Free Essay

As Baigiu Moksla

In: Business and Management

Submitted By kippygmailcom
Words 949
Pages 4
PATVIRTINTA Radviliškio dailės mokyklos direktorės 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-21

RADVILIŠKIO DAILĖS MOKYKLOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO TVARKA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baigiamųjų darbų rengimo tvarka reglamentuoja Radviliškio dailės mokyklos baigiamųjų darbų rengimo tvarką. 2. Baigiamųjų darbų rengimo tvarkos tikslas – nustatyti bendrus reikalavimus Radviliškio dailės mokyklos pagrindinio ugdymo programos baigiamojo darbo rengimui. 3. Baigiamųjų darbų rengimo tvarka skirta standartizuoti baigiamojo darbo pasirinkimo ir rengimo procedūras Radviliškio dailės mokyklos pagrindinio ugdymo septinto kurso mokiniams.

II. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS

4. Mokinys, pageidaujantis gauti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, turi baigti 4 metų pagrindinio ugdymo programą. 5. Pagrindinio ugdymo programa baigiama mokinio išsilavinimo ir įgytų kompetencijų įvertinimu – baigiamųjų darbų egzaminu (baigiamojo darbo gynimu) . 6. Septinto kurso I pusmetį mokinys, suderinęs su mokyklos vadovu, pasirenka baigiamojo darbo vadovą ir su juo aptaria bei konkretizuoja darbo tematiką pagal baigiamojo darbo techniką. 7. Atsižvelgus į mokinių pageidavimus, mokyklos direktorės įsakymu paskiriami mokinių baigiamųjų darbų vadovai. 8. I pusmetį (lapkričio, gruodžio mėn.) septinto kurso mokiniams organizuojamos 2 baigiamųjų darbų eskizų peržiūros. 9. Baigiamųjų darbų eskizų peržiūrose dalyvauja visi septintų kursų mokiniai ir baigiamųjų darbų vadovai. 10. Baigiamojo darbo eskizus mokiniai kuria savarankiškai, konsultuodamiesi su baigiamojo darbo vadovu. 11. II pusmetį (vasario – gegužės mėn.) septinto kurso mokiniams organizuojamos 3 – 4 baigiamųjų darbų eskizų ir projektų peržiūros. 12. Konsultacijos dėl baigiamojo darbo vyksta darbo vadovo paskirtu laiku (mokytojo papildomo darbo metu). 13. II pusmetį baigiamųjų klasių mokiniai rengia baigiamąjį darbą pamokų metu, pagal pamokų tvarkaraštį (9 val. per savaitę) nuo kovo 15 d. iki mokslo metų pabaigos.

III. BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA

14. Baigiamąjį darbą sudaro pasirinkta technika atliktas kūrybinis darbas ir darbo aprašymas. 15. Kūrybiniam darbui atlikti reikia gebėti: 12.1. Pasirinkti baigiamojo darbo kūrybinės dalies techniką, apimtį, tematiką, atsižvelgiant į peržiūrose išsakytas mokytojų ir darbo vadovo pastabas bei rekomendacijas. 12.2. Perteikti vaizdą spalvinėmis, grafinėmis ir (ar) erdvinėmis priemonėmis. 12.3. Siekti originalios raiškos. 12.4. Stebėti aplinką, ją fiksuoti ir kūrybingai interpretuoti dailės raiškoje. 12.5. Pažinti vizualios raiškos elementus, kompozicines sandaras ir tikslingai juos taikyti. 12.6. Pažinti ir savo idėjų raiškai pritaikyti įvairias medžiagas bei technikas, šiuolaikines technines priemones, įrankius ir darbo būdus. 12.7. Išplėtoti idėją nuo eskizo iki užbaigto darbo. 12.8. Tinkamai (tvarkingai ir estetiškai) išeksponuoti savo baigiamuosius darbus. 12.9. Gynimų metu pristatyti savo baigiamąjį darbą (tinkamai vartoti dailės terminus ir sąvokas, taisyklingai kalbėti). 12.10. Kūrybiniai darbai į baigiamojo darbo egzaminą (gynimą) pristatomi užbaigti, tvarkingi ir paruošti eksponavimui. 12.11. Kūrybinio darbo kitoje pusėje būtina nurodyti darbo anketą:

|RADVILIŠKIO DAILĖS MOKYKLA |
|Autoriaus vardas, pavardė |Amžius |
|Darbo pavadinimas |Atlikimo metai |
|Atlikimo technika |Darbo formatas |
|Darbo vadovo vardas, pavardė |

