pandora: Ano po iyon? Zeus: Ipagkakaloob ko at ipagkakatiwala ko ang susi na ito sayo. Pandora: Susi? Susi para saan? Zeus: Susi iyan para sa kahon na yon.Huwag na huwag mong tatangkain na buksan ang kahon. Pandora: (naguguluhan) Pero bakit po? Zeus: (Isasabit sa leeg ni Pandora ang susi) tandaan mo ang habilin ko sa iyo. Hermes! Maari mo nang ihatid si Pandora sa daigdig. Hermes: Mauuna na kami. Pandora? (Iaalok ang kamay nya kay Pandora) tayo na? (Pandora ibibigay ang kamay kay hermes) ∞LIGHTS OFF Scene3 (naglalakad si Hermes at si Pandora) Hermes: Narito na tayo Pandora. Hanggang dito na lang ako. Nakikita mo ba ang lalaking may hawak ng tapayan? Siya si Epimetheus. Pandora: Maraming salamat Hermes. Hermes: Mag-iingat ka Pandora. (aalis na si Hermes) (mapapatingin si Epimetheus kay Pandora at mabibighani ito sa kanya) (lalapit si Epimetheus kay Pandora at kakausapin ito) Epimetheus: Binibini, Ako si Epimetheus, Kung mamarapatin mo sa nais kong malaman ang iyong pangalan? Ngayon......

Words: 1348 - Pages: 6

Free Essay

Doctor

...besige tye by jou kant en werk binne die area van links tot regs om te verhoed dat iemand uitgelaat word. 24. Geen sigaret in mond of hand terwyl jy bedien nie. (Mag andersins wel agter kroeg rook) 25. Geen etes/etery tydens skof nie. Doen dit voor of na skof. 26. Geen drankgebruik tydens skof. Moet ook nie aangeklam by die werk opdaag nie. 27. Moenie drank aangee of mors oor till nie. 28. As jy iets verkeerdelik oplui, druk Cancel + clear. 29. As jy reeds cash gedruk het en die transaksie afgehandel is, print ‘n strokie en skryf cancel met jou naam op die strokie. Plaas die gekanselleerde strokie in die R100 note hortjie. Druk dan die transaksie op die till weer van vooraf. 30. Verander self bottels wanneer leeg is en vul waterbekers. 31. Geen rekeninge nie. 32. Boemelaars en straatkinders steel leë glase en drank, aktiveer sekuriteit om hulle asap te verwyder. 33. Drank mag slegs binne afgesperde gebied gedrink word, check dat sekuriteit hul werk doen. 34. Wees altyd vriendelik en beleefd teenoor klante ongeag moontlike agtergronde. 35. Glas vir tips kan op kroegtoonbank geplaas word. Almal wat agter ‘n betrokke bar werk deel gewoonlik gemeenskaplik die tips. Bespreek onderling. 36. Valsgeld: check note voordat dit net gevat word. 37. Werk te alle tye korrek en eerlik teenoor werkgewer, klante, en mede-personeel. Afsluiting van Kroeg snags 1. Geld word vir Bart in geldsak gegee. 2. Volledige......

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

This Is Me.... Take It or Leave It ! (Haha.. Hanggang Sa Title Nagtataray!)

...masabihan na masungit.. ewan ko ba sa mukha ko, palagi nasasabihan na lagi daw nakasimangot... kung hinde man kasi ganun ako ka-confident magsalita... yung facial expression ko naman ganun kabilis mag-show up ng emotions nia kung meron akong disgusto sa mga nakikita at naririnig ko. ..Minsan naiisip ko pag nanalo ako sa lotto .. (kaso hinde naman ako nataya- hahaha !).. magpa-plastic surgery talaga ako.. yung palagi na ako nakangiti..wahh forever smiling face daw oh.. Kaso ini-imagine ko palang yung face ko .. sangkaterbang tawa na ang meron ako.. Hahaha--- sakit na nang tiyan ko.. ang sagwa naman naman ng face ko.. hehe... imagine, kahit ume-ebs .. naka -ngiti pa din.. hahahaha! .. bili na lang ako nang maskara ni Smiley.. sasabit ko sa leeg ko.. para kapag may taong hinde gusto makitang nag-re-react yung mukha ko... maisusuot ko kaagad... wala silang makikitang naka-frown... Swerte nga nila kasi hinde ako taong bungangera... ang dami kaya dito.. palangiti nga, mga bungangera at platic naman... Mga tao talaga, ang hirap i-please... sana hinde naman yung pagka-simang ko ang palaging nakikita... Kahit minsan naman sana... iparinig naman nila sa akin, na natutuwa silang makasama ako sa buhay nila.. .. eewww,, senti mode na naman aketch.. change topic.. sabihin nyu na naman napaka -emotera ko talaga.. eh anung magagawa ko.. ito yung natural na ako ehh... bakit kayo ba, sinasabihan ko nang ganyan? hayys, kelan kaya ako ma-appreciate... sana yung nagbabasa nito eh......

