Free Essay

Ai Homework

In: Science

Submitted By odko
Words 958
Pages 4
Семинарын ажил №3. 5-р баг.
Д.Цэгмид /D.SE11D001
Д.Одсэлмаа /D.SE11D002/
Д.Оюунтунгалаг /D.SE11D019/
Г.Ариунбат /D.SE11D415/
3.6. Хавтгай газрын зургийг хөрш хоёр муж ижил өнгөтэй байхааргүйгээр бодож 4 өнгө ашиглан буд. Анхны төлөв | Өнгөгүй байх | Зорилго | Бүх муж будагдсан, хөрш мужууд өөр өөр өнгөтэй. | Гүйцэтгэх функц | * Хэрвээ салангид муж орсон байвалБиелэхгүй * Салангид биш бол * Four color theorem“Салангид биш мужуудаар хуваагдсан хавтгайг, хөрш мужууд ижил өнгөгүй байхаар будахад хамгийн багадаа 4 өнгө хүрэлцэнэ ” * Spiral chain coloring algorithm/http://en.wikipedia.org/wiki/Four_color_theorem/ | Зардал | Мужуудын тоо |

B. 3 foot өндөр сармагчин 8 foot өндөр таазнааас дүүжлэгдсэн гадилтай өрөөнд байв. Өрөөнд мөн зөөж, давхраар нь өрж болохуйц 3 foot өндөр хоёр хайрцаг байгаа бол сармагчинд гадилыг авахад тусал. Анхны төлөв | Гадил таазанд байх. | Зорилго | Сармагчинд гадил авсан байх. | Гүйцэтгэх функц | * Хайрцгуудыг давхарлаж өр * Гадилтай харгалзах газарт түрж аваач * Давхарласан хайрцган дээр авир. * Гадил ав. | Зардал | Нийт үйл хөдлөлийн тоо. |

C. Тодорхой тооны бичлэг оруулсны дараа “Алдаатай бичлэг” гэсэн анхааруулга өгдөг програм байв. Бичлэг бүр бие биенээсээ салангид бол алдаатай ганц бичлэгийг ол. Анхны төлөв | N тооны бичлэг байх. | Зорилго | 1 бичлэгийг N удаа оруулахад алдаа өгөх. | Гүйцэтгэх функц | Нийт бичлэгийг интервал гэж үзээдК = 2; Рекүрсив * Эхний хагасыг К удаа шалгана. * Хэрвээ алдаа гарвал Рекүрсив эхлүүлК++ * Алдаагүй бол сүүлийн хагасд Рекүрсив эхлүүлК++ | Зардал | К-1 * N |

D. 12, 8, 3 галлон хэмжээтэй савнууд ашиглан усан сангаас 1 галлон ус хэмжиж ав. Анхны төлөв | Савнууд хоосон, Усан сан дүүрэн байх | Зорилго | Аль нэг саванд 1 галлон ус үлдсэн байх | Гүйцэтгэх функц | * 8-ын саваар ус хутгаж 12 руу хийнэ. * 3-ын саваар ус хутгаж 12 руу хийнэ. * 3-ын саваар ус хутгаж 12 руу хийнэ(3-ын саванд 2 галлон үлдэнэ.) * 12-ын савыг хоослоно. * 8-ын саваар ус хутгаж 12 руу хийнэ. * 3-ын савтай 2 галлоныг 12 руу хийнэ. * 3-ын саваар ус хутгаж 12 руу хийнэ * 3-ын саванд 1 галлон ус үлдэнэ. | Зардал | 8 үйлдэл |

3.9. Санваартан болон махчингуудын бодлого нь ихэвчлэн дараах байдлаар тавигддаг:
- Гурван номлогч ба гурван махчид завийн хамт голын эргийн нэг талд байх ба завиар зөвхөн нэг эсвэл хоёр хүн явж болно. Аль нэг талд махчидийн тоо номлогчдийн тооноос давамгайлахгүй байхаар бүх хүнийг нөгөө талд гаргах замыг ол.