13.Baigiamojo darbo aprašymui atlikti reikia gebėti: 13.1. Dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais. 13.2. Tikslingai vartoti dailės terminus. 13.3. Pažinti, analizuoti ir vertinti pasaulio ir Lietuvos dailės reiškinius. 13.4. Rinkti ir kaupti medžiagą (piešinius, fotonuotraukas ir kt.) apie kultūros paminklus. 13.5. Nagrinėti (tyrinėti) spaudos, parodų, meno renginių, vietos dailininkų, tautodailininkų kūrybą ir ją apibendrinti. 13.6. Estetiškai apipavidalinti rašto darbą. 14. Baigiamojo darbo aprašymą sudaro: 14.1. Titulinis lapas: 14.1.1.Tituliniame lape nurodomi (žiūrėti 1 priedą): 14.1.2. mokyklos pavadinimas (Times New Roman, 18 šrifto dydis, paryškintas, didžiosios r., centrinis lygiavimas); 14.1.3. autoriaus vardas ir pavardė, amžius (Times New Roman, 14 šrifto dydis, paryškintas, didžiosios r., centrinis lygiavimas); 14.1.4. pagrindinio ugdymo programa, kursas, grupė (Times New Roman, 12 šrifto dydis, centrinis lygiavimas); 14.1.5. darbo pavadinimas (Times New Roman, 16 šrifto dydis, paryškintas, didžiosios r., centrinis lygiavimas); 14.1.6. darbo technika (Times New Roman, 14 šrifto dydis, centrinis lygiavimas); 14.1.7. darbo vadovo vardas ir pavardė, pedagoginė kvalifikacinė kategorija (Times New Roman, 12 šrifto dydis, dešinysis lygiavimas); 14.1.8. miesto pavadinimas ir darbo atlikimo metai (Times New Roman, 12 šrifto dydis, paryškintas, centrinis lygiavimas). 14.2. Turinys: 14.2.1. Turinį sudaro išvardintos visos baigiamojo darbo aprašo dalys. 14.3. Įvadas: 14.3.1. Įvade nurodomi darbo idėja, technika, forma ir pan. Įvadas užima iki 1 puslapio. 14.4. Teorinė dalis: 14.4.1. Teorinėje dalyje aprašoma baigiamojo darbo technika. 14.5. Praktinė (darbo eiga) dalis: 14.5.1. Praktinėje dalyje aprašoma darbo eiga. 14.6. Naudotos medžiagos ir priemonės: 14.6.1. Išvardijamos medžiagos ir priemonės, kuriomis naudojantis buvo atliekamas kūrybinis darbas. 14.7. Kūrybinio darbo eskizai: 14.7.1. Susegami visi eskizai(nuo pradinio iki galutinio) ir etiudai (ar etiudų nuotraukos). 14.8. Kūrybinio darbo eigos nuotraukos: 14.8.1. Atliekant kūrybinį darbą visa eiga fiksuojama nuotraukose. Nuotraukos suklijuojamos ir pateikiamos baigiamojo darbo aprašyme. 14.9. Išvados: 14.9.1. Išvadose apibendrinami rezultatai. Įvardijami pastebėjimai, įspūdžiai atliekant baigiamąjį darbą. Gali būti pateikiamos rekomendacijos būsimiems baigiamiesiems darbams. 14.10. Literatūra: 14.10.1. Nurodomi moksliniai bei kiti šaltiniai. 14.10.2. Knygos aprašą sudaro: Autorius. (Publikavimo/parengimo data). Antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Pvz.: Jucevičienė, P. (2007). Besimokantis miestas: monografija. Kaunas: Technologija. 14.10.3. Internetinio tinklalapio aprašą sudaro: Autorius. (Data). Tinklalapio antraštė: paantraštė. [žiūrėjimo laikas]. Prieiga per internetą: . Pvz.: Pvz.: Edukologijos institutas. [žiūrėta 2009-08-03]. Prieiga per internetą: http://www.education.ktu.lt. 15. Baigiamojo darbo aprašymo tekstas rašomas Times New Roman, 12 šrifto dydžiu. 16. Baigiamojo darbo aprašymas pateikiamas susegtas A4 formato juodos spalvos kietu viršeliu segtuve. 17. Paskutiniame baigiamojo darbo aprašymo puslapyje pateikiama skaitmeninė laikmena (CD) su baigiamojo darbo tekstu ir nuotraukomis. 18. Ant baigiamojo darbo aprašymo segtuvo nugarėlės ir skaitmeninės laikmenos vokelio nurodomas baigiamojo darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, darbo pavadinimas, atlikimo technika, metai. 19. Baigiamojo darbo aprašymas pateikiamas vertinimo komisijai likus savaitei iki egzamino (baigiamųjų darbų gynimo).