Words: 845 - Pages: 4

Free Essay

Grupong Etnolinggwistiko Sa Asya

...nakabatay sa mga aral ng relihiyong Islam. Tajik ng Hilagang Asya Isa ang mga Tajik sa sinaunang tao sa daigdig. Sa matagal na panahon, napanatili nila ang sinaunang kultura at tradisyon ng kanilang mga ninuno. Matibay ang samahan ng kani-kanilang pamilya kung saan ang mga kasapi mula sa pinakaninuno hanggang sa pinakabata ay sama-samang naninirahan sa iisang tahanan. Masasalamin din ang matibay na samahan ng pamilya sa pagpapatakbo at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Ang pagiging maasikaso nila sa kanilang mga panauhin ay isa ding katangian na nag-ugat sa kanilang mga ninuno. Sa kanilang kasuotan, ang mga babae ay karaniwang gumagamit ng mga makukulay at mahahabang kasuotan. Nagsusot din sila ng balabal na nilalagay sa ulo o kaya ay sa leeg. Samantala ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng makakapal na sumbrero at scarf na nakatali sa kanilang beywang na tinatawag na rumol. Makikita ang yaman ng kulturang Tajikistan sa mga makukulay na tela na karaniwang hinahabi at nilalagyan ng iba’t-ibang mga disenyo. May mga carpet na nakasabit sa mga dingding na nagpapakita ng kahusayan sa pagbuburda. Ang mga inukit na bato at kahoy ay makikita sa mga tahanan at maging sa mga monumento at mosque sa kanilang lugar. -------------------------------------------------   Malinaw na ang pagkakaiba-iba ay isa sa pangunahing katangian ng Asya. Dito ay matatagpuan hindi lamang ang samu’t-saring klima kundi maging ang wika, tao at kultura. Ang pag-aaral sa mga taong bumubuo sa Asya ay......

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Reflection Darwin's Nightmare

...Klas: KMO 105A | | Vak: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | | Opgave: Reflectieverslag: Darwin’s Nightmare | De film die we de vorige les bekeken hebben, heette “Darwin’s Nightmare”. Deze film speelt zich af in Afrika, meer bepaald in Tanzania, rond het Victoriameer. “Darwin’s Nightmare” toont de schrijnende omstandigheden waarin de bevolking van Tanzania moet leven als gevolg van de visindustrie. In Mwanza, het visstadje waar de film werd opgenomen, is de visvangst van zeer groot belang. De visvangst zorgt er namelijk voor werk, geld en voedsel. Het is vooral de nijlbaars die voor een miljardenopbrengst zorgt. Ongeveer 25% van de vis wordt geëxporteerd naar de Europese Gemeenschap. Ook Russische vliegtuigen komen compleet leeg aan in Tanzania, waarna ze helemaal volgeladen met vis, terug naar Rusland vliegen. De vis zelf is dus niet voor de plaatselijke bevolking, maar het grote voordeel aan deze visindustrie is dat het voor tewerkstelling zorgt. Mensen gaan zelfs heel ver van huis werken, gewoon omdat werk zeer belangrijk is. Zelfs de grootste rotbaan, zullen de mensen aannemen. Het eerste grote nadeel van de visindustrie is de criminaliteit. Vrouwen komen terecht in de prostitutie. Ze proberen op deze manier toch maar wat geld te verdienen waarmee ze kunnen overleven. Naast prostitutie is er ook veel seksuele mishandeling van kinderen. Kinderen gebruiken ook drugs. Ze smelten isomo tot lijm om het daarna te snuiven en zich op die manier niks meer aan te......

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Gay Language

...estudyante ang pagbabatayan. Ang Rizal High School (sa Caniogan, Pasig City) ang tinaguriang "Pinakamalaking Paaralan ng Sekondarya" sa buong mundo. May Dalawampung Libo ( 20, 000 ) estudyante ang nag aaral rito.  11. Alam niyo ba si "Ming" ang pinakamatandang hayop sa buong mundo. Si Ming ay isang Kabibe na ang edad ay 405 taon. Ito'y nadiskobre ni Dr. Alan Wanamaker noong 2007. 12. Ang ating DILA ang siyang responsable sa panlasa ng ating mga kinakain. Alam niyo ba na ang may hawak sa may pinakamahabang DILA sa buong mundo ay si Stephen Taylor ng Italy? May habang 3.74 pulgada ang kanyang dila. 14. Si Hercules ang may hawak sa record na Pinakamalaking Aso sa buong mundo. Tinatayang may timbang itong 282 pounds at 80 pulgada kapal ng leeg....

