Free Essay

FrøKenen Af Herman Bang

In: Other Topics

Submitted By wedelsted
Words 2105
Pages 9
Frøkenen af Herman Bang
Er evig ungdom og skønhed et alment ønske? Det burde de fleste kunne relatere til, men trist er det, at sådan et ønske aldrig kan gå i opfyldelse, og selvom man ønsker det inderligt, kan det ikke sket. Ulykkeligheden over den tabte ungdom vil præge en til det sidste… Protagonisten, frøkenen, i Herman Bangs Frøkenen fra 1883, sørger også over sin tabte ungdom og tabte kærlighed, og ikke nok med det lever hun et ensomt liv uden mand og børn. Heldigvis finder hun trøst i den smukke natur, men også i byens unge piger, som hun regelmæssigt inviterer over til kaffe og kage.
Herman Bang, en af naturalismen centrale forfattere, benytter sig af en impressionistisk skrivestil, hvilket gør ham til en særlig forfatter. Den impressionistiske skriveteknik indebærer, at han beskriver små bidder af en større helhed, hvilket gør, at hans værker bliver fremstillet som sceniske, og disse små bidder kan man passende kalde scener. Hans skrivestil er også præget af naturalismen, han prøvede altså at fremstille verden så fotografisk og objektivt som muligt. Med andre ord kan man også kalde det for realisme og videnskabeligt. Georg Brandes, manden der introducerede naturalismen (eller Det Moderne Gennembrud), forholdte sig kritisk til datidens normer og konventioner, så han opfordrede til en undersøgelse af staten, kirken, ægteskabet og familie. Hans formål var at sætte ting til debat, hvilket også er et centralt element i naturalismen. Ydermere ser man også mennesket som et biologisk væsen, hvor erkendelse kan opnås ved hjælp af fornuft, hvor mennesket er rationelt, hvor mennesket tror på videnskaben, og hvor positivismen var i højsædet.

Frøkenen er en skønlitterær, impressionistisk novelle, idet en novelle kendetegnes ved et korthandlingsforløb med få (essentielle) personer, et sanseligt og beskrivende sprog, samt en åben afslutning, hvor fortolkning er nødvendigt. Dette er selvfølgelig kun nogle af de genretræk, der findes ved noveller. Ydermere er denne genre også episk, hvilket betyder, at novellen er en tekst, der rummer en historie og gengiver et handlingsforløb og et tidsforløb. Noget usædvanligt ved Frøkenen er, at denne novelle også har et lyrisk element i form af følelser og tanker, hvilket blandt andet kan ses på den første side, linje 18-19: ”Og for hvert Klip er det, som on det gjorde ondt inden i hende,” samt side 1, linje 14: ”og hun tænker altid, hun kan narre Betjenten med en Kringle og en stor Snaps Solbærrom.” Gennem hele novellen hører vi en hel del om frøkenens tanker og følelser, hvilket gør, at vi får en lettere forståelse af de ting hun gør og tænker, ergo bliver det lettere for os, at identificere sig med hende. Novellens komposition er noget for sig, blandt andet fordi den hovedsageligt fortælles i bagudsyn, men enkelte gange fortælles scenerne også i medsyn. Et eksempel på medsyn kan være på side 3, linje 6-10: ”Frøkenen har læst. Men saa er det blevet for mørkt, og hun har lagt Andagtsbogen ned i sit skød og har lænet hovedet tilbage”. Ved dette citat bliver fremstillingsformen scenisk, fordi beskrivelserne er nøje beskrevet og detaljeret; der bliver zoomet ind på den enkelte situation. Andre steder i novellen er fremstillingsformen panoramisk fortalt, idet fortællertempoet bliver højere, vi hører om færre detaljer og der bliver sprunget i tid. Dette kan illustreres ved citatet: ”Tunge Dage er det saa for Frøkenen, naar Gartneren klipper og klipper (side 1, linje 16-17).” ’Tunge Dage’ indikerer, at fortællingen ikke er kronologisk, men at der springes i tid.
Af fortælleelementer findes der primært beretninger og beskrivelser. I starten af novellen beskrives huset, haven, planterne, og gennem den alvidende 3. personsfortæller berettes der også om hvad frøkenen fortager sig på de forskellige tider af året. Ydermere er teksten fortalt med et indre syn, hvor frøkenens følelser og tanker bliver gengivet.
Frøkenens hus er det mindste i gaden, og huset har en grøn dør og en kælderhals. Frøkenens kælderhals er den sidste i hele byen, og den er gammel og skrøbelig, hvilket kan symbolisere hendes tilstand; hun er ved at være oppe i årene, og den sidste kælderhals kunne tyde på, at hun er den eneste gamle frøken i byen. Ved huset står det et træ, som byfogeden vil have fjernet, men efterhånden giver han op. Frøkenen vil ikke lade ham fjerne træet. Frøkenens tilflugtssted er hendes have, der er fyldt med smukke blomster. ”Somme Tider nogle smaa blege nogle, Lillierne tager jo solen, men Roser er der (side 1, linje 31-32)” viser at liljerne skygger for roserne. Liljer symboliser uskyld, og roser symboliserer kærlighed, hvilket betyder, at der er ingen kærlighed i frøkenens liv, kun uskyld. Hendes have symboliserer naturalismen. Æraens ide bygger på, at mennesket er en del af naturen, det er arv og miljø, der former os som menneske. I hendes have kan alt vokse som det vil, der er fyldt med vækst og liv; alting vokser som det vil, og absolut intet skal klippes ned. Ergo skal mennesket udvikle sig som det vil. Rækkefølgen er altså gaden, haven, stuen, lille kammer, chatol, skuffe og til sidst en sølvkapsel. Med andre ord kan man sige, at frøkenens liv bliver indsnæret gennem beskrivelser af stedet, vi kommer tættere og tættere på hendes hemmelighed, hvilket jeg også kommer ind på senere.