1 priedas
[pic]
RADVILIŠKIO DAILĖS MOKYKLA

VARDENIS PAVARDENIS, 15 m.
Pagrindinio ugdymo programos VII kursas, I grupė

DARBO PAVADINIMAS
Darbo technika

Darbo vadovas vyr. mokytojas Vardenis Pavardenis

Radviliškis
2010…...

Similar Documents

Free Essay

Verslo Ciklai

...kompanijos, universitetai, valstybinės laboratorijos, technologiniai parkai ir inkubatoriai. Kita NIS dalis – tai kompleksas teisinio, finansinio ir socialinio pobūdžio institucijų, skirtų inovacijų plėtrai ir pasižyminčių tvirtomis tautinėmis šaknimis, tradicijomis, politinėmis ir kultūrinėmis ypatybėmis“ (Ivanova, 2001). Sukurti NIS – valstybės pareiga. Bet šį procesą turi remti verslo ir mokslo atstovai. Inovacinės sistemos formavimuisi turi įtakos daugelis objektyvių tai šaliai faktorių – dydis, gamtiniai resursai, geografinė padėtis, klimatas, istorinė valstybės institutų raida – bei verslo formų ypatybės. Analizuojant technologinio branduolio šalių patirtį, nustatytos kelios inovacinės sistemos formavimo priklausomybės: jei valdžia į mokslą ir inovacijas žiūri kaip į bazinį naujo tipo visuomenės elementą; jei šalyje veikiančios stambios kompanijos vykdo mokslinius tyrimus arba palaiko glaudžius ryšius su fundamentaliųjų mokslo žinių nešėjais; jei žinios kaupiamos nuosekliai, be finansavimo pertrūkių, tai tokia šalis sėkmingai technologiškai vystosi (Obolenskis, 2003). Kalbant apie Lietuvą, reikėtų papildomai įvertinti mūsų šalies ekonomikos daugiasluoksniškumą, todėl inovacinės plėtros strategija turi būti diferencijuota pagal atskiriems technologiniams ciklams priklausančias ekonomikos šakas. Pabandysime paaiškinti šį teiginį. Pavyzdžiui, ryškiausi globaliniai susidūrimai vyko Didžiojoje Britanijoje. Šioje šalyje, pagimdžiusioje mašinų gamybos, tekstilės, automobilių,......

Words: 5638 - Pages: 23

Premium Essay

Stakeholders

...stakeholder is to instruct and educate their students. The parent’s role is to provide an encouraging atmosphere in order to aid in their children’s education, and therefore are heavily involved in the education process. Stakeholders are very important in any business or organization. Their decisions and ideas are important and can determine the level of success that organization will have. Through positive long-term relationships, organizations can identify “win-win” opportunities that serve the organization as well as stakeholders and society.(Vanagas, 2005) References: Vanagas, P. (2005). Integration of Total Quality Management into Stakeholder Management Policy and Harmonization of their Interests . Retrieved from http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/44/1392-2758-2005-4-44-71.pdf Starbucks Corporate Social Annual Report. (2001). Retrieved from http://globalassets.starbucks.com/assets/6ee14301a2364729abe59867fb913520.pdf ...

Words: 551 - Pages: 3

Premium Essay

Stakeholders

...instruct and educate their students. The parent’s role is to provide an encouraging atmosphere in order to aid in their children’s education, and therefore are heavily involved in the education process. Stakeholders are very important in any business or organization. Their decisions and ideas are important and can determine the level of success that organization will have. Through positive long-term relationships, organizations can identify “win-win” opportunities that serve the organization as well as stakeholders and society.(Vanagas, 2005) References: Vanagas, P. (2005). Integration of Total Quality Management into Stakeholder Management Policy and Harmonization of their Interests . Retrieved from http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/44/1392-2758-2005-4-44-71.pdf Starbucks Corporate Social Annual Report. (2001). Retrieved from http://globalassets.starbucks.com/assets/6ee14301a2364729abe59867fb913520.pdf...

