Premium Essay

Cantonk Analysis

In: Business and Management

Submitted By nutinbkk
Words 347
Pages 2
1. การวิเคราะห์ การตลาดของบริษัท Cantonk
Strength
เป็ นบริ ษทชั้นนำ ที่มีควำมเป็ นมืออำชีพ ประสบควำมสำเร็ จและมีชื่อเสี ยง

เป็ นผูผลิตกล้องวงจรปิ ด กล้องดิจิตอลรักษำควำมปลอดภัยที่มีควำมน่ำเชื่อถือ มีเสถียรภำพ

มีกำรทำ R&D
ผลิต Product ที่มีควำมหลำกหลำย ที่มีมำกกว่ำ 650 รุ่ น รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มีกำรเสริ มสร้ำง Brand โดยใช้ระบบ Enterprise Resource Planning
ได้รับมำตรฐำน ISO9001:2008

มี Warranty สิ นค้ำให้กบลูกค้ำ
Weakness
มีคู่แข่งหลายราย
Opportunities
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้รับรองจาก ISO9001 ส่ งผลให้ Brand มีความน่าเชื่ อถือ เป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดได้มากขึ้นอีก
มีการทาตลาดทั้ง Offline และ Online สร้างช่องทางในการจัดจาหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขาย
Threat
ช่องทางขาย Web Online ผ่ำนทำง Alibaba, http://www.cantonk.com, Direct sale

2. ประวัติ
Cantonk เป็ นบริ ษทผูผลิตกล้องวงจรปิ ด ดิจิตอลกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เชื่อถือได้ให้บริ กำร
ั ้

โซลูชนระดับ Cantonk Corporation Limited ตั้งอยูในกว่ำงโจว, ประเทศจีน มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิจย,
ั่

กำรผลิตและกำรขำยกล้องวงจรปิ ดและ Stand- Alonedvrs ให้มีเสถียรภำพมำกที่สุด โซลูชนรักษำควำม
ั่
ปลอดภัยดิจิตอล จนถึงขณะนี้มี ผลิตภัณฑ์รวมทั้ง กล้อง HD-SDI กล้อง, กล้องในร่ มและกลำงแจ้ง, กล้อง
PTZ, HD-SDIDVRS ที่มีมำกกว่ำ 650 รุ่ น
บริ ษทได้ใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) กำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุ รกิจของ

องค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสู งสุ ดของทรัพยำกรทำงธุ รกิจขององค์กร ทั้งในกำร

ควบคุมกำรดำเนินงำนในโรงงำน ที่จะทำให้กระบวนกำรทำงำนเป็ นไปตำมมำตรฐำน ทั้งนี้บริ ษทได้ผำน

กำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 ได้รับระบบบริ หำรงำนคุณภำพ กำรควบคุมคุณภำพของบริ ษท


ข้อมูลบริ ษท

ชื่อบริ ษท


ที่อยูดำเนิ นกำร
เว็บไซต์
ประเภทของธุ รกิจ
สิ นค้ำ/บริ กำร
สถำนที่
ปี ที่ก่อตั้ง
ปี ที่เริ่ มกำรส่ งออก
จำนวนพนักงำน
รำยได้รวม (ปี ที่แล้ว)
ตลำดหลัก
ใบรับรอง
ใบรับรองสิ นค้ำ
เวลำที่ใช้โดยเฉลี่ย

Cantonk Corporation Limited
Floor 4-5, South Of Floor 2, Floor 1, Bldg. 3, No. 728, Kaichuang Road,
Luogang…...

Similar Documents

Premium Essay

Analysis

...Analysis & interpretation of financial statements – Ratio Analysis 1 Ratio Analysis Application • Ratio analysis is a means to an end. The end being to understand a company’s results for a year using its financial statements. • Ratio analysis may highlight unusual results or clarify trends, enabling various users of accounts to make informed decisions relating to the company. • For ratios to be useful, comparisons must be made - on a year to year basis, or between companies. On their own they are useless for any sensible decision making. 2 Ratio Analysis 1 Lecture example 1 How do the following users of financial statements benefit from ratio analysis? (a) Shareholders (b) Potential investors (c) Bank and other capital providers (d) Employees (e) Management (f) Suppliers (g) Government 3 Ratio Analysis Lecture example 1 (a & b) Shareholders and potential investors will use ratios to help them come to a decision on buying or selling the share of the company. (c) Banks and other providers of loan capital will assess whether further loans should be made to the company. (d) Management will use ratios to highlight weak performing areas in order to focus their attention on these areas. (e) Employees may use them as a basis for wage negotiation. (f) Suppliers may use ratios to assess creditworthiness. (g) Governments may use them for statistics or for assessing the worthiness of a government grant. 4 Ratio Analysis 2 Categories of......

