Free Essay

Lecture 2

In: Business and Management

Submitted By kapina123
Words 2543
Pages 11
Лекция 2
Хидростатично налягане ( неподвижни течности)
Хидростатиката изучава законите за равновесие на флуидите и взаимодействието им с ограждащите ги стени или потопените в тях изцяло или частично твърди тела.
Равновесието е механично състояние на относителен покой между отделните флуидни частици. То е възможно, когато разглеждан флуиден обем е неподвижен или се движи спрямо избрана координатна система по начин, при който отделните му съставни частици не изменят положението си една спрямо друга, т.е. когато целият обем се движи като твърдо тяло. При праволинейно движение това е възможно, ако всички флуидни частици се движат с еднаква скорост или ускорение, а при криволинейно движение – с еднаква ъглова скорост, респ. с нормално ускорение. Равновесието на флуидите се определя от силовото взаимодействие и съществува само когато векторната сума от всички външни сили и моменти или сумите от техните проекции по съответните координатни оси са равни на нула.
Във флуидите не могат да действат съсредоточени сили вследствие на свойството им да текат. Възможно е само действието на сили, които са непрекъснато разпределени във флуидния обем или по повърхнината, наречени съответно масови и повърхностни сили.
Масови сили. Приложени са върху всички частици на флуидния обем и са пропорционални на съответните им маси. Това са преди всичко теглото, инерционните сили на възможните преносни ускорителни движения на съда или системата, а също така и различните видове електромагнитни и други сили.
Непрекъснатото разпределение на масовите сили във флуидния обем дава основание да се приеме съществуването на съответни силови полета, чийто интензитет се определя по израза
ΔF N m
F= M,
= ,
Δm kg s 2 където ΔFM е главният вектор на масовата сила, действаща на масата Δm . Всъщност интензитетът на силовото поле (специфична масова сила) може да се интерпретира физически като сила, действаща върху единица маса, разположена в полето, която по абсолютна стойност е равна на съответното ускорение.
Както се вижда, измерителната единица за специфична масова сила е идентична с измерителната единица за ускорение. Ако масовата сила е теглото на флуида G, то специфичната масова сила (интензитет) е земното ускорение:
G g ⋅m
F= =
=g
m m Тъй като силата е векторна величина, то и специфичната масова сила е вектор и може да се представи чрез своитеrкомпоненти по отделните оси на координатната система: r r r (1)
F = X ⋅i +Y ⋅ j + Z ⋅k където X,Y и Z са компонентите на специфичната масова сила по осите x,y и z.
Повърхностни сили. Повърхностните сили са приложени по повърхнината на разглеждания флуиден обем или отделни негови елементи. Те се обуславят от непосредственото въздействие на частиците на съседните флуидни обеми или на други тела (твърди или газове), които са в допир с разглеждания флуиден обем. В най-общия случай приложените върху произволен повърхнинен елемент повърхностни сили биват нормални и тангенциални. Тези сили, отнесени към единица площ, определят съответните напрежения: нормални (за опън или натиск) – с направление по нормалата към повърхнинния елемент, и тангенциални - когато лежат в неговата равнина.

Поради малките кохезионни сили, респ. свойството им да текат, флуидите не могат да понасят нормални напрежения на опън. В съответствие със закона на Нютон за триенето при флуидите в равновесие (неподвижни или движещи се без деформация) е невъзможно да съществуват тангенциални напрежения. Следователно вътрешното напрегнато състояние на флуидите в относителен покой се характеризира само с нормални напрежения на натиск и е значително по-просто от това на еластичните тела.
Налягане. Нормалното напрежение на натиск при флуидите се нарича налягане и се бележи с р. Ако нормалната сила на натиск ΔР е равномерно разпределена по лицевия елемент Δf, налягането се определя с отношението
ΔP
p=
.
Δf
При неравномерно разпределение на силата на натиск от уравнението се определя средната стойност на налягането. В най-общия случай налягането в произволна точка е равно на границата на отношението
ΔP dP p = lim
=
,
Δf →0 Δf df когато лицевият елемент Δf клони към нула така, че разглежданата точка да остава винаги в него.
Измерителната единица за налягане е N/m2 = Pa. Тази единица за налягане се нарича
Паскал и се бележи с Ра. Наред с нея се използват и следните производни единици: килопаскал (кРа = 103Ра) и мегапаскал (МРа = 106 Ра).
Заедно с тази единица се използват и няколко други:
Физическа атмосфера - 1 atm = 101325 Pa. Това е налягането, което упражнява въздушната обвивка на земята, измерено на морското равнище.
1 ata = 101325 Pa = 760 mm Hg .
Техническа атмосфера - 1 atm = 98100 Pa. Това е стара измерителна единица и се равнява на налягане 1 [kgf/sm2].
1 ata = 98100 Pa = 736 mm Hg = 10000 mm H2O.
Бар (Bar) – 1 bar = 100000 Pa.
Налягането се измерва и посредством височината на стълб течност. Използва се известната от хидростатика зависимост: p=hgρ (1.7)
Проверката на измерителната единица показва, че тази величина е налягане:
[m. m/s2. kg/m3] = [(kg.m)/s2. 1/m2] = [N/m2]
Тъй като земното ускорение и плътността са постоянни величини, налягането е пропорционално на стълба течност: h = p/ (g ρ) [m].
(1.8)
Така височината може да се използва като мярка за налягането.
Например 1 техническа атмосфера преобразувана във воден стълб има следната стойност: h wat =

