Premium Essay

Health and Auditors

In: Business and Management

Submitted By sararas
Words 2273
Pages 10
สุ ขภาพกับผู้สอบบัญชี
Health and Auditors
สรารั ศมิ์ ทองนิลพันธ์ 1, ณัฐชา ศุภพันธุ์มณี2,
ธีรดา สุ ฐิติวนิช2, ญาณิศา บัวพิพฒน์ วงศ์ 2 และวริศรา พงศ์ กลํา2


Sararas Thongnilpan, Nattacha Suppapanmanee,
Teerada Suthitiwanich, Yanisa Buapipatwong and Warissara Pongklum
0

บทคัดย่ อ

งานวิจยนี้มีวตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบสุ ขภาพของผูสอบบัญชีโดยสังเกตจากอาการและโรคที่พบ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และแจกแบบสอบถามถึงกลุ่ม
ตัวอย่างโดยตรงจํานวนทั้งสิ้ น 891 ชุด ได้รับกลับมาเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 109 ชุด การวิเคราะห์ขอมูล


ใช้สถิติเชิ งพรรณนา และการวิเคราะห์ขอมูลด้วยสมการถดถอยเชิ งเส้นและสมการถดถอยโลจิ สติ ค ผลการวิจย


พบว่ า อาการปวดคอ บ่ า ไหล่ และโรคเครี ย ดถู ก พบมากที่ สุ ด ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ส อบบัญ ชี ปั จ จัย อิ ส ระที่ มี

ความสัมพันธ์ทางสถิติกบอาการและโรค ได้แก่ ชัวโมงทํางานเฉลี่ยต่อวัน และอายุการทํางาน ผูสอบบัญชี ที่มีชวโมง

ั่

ทํางานเฉลี่ยต่อวันมากมีโอกาสที่จะมีอาการและโรคมากขึ้น และผูที่ทางานมานานแล้วมีโอกาสพบโรคมากขึ้น
้ ํ
คําสําคัญ: สุขภาพ, อาการ, โรค, ผู้สอบบัญชี
Abstract
This research aims to study determinants of auditor’s health, observed from symptoms and diseases.
Questionnaires were used for data collection and sent to the sample through emails and in person, 891 in total.
There were 109 completed questionnaires. Data were analyzed by using descriptive analysis, linear regression and logistic regression analyses. This study found that neck ache and shoulder pain, and stress were most found in the sample of auditors. The independent factors statistically associated with symptoms and diseases are work hours and years of work experiences. Auditors who work many hours a day are more likely to have symptoms and diseases. Auditors who have long work experience have a potential to have disease.
Keywords: Health, Symptom, Disease,…...

Similar Documents

Premium Essay

Auditor Independent

...mind based on integrity and an objective approach to work. He maintained that an auditor must at all times, perform his research objectively and impartially and free from influence by any consideration which might appear to be in conflict with this requirement. Also Appah (2008) note that independence in auditing means having a position to take an unbiased view point in the performance of audit test, analysis of results and attestation in the audit report Background Advisory services revenue grew rapidly at public accounting firms during the late 1990s. At that time, the major source for the growing income in accounting firms was non-audit services, such as tax advisory, information systems design and implementation, management functions and human resources, and the 70 percent of revenue of the Big Five came from consulting and other non-audit services. However, after Enron went bankrupt and the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) was issued, most of the large accounting firms divested their advisory service business. Three factors drove these divestitures: 1) internal management tensions because of the faster revenue growth and perceived higher margins of advisory services as compared to assurance service; 2) the opportunity to unlock higher values and raise capital through sales to public offering (IPO); 3) the pressure applied, and regulations adopted, by policymakers aimed at ensuring auditor independence. Current concerns about the non-audit service’s effects......