Frøkenen, teksten centrale person, er en ældre, ugift kvinde. Hendes ydre ved vi ikke noget om, da hun ikke bliver beskrevet direkte, men hovedsageligt indirekte. Af hendes tanker og følelser kan vi udlede, at hun er en omsorgsfuld, kærlig, empatisk og gavmild altruist, der prioriterer andre frem for sig selv. Et godhjertet menneske. ”Hører Frøkenen, at En er død paa Fattiggården, en stakkel, som hverken havde Ven eller Slægt, […] saa plyndrer hun straks sit store Bed og binder Kranse ved Bordet under den gamle Hyld (side 1-3, linje 33- 3)” viser os, at hun vil gøre alt for andre mennesker, også selvom hun ikke kender dem. Frøkenen inviterer gerne andre piger over til kaffe, og faktisk sørger hun for, at have gæster på besøg hele tiden. Umiddelbart lader det til, at frøkenen er lykkelig og glad, men jo nærmere man læser teksten, finder man, at der er noget i gærde. Man siger, at de gladeste mennesker er de mest ulykkelige, men er det mon sandt? En påstand kunne være, at hun fylder hulrummet ud med at være omringet af mennesker, fordi hun inderst inde er ensom og går rundt og bære på en sorg så slem. ”For de er døde, hendes gamle Venner, og det er alt saa længe, længe siden det, hun læser fra dengang, hun var ung (side 6, linje 9-10)” indikerer, at hun savner sine gamle venner, men det indikerer også, at hun savner ungdommen. Hun savner at være ung, hvilket plager hende så meget, at hun fylder sit liv med faste rutiner og traditioner. Ved at invitere unge piger over til kaffe, bliver hun omringet af den ungdom hun selv drømmer om at få igen. ”Vi hjælper os (side 2, linje 14)” siger hun, hvilket indikerer, at det hjælper hende, at tilbringe tid med de unge piger. En anden forklaring på hendes gavmildhed og altruisme, kunne være, at hun er bange for at blive glemt, blandt andet fordi hun ingen familie har. Ved at binde kranse til de afdødes kister (side 2, linje 1-5), vil hun måske blive husket for det, og måske vil hun også blive husket for hendes altruisme. Det er et håb om at folk også vil gøre det samme for hende. Siden Bang fremstiller hendes liv som trist og melankolsk, kunne det tænkes, at hans holdning til det naturalistiske samfund er præget af en vis utilfredshed.
Hun sidder ofte og læser breve fra gamle tider, men hun sidder også og kigger på en lille sølvkapsel med en silhuet indeni. Silhuetten kan være af hendes ungdomskæreste, en tidligere elsker eller en tabt kærlighed. Denne tabte kærlighed styrer hende som person. Fordi hun ikke selv kan få det godt og få ham igen, gør hun alt for at andre skal have det bedre. Her kan man inddrage sublimering. ”At ophøre en tabt kærlighed til en anden form”. Den anden form for kærlighed er kærlighed til naturen. Man binder hurtigt mærke i, at hun er knyttet til naturen, hvilket allerede kan ses på første side, linje 16-18: ”Tunge Dage er det saa for Frøkenen, naar Gartneren klipper og klippe, og alle de dejlige Grene falder ned og ligger Side om Side paa Kælderhalsen.” Det er selv hårdt for hende, når træer eller planter ’lider’. Eftersom hun har været meget alene i livet, kunne det tænkes, at hun har formet et specielt bånd til naturen. I hendes have får alting, som sagt, lov til at vokse, her er meget liv og vækst. Dette viser også hendes kærlighed til naturen.
Udover naturen er der to mennesker, der stå frøkenen kært. Karen og Line. Karen fungerer som en slags tjener, men umiddelbart virker hun også som en god ven af frøkenen. Det synes, at de to kan relatere til hinanden, eftersom de begge lever uden mand og børn, de må nyde, at være i selskab med hinanden. Karen har også oplevet sorg, idet hendes barn døde (side 5, linje 22). Line, en ældre dame, kommer også forbi frøkenen hver aften kl. 19.00. Endnu en tradition/rutine. Tilsyneladende er de tre kvinder alle alene og kan derfor finde trøst i hinanden. ”Så sidder de to Frøkener og nyder deres Te i Tavshed (side 5, linje 36)” viser deres lidt specielle relation.