98100
= 10 [m].
1000 . 9 , 81

Начини на определяне на налягането. При определяне на налягането, важна роля играе атмосферното налягане (pо). На фиг.1.1 е показана схема за определяне на

различните компоненти на налягането: абсолютно (p), манометрично (pман) и вакуметрично налягане (pвак).
Абсолютното налягането може да се зададе и посредством молекулно-кинетичната теория:
2 μw 2 p= n
,
(1.9)
3
2 където n е концентрация на молекулите (частиците) – брой частици в единица обем, μ - маса на частиците, w
- средна скорост на частиците:

p

pман

p

pвак po p

Фиг. 1.1 Видове налягане

2

w=

2

w1 + w2 + ....
.
n

Температура
Температурата е термодинамична величина и в механиката на флуидите не е основна величина. Въпреки това тя играе важна роля за процесите на движение на флуидите, тъй като от нея зависят голяма част от характеристиките на флуидите.
Температурата е физическа величина, явяваща се мярка за нагретостта на телата. Тя определя направлението на топлообмена между телата. Ако има две тела А и В, с температури ТА и ТВ и ТА > ТВ, то при допир между тях, тяло А ще отдава топлина, а тяло В ще получава топлина. Чрез този физически процес може да се извършва подреждане на телата по тяхната нагретост или температура.
За измерване на температурата не може да се използва еталонна мярка, както е при много други физически величини. Поради това, измерването на температура става посредством други физически параметри, които са пропорционални на температурата.
За целта се използва специално вещество или техническо устройство, което се нарича термометрично тяло. То трябва да отговаря на някои важни изисквания:
-физическото свойство, което се използва за измерване на температурата трябва да има регулярна зависимост от температурата. Най-добре е тази зависимост да е линейна. - термометричното тяло трябва да поглъща малко количество топлина в процеса на измерване, за да не влияе на измерването. Ако се поглъща голямо количество топлина ще бъде променено температурното състояние на измервания обект и измерването няма да бъде точно.
Съществуват различни температурни скали. Съответствието между някои от най-често използваните температурни скали може да бъде изведено от схемата на фиг.1.2:
Основни реперни термодинамични явления, определящи построяването на различните термодинамични скали са фазовите преходи при нормални условия на едно от найразпространените вещества на земята – водата. За начално на голяма част от скалите се приема температурата на T превръщане на водата от твърдо в течно състояние.
212 F
373.15 К
80 R
100 С
Ето някои съотношения между температурните скали, които могат директно да се определят от

0R
32 F
273.15 К схемата на фиг.1.2:
T
= toC+273,15o -273.15 К
-459.67 F
(преобразуване от скала на Целзий
Целзий
Келвин
Реомюр
Фаренхайт към скала на Келвин)
Фиг. 1.2 Температурни скали о о

о

о

о

о

о

о

о

о

5 o t F + 255,37 o K (преобразуване от скала на Фаренхайт към скала на Келвин)
9
5 t o F = 32 ⋅ + ⋅ ⋅ t o C (преобразуване от скала на Целзий към скала на Фаренхайт)
9
Температурата за идеални газове може да се представи и посредством апарата на молекулно-кинетичната теория:
2 w2
Т = к⋅ m
,
3 2 където к е коефициент, а m и w са масата и скоростта на частиците на веществото
(газа).
T=