Words: 844 - Pages: 4

Premium Essay

Auditor

...student at an educational organization described in section 170(b)(1)(A)(ii)[->2], and 117(b)(2)(B) fees, books, supplies, and equipment required for courses of instruction at such an educational organization. 117(c) LIMITATION. 117(c)(1) IN GENERAL. Except as provided in paragraph (2), subsections (a) and (d) shall not apply to that portion of any amount received which represents payment for teaching, research, or other services by the student required as a condition for receiving the qualified scholarship or qualified tuition reduction. 117(c)(2) EXCEPTIONS. Paragraph (1) shall not apply to any amount received by an individual under 117(c)(2)(A) the National Health Service Corps Scholarship Program under section 338A(g)(1)(A) of the Public Health Service Act, or 117(c)(2)(B) the Armed Forces Health Professions Scholarship and Financial Assistance program under subchapter I of chapter 105 of title 10, United States Code. 117(d) QUALIFIED TUITION REDUCTION. 117(d)(1) IN GENERAL. Gross income shall not include any qualified tuition reduction. 117(d)(2) QUALIFIED TUITION REDUCTION. For purposes of this subsection, the term "qualified tuition reduction" means the amount of any reduction in tuition provided to an employee of an organization described in section 170(b)(1)(A)(ii)[->3] for the education (below the graduate level) at such organization (or another organization described in section 170(b)(1)(A)(ii)[->4]) of 117(b)(2)(A) such employee,......

Words: 1035 - Pages: 5

Premium Essay

The Auditor

...The Auditor Paper 6-8: According to the book, it is incredibly important to successfully complete the CPA exam in the first year. Jack Butler informs us that new staff members can greatly distinguish themselves by passing the CPA exam the first attempt because so few people manage to do so. Other benefits of this would include spending less time studying and more time working, financial benefits of not having to pay for additional attempts, and it is mandatory in order to move up in the company. 9-7: If someone is to leave public accounting and go into industry there are many things to take under consideration. One would be to answer the question of “do you really want to go into industry?” This seems like a simple enough question to consider, but it goes a little deeper. With any major decision it is imperative to consider the things you would like and dislike about the job you would be moving to. One should also consider if the company is a good fit. Finally, someone interested in going into industry they should consider how they are progressing in their current firm first. 14-6: The answer to the question of “is it possible to have both a successful career and a healthy personal and family life,” is really an arbitrary one at best. Of course it is possible, but it all depends on the person and the position. Obviously there are going to be tradeoffs. As indicated in the book, there is the possibility of stress related health issues to consider. There is the......

Words: 574 - Pages: 3

Premium Essay

Rfid Auditor

...Copyright © 2005 Information Systems Audit and Control Association. All rights reserved. www.isaca.org. Radio Frequency Identification: What Does It Mean for Auditors? By Beth Serepca, CFP OIG, NRC, and Bob Moody, CISA, CIA, CFE, DOI , adio frequency identification (RFID) is a method of remotely storing and retrieving data using devices called RFID tags. RFID is a wireless technology that includes passive, semipassive and active tags: • Active RFID systems can store large amounts of information using a power source within the tags. • Passive RFID tags do not use a separate external power source. They obtain operating power from the tag reader. • Semipassive RFID uses an internal power source to monitor environmental conditions, but requires radio frequency energy transferred from the reader to power a tag response (similar to passive tags). The tags are small objects that can be attached to or incorporated into a product, much like the standard bar code tags on products in the supermarket. The difference is that while it takes a laser to scan a standard bar code and read its universal product code, an RFID tag stores its identifying code on a tiny microchip and transmits it wirelessly to a reader device. This allows more tags to be scanned at once from farther away, and it allows individual items—not just types of items—to be assigned unique identifying codes. An RFID system may consist of several components: tags, tag readers, tag programming stations, circulation......