Зураг 1. Бодлогын шийдийг олох зураг
Давтагдсан төлөвийг шалгахад хайлтын тохирсон хайлтын алгоритм ашиглах нь зөв үү?
- Зөв. Учир нь аль нэг төлөв нь тохиолдоод анхны төлөврүүгээ давтан үргэлжлэнэ. Харин хайлтын хэмжээ нь бага учир бид оновчтой хайлтыг ашиглана.
Та яагаад хүмүүс үүнийг бодоход хэцүү гэж бодож байна вэ?
- Ихэнх хөдөлгөөн нь зүй бус учраас энэхүү бодлогыг шийдэхэд хүмүүст хэцүү байдаг.

3.10. Дараах нэр томьёог өөрийн үгээр тайлбарла.
State – (Төлөв)нь агентийн өөрийн хийж болон олж чадах үйлдлийн дүрслэл. Төлөв нь үйлдлүүдийн үр нөлөөг урьдчилан таамаглах бөгөөд энэ нь зорилгын төлөв эсэхийг тодорхойлохын тулд шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулдаг.
State space – (хайлтын орон зай) нь граф ба түүний зангилаанууд нь бүх төлвүүдийн олонлогийг агуулж, түүний холбоос нь нэг төлвөөс нөгөө рүү шилжих үйлдлүүдийг заана. Анхдагч төлөв, үйлдлүүд, шилжилтийн загвар нь цаад утгаараа хайлтын орон зайг тодорхойлдог. Тасралттай динамик системд боловсруулж болох утгуудын олонлогийг хэлнэ.
Search tree – (хайлтын мод) – Боломжит үйлдлүүдийн дараалаллын анхны төлөв нь модны үндэс дээр байрлаад, зангилаа нь бодлогын хайлтын орон зай дахь төлвүүдтэй нийцэж ажилладаг өгөглийн бүтцийг хэлнэ.
Search node – (хайлтын зангилаа) – хайлтын модны нэг зангилааг хэлнэ.
Goal - (зорилго) - нь агентийн хүрэхийн тулд, шийдэхийг зорьж бүй төлөв.
Action (үйлдэл) – нь агентийн хийж чадах үйлдлүүдийн сонголтыг хэлнэ.
Successor function – (Өвлөгч, залгамж функц) – энэ нь агентийн сонголтоор буюу хийж болох үйлдлүүдээр тодорхойлогдоно. Энэ нь өөр өөр төлвүүдийн хооронд шилжихэд хэрэглэгдэнэ.
Branching factor – энэ хайлтын модны зангилаанаас салбарласан зангилааг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл тус төлвөөс шилжих боломжтой төлвүүдийг хэлнэ.
3.11. Бодит ертөнцийн төлөв, төлвийн тайлбар, хайлтын зангилааны ялгаа юу вэ? Эдгээр нь яагаад хэрэгтэй вэ?
World state - \бодит ертөнцийн төлөв\ хамааралтай хамааралгүй маш олон хүчин зүйлс болоод асуудал, мэдээлэлийг агуулсан зүйл
State description - \төлвийн тайлбар\ тухайн төлвийн дэлгэрэнгүй, нарийвчилсан мэдээллийг өөртөө агуулах ба маш төвөгтэй бөгөөд маш олон хамааралгүй хүчин зүйлс, шийдэхийг оролдож буй асуудлуудыг агуулсан дэлхийн төлвийн хялбаршуулсан хувилбар.
Search node - \хайлтын зангилаа\ өмнө нь хялбаршуулсан бодлогын шийдийг олохын тулд хийх үйлдлийн үр дүнд үүссэн төлөв.
Эдгээр онцлог шинжүүд\distinction\ нь их маш их хэмжээний хэрэггүй мэдээлэл, хувьсагчийг авч үздэггүй тул бодлогын шийдийг олоход ихээхэн хялбар болгодог ач холбогдолтой.
3.15. 1-ээс к хүртэлх зангилаа бүрээс 2 зангилаа гарсан байхаар хайлтын орон зай байна гэе. 2к, 2к+1 A. 1-ээс 15 хүртэлх зангилааг зур