Хидростатично налягане
В дадена точка на флуидното пространство могат да се построят безброй равнини с различна ориентация. Във всяка от тези равнини действат повърхностни сили
(налягания). Ако флуидът е в равновесие, тези налягания ще са само нормални.
Съществен е въпросът как се променя налягането за различните повърхнини минаващи през дадена точка.
За определяне на налягането в различните повърхнини (площадки) се разглежда безкрайно малък тетраедър със страни dx, dy, dz. Той има 4 страни: площадка перпендикулярна на ос x, която има площ dSx = dy.dz; площадка перпендикулярна на ос y, която има площ dSy=dx.dz; площадка перпендикулярна на ос z, която има площ dSz=dy.dx и площадка, затваряща тетраедъра с нормала към повърхността n и площ dSn. z Повърхностните сили зависят от налягането px, py, pz и pn и площта ( dSx, dSy …..).
Масовите
сили се определят от специфичната масова сила F и от обема dV=dx . dy . dz. Когато безкрайно малките величини dx , dy, dz се оставят да клонят
P
p dz към нула ( → 0), то обемът V клони към нула
(dS )
P
(V → 0), по-бързо от S (защото се определя y (dS ) dy от произведението на три безкрайно малки величини). От математиката е известно, че dx при преход към нула на даден израз в който n (dS )
P
има безкрайно малки величини, P променливите с по-голям порядък на x Фиг. 3 Хидростатично налягане безкрайно малки величини (по-висока степен) могат да се пренебрегнат. Тъй като повърхностните сили се определят от безкрайно малки величини от втори порядък (dSx, dSy ….), а масовите сили от величини от трети порядък те могат да се пренебрегнат. Условието за равновесие на силите действащи на флуида означава, че сумата от проекциите на всички сили върху отделните оси трябва да е нула:
Условия за равновесие:
ΣX = 0 → Px = Pn . cos (n.x)
ΣY = 0 → Py = Pn . cos (n.y)
(2)
ΣZ = 0 → Pz = Pn . cos (n.z)
Където Px, Py, Pz са силите действащи в площадки dSx, dSy …, а Pn – сила действаща в площадка dSn.
Наляганията в различните площадки се определя от изразите: x y

x

y

y

z

z

n

Px Pn . cos(n.x)
=
Sx
Sx
Py Pn . cos( n. y ) py =
=
Sy
Sy

px =

pn =

Pn
Sn

Pz Pn . cos(n.z )
=
Sz
Sz
Площадките в координатните повърхнини dSx, dSy , dSz се явяват проекции на площадката dSn в съответните координатни равнини:
Sx = Sn . cos (x.n) ; Sy = ……; Sz = ……
След заместване в уравненията за равновесие (2) се получава: px = pn; py = pn; pz = pz.
От тези равенства се получава окончателно: px = py = pz = pn
(3)
Това равенство може да се тълкува по следния начин: налягането във всички площадки минаващи през дадена точка от флуидното пространство на флуид, намиращ се в равновесие е еднакво. Това налягане се нарича хидростатично налягане.
При флуидите в равновесие поради липсата на тангенциални напрежения в произволна точка на флуидния обем налягането по всички направления остава еднакво и не зависи от ориентирането на лицевия елемент в пространството, по който то действа в дадената точка. То се характеризира само с големината си, която в дадена точка на флуидния обем и във фиксиран момент от време има напълно определена стойност. Следователно налягането може да се разглежда като скаларна величина, която е функция само на координатите и времето, т.е. p = p(x, y, z, t).
Разгледаното свойство на флуидите в равновесие се отнася и за движение на идеалните флуиди. При движението на реалните флуиди обаче се появяват тангенциални напрежения, в резултат на които налягането в произволна точка не е еднакво и зависи от направлението на лицевия елемент, върху който е приложено.
Основно уравнение на хидростатиката
Диференциалното уравнение на хидростатиката установява зависимостта на налягането в произволна точка във флуидното пространство от характера на действащите във флуида масови и повърхностни сили. За получаване на това уравнение се разглежда равновесието на елементарен флуиден обем с форма на паралелепипед (фиг.4) с дължина на ръбовете dx, dy, dz, Тъй като флуидът е в равновесие (неподвижен) силите действащи този елемент трябва да са в равновесие. Тогава елементът се намира в относителен покой (равновесие) спрямо околното флуидно пространство. pz =

p+ z ∂p dz ∂z

p +

(dSx )

dz (dSy )

∂p dx ∂x

∂p dy ∂y

p +

p

dx (dSz ) y p

dy p x

Фиг.4 Уравнение на хидростатиката

Нека върху единица маса от паралелепипеда да действа масовата сила F (1) с компоненти X, Y, Z. Ако по трите стени,пресичащи се в точка О, действа налягане р
(хидростатично налягане), то по съответните противоположни стени на паралелепипеда налягането ще бъде

(p +

dp

dx)dy.dz.....( p +

dp

dy )dx.dz.....( p +

dp

dz )dx.dy dx dy dz Тези стойности са в сила, когато изменението на дадена величина е линейно. Тъй като се разглежда безкрайно малък елемент, изменението на физическите величини се приема за линейно в този много малък интервал (физическите параметри не могат да претърпят големи изменения за кратко време).
Равновесието на елемента се записва като се положат нула сумите от компонентите на всички сили по съответните оси.
Например за проекциите на силите по ос x може да се запише: dp ⎤