Et af de temaer, der slår igennem i novellen, er næstekærlighed. Som vi konkluderede i karakteristikken af frøkenen, er hun en meget næstekærlig person, der tager ansvar for ethvert menneskes velfærd. At frøkenen tager Karen til sig, selvom det kan beskadige hendes rygte, er hun ligeglad med hvad andre tænker. Næstekærlighed kaldes også for agape og er kristendommens centrale omdrejningspunkt.
Ulykkelighed er et andet tema i novellen, selvom det ikke direkte kommer til udtryk. Hver aften sidder hun og læser gamle breve, hvilket får hende til at græde, blandt andet på grund af nostalgi. Et helt tredje tema er kvindernes rolle i det naturalistiske samfund, men dette vil jeg komme ind på senere.

Hvad vil Herman Bang med denne novelle? Han var i høj grad inspireret af Georg Brandes, og noget Brandes gik ind for var, at sætte samfundets problemer til debat gennem litteraturen, og det formår Bang med denne novelle. Kvindens rolle i naturalismens samfundet var determineret, forudbestemt. Meningen med datidens kvinde var, at hun skulle gifte sig, så hun kunne danne en familie, hvorefter hun udelukkende skulle tage sig af børnene og hjemmet. Hvad sker der så, hvis kvinden ikke finder en mand? Jo, hun bliver udstødt af samfundet og må leve med det resten af sit liv. Minder dette ikke om frøkenen? Herman Bang var selv stødt ud af samfundet, fordi han var homoseksuel, og derfor kunne det tænkes, at han har skrevet denne novelle, for at vise, at der ikke er noget galt i at leve et ugift liv, eller så at sige at gifte sig med en af det samme køn.