B. 11-г зорилгын зангилаа гээд өргөний-эхний хайлт, 3 гэсэн хязгаартай гүний-хязгаарлагдсан хайлт, итерацын хайлтаар аль аль зангилаагаар дамжихыг жагсааж бич. a. өргөний-эхний хайлт - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 b. гүний-хязгаарлагдсан хайлт - 1 2 4 8 9 5 10 11 c. итерацын гүний хайлт - 1, 1 2 3, 1 2 4 5 3 6 7, 1 2 4 8 9 5 10 11 C. Энэхүү бодлогын хувьд хоёр чиглэлтэй хайлт хэр үр дүнтэй байна вэ? Хоёр чиглэлтэй хайлтын чиглэл бүрт салаалсан мөчирүүд нь аль аль вэ? d. Хоёр чиглэлтэй хайлт нь анхны төлөв болоод зорилгын төлвөөс нь өөд өөдөөс нь хайдаг учир хайлтын хугацаа маш их хэмнэдэг. Иймд хоёр чиглэлтэй хайлт нь маш үр дүнтэй гэж үзэж байна. | Дамжсан зангилаа | Дамжих боломжтой зангилаа | Эхний | 1 | 2 , 3 | Сүүлийн | 11 | 5 | Эхний | 2 | 4, 5 | Сүүлийн | 5 | 2 |

D. K-с 2к –руу явах үйлдлийг зүүн, 2к+1 –руу явах үйлдлийг баруун гэж нэрлэе. Тэгвэл ямар нэг хайлтгүйгээр дээрх бодлогын шийдийг гаргах алгоритмыг олж чадах уу? IF (n=1) THEN PRINT “OLDSON”; ELSEIF (even(n)) THEN LEFT(); f(floor(n/2)); ELSE RIGHT(); f(floor(n/2));
3.23 Lugoj-с Bucharest-руу хүрэх замыг A* аргаар ол.

Зураг 2. Хотуудын зайг илэрхийлсэн зураг

Зураг 3. Бодлогын шийдийг олох дарааллын зураг…...

Similar Documents

Free Essay

Ais Attacks

...or should not be held liable for losses sustained in a successful attack made on their AIS by outside sources. I will include two (2) facts to support my position. 2. Suggestions for who should pay for the losses incurred, to whom, and why. 3. My opinion regarding the role, if any, the federal government should have deciding and enforcing remedies and punishment. I will include two (2) facts to support my opinion. 4. An evaluation on how AIS can contribute or not contribute to the losses. This assignment will use technology and information resources to research issues in accounting information systems. AIS Attacks and Failures: Who to Blame Take a position on whether a firm and its management team should or should not be held liable for losses sustained in a successful attack made on their AIS by outside sources. Include two (2) facts to support your position. Security controls are safety measures to avoid, counteract or minimize security risks. The firm and management team is responsible for effectively implementing preventative, detective, and corrective controls in order to prevent, identify, and limit the extent of damage from occurring, in progress, or caused by the incident. If adequate security controls are in place then the firm and management team should not be held liable for losses sustained in a successful attack made on their Accounting Information System (AIS) by outside sources. However, if a firm and its management team have not implemented......