⎢ p − ( p + dx dx ⎥ dy.dz + ρ . X ⋅ dx.dy.dz = 0 или


При по-нататъшното опростяване се получава:
1 dp dp = ρ ⋅ X или X = ρ dx dx Аналогично за проекциите по другите оси се получава:
1 dp
1 dp
Y=
Z= ρ dy ρ dz
Тези уравнения могат да се запишат във вида:
1 dp
1 dp
1 dp
X−
= 0; Y =
= 0; Z =
=0
ρ dx ρ dy ρ dz

⎡ dp ⎤
⎢ dx dx ⎥ dy.dz + ρ . X ⋅ dx.dy.dz = 0(5)

Тъй като масовата сила се представя във векторен вид като: F = X.i + Y.j + Z.k където i, j, k са единичните вектори по осите x, y, z, а векторната функция grad
(градиент) има вида: dp r dp r dp r i+ j+ k = gpad ⋅ p , dx dy dz то горните уравнения могат да се запишат във векторен вид:
F = 1/ρ grad p.
(6)
В това уравнение F е вектор на специфичната масова сила (1). Ако то се запише като уравнения на съответните компоненти на векторите ще се получат три отделни уравнения, които ще са точно уравнения (5).
Горното уравнение може да се запише в още една форма (посредством потенциала на масовите сили). За целта се извършват следните операции: умножават се уравнения (1) съответно с dx, dy, dz
1.
2. събират се левите и десните страни на получените равенства: dp dp dp ρ ( x.dx + y.dy + z.dz ) = dx + dy + dz ,
(7)
dx dy dz
От математиката е известно, че пълен диференциал на дадена функция се представя като: dp dp dp dp = dx + dy + dz dx dy dz
Следователно дясната част на (7) е пълен диференциал и лявата част също трябва да е пълен диференциал на някаква функция. Ако се означи тази функция като φ = φ(x,y,z) и функцията е такава, че:
X = ∂ φ/∂ x ; Y = ∂ φ/∂yx ; Z = ∂ φ/∂ z ;
То лявата част може да се запише като пълен диференциал: dφ = (X.dx + Y.dy + Z.dz) или уравнението приема вида: ρdφ = dp
(8)
Това е запис на уравнението на хидростатиката в диференциална форма.…...

Similar Documents

Free Essay

Lecture

...是内地见不到的。服装:香港服装新颖时髦,丰俭由人。 此外 , 香港的顶级皮草价格只是英国的 50 %、 日本的 75 %,十分划算。 化妆品:香港云集了世界上绝大部分的化妆品著名品牌。 虽然一般没有减价季节,但99%都有可观的差价。 珠宝首饰:游客去香港在珠宝首饰方面的花钱是最多的。 特别感谢 自作聪明(北京) 她的窝: http://www.mafengwo.cn/u/19030879.html 希望越来越多的朋友支持蚂蜂窝攻略,如有批评建议可留言给 我们! 香港满大街都是珠宝金行,均受“黄金标注法令”约束, 有可靠的成色保证。 数码产品:1、便宜,基本只有内地的三分之二左右;2、 款式新 , 全球同步上市 ; 3 、 一些知名品牌的行货可以在 全国联保。 名表眼镜:香港是世界名表、名眼镜的汇聚地,你几乎可 以买到想要的任一世界品牌。 书:香港的文化东西融合、华洋杂陈,多元化的格局也表 现在书店中。 淘各种货:古董、儿童玩具、花鸟、海味、药材、玉 器 …… 汪洋大海般的货极具专业精神地分类摆在各条街 上,只等你去淘。 大熊小猫 化妆品品牌很全,可惜赶上了双蛋(圣诞、元旦)疯 狂购物潮,许多口红的型号都缺货 2 蚂蜂窝旅游攻略 mafengwo.cn 香港购物之服饰淘货 女人街-通菜街 很多到过香港的人可能没到过迪斯尼,但却到过女人街,因为它的名气之 响,堪称香港扫货地标。在一条全长只有约1公里的露天街上,摊铺挤挤挨 挨,以女装为主,各式各样女性廉价商品应有尽有,满街只见拎着大包小 袋还贪婪地左顾右盼之女人们。 除了露天摊挡,街道两旁还有出售衣食住行用品的小店,如果你能找到在 这里已经营了十年的“球记”,你就能买到现在香港很流行的越南民族绣 花鞋 、 钉珠绣花鞋 , 只需几十元港币 , 据说连陈慧琳也有一对这样的鞋 呢。 男人街-庙街夜市 地点:九龙旺角通菜街,港铁旺角站E2出口 有女人街就有男人街。庙街是香港有名的“男人街”,古惑仔里的刀光剑 开放时间:12:00-23:30 影曾使年少的我们极为向往。这条为男人准备的不折不扣的不夜街,每当 入夜灯火通明,两旁摊铺满当,扫货的人流永无停息。在这里你可以买到 男装衣服、手表、激光唱片、电子产品、玩具、电脑硬件,甚至钢笔和旅 行袋等。 玩意儿,便宜到笑。一些会做生意的香港人在此开起了海鲜和熟食小吃做 宵夜 , 风味极佳 。 入夜后更会有一些特别摊档营业 , 如唱戏 、 占卜 、 算 命、气功、卖药等等,你会以为置身于金庸小说中的江湖。此外,庙街也 是烟花之地,有很多卖翻版、冒牌及色情物的摊档,街旁更能见到勤劳的 妓女。 提示:1、可与摊主砍价;2、龙蛇混杂的地方请多加注意自己的钱包。 地址:港铁油麻地站C出口,或港铁佐敦站A出口,右转沿佐敦道步行三个 街口 开放时间:16:00-24:00 波鞋街-花园街 花园街另一个绰号 “ 波鞋街 ” 。 潮流青年们个个都是波鞋狂人 , 他们不屑于去 Nike......