I denne kontekst kunne det være interessant at sammenligne frøkenen med Et Dukkehjems Nora, (skrevet af Henrik Ibsen i 1879), eftersom de begge levede under det naturalistiske kvindesyn. Nora er en selvstændig kvinde, idet hun tager økonomiske problemer i egen hånd, men også fordi hun er i stand til at forlade mand, børn og hjem. Frøkenen på den anden side er tvunget ud i selvstændighed, siden hun ingen mand har, der kan træffe de økonomiske og andre vigtige beslutninger. Dem skal hun selv træffe.
I Nora og hendes mands ægteskab er det Helmer, der bestemmer. Han viser sig meget dominerede og overlegen, og Nora er mere eller mindre underlegen og en smule underdanig. Hun er hans dukke, som hun også selv siger. Deres ægteskab er dog et typisk et for datiden, og hvis nu frøkenen havde en mand, ville deres forhold formodentligt være på samme måde, men hvem ved? Borgerne kendte deres plads under naturalismen – kvinden stod for huset, skulle følge mandens vilje og ønske, og manden skulle tjene pengene til husstanden, hvilket afspejler Nora og Helmers ægteskab i en nøddeskal. Kvinden har tilsyneladende ikke noget at sige, for kvinden blev dengang undertrykket af samfundet.
Selvom Nora og Frøken ikke har meget tilfælles, skiller de sig begge ud fra samfundet. Nora forlader mand og børn, og Frøkenen lever et liv uden mand og børn, hvilket viser, at de er nogle usædvanlige kvinder – de bryder begge med datidens kvindeideal. Dog er Noras emancipation selvvalgt, hvorimod frøkenen intet valg har; uheldig kan man være, og samfundet normer og traditioner gjorde den sociale mobilitet lav.…...

Similar Documents

Free Essay

Herman Webster Mudgett

...Landon Nelson HERMAN WEBSTER MUDGETT Herman Webster Mudgett, more commonly known as Henry Holmes was born on May 16th, 1861. He was raised in the town of Gilmonton, New Hampshire. As a child, Henry grew up with his mother and father as a single child, his family was wealthy. His father often was referred to as a raging alcoholic. His mother on the other hand was a strict Methodist who would often read Henry excerpts from the Holy Bible and try to teach him good morals. However these morals would be soon washed away with the help of his classmates in school. Kids in his school would often force Henry to touch human skeletons. Due to this, Henry became very fascinated with the human anatomy and death. Although this was a major catalyst to his curiosity with medical science, Henry was already known to be a very smart kid and loved medicine. After his experience with human skeletons, Henry decided to take his fascination to the next level. He proceeded by discecting animals for fun and he would read books about medicine. Eventually he would move on to college to become a doctor. In his later years, Mudgett attended the University of Michigan where he was later expelled for stealing corpses and performing experiments on them. He would also use......

Words: 697 - Pages: 3

Premium Essay

Big Bang

...it is important to understand what Big Bang Theory (BBT) is and is not. Contrary to the common perception, it is not a theory about the origin of the universe. Rather, it describes the development of the universe over time. This process is often called "cosmic evolution". Over the last several decades the basic picture of cosmology given by BBT has been generally accepted by astronomers, physicists and the wider scientific community. However, no similar consensus has been reached on ideas about the ultimate origin of the universe. This remains an area of active research and some of idea current ideas are discussed below. That said, BBT is nevertheless about origins In addition to being a theory about the origins of the basic building blocks for the world we see today, Given the nature of the subject matter, it is also frequently discussed with heavy religious overtones. Young Earth Creationists dismiss it as an "atheistic theory", dreamt up by scientists looking to deny the divine creation account from Genesis. Conversely, Old Earth Creationists (as well as other Christians) have latched onto BBT as proof of Genesis, claiming that the theory demonstrates that the universe had an origin and did not exist at some point in the distant past. Finally, some atheists have argued that BBT rules out a creator for the universe. What is the Big Bang theory? a) Common misconceptions about the Big Bang In most popularized science sources, it is often described with something......