Words: 485 - Pages: 2

Free Essay

Communication

...Spades na parang pusa. At doon nag simula ang Reyna ng Espada at Pusa. Pagkatapos ng laro nila ay nagusapan sila tungkol sa mga nangyari sa kanila sa loob ng bilangguan. Kinuwento ni Clutario kung paano niya pinatay ang kanyang ama, at ang dahilan nito ay nagplano siya na ipapagahasa ng kanilang ama sa tatlong lalaki ang kanyang kapatid na si Onor dahil nalaman niya na lesbiyana pala si Onor. At akala niya mapababe niya ang kanyang anak sa paraan na ito. At doon pinatay ni Clutario ang kanyang ama, ipinagpatulog niya muna ang kanyang ama at hinampasan niya ito gamit ang isang bote ng alak sa ulo. Hinampasan niya ulit ito pero mas malakas at nabasag ang pwet ng bote, at ang na tira sa bote ay itinarak niya ito sa leeg ng kanyang ama. Sumirit ang dugo mula sa leeg nito, pero hindi pa ito sapat para kay Clutario. Winakwak ni Clutario ang lamunan ng tatay niya. Pero sa huli ay isinumbong ni Onor si Clutario sa pulis at doon ikinulong si Clutario. Pagkatapos ng kuwento ni Clutario ay nag usapan sila ni Peng. Tinanggap nalamang ni Clutario na lalabas na siya bukas at iiwan niya na si Peng. Nagbiruan pa ang dalawa bago sila nagsama sa huling beses sa panahon na iyon. Doon ang huling beses na umaibabaw ang Hari ng mga Puso sa Reyna ng Espada, at doon nag tapos ang kuwento ng Reyna ng Espada at mga Pusa. A. Uri ng Panitikan Ang uri panitikan ay maikling kuwento dahil ito ay nagpapakita ng mga katangian ng isang maikling kuwento, at ito ay nasa isang estorya lamang. Hindi......

Words: 6678 - Pages: 27

Free Essay

Thesis

...she also loves me, pero magkaiba ang nararamdaman naming pagmamahal para sa isa't isa. She doesn't love me the way she loves you.Sa narinig, pakiramdam niya ay huminto sa pag-ikot ang mundo. "Talaga? Sinabi niya na mahal niya 'ko?"He shrugged. "Nope, but I think she does. Well, it's now time for you to be the one who should take the risk.""Paano ka?""Don't worry about me, kakayanin ko 'to. Well, it won't be easy but it would be a lot harder for me seeing my princess unhappy. A modeling agency from New York called me and asked me to be one of them. I'm considering the idea para na rin makalimot kahit paano.""Are you sure about this?""As sure as hell. Basta, promise me you won't make her cry this time or else..." pinadaan nito ang kamay sa leeg nito.Natawa na siya dito. "I promise, bro. Hinding-hindi ko na siya sasaktan.""Dapat lang."Nagkamay sila."Bahala ka nang magpaliwanag sa kanya kung anong nangyari diyan sa mukha mo." Tumalikod na ito saka lumapit sa sasakyan nito.Muli siyang natawa. "Don't worry. She wouldn't know na ikaw ang may gawa nito. Ahm... Thank you, bro. This means the world to me."Natatawang binato nito sa kanya ang roll ng tissue paper na nakuha nito sa loob ng sasakyan. "Oh, and one more thing... Wala pang alam si Tin about sa inyo ni Jessica. Ang alam lang niya ay kayo. Bahala ka nang dumiskarte.""Okay."Sumakay na ito ng sasakyan at tuluyang umalis.Thank you, Jerico. You're a good man.  ...

Words: 1627 - Pages: 7

Free Essay

Dasalan at Tocsohan

...Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa lo sa iyo, ikaw nga ang dugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pag-ulol sa akin. Siya naua. Ang Amain Namin Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila. Ang Aba Ginoong Barya Aba ginoong barya nakapupuno ka nang alkansya ang Fraile’I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pina higit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Barya Ina nang Deretsos, ipanalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya naua... Ang Aba Po Santa Baria Aba po Santa Bariang Hari, inagao nang Fraile, ikao ang kabuhayan at katamisan. Aba bunga nang aming pauis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na......

Words: 885 - Pages: 4