Words: 5156 - Pages: 21

Free Essay

Lecture

...Liquidity Risk Management |Section |Topic |Page | |8000 |Executive Summary……………………………... | 8-2 | |8100 |Legislative Summary…………………………….. | 8-3 | |8200 |Policy……………………………………………… | 8-4 | |8201 |Liquidity Management Philosophy……………... | 8-5 | |8202 |Adequate Range of Liquidity……………………. | 8-6 | |8203 |Sources of Liquidity……………………………… | 8-7 | |8204 |Limits on Borrowing……………………………… | 8-8 | |8205 |Large Deposits…………………………………… | 8-9 | |8300 |Planning…………………………………………… |8-10 | |8400 |Risk Measurement and Board Reporting……… |8-11 | |8500 |Risk Management………………………………... ......

Words: 3435 - Pages: 14

Premium Essay

Lectures

...CASE STUDY: Strategic Capital Management ------------------------------------------------- NOTES SCM LLC 12.9.1998 – Elena raised $20 million for her new fund Interested in Ubid, recently had an IPO—lucrative Internet-sector investment? Mandate of generating 10% annual returns charge investors 2% management fee of assets under management an incentive fee equal to 20% of profits. Mandatory minimum investment horizon of 2 years Ubid & Creative Computers creative computers – a catalog distributer of computers and computer peripherals -opened retail markets in 1990s -closed 7/8 of retail stores in 1998 b/c of constant pressures on profit margins in the computer industry -started selling computer equip. on internet via auction format on Ubid website -world-wide exposure -$2.1 million 1st quarter sales **costs? - 7.6.1998 sell 20% equity of Ubid in IPO/ distribute the remaining 80% of Ubid to shareholders of Creative computers in a tax-free spin-off six months after Ubid IPO UBID IPO 12.3.1998 – 1.817 SHARES @ $15/share -Ubid gains $25.4 million after $1.9 mil in underwriting fees -12.4.1998- shares open at $38, traded above $60, and closed at $48 -based on total shares outstanding 9.15 mil, ubid closed 1st day with a market cap of $439 million POST-IPO UBID 3rd Q sales increased to $15.3 million – growth rate of 637% & 127% for 1st and 2nd qrters--- yet earnings remained negative pretax loss of $1.1 million at end of 3rd. with no prospects of......

Words: 588 - Pages: 3

Premium Essay

Lecture

...purified emotions”- Aristotle - Hippocrates also played music for his mental patients. - The profession of music therapy in the U.S began to develop after World War I and World War II. What is Music Therapy? - Music therapy is an inter-personal process in which the therapist uses music and all its facets- physical, emotional, mental, social, aesthetic and spiritual to help clients improve or maintain their health. With whom is Music Therapy Used? - Music therapy is used with individuals of all ages and with a variety of conditions, including: 1. Psychiatric disorders 2. Medical problems 3. Physical Handicaps 4. Sensory Impairments 5. Developmental disabilities 6. Substance abuse 7. Aging What do the Clients do in Music Therapy? 1. Improvising- the client makeup his/her music extemporaneously, singing or playing. The client may improvise freely or according to the directions of therapist. 2. Re-creating- the client sings or plays pre-composed music. 3. Composing- the therapist helps the client to write songs, lyrics or instrumental pieces. 4. Listening- the client takes in and reacts to live or recorded music. - Music therapist also engages clients in verbal discussions. Clients may talk about music and their reactions to it, or any thoughts, images or feelings that evoked during the experience. Play Therapy - Play therapy begins a few thousand years ago with Plato(429-347 B.C), “ you can discover more about a human being in an hour of play than a......