Words: 600 - Pages: 3

Premium Essay

Ais Attacks

...Attacks On AIS Introduction The more modern technology advances it appears vulnerabilities continuously exist in software used on networks. Hackers or automated information system (AIS) attackers gain access to system networks by manipulating those vulnerabilities. Attackers accomplish this by exploiting operating systems at the root level (Balga, Iftode, & Chen, 2008). Although there are protective measures available, businesses, particularly small businesses, are the most susceptible to these attacks. The following paragraphs will provide an argument based on why businesses are liable for loss when attackers attack their AIS. AIS The assembly of firmware, hardware, and software makes up the automated information system or AIS. It is here where computers store information, such as computations and communications. Businesses and governmental agencies benefit from the use of an AIS. The benefits are time and cost efficient; however, the greater the benefit the greater the risk of attacks. Businesses are losing billions of dollars annually because of these attacks especially when there is no preventive measures in place (Balga, Iftode, & Chen, 2008). Without preventive measures, attackers forge Internet Protocol (IP) Addresses, which causes the victims of the attack to attack other victims. The source of the attack remains unidentifiable. Another type of attack is through user accounts. Networks use authentication information, such as user ID and......

Words: 773 - Pages: 4

Free Essay

Ai Mfoanfa

...Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai mfoanfa; Ai......

Words: 25458 - Pages: 102

Premium Essay

Fraud in Ais

...Fraud in the AIS Chad Burrell Professor Daniel Acheampong Accounting Information Systems ACC564 August 14, 2013 Abstract Firm Embezzled There were many failures in the firms accounting system that assisted this embezzlement to last for a decade. Sue Sachdeva was the main accountant at Koss Corporation and it is estimated that she embezzled over 34 million dollars during that time. Sachdeva was able to embezzle this amount through wire transfers, checks, and credit cards (Whitehouse, 2011). The first failure was the age of the AIS. It is estimated that the system was almost 30 years old. There were two offers to purchase a new system and each time Michael Koss, the CEO, denied the request (Whitehouse, 2011). Koss was operating on an outdated accounting system and probably thought that it was okay because he had auditors come in and authenticate the work it did. It is important to have a current system in order to keep accurate reports in keeping the company operating efficiently. Another failure was the reports that were produced by the AIS. Michael Koss never took the time to look at the financial records of the company. Even though he was the CEO of the company, he never took adequate time to read and compare the financial statements on a monthly or yearly basis. SOX The article recounts some specific problems within Koss: * Koss Corporation prepared materially inaccurate financial statements, book and records, and lacked adequate......

Words: 1071 - Pages: 5

Premium Essay

Advance Ais

...T OPIC SEVEN Other AIS Development Approaches © 2012 UMT Advanced Accounting Information Systems 1 INTRODUCTION • We’ll also discuss how to hasten or improve the development process through: – Business process reengineering – Prototyping – Computer-aided software engineering (CASE) tools © 2012 UMT Advanced Accounting Information Systems 2 BUSINESS PROCESS REENGINEERING • Business process reengineering (BPR) is the analysis and redesign of business processes and information systems to achieve significant performance improvements. – Reduces a company to its essential business processes. – Reshapes organizational work practices and information flows to take advantage of technological advancements. © 2012 UMT Advanced Accounting Information Systems 3 BUSINESS PROCESS REENGINEERING • BPR: – Simplifies the system. – Makes it more effective. – Improves a company’s quality and service. • BPR software has been developed to help automate many BPR tasks. © 2012 UMT Advanced Accounting Information Systems 4 BUSINESS PROCESS REENGINEERING • Michael Hammer has set forth several principles that help organizations successfully reengineer business processes: - Organize around outcomes, not tasks. • DO AWAY WITH: Assigning different parts of a business process to different people, with the resulting handoffs, delays, and errors. INSTEAD: Each person’s job is designed around an objective, outcome, or process rather than a task needed......