Words: 2049 - Pages: 9

Premium Essay

Herman Miller

...Introduction Herman Miller, Inc. is primarily concentrated in the business and institutional market. Herman Miller is one of the leading players in the US office furniture industry with a 12% market share. Over the last several years, the entire industry has experienced significant declines in sales due to poor macroeconomic conditions. However, Herman Miller has managed to outperform most of its competitors in terms of profitability, illustrated through strong operating margins and return on sales. Herman Miller has a strong reputation for high quality, innovative products, strong customer service, high customization, and reliability. This strong brand equity enables the company to leverage its brand strength across different market segments, leading to extended customer reach. We have analyzed the company and the industry, and we have chosen the best strategy to expand customer reach, expand Herman Miller’s healthcare market, and increase sales revenue. We have chosen a three-year implementation plan that will bolster sales revenue in the healthcare industry and expand the company’s customer base. Industry Analysis As part of our analysis of Herman Miller, we have analyzed the five forces that affect the office furniture and healthcare industries. The five forces include competitive rivalry, threat of new entrants, threat of substitutes, bargaining power of suppliers and bargaining power of buyers. Competitive Rivalry Herman Miller operates in a highly......

Words: 1147 - Pages: 5

Premium Essay

Big Bang

...Everything started with the big bang, one brief moment in time 14 billion years ago that contain the answers to our greatest questions about our past, our present, and our future. There are billions and billions galaxies in the world, we can’t even imagine what those numbers mean but 14 billion years ago, none of it existed until the big bang the origin of space and time. This is our world cities forest oceans people everything is made of matter created of the big bang. Every star, every planet, every drop of water. The big bang is the defining event of our universe and everything in it. The secrets of our past, our present and our future are in one moment in time. So was there before the bang, what banged and did it banged. We built machines the size of cities to simulate conditions when the universe was created and space telescope to peer deep into our past. “We are getting close to answering the old-age questions. Why are we here? Where did we come from? Does the universe in fact have a beginning or an end...? If we know the answer we know the mind of god” (A Brief History of Time 3). Since 1920 everything we know about universe has been turned upside down. Before that we thought our universe was static and eternal. Until 1919 scientist believed that the Milky Way (earth’s Galactic Home) contained the whole universe. . In that Era there was a lucky astronomer who had the privilege to work at the world’s largest and most advance telescope in” Mount Wilson......

Words: 1328 - Pages: 6

Free Essay

Herman Melville

...Herman Melville is certainly a prodigy when it comes to writing. He was a part of time in American history where inspiring works of literature began to emerge. It was also a time when American writers had not completely separated its literary heritage from Europe, partly because there were successful literary genius flourishing there. He never received hardly any credit for any of his works. Melville wrote such novels as Moby-Dick, and Billy Budd. He also wrote about things that he knew about. He wrote about his own experiences. The one thing that he loved, and knew the most about was whaling. During Herman’s childhood he lived in the good neighborhoods of New York City. In 1832 he suffered tragedy when his father died after trying to cope with the stress of debts and misfortunes. After a short time in a business house in New York City, Herman determined he needed to go to sea. He spent years traveling on a variety of ships, including whaling ships. Melville s perspective on life is that God created the universe with an infinite number of meanings and man is always trying to determine one specific meaning. The lessons that Melville is likely to weave into his writing are: an exposition on whales and the whaling industry, a commentary on the universe and human destiny, and thoughts about God and Nature. As he wrote Melville became conscious of deeper powers. In 1849 he began a systematic study of Shakespeare, pondering the bard's intuitive grasp of human......

Words: 519 - Pages: 3

Free Essay

Bang and Olufsen

...Segmentation and positioning A case study of Bang & Olufsen Segmentation  and  positioning  –  Bang  &  Olufsen     Table  of  contents     1.  Introduction  ............................................................................................................................   2        1.1   Problem  Statement   ..............................................................................................................................................................  2        1.2   Methodology  ..........................................................................................................................................................................  3        1.2.1  Data  gathering  ....................................................................................................................................................................  3        1.3   Delimitation  ............................................................................................................................................................................  4     2.  Bang  &  Olufsen  ........................................................................................................................   4     3  Segmentation  .....................................................