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

Sisteminis Poziuris Ir Organizacija

... Boulding) tęsė sistemų tyrimų darbus ir galutinai išdėstė bendrosios sistemų teorijos filosofinius, metodologinius, taikomuosius pagrindus. Jie suformulavo sisteminio objekto apibūdinimą, jo pagrindines savybes, esmines charakteristikas, pateikė visą eilę klasifikavimo požiūrių, išdėstė analizės metodologiją. Tuo pačiu metu atsirado ir vystėsi nauja tiksliųjų mokslų šaka – kibernetika. 1948 m. N.Vineris (N.Wiener) parašė knygą “Kibernetika arba valdymas ir ryšiai gyvūnuose ir mašinoje”, kurioje buvo suformuluoti kibernetikos pagrindai. Vėliau (1954 m. ) išėjo jo knyga „ Kibernetika ir visuomenė“, o 1956 metais V. Ešbi (W. Ashbi) knygoje „Įvadas į kibernetiką“ galutinai suformulavo kibernetikos pagrindus. Kibernetika – tai mokslas apie bendruosius informacijos gavimo, saugojimo, perdavimo dėsningumus sudėtingose valdomose sistemose. Kibernetikos teoretikai informacines problemas nagrinėja sisteminiuose objektuose, tuo pačiu apibūdindami visą eilę šių objektų savybių ir charakteristikų. Todėl kibernetiką kai kurie tyrinėtojai taip pat vadina sistemų mokslu. Kibernetinė sistemų samprata yra siauresnė negu sistemų teorija. Sistemų teorijos tiria ne tik fizikos, biologijos, technikos objektus, bet taip pat tyrinėja socialines, ekonomines ir gamybines sistemas. Kibernetika kaip valdymo teorija, kuri remiasi informacijos judėjimo ir grįžtamojo ryšio principais, yra tik bendrosios sistemų teorijos dalis, nagrinėjanti tik sistemas, kurios reguliuoja pačios......

Words: 9561 - Pages: 39

Premium Essay

Effects of Social Media in Cross Cultural Marketing

...Handbook of German Business 14. King. C, (2012), “Social Media Marketing Across Cultures”, Data Retrieved: http://cindyking.biz/social-media-marketing-across-cultures/, May 2013 15. Lifson, Thomas B., and H. Takagi. 1981. “Mitsubishi Corporation (B): Americanization at MIC.” Case No. 9-482-051. Boston: Harvard Business School. 16. Varner, I. (2000) „The Theoretical Foundation for Intercultural Business Communication: A Conceptual Model‟, Journal of Business Communication 37(1): 39–57. 17. Vitkauskaite. E, (2010), “Overview of Research on Cross-Cultural Impact on Social Networking Sites”, Economics And Management: 2010. 15, Data Retrieved: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-844.pdf 18. Vitkauskaite. E, (2011), “Cultural Adaptation Issues In Social Networking Sites”, Data Retrieved: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/16/1822-6515-2011-1348.pdf 19. Weick, K.E. (1995) Sense making in Organizations. Newbury Park, CA: Sage. Effects of Social Medua in Cross Culturl Marketing 22 20. Welch, C. and Marschan-Piekkari, R. (2006) „Crossing Language Boundaries: Qualitative Interviewing in International Business‟, Management International Review 46(4): 417–37. 21. White, S. (2002) „Rigor and Relevance in Asian Management Research: Where Are We and Where Can We Go?‟, Asia Pacific Journal of Management 19: 287–352. Effects of Social Medua in Cross Culturl Marketing 23 10. Appendix 1. 2. Effects of Social Medua in Cross Culturl......