Words: 3170 - Pages: 13

Free Essay

Ai Weiwei

...2013 Ai Weiwei Ai Weiwei is an internationally celebrated Chinese artist whose voice is heard loudly through his art. He believes in freedom of expression and despises the Chinese Government’s power. Ai’s contemporary style comes in many forms; Sculpture, architecture, installation, film and photography, are only some of his great talents; his art exposes the very real hardships of the Chinese people and how their culture has been muted over time. The government has become such a major influence and has gained so much power that at one point they convinced the people to destroy their cultural reminders in hopes that they will leave behind an insignificant past. Ai Weiwei was born the 18 of May 1957 to father Ai Qing and mother Gao Ying. Ai Qing was well known throughout China for his very forward poetry. Qing would later be considered a liberal who spoke out by joining a very left wing Artist Association and in doing so he was subsequently arrested in the early 1930’s, this decision cost he and his family to be sentenced to live in a labor camp. For the first eighteen years of Ai Weiwei’s life was spent in Xinjiang and later they would be removed to Gobi Desert (with even worse conditions) then back again to Xinjiang before being released in 1975. Life was very hard for the family during this long period of time. The year of 1975, brought with it great change for their entire Weiwei family, they were allowed to return home to Beijing and in the year of 1978, Ai Qing......

Words: 2779 - Pages: 12

Premium Essay

Changingthe Ais

...Company) & Changing the AIS Karen Bailey Strayer University ACC564 – Accounting Information Systems Professor: Dr. Monica Hubler September 8, 2014 Abstract Migrating to a new accounting information system is not an easy task. Many firms have struggled with this process, even though our textbook makes the process seem quite straightforward. Recently, IBM recapped some of the lessons learned in migrating to a new accounting information system within the federal government. These lessons can be applied to any accounting information system project. Others have developed their own recommendations for best practices and lessons learned involving implementing accounting information systems. However, in order to appreciate what IBM and others are proposing, we need to apply lessons learned to a real-life situation involving the failure to implement an accounting system properly. In Apollon Smyrnis (A Football Company) & Changing the AIS, I will research information related to a real-life accounting information system failure and best practices, as well as lessons learned from implementing the accounting system. In addition to information that I may find during my research, I will also use the following IBM article to complete the assignment: (http://www.businessofgovernment.org/article/what-we-know-now-lessons-learned-implementing-federal-financial-systems-projects). Moreover, in Apollon Smyrnis (A Football Company) & Changing the AIS, I will......

Words: 5446 - Pages: 22

Free Essay

String Ai vs Weak Ai

...machines that were able to do some kind of intelligent work. According to AI concept it is possible for a machine to think. Actually intelligence has different meanings according to different people so let’s skip this talk and come to the point Strong vs Weak AI. Strong AI: According to think tanks of AI a day will come when computer’s computations and calculations will become so strong that a computer will be able to take decisions just like human brain, so that we will be able to call it as intelligent as human brain. In other words a machine will think in the same way as a human brain does. Weak AI: Weak AI is also intelligence in a way because the technology that we are using today as AI can be referred to as weak AI. Because the level of AI that we attain today can’t be placed at the level of human brain, because the most advance machines today we have can’t actually think like human brains. The case of chess master Garry Kasparov vs IBM's Deep Blue program is a good illustration. Although Kasparov had the advantage of human intuition, Deep Blue had the ability to calculate 200 million probabilities per second. Better approach to adopt: According to me it is impossible for a machine to attain a level of intelligence like human brain. But if we consider that it happens so this will be a destruction of the world. Because human brain is equally as dangerous as it is intelligent, so better approach is weak AI but it should be evolved for the betterment of humanity....

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

The Adoption of Ais

...Internet on a variety of client platforms. (iii) “Resource pooling”. Multiple consumers can be served together by the pooled computer resources based on different remote data centers. (iv) “Rapid elasticity”. The scale of services can be adjusted rapidly according to the consumer’s demand. (v) “Measured service”. The usage of computing resources is measured by the cloud systems automatically, thus utilizing the service provided to the consumer. There are basically three service models: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS), and four deployment models: Public cloud, Private cloud, Hybrid cloud and Community cloud. (Mell and Grance, 2011). ii. Accounting information system (AIS) Accounting information system is often described as “the combination of two terms- Accounting & Information System, whose major function is to collect, financial data, process it & provide financial information to the external & internal users” (Salehi et al. 2014, pp. 186). In essence, accounting information system is not necessarily a computerized system, it can be merely a simple manual system using pen and paper. However, with the rapid development of cloud computing, it has an increasingly significant impact on the revolution of accounting information system. iii. Adoption of cloud based accounting information system on the market On the Australian market, MYOB and QuickBooks have been the dominant accounting......