Words: 6337 - Pages: 26

Free Essay

Herman Bang

...Indledning: Denne opgave er en analyse af Herman Bangs roman “Tine” (1889). Jeg vil begynde opgaven med en redegørelse for hvad baggrunden for ”Tine” var også vil jeg i analysen lægge særlig vægt på forholdet mellem hovedpersonerne Tine og hr. Berg, og hvordan deres forhold udvikler sig i forhold til krigen, samt give en vurdering af deres forhold som er det centrale aspekt i opgaven. Jeg kommer dog også ind på romanens tilblivelse, stil og opbygning. Analyse af Herman Bangs roman ”Tine”: Baggrunden for ”Tine” "Min Plan er at skrive en Kærlighedshistorie [...] der har Kanonaden ved Dybbøl til Akkompagnement, og som viser Demoralisationen, som følger efter Nederlaget” Sådan udtalte Herman Bang til sin forlægger, da han ville skrive ”Tine”. Med ’demoralisationen’ mente han, at folk blev så fortvivlede under krigen, at de mistede deres moral og mangel på fornuft. ”Tine”, som Bang skrev i 1889, var ment som en skildring af krigen i 1864 som et symbol på, at det var 25 år siden, den brød ud. Den blev dog yderligere tillagt en personlig synsvinkel, og således var formålet at skildre krigens påvirkning, især den psykologiske, på befolkningen. Romanen var ment som en indirekte kritik af den danske regerings måde at håndtere krigen på, fx i form af at indsætte for få soldater på skanserne. Herman Bang erindrede krigen i 1864, selv om han kun var 7 år på dette tidspunkt, så han kendte kun til de skrevne begivenheder, men alligevel tillod han sig og give sit bud på, hvordan......

Words: 1842 - Pages: 8

Premium Essay

Herman

...Herman Miller’s Overall Strategy: Herman Miller Inc. focuses on growth, by introducing innovative products. The company believes that in order to achieve operational excellence, the company needs to focus on employees’ motivation and problem solving process. Herman Miller concentrates on producing high quality products. The company is trying to reduce fixed manufacturing cost by outsourcing with their strategic suppliers, which helps controlling the company’s overall cost structure and accomplish a competitive advantage. The survival of Herman Miller when facing recession came from a flexible business strategy and plan. The company did well in developing new products and designs to broaden its activities. Herman Miller also tried to strengthen existing relationships with strategic suppliers. This strategy was important because it enabled Herman Miller Inc. to achieve world-class status in its industry. Herman Miller reduced manufacturing cost, inventory costs, and time saving due to high standard production. Those changes positively impacted Herman Miller sales. In order to meet the ever increasing demands of the business, it is important that the employees are equipped with such capabilities that enable them to do so. For this purpose, the formulation and building of employee’s capabilities will consist of the following strategy: The first step in this regard is to increase the knowledge that employees possess as there is increased value being placed on knowledge. The......

Words: 920 - Pages: 4

Free Essay

Big Bang

...Big bang theory a. Explain how scientific discoveries have changed our understanding of that scientific concept or phenomenon over time. b. Include three specific, sequential examples that support your explanation of how your chosen concept has changed over time based on new knowledge and understanding. 1950-1965 Big Bang theory could explain both the formation and the observed abundances of hydrogen and helium, whereas the Steady State could explain how they were formed, but not why they should have the observed abundances. However, the observational evidence began to support the idea that the universe evolved from a hot dense state. In addition, the discovery of the cosmic microwave background radiation in 1965 was considered the death knell of the Steady State, although this prediction was only qualitative, and failed to predict the exact temperature of the CMB. (The key big bang prediction is the black-body spectrum of the CMB, which was not measured with high accuracy until COBE in 1990). After some reformulation, the Big Bang has been regarded as the best theory of the origin and evolution of the cosmos. 1970-1980 most cosmologists accepted the Big Bang, but several puzzles remained, including the non-discovery of anisotropies in the CMB, and occasional observations hinting at deviations from a black-body spectrum; thus the theory was not very strongly confirmed. 1990-present time This showed that earlier claims of spectral deviations were incorrect, and...