Words: 1991 - Pages: 8

Premium Essay

Analysis

...Forecasting and Valuation Analysis Our group is going to use Discounted Discount Method to calculate the value of per share about Medtronic, and we assume that the terminal year is the 6th year. Assumptions According to the 10-K, we can easily get the basic information (shown in the form below), and by using the function of equity value equal to dividend divide require cost of equity(r) minus growth rate and the assumption of the constant growth rate, we can calculate the growth rate to be 15.17%.And we also assume the number of shares outstanding to be constant in the next 6 years. | |2012 |2011 |2010 | |Number of shares outstanding |1053.9 |1077.4 |1106.3 | |Dividend to shareholders | $1,021.00 | $969.00 | $907.00 | |EPS | $3.43 | $2.87 | $2.80 | | ROE |21.14% |19.39% |21.18% | |DPS | $0.97 | $0.90 | $0.82 | |Net earing | $3,617.00 | $3,096.00 | $3,099.00 ...

Words: 419 - Pages: 2

Premium Essay

Analysis

...Starbucks Strategy Analysis | Business Strategy | Assignement | 24/05/2010 | | | | “Making your organisation fit for purpose” Starbucks Coffe Company is the world leading brand in roasting and distributing coffee. The company owns now more than 15 000 coffee shops around the globe: it is settled in North America, Latin America, Europe, Middle-East and Asia. The diversity and depth of its offer (from smooth to extra roasted coffee, African, Arabian or Latin, and all the muffins, cookies and sandwiches) allow them to count on an international exposure that has last for many years. Still, their business tends to be flattening. And the number of competitors in their core-business market, even if the competition stays way back them, is growing constantly. Considering these facts, the objective of Starbucks is to strengthen its leadership on the market. We were then approached by Starbucks in this particular goal. In this folder, you will find an entire analysis of the external environment of Starbucks Coffee Company: the macro-environment, the competitors and market and the stakeholders’ expectations will lead to being aware of opportunities and threats. Then, we went on the study of the internal capabilities: the resources and competences, the sustained competitive advantage and the diagnosis of strategic capability that will permit us to define Starbucks’ strengths and weaknesses. [Thus, owing to the results obtained, we endeavour to recommend Starbucks......

Words: 285 - Pages: 2

Premium Essay

Analysis

...strategy? * And consider the organisation's culture. * How has this influenced past strategies and is it likely to influence future strategy or constrain attempts to change strategy? * Beware of regarding different frameworks of analysis as distinct and separate; they relate to each other. For instance, the results of a value chain analysis could be put in the context of data from a PESTEL and 5-Forces analysis and are likely to provide more insight if they are. * Pull together your analyses and ask: 'What are the major issues that future strategy needs to address?'. * In all of this consider what information is there in all the tables, annexes and appendices? What are they and how do they relate to and inform the questions above? Step 3: Develop and Evaluate Strategic Options (Planning – Assignment B) * Use the results of these analyses as a starting point for developing strategic options. You will have begun to think of what the organisation might do during your analyses. Note these down. * But don't just rely on these. Generate more systematically other options by using some of the frameworks in part II, in particular Chapter 10, of Exploring Corporate Strategy – for example a TOWS matrix builds on a SWOT analysis that you have carried out; and Chapter 10 provides checklists of generic strategic options. * Evaluate the options by asking the following questions: * Which are most suitable in terms of the strategic position of the......