Words: 1746 - Pages: 7

Free Essay

Ai Final

...intelligence research is very highly technical and specialized, and is deeply divided into sub fields that usually often fail to communicate with each other. Some of the division is due to social and cultural factors meaning that it will or will not function because of our multicultural race. Some sub fields have grown up around particular institutions and the work of individual researchers. Artificial intelligence research is also divided by several technical issues. Some sub fields focus on the solution of specific problems. Others focus on one of several possible approaches or on the use of a particular tool or towards the accomplishment of particular applications(Artificial Intelligence, A.G. Cohn, R. Dechter).The central problems, or goals of AI research include reasoning, knowledge, planning, learning, communication, perception and the ability to move and manipulate objects. General artificial intelligence or strong artificial intelligence is still among the field's long term goals. Currently, the popular approaches include statistical methods, computational intelligence and traditional artificial intelligence. There are an enormous number of tools used in artificial intelligence, including versions of search and mathematical optimization, logic and methods based on probability and economics. There are many positive outcomes in our society can result with the use of artificial intelligence. Increased production and costs have already been witnessed in factories......

Words: 2664 - Pages: 11

Premium Essay

Pyq Ais

...AIS 630 COMPILATION OF PAST SEMESTERS QUESTIONS APRIL 2008 – JUNE 2013 COMPILED BY : AC220 6E STUDENTS LECTURER : DR. INTAN SALWANI MOHAMED DATE : AS AT 25TH NOVEMBER 2013 CHAPTER 1 – Introduction to Information Systems Development APRIL 2009 Question 1 a) System Development Life Cycle (SDLC) is one of the commonly used methods for developing information system. Explain what SDLC is. (4 marks) OCTOBER 2009 Question 1 a) Developing information systems is a complex process and requires team effort with different skills and experts. Explain the role of the following team members in relation to SDLC. i) End user ii) Infrastructure analyst iii) System Analyst iv) Project manager (8 marks) OCTOBER 2010 Question 1 a) List the phases that can be found in the systems development life cycle. (5 marks) b) Explain two (2) critics towards the waterfall model of the systems development life cycle. (4 marks) APRIL 2011 Question 1 * An information systems development team needs a mixture of knowledge and skills to successfully build a system. List any four (4) personnel involved in a typical information systems development team. (2 marks) JANUARY 2012 Question 1 a) State the FIVE (5) components of a computer-based information system. (2.5 marks) JUNE 2012 Question 1 a) Systems development life cycle is a series of recommended steps or phases designed as a guideline for developing information system.......

Words: 3158 - Pages: 13

Premium Essay

Ais Problem

...hire a CFO (Denise Charbonet) who could work with Lloyd Rowland (a software consultant) to determine the inputs and outputs needed for an AIS for the new company. Of particular concern is the data the AIS will need to collect regarding inventories. As Dick, Denise, and Lloyd know, inventory management will be a key factor for the success of HMC because Corvette cars are unique—parts are needed for these cars since the 1960s! Dick believes that an AIS will give him the data and information needed for good decision-making, especially to manage inventory investments. HMC’s customers are primarily Corvette specialty repair shops and they typically demand parts only as needed, but exactly when needed. Inventory can be very costly for HMC if they must stockpile many specialty parts to be able to quickly meet customer orders. Hammaker knows from his work experience in Michigan that there are a number of costs associated with holding inventories (warehousing, obsolescence, and insurance costs)—money that could be put to better use elsewhere. Dick knows that he will need to buy raw materials from suppliers and hold raw materials inventories plus make-to-stock parts, or customers will find other parts suppliers. Denise and Lloyd meet to discuss the issues. They decide that they need to do two things. First, they need to determine what AIS software package would be best for the new company, one that is particularly focused on inventory control, or one with an inventory......