Words: 557 - Pages: 3

Premium Essay

Lecture

...THE INCREASING RETURNS REVOLUTION IN TRADE AND GEOGRAPHY Prize Lecture, December 8, 2008 by Paul Krugman Princeton University, Woodrow Wilson School, Princeton, NJ 08544-1013, USA. Thirty years have passed since a small group of theorists began applying concepts and tools from industrial organization to the analysis of international trade. The new models of trade that emerged from that work didn’t supplant traditional trade theory so much as supplement it, creating an integrated view that made sense of aspects of world trade that had previously posed major puzzles. The “new trade theory” – an unfortunate phrase, now quite often referred to as “the old new trade theory” – also helped build a bridge between the analysis of trade between countries and the location of production within countries. In this paper I will try to retrace the steps and, perhaps even more important, the state of mind that made this intellectual transformation possible. At the end I’ll also ask about the relevance of those once-revolutionary insights in a world economy that, as I’ll explain, is arguably more classical now than it was when the revolution in trade theory began. 1. TRADE PUZZLES In my first year as an assistant professor, I remember telling colleagues that I was working on international trade theory – and being asked why on earth I would want to do that. “Trade is such a monolithic field,” one told me. “It’s a finished structure, with nothing interesting left to do.” Yet even before the......

Words: 5756 - Pages: 24

Free Essay

Lecture Not

...Markets and Information Market Efficiency Overview      So far we have considered a number of asset pricing models These have all required that price is a good reflection of value Is this likely to be the case? How? Why? Week 5 FINS5513 2 Today   Trend and predictability Efficient market hypothesis   Implications Supporting evidence Behavioural biases    Barriers to the EMH  Anomalies Can we build a fully efficient market? Week 5 FINS5513 3 Market Efficiency    Efficiency in engineering: the best possible use of the inputs. An efficient market: investors make the best possible use of information. A useful initial perspective:   As speculators we are trying to predict where a stock price will be in the future. Do we know anything today that will help us make this prediction? Week 5 FINS5513 4 Price of GE 104 102 100 98 96 94 92 90 88 0 Week 5 20 40 FINS5513 60 80 100 5 Are Prices Predictable?  There are apparently short-run trends   If we know we are at the start of a downward trend, sell short If we know we are at the start of an upward trend, buy   How do you know when a trend is starting? ending? Can we devise rules (statistical or “technical”)? Week 5 FINS5513 6 Trend and Predictability   The price path is simulated: Price(Today) = Price(Yesterday) + x, where x is a standard normal random variable This......

Words: 1392 - Pages: 6

Premium Essay

Lecture

...Database Modeling and Design: Logical Design 4th Edition Toby Teorey, Sam Lightstone, Tom Nadeau Lecture Notes Contents I. Introduction ................................................................………...……2 Relational database life cycle 3 Characteristics of a good database design process 6 II. The Entity-Relationship (ER) Model …………...……………….7 Basic ER concepts 7 Ternary relationships 11 III. The Unified Modeling Language (UML)………...…………….13 Class diagrams 13 Activity diagrams 19 Rules of thumb for UML 21 IV. Requirements Analysis and Conceptual Data Modeling….…..22 Requirements analysis 22 Conceptual data modeling 24 View integration methods 25 Entity Clustering 30 V. Transforming the Conceptual Model to SQL…………...………32 VI. Normalization and normal forms ………………………………38 First normal form to third normal form (3NF) and BCNF 38 3NF synthesis algorithm (Bernstein) 43 VII. An Example of Logical Database Design………………………48 VIII. Business Intelligence………………………………..……….....52 Data warehousing 52 On-line analytical processing (OLAP) 58 IX. CASE Tools for Logical Database Design……………………….60 I. Introduction Introductory Concepts data—a fact, something upon which an inference is based (information or knowledge has value, data has cost) data item—smallest named unit of data that has meaning in the real world (examples: last name, address, ssn,......