Words: 879 - Pages: 4

Premium Essay

Analysis

...Nike Inc. Disclosure Analysis The analysis of the disclosures in the company’s financial statement is important because it helps to know where the company currently stands at financially. Nike Inc. is the company that I will analyze which I will discuss the disclosure that are contained within the notes of Nike’s most recent financial statements which relate to cash and the cash equivalents, receivables, and the inventories of the company.” Nike Inc. is the world’s leading innovator in the athletic footwear, apparel, equipment and accessories (Nike. 2013). Nike was started as a dream by Bill Bowerman who was a field coach at the University of Oregon experimented different innovations with running shoes in the 1950s which many footwear manufacturers ignored his ideas. Phil Knight was a runner from Portland that went to Oregon in 1955 which he had completed the program that Bowerman had. Knight had wrote a paper that discussed the quality of running shoes and he decided that he had wanted to become a distributor of Tiger running shoes which was in the United States. Bowerman and Knight became partners which they met with Jeff Johnson to help with the “birth” of the Nike brand and company. Today Nike is branded all around the world with being an official sponsor for the National Football League and looking to increase its fiscal revenue for the 2015 year. Current Assets The current assets in the company help us to understand how the company is doing. The current assets......

Words: 785 - Pages: 4

Premium Essay

Analysis

...  Our analysis is based on a UK based leisure complex. This part covers the analysis of the company’s most important segments i.e. cash flow statement and the income statement. CASH FLOW Analysis In the first month there is a negative cash balance because more cash is going out of the business because of cash spent on purchasing fixed assets. The cash balance remains negative till August. This is because the receipts have been constantly low due to less number of members and so the revenue received from membership fees and other incomes was less than the payments. After August the cash balance is positive and is increasing, as the number of members has increased and as a result the revenue from membership fees and other incomes have increased. At the end of the year, the cash balance is negative which not a good sign for the leisure complex as there is less cash in the bank to maintain solvency. The business needs to obtain funds through sources in order to fill in the cash shortages. Income Statement analysis There is a loss in the first four months because there is less number of members and as a result there is less revenue from membership fees and other incomes. The firm starts earning profit from the fifth month which is considerably increasing till the end of the year. This is because more members are joining the club each month, thus the revenue from membership fees and other incomes have......

Words: 452 - Pages: 2

Free Essay

Analysis

...|Student’s Name: |Admission No: | I. Company Analysis A. Background [Describe the company’s background.] B. Business Segmentation [Analyse the different businesses of the company.] C. Geographical Segmentation [Analyse the different geographical markets of the company.] D. SWOT Analysis [Perform a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis on the company.] II. Industry Analysis and Peer Valuation A. Porter’s FIVE (5) Forces [Perform the Porter’s FIVE (5) Forces analysis on the industry.] B. Peer Valuation [Perform a peer valuation of the THREE (3) companies using both the extended DuPont and the relative valuation ratios.] III. Company Valuation A. Historical Trends [Using at least THREE (3) years of the company’s historical data, show the historical trends for ratios from ANY FOUR (4) of six primary groups of financial ratios.] B. Forecast [Using ANY ONE (1) of two forecasting techniques, show the steps to estimate at least ONE (1) year forecast of the company’s EPS.] C. Share Valuation [By using the above forecast and ANY ONE (1) of two share valuation techniques, show the steps to calculate the intrinsic value of the company] IV. Technical Analysis [Use this section to show any technical charts including technical indicators of the share price.] V. Reflective......

Words: 293 - Pages: 2

Premium Essay

Analysis

...purpose of this analysis is to examine a case that I have chosen written by one of my cohorts. While analyzing this case I will focus on key points from the readings to highlight how this case does, in fact, pertain to this reading and other articles that are relevant to the class. Upon conclusion of this analysis, my hope is that the reader will have a better insight of different aspects of management and management conflicts in this workplace. Case Synopsis The particular case at hand involves change in management in the workplace. When a new manager replaces a manger that has been a part of an organization for a while, conflicts can and almost always occur for the manager. The new manager in the particular case simply came in and tried to do his job. He tried to enforce the rules that were in place, but before he was there, these rules were not enforced as much. Once the rules were enforced, conflicts began to arise. After such conflicts arose, a large number of employees left. When the employees left, the star employees that stayed decided to give advice to the mew manager on his working skills and he listened. He implemented what the employees told him and there was almost an immediate change. The branch started performing even better than they were before the other employees left and even became one of the highest performing branches in the company. This case highlights several factors discussed in the readings related to this course. In this analysis I will......