Words: 13539 - Pages: 55

Free Essay

What Is Ai?

...of artificial intelligence insist that such concerns are the result of semantic misunderstanding. By definition, Artificial Intelligence (AI) is the area of computer science focusing on creating machines that can engage on behaviors that humans consider intelligent ("Artificial Intelligence”, Herzfeld Noreen). The ability to create intelligent machines has intrigued humans since ancient times and today with the advent of the computer and 50 years of research into AI programming techniques, the dream of smart machines is becoming a reality (Nonlinear Science and Complexity, M. Marques). Researchers are creating systems which can mimic human thought, understand speech, beat the best human chess player, and countless other feats never before possible. The next paragraphs will be focused on the history of Artificial Intelligence, from the idea to its concept. The aspects and application of AI will be analyzed, as well as its pro and cons. Artificial intelligence has been around for longer then most people think. We all think that artificial intelligence has been in research for about 20 years or so. In all actuality after thousands of years of fantasy, the appearance of the digital computer, with its native, human-like ability to process symbols, made it seem that the myth of the man-made intelligence would finally become reality. (About AI, website) The history of artificial intelligence all started in the 3rd century BC. Chinese engineer Mo Ti created mechanical birds,......

Words: 2806 - Pages: 12

Premium Essay

History of Ais

...business. [edit]Software architecture of a modern AIS A modern AIS typically follows a multitier architecture separating the presentation to the user, application processing and data management in distinct layers. The presentation layer manages how the information is displayed to and viewed by functional users of the system (through mobile devices, web browsers or client application). The entire system is backed by a centralized database that stores all of the data. This can include transactional data generated from the core business processes (purchasing, inventory, accounting) or static, master data that is referenced when processing data (employee and customer account records and configuration settings). As transaction occur, the data is collected from the business events and stored into the system’s database where it can be retrieved and processed into information that is useful for making decisions. The application layer retrieves the raw data held in the database layer, processes it based on the configured business logic and passes it onto the presentation layer to display to the users. For example, consider the accounts payable department when processing an invoice. With an accounting information system, an accounts payable clerk enters the invoice, provided by a vendor, into the system where it is then stored in the database. When goods from the vendor are received, a receipt is created and also entered into the AIS. Before the accounts payable department pays the......

Words: 2186 - Pages: 9

Premium Essay

Ai Robot

...AI robot: how machine intelligence is evolving No computer can yet pass the 'Turing test' and be taken as human. But the hunt for artificial intelligence is moving in a different, exciting direction that involves creativity, language – and even jazz • Comments (109) • Marcus du Sautoy • The Observer, Saturday 31 March 2012 • Article history [pic] Marcus du Sautoy with one of Luc Steels's language-making robots. Photograph: Jodie Adams/BBC 'I propose to consider the question "Can machines think?"' Not my question but the opening of Alan Turing's seminal 1950 paper which is generally regarded as the catalyst for the modern quest to create artificial intelligence. His question was inspired by a book he had been given at the age of 10: Natural Wonders Every Child Should Know by Edwin Tenney Brewster. The book was packed with nuggets that fired the young Turing's imagination including the following provocative statement: "Of course the body is a machine. It is vastly complex, many times more complicated than any machine ever made with hands; but still after all a machine. It has been likened to a steam machine. But that was before we knew as much about the way it works as we know now. It really is a gas engine; like the engine of an automobile, a motor boat or a flying machine." If the body were a machine, Turing wondered: is it possible to artificially create such a contraption that could think like he did? This year is Turing's centenary so would......

Words: 1894 - Pages: 8