Words: 2511 - Pages: 11

Premium Essay

Role of Auditors

...important for external auditors to be independent? Relate your answer to the primary role of external auditors. Give examples of specific ways the lack of auditor independence may impact adversely on an audit. Auditing can be defined as the systematic process of obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users. An external auditor performs independent, third-party reviews all the financial records of a company or corporation. He evaluates all accounting, payroll and purchasing records, as well as any documents related to investments, stocks or loans. His job is to provide an accurate, unbiased analysis of the company’s financial condition. Its objective is to determine, among other things, whether the accounting records are accurate and complete, prepared in accordance with the provisions of GAAP, and the statements prepared from the accounts present fairly the organization's financial position, and the results of its financial operations. Internal auditing is also done and an internal auditor is appointed by the firm. His functions are more towards the firm as he is appointed by it. He looks into the strategies and goals of the firm and assesses them to near perfection. He provides helpful advices and reports on the firm’s growth. But the role of an external auditor is a bit more different...

Words: 1588 - Pages: 7

Premium Essay

Role of Auditors

...68744 Dear Mr. Schuller, Subject: Role of Auditors Our firm offers auditing and other assurance services. Our auditing services are comprehensive, reliable, and objective. Our auditors comply with all required literature and pronouncements in our audits. It is for this reason our clients, external users, and the general public place high value in our work and takes our firm seriously. We don't compromise objectivity or judgment in any part of our auditing work. In addition, we offer valuable assurance services that are custom designed to meet the needs of your company. We offer these services on as few as one document in assuring to the reliability of various business aspects. A few of our most common assurance services include valuations, various aspects of operations, and assurance services related to processing. As the senior audit partner, my role is to oversee all aspects of the audit. I will ensure that all audit team members are performing their duties as expected. I will also be the person to remain in constant contact with the CEO and the audit committee. You will be promptly notified of any problems or issues that arise when we are contracted for any type of auditing or assurance services. I have X years of auditing field experience and I am a licensed CPA. Each person on our auditing team also has extensive education and professional experience, and together we form a comprehensive, professional team of auditors and accountants that are able to specialize in...

Words: 377 - Pages: 2

Premium Essay

Auditor Responsibility

...contract. For example, based on 1136 Tenants case where the engangement letter between the clients and firm should stated clearly about the audit works. Next, the firm can defense themselve by refering to the nonnegligent performance where auditor can claim that the audit was performance in accordance with auditing standards. Even if there were undiscovered misstatement, the auditor is not responsible if the audit was conducted properly. Contributory Negligence is a defense way where clients own actions that resulted any loss, damages and interfered with the conduct of the audit in such a way that prevented auditor from discovering the cause of the loss. Based on cases, Ultramares Corporation v. Touche (1931) , the third parties relied on the audited financial report which lead to fraudulent created by the client. The Ultramares Corporation suffered the loss because of the fraudulent mispresentation by accountants . The court stated that the accountants are not liable to third parties for honest blunders beyond the bounds of the original contract unless they were primary beneficiaries. These called as Ultramares doctorine. Back to Danial & Association cases, the ABC Bank could not blame the firm cause the fraud may occured beyond auditor acknowledgment....

Words: 288 - Pages: 2

Premium Essay

Auditor

...compete in teams and winning is huge deal. Recently a hotel bartender who watched the teams arrive in costumes with great enthusiasm for this event stated, “I’ve always known Samuel Adams made the best beer in America, but now I see this is the greatest company in America.” (Culture) As a public company increasing sales across the U.S. as well as in foreign countries, it is imperative that Boston Beer focus on general environment factors that may affect its business or the beer industry as a whole. As far as demographics, Boston Beer generally targets its advertising to middle aged consumers who are willing to pay the premium for a high quality beer. As mentioned in the industry analysis, society is becoming more conscious about health issues so light beers are gaining popularity. After holding off on producing a light beer for over a decade, Samuel Adams produced Sam Adams Light to avoid losing sales to this sociocultural trend. (About) Legal factors impact the beer industry as there is a minimum purchase age of 21 years old. This has been the case since before Samuel Adams existed so Boston Beer has always focused on its products as only for adults above 21; furthermore Samuel Adams website requires a user to enter his or her age and prove that he or she is 21 before even gathering general information about the company. Technology has increased Boston Beer’s ability to brew more types of beer as well as increase production volume steadily over the past thirty......