Words: 1925 - Pages: 8

Premium Essay

Analysis

...and Quantas Airways ltd. Report Review analysis the Topic Frame is: Introduction The presented report is aimed to present understanding and interpretation of different financial ratios in the context of judging the financial performance of an organization. The financial ratio revealed on the basis of different financial records and figures for a particular organization, indicates the existing status of the company. In addition to this, there are a number of different types of financial ratios for a company which are aimed to show different aspects of financial performance of the organization namely profitability, Efficiency, and financial stability of the organization for a long term. From the perspective of an investor or a share holder, it is quite crucial to have proper information regarding existing financial ratio of the company before making worthy investment within an organization (Gitman, and McDaniel 2008). In context to this, the paper shade some intensive lights over thorough interpretation of different ratios of two prominent airlines companies namely Virgin Australia Holdings Ltd, QANTAS Airways Ltd. The primary objective of the paper is to reflect financial performance of both the organizations for last two financial years (i.e. 2010 and 2011) on the basis of the interpretation and review of financial ratio of both the organizations. Analysis of financial performance The analysis of financial performance of both the......

Words: 3139 - Pages: 13

Premium Essay

Analysis

...1. What are the strategically relevant factors in the macro-environment (PESTEL analysis)? Strategically relevant factors in the macro-environment consist of: social, technological and legal forces in the case of Lululemon Athletica, Inc. Social Factors: This includes that of lifestyle, and the want and need of living a healthy lifestyle. Evidence in the case points to people over the age of 60 who are looking to lead a healthier life and to live longer. This becomes a demand in the market, leaving a space for companies to fill in the supply. There was also an increase in the purchase of athletic wear not only for fitness activities but to simply give a perception of a healthy lifestyle, which in turn increased demand for these products. Technological Factors: Technology plays a key role in the industry and thus drives the creation of new fabrics that lead to a better design for athletic attire. Trademark fabrics such as luon, luxtreme and silverescent all have different specifications that would address the different needs of consumers in the market. Advances in market intelligence allow companies to track trends in the market and consumer behaviours. Changes in shopping habits also become relevant, not only with trends but also with the growth of e-commerce and the convenience of purchasing anything online in the matter of seconds. The desire to be able to shop online has become a growing industry, leaving consumers with the satisfaction to shop at any time and place.......

Words: 2982 - Pages: 12

Premium Essay

Analysis

...Harley-Davidson Case Analysis Harley-Davidson Case Analysis Rayzhaun Jones Mississippi Valley State University Strategic Management Dr. Jimmie S. Warren Abstract With the growing global economy, companies are looking for ways to improve their market share. Many excellent firms have learned how to beat their competitors through the implementation of new management, marketing, and manufacturing techniques. Harley-Davidson is one of those excellent companies whom have challenged traditional ideas. We intend to show through this case study that any company can follow Harley-Davidson’s techniques and lead them to excellence. Mission Statement “We fulfill dreams through the experiences of motorcycling by providing to motorcyclists and too the general public an expanding line of motorcycles, branded products, and services in selected market segments.” Vision Statement “Harley-Davidson is an action-oriented, international company, a leader in its commitment to continuously improve its mutually beneficial relationships with stakeholders. Harley-Davidson believes the key to success is to balance stakeholders’ interests through the empowerment of all employees to focus on value-added activities. Company Profile and Case Analysis Harley-Davidson Inc. is an American motorcycle manufacturer. Harley-Davidson specializes in the sales of heavyweight motorcycles that are designed for cruising on highways. Harleys have a distinct design and exhaust sound that have......

Words: 1011 - Pages: 5

Premium Essay

Analysis

...CHAPTER IX STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, AND THREATS ANALYSIS Strategic planning is a tool for organizing the present on the basis of the projections of the desired future. A strategic plan is a road map to lead an organization from where it is now to where it would like to be in five or ten years.It is necessary to have a strategic plan for your organization. In order to develop a comprehensive plan for your organization which would include both long- range and strategic elements.One of the most important parts of the strategic planning process is the examination of the internal and external environment of the business. The strengths or weaknesses of the business can be seen by considering its internal environment. On the other hand, the external environment factors of the business define the threats and opportunities it will face. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis can be used for all sorts of decision making and proactive thinking rather than relying in habitual or instinctive reactions in the business. Specifically, SWOT analysis is basic straight-forward model that assesses what an organization can and cannot do as well as its potential opportunities and threats. SWOT analysis is essential in a business in accomplishing its objectives and what obstacles must be overcome or minimized to achieve the desired result. It is but inevitable for business enterprises to be faced with serious problems and be burdened with critical decision......