Words: 5798 - Pages: 24

Premium Essay

Corporate Sustainable Development

...financial returns to corporate social responsibility. Boron, S., & Murray, K. (2004). Bridging the unsustainability gap: A framework for sustainable development. Sustainable Development, 12(2), 65–73. Crouch, C. (2006). Modeling the firm in its market and organizational environment: Methodologies for studying corporate social responsibility. Organization Studies, 27(10), 1533–1551. Towards Binding Corporate Accountability, Friends of the Earth International briefing paper. Available at www.foei.org. Sustainability:The Long-term Approach to Corporate Governance Dr. Barbara http://atc.netcomsus.com/index.php/newsletters/newsletter_articles/2.html. Barysienė, J. Speičytė, E. (2009) Darnaus transporto sistemos plėtojimo Lietuvoje analizė. Mokslas–Lietuvos ateitis. Vilnius: Technika, 2009,t.1,Nr.6,p.77-80.DOI: 10.3846/mla.2009.6.16. Lithuanian Sustainable Development Strategy (2003) Lithuanian Sustainable Development Strategy. Vilnius. 2003.83 p. IFAC.(2010)SustainabilityFramework.[online].[cit.2010-1-31]. http://web.ifac.org/sustainability-framework/imp sustainability-performance. Berthon, B. (2010). Responding to the crisis: redefining corporate value. Corporate Governance, 10 (4), 354 – 359. Hřebíček J., Hájek M., Ritschelová I., Sidorov E. (2009) Corporate Sustainability Reporting in the Czech Republic.In 12th EMAN 2009: Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators: UJEP Ústí nad Labem 12 p....

Words: 2227 - Pages: 9

Free Essay

Semiotics

...Kas yra semiotika? * Ženklus tiriantis mokslas(Morris) * Saussure. Semiotika yra mokslas apie ženklų gyvavimą visuomenėje * Ženklas yra kas nors, kas yra vietoje kažko kito, arba vaizduoja kažką kitą Semiologija- lingvistinė tradicija ženklų teorijoje. Semeiotika- senovės Graikijoje buvo vadinama medicinos sritis. Semiotika, mokslas apie ženklus, Lietuvoje daugiausia žinoma kaip lingvistikos, filosofijos ir kultūros tyrinėjimų sritis. Tokiam jos įvaizdžiui atsirasti didelės įtakos turėjo Algirdo Greimo, vieno iš pagrindinių Paryžiaus semiotikos mokyklos ir žymaus šiuolaikinės semiotikos atstovo, darbai ir veikla. Ši mokykla išreiškia vieną iš dviejų vyraujančių semiotikos krypčių, kurios pradininkas buvo šveicarų lingvistas F. de Saussure'as. Šios, dar vadinamos literatūrine, semiotikos krypties populiarumui Lietuvoje pastaraisiais metais didžiausią įtaką daro 1992 m. Vilniaus universitete įkurtas A. J. Greimo semiotikos studijų ir tyrimų centras. Kitas semiotikos įvaizdis Lietuvoje susietas su semiotikos, kaip ženklų sistemų logikos, samprata. Jis formavosi veikiamas 1976 m. išleistos populiarios rusų mokslininko Šreiderio knygelės „Ženklų sistemų logika (semiotikos elementai)“. Šreideris perteikė anglosaksų šalyse vyraujančią semiotikos kryptį, vadinamą bendrąja ženklų teorija. Jos pradininkas ir pagrindinis atstovas buvo amerikiečių filosofas, logikas Ch. S. Peirce'as, dar žinomas ir kaip pragmatizmo filosofijos krypties pradininkas. Ši......

Words: 2427 - Pages: 10

Premium Essay

Marketing

...potential product launch – Mapping the customers’, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 1, Issue 11, p. 4. (viewed on 12th May 2014: http://www.ijstr.org/final-print/dec2012/Critical-Analysis-Of-Segmentation-Strategy-For-Potential-Product-Launch---Mapping-The-Customers.pdf) John H. Holmes, October 2009, ‘Profitable Positioning for Retailers’, Journal of the Academy of Marketing Science, Online version, p. 9. (viewed on 12th May 2014: http://www.uk.sagepub.com/clow/study/articles/PDFs/02_Holmes.pdf) Ruta Ostaseviciute, Laimona Sliburyte, 2008, ‘Theoretical Aspects of Product Positioning in the Market’, ISSN 1392-2785 Engineering Economics, No 1 (56), p. 7 (viewed on 12th May 2014: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/56/1392-2758-2008-1-56-97.pdf) Musume Hosseinzadeh Shahri, September 2011, ‘The effectiveness of Corporate Branding Strategy in Multi-Business Companies’, Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 1 Nol. 6, p. 9 (viewed on 12th May 2014: http://www.ajbmr.com/articlepdf/AJBMR_16_03.pdf) Amirreza Rohani, 2012, ‘Impact of Dynamic Pricing Strategies on Consumer Behavior’, Journal of Management Research, Vol. 4 No. 4, p. 17 (viewed on 12th May 2014: http://www.ajbmr.com/articlepdf/AJBMR_16_03.pdf) Michel Laroche, Jasmin Bergeron, Guido Barbaro-Forleo, 200, ‘Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products’, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18 No. 6, p. 18......