Words: 3430 - Pages: 14

Free Essay

Auditors' Virtues

...The Identification and Categorization of Auditors' Virtues Author(s): Theresa Libby and Linda Thorne Source: Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 3, Accounting Ethics (Jul., 2004), pp. 479-498 Published by: Philosophy Documentation Center Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3857741 . Accessed: 08/02/2015 09:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. . Philosophy Documentation Center is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Business Ethics Quarterly. http://www.jstor.org This content downloaded from 176.24.148.150 on Sun, 8 Feb 2015 09:11:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions THEIDENTIFICATION CATEGORIZATION AND OF AUDITORS' VIRTUES Theresa LibbyandLinda Thorne paper, we develop a typology of auditors' virtues throughin-depth interviewswith nine exemplarsof the audit community.We comparethis typology with prescribed auditors'virtues as represented in the applicable Code of ProfessionalConduct.Our comparisonshows that the Cocleplaces a primary......

Words: 7211 - Pages: 29

Premium Essay

Internal Auditor

...Recommendation Brief for an Internal Accountant Internal auditing helps companies to look at ways of improving and achieving short-term and long-term objectives. Internal auditors are hired to perform internal audits that look at a company’s operations, investigating fraud, financial reporting, safeguarding assets, and compliance of the laws and regulations set for companies. The internal auditors are employed to improve a company’s internal controls. Effective working internal controls detect and prevent fraud that is tested by internal auditors. Benefits of Internal Auditor Understanding the benefits of an internal auditor will help in the decision of hiring an internal accountant. Internal auditors verify the effectiveness of their organization's internal controls and check for mismanagement, waste, or fraud. They examine and evaluate their firms' financial and information systems, management procedures, and internal controls to ensure that records are accurate and controls are adequate. They also review company operations, evaluating their efficiency, effectiveness, and compliance with corporate policies and government regulations (Bureau of Labor Statistics). As an internal auditor he or she will be able to look for any mistakes and address them in the reports. Finding a professional to fill the role of an internal auditor benefits the structure of a growing business, because it prevents the creation of faulty processes and limits the liability the company may be......

Words: 676 - Pages: 3

Premium Essay

Auditor Independence

...Running head: AUDITOR INDEPENDENCE Auditor Independence Linda Bell Strayer University Auditing ACC403 Ronal P. Lentz, CPA, PhD March 26, 2010 Auditor Independence After the Enron scandal in late 2001, the government decided that there was a need for more regulations for the accounting profession. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 was enacted to ensure more controls on accountants and public companies. One of the issues addressed in the act was the independence of auditors. In 2003 the Securities and Exchange Commission (SEC) strengthened their regulations regarding auditor’s independence and requires additional disclosures to investors of public companies about the services provided by the independent accounting firms that are hired to audit the companies. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Code of Professional Conduct has required accountants who perform attest services to be independent of their clients. The Sarbanes-Oxley Act lists the services that auditors can no longer provide to audit clients in Title II. The reasoning for this is that maintaining auditor independence is essential to the audit process. It is necessary for retaining the confidence in the stock market so that the public continues to invest the market. The provision that will have the greatest effect on the accounting profession will be the inability to sell additional services to their current clients and also future clients. (Kleckner & Jackson,...

Words: 1180 - Pages: 5

Premium Essay

The Auditor Summary

...The Auditor Book Summary The Auditor, an instructional novella written by James K. Loebbecke, tells a story about a man named Jack Butler, who is from San Francisco Bay area, goes to college, majors in accounting, and goes to work for a large accounting firm referred to as “The Firm.” The auditor is based on real world experiences of the author that lets students follow Jack Butler’s journey up the company’s ladders at The Firm, which gives students a better understand of the auditing profession. The story begins with Jack Bulter getting a promotion to become a partner in the firm in which he has been working for over 10 years. We are later introduced to his colleagues Dan Pamell and Barbara Gillespie who were in the same situation as Jack to whether they were going to be chosen as a future partner. In the end Barbara Gillespie gets the promotional, worrying Jack that his relationship with Dan Pamell be affected with not obtaining the position. At the end of the book Don, Jack’s friend, was offered to get a partnership position in the Oakland branch but he declined it. As the story progresses, we follow Jack through the struggles and achievements that lead him into becoming a partner as well as maintaining a life outside the office. As the story progresses, Jack Bulter explained how he was going to purse a law degree to become a lawyer like his father who we learn is a partner in Messner, Smith and Bolther in San Francisco. After taking some accounting classes and......