Words: 2831 - Pages: 12

Free Essay

Herman

...Brandt”, som er Ida Brandt, er hovedkarakteren i Herman Bangs ”Ludvigsbakke” fra 1896, hvilken ligger godt halvejs inde i hans forfatterskab, hvori Bang skildrer den såkaldte ”stille eksistens”, som igen er Ida. Ludvigsbakke er nærmest som et teaterstykke eller i hvert fald et manuskript og derfor er det nødvendigt, for at forstå historien, meningen og kritikken bag den, at tolke på de valg karaktererne træffer og deres valg af ord. Bang er trods alt kendt for, sammen med mange af hans kollegaer under det moderne gennembrud, at ville sætte problemer i debat og kritisere det dårlige ved samfundet og af den grund kan vi forvente at teksten skal provokere. Jeg kommer med en analyse af romanen, herefter tager jeg de to hovedkarakterer Ida og Karl, definerer deres forhold, fremligger hvad der er galt og hvorfor det er galt. Herigennem kan jeg komme frem til Herman Bangs budskab med teksten. Derefter ser jeg på romanen i forhold til resten af hans forfatterskab. Romanen er af skønlitterær art, skrevet i 1896 af Herman Bang. Romanen bærer nogle af de daværende stiltræk, der gik gennem landet under det moderne gennembrud. Men det er uden tvivl impressionismen, som Bang er mest kendt for og også i denne historie trænger impressionismen igennem. Af Herman Bang vil man altid forvente en kritik, og især det faktum, at hovekarakteren er en kvinde, gør, at jeg med det samme tænker, at han vil skrive noget om undertrykkelse, på en eller anden måde, af kvinder, som er et emne, jeg ved, han......

Words: 2257 - Pages: 10

Premium Essay

The Big Bang

...The Big Bang. First time visitors would always be left startled and shaken, for the deafening sound of the blast would catch everyone’s attention.  The ground would shake, and combined with the loud blasting sound, no matter what you were doing at that time, you would hear the sound and feel the earth moving beneath you.  It did not matter how many times you heard the sound, every blast would send a chill down your spine.   Not only humans, but animals would notice too.  On hearing the blast the odd dog would start barking, as if to signal to other dogs, that would trigger a chain reaction and before you knew it all the dogs in the neighborhood would join, and for the next couple of minutes we would be treated to free dog Orchestra.  Up to now however I still can’t make out what key they would be singing in, we just used to call it the discord key.   I can still hear the sounds, high pitched and low pitched barking, which would gradually fade out and be followed by a chilling silence. The debate is still out there as to whether that was real silence, or just our ears note recovering and not hearing the low pitched sounds after the deafening sound of the blast.   Growing up in an Iron mining town, one did not need a watch to know when it was 12 O’clock.  For Every day right on time, the blasting in the humongous open cast mine would go off.  Not only cracking the big iron ore rocks underneath, but letting everyone know that it was Midday.   “I love the sound, of the blast” my...

Words: 328 - Pages: 2

Premium Essay

Herman Melville Research Paper

...Raju Singh Mrs. McDaniel American Literature Herman Melville Progress is key to living life, but if one is advancing through life with the motivation of revenge, then, in actuality, he or she is truly regressing. Revenge is an extremely corruptive trait. It causes people to do uncharacteristic things that normally would not be done. The perception of right and wrong is blurred and one takes inadvertent actions that may cost friendships, possessions, and even lives. Revenge is often a major motivating factor in the characters that are in the works written during the Dark Romanticism period. One of the most celebrated and influential American authors in history, Herman Melville, was born on August 1, 1819; his reputation was not quite so illustrious during his lifetime, as most of his fame was gained posthumously. Herman Melville was born on August 1, 1819. His parents were quite wealthy so he did not have to work. His father was a wealthy businessman and he had potent figures in his ancestry. When Herman was eleven years old, his father became mentally deranged and soon died because of it. (Herbert 244-245) After the death of his father, Herman made many attempts to sustain himself and his family. He worked in a bank, briefly studied engineering, and even became a teacher for a short while. Afterwards, he went on a trip to Liverpool, on board the St. Lawrence (Hillway 31-37). Then, he became a sailor aboard the whaling ship, the Acushnet, in 1841 (Herbert 245).......