Words: 3580 - Pages: 15

Premium Essay

Impact of Packaging on the Buying Behaviour Towards Fmcg Products in Bhopal

...images/ Commerce_&_Management /nov12/19.pdf. Mitul M. Deliya and Bhavesh J. Parmar. (2012). Role of packaging on Consumer buying behavior – Patan District. Global Journal of management and business, 12 (10), 49-67. Patrick.k.ladipo.Thaddeus.o.ohufayo,(20011).the multiple of packaging in the entire marketing process channel of distribution and consumer perspective, international journal of business administration , 2 (4),181-189. Pires Gon¸calves, Ricardo (2008), product characteristics and quality perception, university at Autonoma de Barcelona Rita Kuvy Kaite, Aiste Dovaliene, Laura Navickiene.(2009) Impact of package elements on consumer’s purchase Decision. Economics & Management, 14, 441-447.Retreived from http://www.ktu.It/It/mokslas/zurnalai /ekovad/14/ 1822-6515-2009-441.pdf. Rita Kuvykaite, Aiste Dovaliene, Laura Navickiene (2009), Impact of package elements on the consumer purchase decision economics & management Rundh, B. (2005). The multi-faceted dimension of packaging. British Food Journal, 107 (9), 670-684. ilayoi, P., & Speece, M. (2004). Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the impact of involvement level and time pressure. British Food Journal, 106 (8), 607-628. Silayoi, P., & Speece, M. (2007) The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach. European Journal of Marketing, 41 (11/12), 1495-1517. Underwood, R.L. (2003). The communicative power of product packaging: creating brand identity via lived and......

Words: 3159 - Pages: 13

Free Essay

Technologiniai Verslo Aplinkos Veiksniai

...kaimo į miestus, emigracija į Šiaurės Ameriką, medicinos pasiekimai turėjo įtakos gyventojų skaičiaus augimui. Technologijos didelį vaidmenį suvaidino ir ekonomikos pokyčiams, prasidėjo Industrializacija – stambiosios mašinų gamybos pramonės kūrimas, agrarinė revoliucija. Antrasis Industrinės revoliucijos etapas prasidėjo devyniolikto amžiaus viduryje, apie 1850 metus ir apėmė laikmetį iki 1914 metų. Antrojo industrinės revoliucijos laikotarpio metu vystėsi chemijos bei plieno industrijos, sukurti benzininis kiek vėliau ir dyzelinio ciklo vidaus degimo varikliai. Sukurtas elektros generatorius, pradėta naudoti elektros energija. Idiegtos tokios inovacijos kaip keleivinis liftas, turimo technologijos pritaikytos gręžinių gręžimui. Mokslas pažengė toli kaip niekada anksčiau, A.Einšteinas išvystė reliatyvumo teorija, panaudojant turimas mokslines žinias sukurtos tokios inovacijos kaip telefonas, elektros lemputė, pritaikius vidaus degimo variklius sukonstruotas motociklas, kiek vėliau ir automobilis, sukonstruotos spausdinimo ant popieriaus mašinos, vakuuminis vamzdis. Dėl plėtojamo medicinos mokslo gerėjo visuomenės sveikta, atrastas aspirinas, sukurtos bakterinių ligų vakcinos. Įdiegtos inovacijos Industrinės revoliucijos apimtų šalių ekonomikai suteikė beprecedentinį postūmį, žiūrėti paveikslą Nr.1. 1 pav. BVP vienam gyventojui, pagrindiniuose pasaulio regionuose ir pasaulyje 1-2003 metais (Duomenys atspindimi „Trptautiniais doleriais“, įvertintais pagal 1990 m.......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Investiciniu Projektu Analize