Words: 8116 - Pages: 33

Free Essay

Critical Thinking Lecture 2

...Lecture 2 and Mid-term expectations Class structure 10am-1pm 10-10.20 Homework 10.20-11.30 Quiz below 11.30-11.50 Break 11.50-12.45 Euthyphro 12.45-1.00 Mid-term expectations Homework for Femke – reading and understanding how you reason – describe how you approach a problem . Step-by-step process . Quiz 1. A = Valid Socrates is a philosopher All philosophers are poor So Socrates is poor 2. A – iv Whenever Anile is here, Kumar is also here Anil is not here So Kumar is not here 3. A = iv Most drug addicts are depressed people Most depressed people are lonely So most drug addicts are lonely 4. A= v Nothing that s cheap is good So nothing that is good is cheap 5. A = v If there is an earthquake , the detector will send a message No message has been sent So there was no message 6. A = iv John said that everyone loves Mary Nothing that John has said is true So nobody loves Mary Mid-term This assignment is designed to assess your critical thinking problem solving, and communication skills. Your answer will be judged for its clarity, relevance, coherence, logic, depth, consistency, and fairness. Your answers to each issue should be between 700-800 words in length. More specifically, the reader will be asking the following questions: 1. Is the question at issue well stated? Is it clear and unbiased? Does the expression of the question do justice to the complexity of the matter at issue?  2.......

Words: 1681 - Pages: 7

Premium Essay

Lecture

...Lecture No.2 Chapter 2 Contemporary Engineering Economics Copyright ©2010 Contemporary Engineering Economics, 5th edition. ©2010 Chapter  Opening Story – Research in  Motion Ltd. How would you  H ld evaluate the  financial  performance of  performance of the company? Contemporary Engineering Economics, 5th edition. ©2010 Objective of the Company Increase the market value of the company Market value – stock price reflected in the financial  market Market values of some of well known U.S. firms Company Google Dell Coca Cola Wal‐Mart Ford Motor Stock Price k $445.47 $14.30 $48.78 $51.49 $7.68 Contemporary Engineering Economics, 5th edition. ©2010 Number of  b f Shares Market Value  k l (mil) $141.13B $27.96B $113.02B $200.68B $24.74B Factors that Affect Market Value How is the company doing at a particular time? What is happening to other stock prices, that is, how are  the competitors doing? How do investors expect the company to perform in the  future – Decisions to invest in various projects and the  future – Decisions to invest in various projects and the actual performance of these projects Contemporary Engineering Economics, 5th edition. ©2010 A. Why Engineers need to understand  the financial statements? Contemporary Engineering Economics, 5th edition. ©2010 Understanding Financial Understanding Financial  Statements Accounting: The Basis  of Decision Making of Decision‐Making Financial Statements:  Financial Status for ......

Words: 1407 - Pages: 6

Free Essay

Lecture 1

...2013 Lecture 1 Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Attaullah Y. Memon, PhD BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 2 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 3 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 4 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 5 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 6 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 7 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 8 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 9 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 10 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 11 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 12 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 13 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 14 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 15 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 16 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 17 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 18 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 19 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 20 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 21 Lecture 1 BUKC - Nonlinear Control Systems – Fall 2013 Slide 22 Lecture......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Ngo & Civil Society - Lecture 2

...LECTURE 2: NGO, Concept and Governance Defining Criteria Size - it started out as small, informal structures in which management issues can be dealt with on an ad hoc (unplanned), informal basis, may rapidly grow in size if they find favour with donor agencies. SIZE: some (e.g. Greenpeace, Oxfam, International Committee of the Red Cross, Medecins sans Frontieres) are large, multinational bodies, with offices in many countries (and often multiple branches within a single country), and large full-time and salaried staffs. At the other extreme, I know of a number of "NGOs" that are in practice one- or two-person operations, dependent on and run by entirely voluntary (perhaps even part-time) effort. Organizational structure - Mars (1992) says that that the above is possible because the organizational structure of the NGOs are informal and not bureaucratic or hierarchical, and they are result oriented rather than paying attention to regulations and protecting their political power. NGOs may be large or small, formal or informal, bureaucratic or flexible Top Management -----> <----Staffs members Operational Programme areas – Humanitarian, indigenous, environment, charity, etc Geographical specificity – GEOGRAPHIC SCOPE: Compare large bodies such as Greenpeace, who take on issues fron global to local (but anywhere in the world) scale, with, for example, a European NGO whose work focuses only on a specific country or region or issue overseas (e.g there is......