Words: 824 - Pages: 4

Free Essay

Auditors

...After discussing briefly the primary role of a company auditor, consider why ethics is important to auditors. Evaluate how significant the contribution of auditors to the effective corporate governance of large U.S companies. Introduction: “An audit is the independent examination of,and expression of opinion on, the financial statements of an enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligations.” Auditing Standard Guidelines, U.K. Auditor is a very important evaluator of company he reviews and examines financial reports and his report is an important input for taking important decision , hence he needs to be ethical so that company can take true and fair decision . Auditor play a vital role in effecting corporate governance . Role of auditor : In financial accounting, an audit is categorized by the independent assessment of the justice by which a company's financial statements are prepared and presented to and by its management. This task is mainly performed by the skilled, competent, independent and objective persons, known as accountants or auditors. Auditors are on the whole very knowledgeable with every aspect of auditing and they in turn issue a report known as auditor’s report. There are mainly two types of auditors: External Auditors: These auditors are called from outside the company to access and evaluate financial statements of their clients or to perform necessary evaluation than......

Words: 1521 - Pages: 7

Free Essay

Role of Auditors

...ethics in the auditing profession which basically is integrity and objectivity for the auditors. This essay addresses dimension of the ethics in the profession of auditing main demands for them in the profession is to assess the integrity and the ethical value of their customers or clients. This is indeed very difficult task for the auditors in practice and demands a deep and robust understanding the value of ethics, ethical infrastructure with their products. According to roger D, martin auditors face ethics issues from two perspectives among which one is well known and other being known and appreciated by the people who are familiar with auditors knowing their work and responsibility. The prospective of this is to deal among the ethical foundation of the auditing profession and to show the integrity and get appreciated with the job they do. This indicates ethics prospective as seeking within their profession on how to manage and achieve their targets with no difficulty. The other prospective, which the auditors face, is to understand and get the solution for the current and new clients. This is generally referred as an assessment, which demands a complete attention and understanding of ethics, ethical infrastructure and the solution of that infrastructure. This essay will give a complete picture on why ethics is important to the auditors and how significant is the contribution of auditors is to the effective corporate governance of large Uk companies. According to......

Words: 1470 - Pages: 6

Premium Essay

Internal Auditor Recommendation

...Brief on an Internal Auditor Recommendation Robin Block ACC/544 July 2, 2012 Brief on an Internal Auditor Recommendation An internal auditor can be beneficial to help alleviate the challenges being experienced in your company with internal controls and accounting functions. Internal auditing can provide added value and improve your company’s operations (The Institute of Internal Auditors, 2012). By hiring an internal auditor your company can maintain effective internal controls and reduce business risks (Lehman Brown, 2009). Benefits Your company can enjoy the benefits of having an in house auditor. An internal auditor will be familiar with the culture and direction of the company allowing the auditor to have some foresight in risks that could come. The Internal auditor will work independent from any management within the company, to ascertain the risks, evaluate the risks and report a recommended procedure or policy to mitigate any risk. ” Internal auditors make recommendations that result in additional profits or cost savings for their companies” (Louwers, Ramsay, Sinason and Strawser, 2007, p. 628). The auditor can conduct a number of different audits which can be an advantage the company. A compliancy audit of the HR department can reveal if the company is in compliance with Federal and State labor laws and fair hiring practices. An operational audit can help management understand and execute responsibilities more affectively and improve......

Words: 557 - Pages: 3