...Strategijos įdiegimo planavirnas. . Reikiamų išteklių optimalus sudarymas ir planavimas; 7. Strategijos tikrinimas ir pritaikymas įgyvendinimo ir eksploatavimo fazėse. 3.2 Projekto aplinka ir dalyviai Projekto savybės susijusios su aplinka: 1. projektas atsiranda ir gyvuoja bei plėtojamas išorinėje aplinkoje ( eigoje dalis objektų iš išorinės aplinkos gali pereit į projektą; taip pat būti vienu metu ir projekte ir išorinėj aplinkoj); 2. projekto sudėti jo realizavimo ir plėtros procese nelieka pastovi, gali atsirasti naujų bei pašalinti keli objektai; 3. projektas gali būti padalintas į kelis posistemius, kurie susieti tarpusavio ryšiais. Aplinkos: projektas (vidinė), projekto dalyviai – organizacijos, verslo sfera, kurią veikia: mokslas, ekonomika technika, politika, realizavimo sritis, kuria veikia realizavimo rinka: vidaus, tarptautinė. Projekto dalyviai: tai organizacijos, vienas svarbiausių aplinkos elementų; jie realizuoja projekto tikslus. Projektų dalyvių kategorijos: 1. užsakovas (steigėjas) – svarbiausias projekto dalyvis, būsimasis projekto rezultatų savininkas ir naudotojas; 2. investuotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo kapitalą naudoja projektui įgyvendinti, tas pats asmuo gali būti ir užsakovas; 3. architektas – asmuo ar organizacija, turinti teisę profesionaliai pagal suteiktą licenciją atlikti darbus, susijusius su projektine dokumentacija, specifikacijomis, reikalavimais bei dalyvaut projekto valdymo darbe; 4. inžinierius – asmuo......

Words: 7282 - Pages: 30

Free Essay

Apskaita

...dividendamas, tantjemoms ir kt. Daugelis pramonės ir prekybos įmonių, ypač mažesnių, praktikoje nevisiškai laikėsi pateiktos pelno ir nuostolių ataskaitos schemos, ataskaitą pateikdavo neskirstydamos jos į skyrius. Buhalterinės apskaitos kadrų rengimas ir moksliniai tyrimai Nepriklausomoje Lietuvoje buhalterinės apskaitos specialistams rengti buvo skiriama mažai dėmesio. Pagrindinis krūvis, rengiant apskaitos darbuotojus nepriklausomos Lietuvos ūkio įmonėms, teko komercinėms gimnazijoms, prekybos mokykloms ir mokyklų tipo kursams. Švietimo ministerija buvo parengusi specialias egzaminų taisykles, pagal kurias turėjo būti egzaminuojami asmenys sąskaitininko ar buhalterio vardui gauti. Didžiausias indėlis plėtojant buhalterinės apskaitos mokslą teko Jonui Ilgūnui. Jis rašė vadovėlius ir mokymo priemones. 1921 m. jo vadovėlyje buvo pateiktas trumpas lietuvių – rusų apskaitos terminų žodynas, taip pat šiek tiek žinių iš apskaitos istorijos, supažindinama su L. Pačiolio dvejybinio įrašo sistema. Vadovėlis skirtas komercinėms mokykloms. 1924 m. parašė specialinės buhalterijos vadovėlį, apskaita jame nagrinėjama įvairiose ūkio šakose. Jis aktyviai propagavo L.Pačiolio dvejybinę sistemą. Kitų autorių – Augustavičiaus, Gaigalaičio, Kuzmicko, Šalčiaus darbuose taip pat aprašyta dvejybinio įrašo sistema, sintetinių ir analitinių sąskaitų esmė, daug dėmesio skirta pirminių dokumentų ir apskaitos knygų tvarkymui, balanso struktūrai. 1925 m. Gaigalaitis parašė vadovėlį „Žemės ūkio......