Words: 830 - Pages: 4

Premium Essay

Lecture#1

...Checking your scores on exams • Some links of interest 1 Course Evaluation • Four non‐cumulative exams – 20% (lowest mark) & 30% (highest mark) by term Weekly lectures • Selected topic from textbook • Additional, related material and concepts – demos, videos, discussions, … • 2 bonus points for research participation • no opportunities for extra assignments • Exam questions:  from textbook & lectures  including info from lectures not found in the  text, as well as material covered in the text but  not covered in lectures • If you miss a class, borrow notes from a  classmate Course Objectives • To gain a working knowledge of the scope of  the discipline of Psychology and a foundation  for future studies within the field.  • Required course for students who intend to  pursue additional courses in Psychology.  • Students must pass the course with a grade of  C to pursue further studies in Psychology.  General class rules Rule 1 – turn off your cell phone Rule 2 – never forget Rule # 1 Rule 3 – laptops are only for note taking Rule 4 – please show up on time Rule 5 – sleeping is OK, snoring is not Rule 6 – if you must eat, avoid hot food Rule 7 – e‐mail etiquette:  full name, student  number, course, full words & sentences • Rule 8 – Rule # 1 should be your mantra • • • • • • • 2 Miscellaneous tips on university life • Why are you here & should you be here? •......

Words: 1079 - Pages: 5

Free Essay

Week 2 Lecture

...Threats and Vulnerabilities  Introduction  Note: There’s a covert channel in this lecture. Can you find it before it is revealed?  Iatrogenic Software Security Problems  Iatrogenic is a great word except for the fact that it really applies only in a medical context:  harm caused by the physician’s treatment.  Here's an example: a patient goes into the hospital with a broken leg and gets an infection from  being in a contaminated hospital environment; it’s called an iatrogenic infection and it was  caused by the treatment. Given the medical terminology used for malware, such as viruses, it  seems reasonable to consider a program made vulnerable by a coding flaw and victimized by a  virus as having an iatrogenic infection.  Vendors take it as a fact of life that they can expect a certain number of bugs for a certain  number of lines of code. Having 10 bugs per 1,000 lines of code is considered common. It does  seem strange that, with all our digital expertise, we still can’t expect consistently accurate code.  One of the most successful attacks, the buffer overflow, is based on the failure of developers to  properly constrain the assignment of memory. This is not meant to imply that it is all the fault  of developers. The resources required to eliminate this problem make the task formidable.  However, much of the fault with software security is the result of a hasty development cycle, as  mentioned above.  Although it is considerably more difficult to correct coding problems ......

Words: 1687 - Pages: 7

Premium Essay

Lecture

... International Management Part 1: The Global Manager’s Environment Part 2: The Cultural Context of Global Management Part 3: Formulating Strategy Part 4: Global Human Resources Management The University of Western Australia Strategic Planning and Strategy Strategic Planning • The process by which a firm’s managers evaluate the future prospects of the firma and decide on appropriate strategies to achieve long-term objectives Strategy • The basic means by which the firm competes., that is, its choice of business or businesses in which to operate and the ways in which it differentiates itself from its competitors 63 How does globalisation, risk, political-legal-ethical and culture affect the value chain that a firm manages and operates to create ‘value’ = strategic planning +strategy = STRATEGIC FIT between ‘inputs’ and ‘outputs’ Porter, M (1985) Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance. NY: Free Press The University of Western Australia Steps in Developing International and Global Strategies Mission and Objectives Environmental Assessment and Scanning (PEST, PESTEL, Risk) Internal and Competitive Analysis (SWOT) Global Integrative and Entry Strategy Alternatives (Export, JV, Strategic Alliance, CAGE) Strategic Choice, Implementation, Feedback, and Control (Governance) Copyright ©2014 Pearson Education Realize that much of international business is conducted through......

Words: 1280 - Pages: 6

Premium Essay

Lecture

...reactivation of dormant organisms Classically localized to apices • Cavitation often seen • Outcome varies Tuberculosis • Miliary tuberculosis Organisms disseminate through vascular system to heart and pulmonary arteries, liver, bone marrow, spleen, and other organs Courtesy of Dr. Jerry Bouquot Morgantown, West Virginia Courtesy of Dr. Jerry Bouquot Morgantown, West Virginia Tuberculosis Outcomes • 1. Vigorous immune response – Healing of apical lesion – Containment of the infection; no further spread of organism • 2. Fibrous wall breaks down – Reactivated fibrocaseous TB • Latent TB leads to spreading infection at a much later stage Tuberculosis – Diagnosis Tuberculosis – Diagnosis • Active disease confirmed with culture and special mycobacterial stains Tuberculosis – Diagnosis • Mantoux or PPD skin test – Detects cell-mediated hypersensitivity reaction at least 2-4 weeks after initial exposure – Positive reaction indicated by induration – Indicates infection, NOT active disease – 5-10% positivity in USA (80% in some nations) – False negatives seen in elderly and immunocompromised patients (up to 66%)  Tuberculosis Key Facts – Vascular spread leads – Caused by to miliary tuberculosis mycobacterium – Bronchial spread leads tuberculosis to tuberculous – Induces type IV bronchopneumonia hypersensitivity – Reactivation of response disease if host – Histopathology hallmark response is......

Words: 1736 - Pages: 7