Words: 380 - Pages: 2

Premium Essay

Analysis

...1. EXECUTIVE SUMMARY Financial analysis is the starting point for making plans, before using any sophisticated forecasting and planning procedures. Understanding the past is a prerequisite for anticipating the future. Financial analysis is the process of identifying the financial strength and weakness of the firm by properly establishing relationship between the items of the balance sheet and the profit and loss account. Financial analysis can be undertaken by management of the firm, or by parties outside the firm, viz. owners, creditors, investors and others. The nature of analysis will differ depending on the purpose of the analyst. 1. Investors: Who invested their money in the firm’s shares, are most concerned about the firm’s earnings. They more confidence in those firm’s that show steady growth in earnings. As such, they concentrate on the analysis of the firm’s present and future profitability. They are also interested in the firm’s financial structure to that extent influence the firm’s earning ability and risk. 2. Trade creditors and financial institution: they are interested in firm’s ability to meet their claims over a very short period of time. Their analysis will, therefore, confine to the evolution of the firms liquidity position. And the financial institutions are interested in the financial statements of the borrowing concern to ascertain its short- term as well as long-term solvency and also it profitability. 3. Suppliers: On the other hand, are......

Words: 2052 - Pages: 9

Premium Essay

Analysis

...Topic Gateway Series Strategic Analysis Tools Strategic Analysis Tools Topic Gateway Series No. 34 Prepared by Jim Downey and Technical Information Service 1 October 2007 Topic Gateway Series Strategic Analysis Tools About Topic Gateways Topic Gateways are intended as a refresher or introduction to topics of interest to CIMA members. They include a basic definition, a brief overview and a fuller explanation of practical application. Finally they signpost some further resources for detailed understanding and research. Topic Gateways are available electronically to CIMA Members only in the CPD Centre on the CIMA website, along with a number of electronic resources. About the Technical Information Service CIMA supports its members and students with its Technical Information Service (TIS) for their work and CPD needs. Our information specialists and accounting specialists work closely together to identify or create authoritative resources to help members resolve their work related information needs. Additionally, our accounting specialists can help CIMA members and students with the interpretation of guidance on financial reporting, financial management and performance management, as defined in the CIMA Official Terminology 2005 edition. CIMA members and students should sign into My CIMA to access these services and resources. The Chartered Institute of Management Accountants 26 Chapter Street London SW1P 4NP United Kingdom T. +44 (0)20 7663 5441 F.......

Words: 3971 - Pages: 16

Premium Essay

Analysis

...impact on Sino Techfibre 14 5.1 SWOT analysis 14 5.1.1 Strengths 14 5.1.2 Weaknesses 14 5.1.3 Opportunities 14 5.1.4 Threats 15 5.2 Globalisation 16 5.3 Porter’s five forces 16 6.0 Profit/loss statement 18 7.0 Balance sheet 19 8.0 Assumptions and predictions for 2010, 2011 and 2012 22 9.0 Evaluation of financial performance 22 9.1 Operating profit margin 23 9.2 Interest expense rate 23 9.3 Financial leverage multiplier 24 9.4 Tax retention rate 24 9.5 Total asset turnover 25 9.6 Return on equity (ROE) 25 10.0 Valuation process 26 10.1 Beta coefficient (β) 26 10.2 Risk-free rate (Rf) 26 10.3 Expected return on market portfolio (Rm) 27 10.4 Risk premium 27 11.0 Dividend discount model (DDM) 28 12.0 Free cash flow to equity (FCFE) model 30 13.0 Price/Earnings (P/E) ratio model 32 14.0 Net tangible asset backing model 34 15.0 Price/Book value (PBV) ratio model 35 16.0 Valuation and recommendation 36 17.0 Reference 38 18.0 Bibliography 40 19.0 Appendix 41 Executive summary This report seeks to achieve successful investment strategies, which requires discipline, patience and a good foundation in the concepts of finance and investment, through a fundamentalist top-down approach to analyse and value a listed public organisation. Sino Techfibre Limited will be the basis for the valuation analysis. Firstly, a brief description of the company will be provided. Next, an analysis is conducted on the macro......

Words: 8081 - Pages: 33