Words: 4609 - Pages: 19

Free Essay

Pieno Spalvos Paltas

...Klausimai: Bendri/asmeninio pobūdžio 1. Kur gimėte, užaugote? 2. Kokio amžiaus imigravote į Lietuvą? 3. Kokios aplinkybės lėmė gyventi Lietuvoje? Asmeninės (šeima, vaikai) ar kitos (mokslas, darbas)? 4. Kiek laiko gyvenate Lietuvoje? 5. Ar esti priežasčių, dėl kurių gailitės, kad imigravote? Integracija/sąlygos 1. Ar gaunate pašalpas ar kitą paramą iš valstybės vyriausybės, kurioje esate gimę? 2. Kaip manote, ar būtų naudinga ir reikalinga, jeigu vyktų kursai, kuriose LGK vertėjai mokytųsi jūsų gimtosios šalies gestų kalbos? 3. Mėgstate lankytis kurčiųjų klube? 4. Galbūt skaitote mėnraštį „Akiratis“ ir prenumeruojate jį? 5. Jeigu neturite Lietuvos pilietybės, ar susiduriate su kažkokiomis problemomis? Kokias galėtumėte išskirti? 6. Kaip pavyksta susikalbėti su girdinčiųjų visuomene, jeigu lietuviškai rašyti gebate silpnai? 7. Ligos ar kitos nelaimės atveju gaunate socialinę pagalbą, kompensacijas, pašalpas ir pan.? 8. Gyvendami Lietuvoje jaučiatės svetimšaliai, o gal jaučiatės lietuviais? 9. Kultūrinis gyvenimas: menas, religija, mokslas, darbas, papročiai, tradicijos, teatras. Kokius galite išskirti skirtumus tarp Lietuvos kultūrinio gyvenimo ir šalies, kruioje esate gimę? 10. Visuomeninis gyvenimas: mugės, šventės, susibūrimai,parduotuvės. Kokius galite išskirti skirtumus tarp Lietuvos socialinio gyvenimo ir šalies, kurioje esate gimę? 11. Jeigu yra minima jūsų valstybės, kurios esate pilietis, valstybinė......

Words: 275 - Pages: 2

Free Essay

Positive and Normative Economics

...(galbūt ir ne tobulą) normatyvinės ekonomikos modelį. Tačiau šiuo metu pasižiūrėję vienos ar kitos šalies makroekonominius rodiklius bei pamatę, kad jie skiriasi vargu ar galėsime tiksliai nurodyti kodėl taip yra ir išvardinti visus tą lemiančius veiksnius. Įsivaizduokime, kad galbūt ir pavyksta nustatyti, kodėl šalyje A investicijos nuo taupymo priklauso labiau, o šalyje B mažiau. Bet ar tai nustatę mes tikrai galime sakyti, kad taip bus ir mūsų „modelis“ veiks ir ateityje? Vargu... Todėl tam, kad kuo geriau (nebūtinai tobulai) suprastume kaip veikia ekonomika mums reikia gerai suvokti pozityvinės makroekonomikos kryptį. Pozityvinės ekonomikos principai yra nepriklausomi nuo normatyvinių prielaidų. Kaip ir aukščiau nustatėme, tai yra mokslas apie tai „kaip yra“, o ne „kaip turėtų būti“ (J. M. Keynes, 1917). Pozityvinės ekonomikos užduotis yra pateikti sistemingus duomenis, kuriais būtų galima remtis ir vėliau daryti teisingas prielaidas apie tolimesnes pasekmes pritaikius vienokius ar kitokius makroekonominius sprendimus. Dėl to pozityvinės ekonomikos atlikimas turi būti labai preciziškas ir tikslus. Bet tuomet iškyla klausimas – ar gauti rezultatai susiję su vieno ekonomikos segmento analize galėtų būti pritaikyti kitam? Kaip pavyzdžiui skirtingų regionų ekonomikos, skirtingi žmonių papročiai ir pomėgiai, kultūriniai skirtumai? Tai apsunkina ekonomistų darbą, kadangi jie apdoroja ir dirba su informacija, kuri kyla iš žmonių. Ir kaip žinome, visi žmonės ir visuomenės yra......

Words: 3162 - Pages: 13

Premium Essay

Mergers & Acquisition

...takes an important role to determine of the request about mergers and acquisition would go through or not. Their decisions would change a company’s future as well as the whole industry. And in any case, they should consider consumer’s benefit on top of all others. Recommendation The author recommends the government to regulate mergers and acquisition more carefully. There should be some specific law stated the conditions that companies should meet to be consider with mergers and acquisition request. And that law should be stricter so companies would only consider mergers and acquisition as their last option. References Duksaite, E. (2009). Why companies decide to participate in mergers and acquisition transactions. Mokslas : Lietuvos Ateitis, 1(3), 21-n/a. doi: 10.3846/145 Free press: FCC has no choice but to reject AT&T takeover of T-mobile. (2011, May 31). Targeted News Service, pp. n/a. Retrieved from http://ezproxy.spl.org:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/869408904?accountid=1135 Krause, R. (2011, Jan 19). Comcast finally gets regulators' OK to buy NBCU access conditions applied media giant must make its content available to online providers, but critics wary. Investor's Business Daily, pp. A05. Retrieved from http://ezproxy.spl.org:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1001722271?accountid=1135 Matt Richtel and, K. B. (2004, Dec 20). Big mergers in the mobile phone industry worry consumer groups, but industry......

Words: 2406 - Pages: 10