Words: 1636 - Pages: 7

Premium Essay

Herman Miller

...4. Herman Miller Inc., (HMI) was founded in 1905 as star furniture company and is one of the world’s largest manufacturers of office furniture. It has a net income in excess of $74 million on sales of $1.495 million and domestically the company has held sales growth consistently higher than the industry norms. The downturn for the company occurred from late 1980s to1992 during downsizing era in which the management of the company changed three times but now it has a stable management once again. , employing approximately 7500 employee owners worldwide out of which3500 are in West Michigan. The company is ranked as one of the best places to work in America. MI is a values driven company with a history of family ownership and a reputation for innovation in its relationship with employees as well as in its products. Its culture focuses on: the obligation of management to be a recipient of ideas from all employees, the importance of design and its principles in the development of products, employee participation and employee ownership. . To promote this culture, HMI has adopted measures such as ‘open book management’ approach and Silver parachute Plan. In recent years, the HR became somewhat disconnected from the needs and strategic direction of the business but soon transformed itself to work in harmony with the corporate strategy, thus adding value to the organization and its business goals.HR function of the firm was previously not aligned with business strategy but is now......

Words: 685 - Pages: 3

Free Essay

Zaf Af

...văn bản pháp luật quy định về vấn đề này, trong đó có Pháp lệnh Khiếu nại - tố cáo của công dân năm 1991, Luật Khiếu nại - tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại - tố cáo năm 2004 và năm 2005; Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung vào năm 2006). Như vậy, với việc ban hành các văn bản pháp luật nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu tố. Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong xã hội; đặc biệt khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước thực hiện cơ chế quản lý mới bằng việc trả lại đất đai những giá trị vốn có thì tranh chấp đất đai phát sinh có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp về mặt nội dung. Tuy nhiên, tranh chấp đất đai kéo dài với số lượng ngày càng đông người dân tham gia thì lại là vấn đề rất đáng quan tâm tìm hiểu nguyên nhân nảy sinh để đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp nhằm “tháo ngòi nổ” xung đột không để phát sinh trở thành “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị, tình hình trật tự an toàn xã hội. Tính phức tạp của tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài không chỉ bắt nguồn từ những xung đột gay gắt về lợi ích kinh tế, từ hệ quả của sự quản lý thiếu hiệu quả của cơ quan công quyền, sự bất hợp lý và thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật đất......

Words: 5932 - Pages: 24

Premium Essay

Bang and Olufsen

...Hand in 1 at BI Norwegian Business School Bang & Olufsen Group Exam code and name: GRA 6212 Published: 24.08.2012 Submission date: 06.09.2012 Campus: BI Oslo Table of contents TABLE OF CONTENTS I SUMMARY II Summary A1 Bang & Olufsen A/S A2 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Denmark A3 www.bang-olufsen.com A4 Which stock exchange lists the parent and what is the parent’s stock exchange trading symbol(s)? NASDAQ OMX Copenhagen A/S Ticker: BO A5 What is the group’s classification code(s) SIC/ ICB 3700 NAICS 811490 (Personal & Household Goods) ISIC/ ISIN DK0010218429 NACE A6 Identify any changes in Board of Directors or in Board of Management during the past year. During the past year there have been two changes in the Board of directors. Jim Hagemann Snabe replaced Niels Bjørn Christiansen, while Per Østergaard Frederiksen was elected by the employees and replaced Anette Revsgaard Sejbjerg. A7 When and where will the next Annual General Meeting take place? 21.09.2012 – Struer Statsgymasium A8 A9 Review the Presentation of the Group and Its Business in the Annual Report. What does it say about: A9.1 At the end of the financial year, Bang & Olufsen employed 2,106 people (Note 3 states: 1393 Denmark and 639 abroad, equals 2032???). A9.2 Company’s products are currently sold in more than 70 countries across the world. A9.3 Business-to-consumer......

Words: 2365 - Pages: 10